Sverige | svenska

20 aug. 2018

Brexit – konsekvenser för standarder och certifikat

Brexit är på gång! För maskin- och anläggningskonstruktörer kan Storbritanniens utträde ur EU innebära stora konsekvenser.

Ackrediteringen som utförts av brittiska anmälda organ (Notified Bodies) och de brittiska EG-/EU-typintygens giltighet när EU-medlemskapet har upphört är ännu inte utredd.

För närvarande är det planerade slutdatumet för övergångsfasen den 30 mars 2019 . Denna frist kommer dock troligtvis att skjutas upp till den 31 december 2020 eller till dess att en överenskommelse har nåtts och ett avtal upprättats mellan EU och Storbritannien.

Fram tills dess stannar Storbritannien kvar på den inre marknaden och är alltså skyldigt att anta och genomföra alla EU-bestämmelser på nationell nivå – inklusive EU-förordningar och -direktiv samt relevanta harmoniserade standarder.


Vad händer om inget handelsavtal sluts mellan EU och Storbritannien?

Vid en hård Brexit kommer följande förfarande att genomföras vid slutdatumet vad beträffar Storbritanniens anmälda organ och EG-/EU-typintyg som utfärdats av dessa:

I enlighet med EU:s produktlagstiftning ska anmälda organ vara etablerade i en medlemsstat och utses av en anmälande myndighet i en medlemsstat.

Anmälda organ i Storbritannien förlorar sin status som EU Notified Bodies och tas bort ur Europeiska kommissionens databas NANDO.

De EG-/EU-typintyg som utfärdades av ett anmält organ i Storbritannien innan Brexit-datumet blir också ogiltiga.

Då måste en ansökan göras om ett nytt EG-/EU-typintyg, som ska utfärdas av ett annat anmält organ inom EU. Alternativt kan intygsinnehavaren försöka ordna en överflyttning av all verifieringsdokumentation genom ett avtal mellan tillverkaren, ett anmält organ i Storbritannien och ett anmält organ inom EU. Man kan dock utgå ifrån det är tämligen osannolikt att en överflyttning skulle ske utan rimlighetskontroller och eventuella undersökningar av det övertagande anmälda organet.

Maskin- och anläggningskonstruktörer som monterar komponenter, moduler eller hela maskiner med brittiska EG-/EU-typintyg bör följa Brexit-utträdets utveckling mycket vaksamt.


Innebär Brexit konsekvenser för Pilz produkter?

Pilz säkerhetskomponenter påverkas inte av Brexit, eftersom Pilz inte har några EG-/EU-typintyg som har utfärdats av brittiska anmälda organ.


Vill du ha mer information?

Mer information hittar du på EU:s hemsida.

Brexit
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk