Funktionssäkerhet

Vad innebär funktionssäkerhet?

Labyrint av standarder

Orsakerna till riskerna och följaktligen även de tekniska åtgärderna för att undvika dem kan skilja sig åt avsevärt. Därför skiljer man mellan olika typer av säkerhet beroende på orsaker till eventuella risker.

Man talar om ”funktionssäkerhet” när säkerheten är beroende av att ett styrsystem fungerar korrekt.

Riskbedömning spelar en central roll för krav på funktionssäkerhet. Det framgår av standarden SS-EN ISO 12100 vilka steg du behöver ta hänsyn till när du gör riskbedömningar och riskreduceringar för maskiner. Standarderna SS-EN ISO 13849 och IEC 62061 står för bedömning och verifiering av säkerhetsfunktioner, förutsatt att den nödvändiga tekniska skyddsåtgärden är beroende av ett styrsystem. Kraven på säkerhetsintegriteten (PL, SIL) framgår av riskbedömningen.

Vart är ”funktionssäkerheten” på väg?

Pilarna leder fram till standarder

Även inom automation finns en digitaliseringstrend. När komplexiteten ökar används allt oftare konfigurerbara och programmerbara styrsystem för att säkra maskiner och anläggningar. När maskinstyrningar konstrueras kommer frågan om hur man väljer en nödvändig säkerhetsnivå för styrtekniska säkerhetsfunktioner ofta upp inom ramen för riskbedömning. Tillverkarna måste välja ut och kombinera komponenterna enligt särskilda kriterier. Inom riskuppskattning bedöms sannolikheten för ett farligt utfall i en komponent. Sannolikheten för utfall i de olika komponenterna måste därefter bedömas tillsammans. Den nödvändiga säkerhetsnivån fastställs med hjälp av grafer som representerar skadenivån och exponeringslängden eller exponeringsfrekvensen. Ju högre en risk är, desto högre är de säkerhetstekniska kraven på styrningen. Varje säkerhetsfunktion bedöms. Det kan t.ex. vara skydd mot oavsiktlig återstart, avstängning med nödstoppsfunktionen vid fara eller att maskinen är säker även om styrningen inte fungerar. 

Förutom krav på säkra maskiner måste man även ta hänsyn till produktiviteten. Annars ökar risken att säkerhetsanordningarna manipuleras.  

Kraven på de säkerhetsrelevanta delarna i maskinstyrningen är fastställda i både SS-EN ISO 13849 och IEC 62061.

Övergångsfrist och harmonisering

ISO 13849-1 skulle publiceras under 2021 men publiceringen sköts upp till 2023. Det går ännu inte att säga när harmoniseringen till EU-standarden SS-EN ISO 13849-1 sker eller om det blir en övergångsfrist för publiceringen av standarden i EU:s officiella tidning, och hur lång övergångsfristen skulle kunna bli.

Harmoniseringen av IEC 62061 till SS-EN IEC 62061 tog ett år. När en internationell IEC- eller ISO-standard publiceras som EU-standard i EU:s officiella tidning gäller presumtion om överensstämmelse. Det innebär att en tillverkare som följer föreskrifterna i standarden kan utgå från att kraven i maskindirektivet gällande säkerhet och hälsoskydd efterlevs inom ramen för bedömning av överensstämmelse och försäkran om överensstämmelse, och kan CE-märka sin maskin. De ratificerade internationella standarderna kan tillämpas så snart de publiceras på webbplatserna för IEC respektive ISO. Därför är det klokt att sätta sig in den förväntade utvecklingen i god tid.

Tidsplan   Status  Tidsplan  Status 
SS-EN ISO 13849-1 (FDIS) 
  • publiceras
IEC 62061 (FDIS) 
  • publiceras
SS-EN ISO 13849-1  
  • publiceras
IEC 62061  
  • publiceras
SS-EN ISO 13849-1 
  • publiceras
SS-EN 62061 
  • publiceras
SS-EN ISO 13849-1 (harmoniserad)  öppen SS-EN 62061 (harmoniserad) 
  • publiceras

Överblick över funktionssäkerhet

Rådgivning för funktionssäkerhet

Funktionssäkerheten syftar till att skydda människor och maskiner från faror. I Europa finns de relevanta standarderna för funktionssäkerhet på området maskinkonstruktion listade i maskindirektivet. Ladda ned vår affisch om funktionssäkerhet nu och få en översikt över processen för riskbedömning och riskreducering enligt SS-EN ISO 12100. Baserat på den här så kallade A-standarden finns två viktiga standarder: EN ISO 13849-1 eller EN IEC 62061.

Ladda ned affischen om funktionssäkerhet

Mer information

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk