EU-maskinförordningen 2023/1230

Vilka krav gäller för maskintillverkare?

Maskinförordningen ersätter maskindirektivet

Vägledning till maskinförordningen

EU-maskinförordningen börjar alltså gälla den 20 januari 2027. Den 19 juli 2023, tjugo dagar efter att den publicerades i EU:s officiella tidning, trädde den i kraft i alla medlemsländer. Maskintillverkare har nu tid på sig att uppfylla de nya säkerhetskraven på maskiner och anläggningar.

Ta reda på vilka ändringar du berörs av. Där får du hjälp av vägledningen till maskinförordningen. Få reda på vad som ändras, vad som är viktigt och vad som behöver göras. Allt i ett enda dokument!

Vad gäller fram till att maskinförordningen blir obligatorisk?

Maskindirektivet (2006/42/EG är den senaste och nu gällande versionen av direktiv för maskiner och är sedan 2009 obligatorisk i EU. Den riktar sig främst till tillverkare och säkerställer krav på säkerhet vid interaktionen mellan människa och maskin. Om man jämför automation och maskintillverkning idag med kraven och tekniken för 15 år sedan blir det tydligt att omarbetningen av direktivet behövdes. Digitalisering och sammankoppling samt de tillhörande nya ämnena industrial security och artificiell intelligens (AI) har kraftigt förändrat fabrikshallarna och de maskiner och anläggningar som finns där. Den nya maskinförordningen är tänkt att bibehålla den höga säkerhetsnivån som uppnåtts genom implementeringen av riktlinjerna i maskindirektivet. För dig innebär det att du måste uppfylla alla riktlinjer i den nya maskinförordningen i ditt företag under övergångsfristen. Information om och implementering av riktlinjerna i den nya förordningen vad gäller riskanalys, bruksanvisningar och teknisk dokumentation samt bedömning av överensstämmelse och försäkran om överensstämmelse med efterföljande CE-märkning är en stor utmaning för företag.

Maskinförordningens officiella titel är följande: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1230 av den 14 juni 2023 om maskiner och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG och rådets direktiv 73/361/EEG.

Varför finns den nya maskinförordningen?

Den moderna maskinsäkerheten som vi känner till den idag är inte ens 40 år gammal. 1989 antogs det första maskindirektivet. Sedan dess är maskinsäkerheten obligatorisk i Europa. Bestämmelserna anpassas hela tiden efter den tekniska utvecklingen. Målet var alltid att utforma interaktionen mellan människa och maskin på ett säkert sätt och att driva en standardisering av grundläggande och obligatoriska europeiska säkerhetskrav för maskiner. Med EU-maskinförordningen 2023/1230, som publicerades i EU:s officiella tidning den 29 juni 2023, har riktlinjerna uppdaterats till dagens tekniska nivå. Den 20 januari 2027 (slutdatum) blir maskinförordningen rättsligt bindande i alla EU-länder.

Webbinarium om EU-maskinförordningen

EU-maskinförordningen – Vilka ändringar har införts?

Den nya förordningen fortsätter att omfatta maskiner och tillhörande produkter, men utökar säkerhetskomponenterna till att även omfatta programvara. Den klargör tydligare när en väsentlig ändring av befintliga maskiner och anläggningar föreligger och när det därför måste utföras en ny CE-bedömning av överensstämmelse. Dessutom tar den hänsyn till den ökande betydelsen av industrial security och digitalisering.

Industrial security är ett obligatoriskt element för maskinsäkerhet och är inte längre bara en tolkningsfråga för den som släpper ut maskinen på marknaden. Tillverkare måste ta fram motsvarande industrial security-koncept.Industrial security är så att säga ett av huvudämnena i maskinförordningen. Tillverkare av sammankopplade maskiner ska förbereda sig noga. På dem ställs det andra krav från andra rättsområden (t.ex. Cyber Resilience Act, ett radioutrustningsdirektiv).

En man står framför en whiteboardtavla med orden CE-Marking

Översikt över de viktigaste ändringarna

  • Maskiner med krav på inspektion

Katalogen över maskiner med krav på inspektion, som tidigare fanns i bilaga IV till maskindirektivet 2006/42/EG men har ”flyttats” till bilaga I, har en lista i avsnitt A med högriskmaskiner som kräver obligatorisk inspektion och certifiering från tredje part. I framtiden kommer det finnas sex maskinkategorier med krav på inspektion, och tillämpningen av en harmoniserad standard kommer inte att befria dem från inspektionsskyldigheten. Detta beror på aktuella utvecklingar inom artificiell intelligens. Till exempel kan maskintillverkare inte längre själva hävda överensstämmelse genom att hänvisa till en harmoniserad standard för de sex listade produktgrupperna, utan måste begära detta från ett anmält ackrediteringsorgan.

  • Väsentlig förändring

Förordningen har utökats med en definition för väsentliga förändringar av maskiner och rättsföljderna av sådana förändringar. Ett förfarande för bedömning av överensstämmelse krävs för maskinsäkerheten när en maskin ändras väsentligt eller när ändringar utförs som påverkar maskinens överensstämmelse med de rättsliga bestämmelserna för CE-märkning. Regeln här är att operatörer blir tillverkare som en följd av en väsentlig förändring – med alla skyldigheter som det innebär.

  • Säkerhetskomponenter

Definitionen av säkerhetskomponenter omfattar nu utöver komponenter av fysisk typ eller digital och/eller blandad typ även programvaran.

  • Ny digital teknik

Framväxten av ny digital teknik som artificiell intelligens, sakernas internet och robotteknik innebär nya utmaningar för produktsäkerheten. Förordningen omfattar de säkerhetsrisker som den nya digitala tekniken innebär.

  • Cybersäkerhet

I det nya avsnittet ”Protection against corruption” ställer maskinförordningen nu även krav på cybersäkerhet för maskiner. Cybersäkerhetshot får inte påverka maskinens säkerhetsfunktioner. Tillverkare måste revidera sina befintliga safety-koncept med hänsyn till detta!

  • Digital bruksanvisning

Det blir tillåtet att tillhandahålla bruksanvisningar i digitalt format. På kundens begäran måste tillverkaren tillhandahålla bruksanvisningar i pappersformat. Även EU-försäkran om överensstämmelse får göras i digitalt format. Ofullständiga maskiner får levereras med digital monteringsanvisning samt med digital försäkran om inbyggnad.

Vad innebär den nya maskinförordningen för harmoniserade standarder?

Det är ännu inte slutgiltigt klarlagt hur de standarder som harmoniserats hittills med maskindirektivet ska hanteras. Enligt den nuvarande versionen måste dessa standarder listas på nytt. Med över 750 direkt listade standarder innebär detta en betydande insats som sträcker sig över flera år. Med den fastställda övergångsperioden på 42 månader har standardiseringsorganen nu mycket arbete framför sig. Det blir också spännande att se om de relevanta standarderna kommer att finnas tillgängliga som harmoniserade standarder när EU-maskinförordningen träder i kraft den 20 januari 2027. I det här fallet lämnar maskinförordningen vägen öppen för myndigheter att anta särskilda övergångsföreskrifter. Pilz håller koll åt dig!

En tång som håller ett paragraftecken.

Maskintillverkare står inte ensamma

En hopfälld laptop med två händer som skriver.

Pilz har i åratal stött maskintillverkare med ett omfattande tjänsteutbud för maskinsäkerhet – från säkerhetsanalys och validering till CE-märkning. Pilz experter ger dig råd om en väsentlig förändring för maskiner och anläggningar i enlighet med kraven i maskinförordningen. Pilz håller också ett öga på de nya normativa kraven på security – eftersom industrial security säkerställer integriteten för safety på maskiner. Företaget har därför utökat sitt tjänsteutbud till att omfatta lämpliga utbildningar inom industrial security.

Mer information om den nya maskinförordningen:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?