Identification and Access Management – I.A.M.

Från autentisering av användare och driftlägesval eller data- och nätverkssäkerhet till åtkomsthantering. Vi erbjuder safety och security i ett system!

Hur hanterar du sådant som rör arbetarskydd, ansvarsskydd, produktivitet och dataskydd? Hur höjer du kvaliteten samtidigt som du förhindrar manipulation av anläggningarna? Hur skyddar du dina data och medarbetare i samma utsträckning?

Med ”Identification and Access Management”, förkortat I.A.M., erbjuder vi dig ett brett utbud av produkter och programvara samt skräddarsydda lösningar för dagliga utmaningar inom åtkomsthantering. Vi hjälper dig att organisera maskinåtkomst och medarbetarbehörigheter. Från enkel autentisering till komplex åtkomsthantering, från funktionssäkert driftlägesval till elektronisk underhållssäkring. Och naturligtvis hjälper vi dig också att skydda dina viktiga data mot obehörig åtkomst, t.ex. mot hackerangrepp på anläggningen. Hos Pilz kan du hitta en lösning som passar och därmed få safety och security i ett system.

Därför är I.A.M relevant även för dig – våra fyra kärnvärden

Ikon Skydd för medarbetare

Anställningsskydd

Arbetet måste utformas på ett sådant sätt att hot mot den fysiska och psykiska hälsan kan undvikas. Det som borde vara en självklarhet vid användning av industriella maskiner och anläggningar tas – medvetet eller omedvetet – inte hänsyn till i tillräcklig utsträckning.

För att skydda dina medarbetare på bästa sätt kan du låta Pilz göra en bedömning av faror och kontrollera vilka risknivåer det finns för dina maskiner och hur åtkomster måste säkras. Förutom motsvarande åtkomstbehörigheter till skyddsgrindar och lämplig kvalificering av personal är användningen av driftlägen en lämplig metod. Driftlägesvalet kan regleras funktionssäkert med PITmode-produkterna och säkerställer att varje medarbetare bara kan genomföra de arbeten som han eller hon är kvalificerad för. På så sätt ger det maximalt skydd mot faror och olyckor.

Ansvarsskydd

Om en arbetsolycka inträffar uppstår genast frågan om arbetsledaren kan hållas juridiskt ansvarig. Därför måste företagsledningen samt produktions- och underhållsledningen vidta lämpliga åtgärder och regelbundet kontrollera dessa i sin verksamhet. Om detta försummas kan företags- och arbetsledare hållas ansvariga för vad du gör och inte gör!

Exempel på åtgärder är att se till att medarbetarna blir kvalificerade utifrån deras uppgifter och att de får tillgång till relevanta hjälpmedel. Förutom organisatoriska åtgärder finns även tekniska lösningar, t.ex. åtkomsthantering med PITreader. Med denna kan alltid spårbart individuella och vid behov temporära behörigheter tilldelas för specifika maskiner eller processer.

Ikon Ansvarsskydd
Ikon Bibehåll produktiviteten

Bibehåll produktiviteten

Nödvändiga åtgärder för maskinsäkerhet får inte påverka produktiviteten i dina anläggningar. Maskinstillestånd, och i värsta fall med personskador eller maskinskador, händer ofta vid manipulation, felaktig användning eller bristande (åtkomst)kontroller. Med tydliga ansvarsområden, relevant behörighet och protokollföring av användaråtgärder förebygger du fel och optimerar spårbarheten. PITreader erbjuder funktioner för åtkomsthantering och är en perfekt lösning för safety, security och bibehållande av produktiviteten i dina viktiga anläggningar.

Dataskydd

Ständiga ändringar i standarderna gör att dataskydd och nätverkssäkerhet hamnar mer och mer i fokus. Det är inte längre möjligt att satsa på omfattande safety utan att ta hänsyn till security. Det krävs ett heltäckande säkerhetskoncept. Maskinförordningen som träder i kraft 2025 i EU tar hänsyn till det.

Men redan idag gäller det att skydda dina data, din kunskap och din drift mot obehörig åtkomst. Smarta produkter, som den industriella brandväggen SecurityBridge eller det kopplingsbara USB-gränssnittet PIT oe USB, erbjuder skydd mot ”yttre” hot i form av hackerangrepp och”inre” hot i form av oaktsamhet eller avsiktlighet. Använd PITreader som en extra faktor så att alla dataanslutningar bara kan aktiveras tillfälligt genom en autentisering.

Ikon Dataskydd

Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk