Dataskydd hos Pilz

I. Definitioner

I vår sekretesspolicy används begrepp som definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). För att göra sekretesspolicyn läsbar och begriplig förklarar vi dessa begrepp nedan:

1. Personuppgifter

Enligt GDPR är personuppgifter varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med detta avses uppgifter som t.ex. ditt namn, födelsedatum, din adress, e-postadress, ditt IP-nummer eller telefonnummer och ditt användarbeteende. Däremot tolkas inte uppgifter, som inte har med din verkliga identitet att göra, t.ex. allmänt populära webbsidor för alla användare eller antalet användare på en webbplats, som personuppgifter.

2. Registrerad person

Registrerad person är alla identifierade eller identifierbara fysiska personer, vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig.

3. Behandling

Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

4. Begränsning av behandling

Begränsning av behandling är markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

5. Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

6. Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

7. Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt undersökningsuppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

8. Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

9. Samtycke

Samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydigt bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

II. Namn och adress till personuppgiftsansvarig (artikel 4 punkt 7 GDPR)

Personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan nationell dataskyddslagstiftning i medlemsstaterna samt andra dataskyddsrättsliga bestämmelser är:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: info@pilz.de
Webbplats: www.pilz.com

III. Dataskyddsombud

Du når vårt dataskyddsombud via: dataprotection@pilz.com

 

IV. Allmänt om behandling av uppgifter

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi samlar endast in och använder personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en funktionsduglig webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. I regel sker insamlingen och användningen endast med användarens samtycke. En undantag är sådana fall där ett tidigare samtycke av faktiska skäl inte är möjligt och behandlingen av uppgifterna är tillåtet enligt lagstiftningen.

2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Överförda eller insamlade uppgifter enligt från dig inom ramarna för tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR, den tyska dataskyddslagen och telemedialagen) samlas in, används, behandlas, lagras och vid behov – om det är tillåtet enligt lagstiftningen, nödvändigt för avtalet eller tillåtet enligt gällande föreskrifter – överförs till tredje part.

I artikel 6 finns olika rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter, som observeras i denna sekretesspolicy:

När vi inhämtar samtycke för behandling av personuppgifter för den registrerade personen är rättslig grund artikel 6 punkt 1 led a GDPR för behandlingen av personuppgifter.

När behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal, där avtalsparten är den registrerade personen är rättslig grund artikel 6 punkt led b GDPR. Detta gäller även behandling av uppgifter för att genomföra nödvändiga förhandsåtgärder innan avtalet ingås.

Om en behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet för vårt företag är rättslig grund artikel 6 punkt 1 led c GDPR.

I fall där livsviktiga intressen för den registrerade personen eller en annan fysisk person gör en behandling av personuppgifter nödvändig är rättslig grund artikel 6 punkt 1 led d GDPR.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part och väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter är rättslig grund artikel 6 punkt 1 led f GDPR för behandlingen.

3. Radering av uppgifter och lagringstid

Den registrerades personuppgifter raderas eller spärras när de inte längre är nödvändiga för syftet med lagringen. Lagring utöver detta kan göras, när detta krävs enligt europeiska eller nationella lagstiftare i unionsrätten, lagar eller annan föreskrifter, som den personuppgiftsansvarige är skyldig att följa. En spärrning eller borttagning av uppgifterna genomförs också när en angiven tidsfrist i dessa bestämmelser tar slut, såvida inte ytterligare lagring av uppgifterna är nödvändiga för att ingå ett avtal eller uppfylla ett avtal.

V. Tillhandahållande av webbplatsen och generering av loggfiler

Omfattningen och typen av insamling och användning av dina uppgifter beror på om du endast besöker vår webbplats för att läsa information eller våra erbjudanden – nyhetsbrev (se VII nedan), Registrering på webbshoppen (VIII), Statiska länkar (IX) eller använder möjligheten att ta kontakt via vårt formulär eller via e-post (X):

1. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

Varje gång du besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt uppgifter och information från systemet i datorn som besöker webbplatsen.
Följande uppgifter samlas då in:

 1. Information om webbläsartyp och version som används
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens IP-adress
 4. Datum och tid för åtkomsten
 5. Webbsidor som användarens system kommer från till vår webbplats
 6. Webbsidor som öppnas av användarens system via vår webbplats

Uppgifterna sparas också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för tillfällig lagring av uppgifter och loggfiler är artikel 6 punkt 1 led f GDPR.

3. Syfte med behandling av uppgifter

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen i system är nödvändig för att kunna visa webbplatsen på användarens dator. För detta måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionsduglighet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten i våra IT-system. Någon utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte görs inte i samband med detta.

För dessa syften har vi också ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna enligt artikel 6 punkt 1 led f GDPR.

4. Tid för lagringen

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet till att de samlades in. Vid registrering av uppgifter för att tillhandahålla webbplatsen sker detta när den aktuella sessionen avslutas.

>Vid lagring av uppgifter i loggfiler sker detta senast efter 7 dagar. Lagring under längre tid kan också ske. I detta fall raderas eller anonymiseras användarens IP-adress, så att det inte längre går att koppla den till användaren som använde webbplatsen.

5. Möjlighet att göra invändningar och rättelser

Registreringen av uppgifter för att tillhandahålla webbplatsen och lagringen av uppgifter i loggfiler är helt nödvändiga för webbplatsens drift. Därför har användaren ingen möjlighet att göra invändningar mot detta.

VI. Användning av cookies

På vår webbplats används cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren i användarens dator. Om användaren öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Cookien innehåller en särskild teckenföljd som möjliggör entydig identifiering av webbläsaren om webbplatsen öppnas igen.

I. Egna cookies

1. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

Vi använder oss av cookies för att göra webbplatsen mer användarvänlig. För vissa delar av vår webbplats krävs det att webbläsaren kan identifieras även efter ett sidbyte.

När användaren öppnar vår webbplats får denne information om användningen av cookies, en hänvisning till denna sekretesspolicy. Dessutom inhämtas samtycke för behandling av personuppgifter som används i detta sammanhang.

I cookies lagras och överförs följande uppgifter:

 

Content Management System-cookie

 1. is_mobile – – visar om du använder en mobil enhet
 2. is_new – visar om detta är ditt första besök på webbplatsen
 3. region_select
 4. user_language – valt språk
 5. user_locale
 6. user_region – användarens region
 7. true (om sekretesspolicyn har godkänts)
 8. Användarens tidszon

Shop Cookie

 1. Servernod-uppgift för load balancing
 2. Olika konfigurationsuppgifter vid ny inloggning, efter inloggningen med referens till kontaktperson
 3. Session Handling
 4. Produkt-ID:n för att återskapa inköpslistan
 5. Produkt-ID:n för att återställa den öppna varukorgen

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter med användning av tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6 punkt 1 led f GDPR. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter vid användning av cookies med motsvarande samtycke från användaren är artikel 6 punkt 1 led a GDPR.

3. Syfte med behandling av uppgifter

Syftet med användningen av tekniskt nödvändiga cookies är att underlätta användningen av webbplatsen för användaren. Vissa funktioner på vår webbplats fungerar inte utan användningen av cookies. För dessa är det nödvändigt att webblösaren kan identifieras även efter ett sidbyte.

Cookies är nödvändiga för följande funktioner:

 1. Varukorg
 2. Överföring av språkinställningar
 3. Inköpslista

Användaruppgifter som samlas in med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler. För dessa syften har vi också ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna enligt artikel 6 punkt 1 led f GDPR.

4. Tid för lagringen, möjlighet att göra invändningar och rättelser

Cookies lagras på användarens dator och överförs av den till vår webbplats. Därför har du som användare hela kontrollen över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan tas bort när som helst. Detta kan också ske automatiskt. Om cookies för vår webbplats inaktiveras kan du eventuellt inte längre använda alla funktioner på webbplatsen.

II. Cookies från tredje part – etracker

På vår webbplats samlas uppgifter in i marknadsförings- och optimeringssyfte med teknik från etracker GmbH från Hamburg, Tyskland (http://www.etracker.com). För detta ändamål använder vi som standard inga cookies för webbanalys. Om vi använder analys- och optimeringscookies, inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om detta är fallet och du samtycker till det, kommer cookies att användas som möjliggör en statistisk räckviddsanalys av denna webbplats, en mätning av hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder online samt testförfaranden är, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineutbud eller dess delar. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens slutenhet. etracker-cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare.

1. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

När användaren öppnar vår webbplats får denne information om användningen av cookies, en hänvisning till denna sekretesspolicy. Dessutom inhämtas samtycke för behandling av personuppgifter som används i detta sammanhang.

Med hjälp av de uppgifter som samlas kan en användarprofil skapas under pseudonym. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsarens tillfälliga lagring hos sidans besökare. Med cookies kan webbläsaren identifieras igen. Vi använder inte uppgifterna som samlas in för att personligen identifiera besökare på denna webbplats. Vi använder denna information uteslutande för att få kunskap om vår webbsidas attraktionskraft och för att förbättra denna.

Till insamlade data hör till exempel den använda webbläsaren, det använda operativsystemet, från vilken webbsida som en person kommer, genomsnittlig uppehållstid och de besökta sidorna.

etracker-cookie:

 1. Besökaridentifiering etracker Analytics
 2. Cookie-identifiering etracker Analytics
 3. Identifiering av återkommande besökare
 4. Identifiering av om rulldjup mäts för besökaren

 

De uppgifter som skapas med etracker behandlas och lagras av etracker för vår räkning uteslutande i Tyskland och omfattas därför av strikta tyska och europeiska dataskyddslagar och normer. etracker har i detta avseende kontrollerats, certifierats och tilldelats dataskyddsmärkningen av en oberoende part.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter vid användning av cookies i analyssyfte är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR. Rättslig grund för användningen av etracker utan ett sådant samtycke är artikel 6 punkt 1, se 1 led f GDPR.

3. Syfte med behandling av uppgifter

Syftet med användningen av analyscookies är att förbättra kvaliteten för vår webbplats och dess innehåll. Med hjälp av analyscookies får vi reda på hur webbplatsen används och kan på så sätt hela tiden förbättra den. Med hjälp av statistiken kan vi förbättra webbplatsen och göra den intressantare för dig som användare. Detta är vårt berättigade intresse.

4. Tid för lagringen, möjlighet att göra invändningar och rättelser

Insamlade uppgifter lagras kontinuerligt och analyseras med pseudonym. Du kan när som helst göra invändningar mot insamling och lagring av uppgifter för framtida bruk.

Du kan alltid invända mot behandlingen av uppgifter som beskrivs ovan. Invändningen har inga negativa konsekvenser.5. Mer information

Information om tredjepartsleverantör:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

6. Cookiebot – Översikt över de cookies som används

VII. Retargeting, konverteringsspårning och pixlar

1. Google Taggstyrning

Vi använder ”Google Taggstyrning”, en tjänst från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Det ansvariga organet för användare i EU, EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

a. Typ av personuppgifter

Google Taggstyrning används för att samla in aggregerade uppgifter för aktivering av taggar. Dessa uppgifter innehåller inga IP-adresser eller andra användarspecifika identifierare som kan kopplas till en viss person. Ingen information om besökare sparas eller delas alltså med Google Taggstyrning. Detta gäller även webbadresser för besökta sidor.
Ytterligare information om användningen av data från Google Taggstyrning finns också i Googles användarvillkor: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428.

b. Syfte med databehandlingen

Google Taggstyrning används för att integrera programkoder på vår webbplats. Marknadsförare kan hantera ”webbplatstaggar” (markeringar) via gränssnittet för Google Taggstyrning.

c. Rättslig grund för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR. 
Du kan när som helst göra invändningar mot insamling och lagring av uppgifter för framtida bruk. Om du vill göra invändningar mot att dina uppgifter samlas in och lagras i framtiden kan du klicka på följande länk: safety.google/privacy/privacy-controls.
Mer information om databehandlingen hittar du i Googles sekretesspolicy: policies.google.com/privacy.

d. Dela dina uppgifter

Google Taggstyrning lagrar inte själv några cookies och kan därför inte samla in några personuppgifter, men aktiverar andra taggar (markeringar) som i sin tur kan samla in personuppgifter.

 

2. Google Ads

Vi använder ”Google Ads”, ett annonseringsprogram på nätet från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Det ansvariga organet för användare i EU, EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

a. Typ av personuppgifter

Vi använder ”Google Ads-annonser” och använder även Google Remarketing och utvärdering av besök (konverteringsspårning). Annonser visas enligt sökningar på webbplatser i Googles annonsnätverk. Dessutom använder vi remarketinglistor för sökannonser. Detta gör att vi kan anpassa sökannonskampanjer för användare som redan har besökt vår webbplats tidigare. Detta gör det möjligt för oss att kombinera ”Google Ads-annonser” med specifika sökbegrepp eller visa annonser för tidigare besökare som gör reklam för produkter eller tjänster som besökarna redan har sett på vår webbplats. Användare av vår webbplats får intressebaserad reklam i Googles sök- och displaynätverk. Detta innebär att ”Google Ads-annonser” visas för användarna i Google Sök eller på andra Google Partner-webbplatser.

b. Lagringstid

En analys av användarnas beteende på vår webbplats är nödvändig för intressebaserad reklam. Google använder cookies för att utföra analysen. Google lagrar en cookie på användarens dator när användaren klickar på en annons eller besöker vår webbplats. Dessa cookies lagras i 90 dagar.

c. Syfte med databehandlingen

Den information som samlas in om detta används för inriktning på besökarna i senare sökningar och för optimering av annonser. Inga uppgifter samlas in eller skickas vidare som kan användas för att personligen identifiera besökaren (t.ex. via IP-adress). Statistiken kan användas för att spåra vilka söktermer som utlöst flest klick på en annons och vilka annonser som lett till ett besök (konvertering) på vår webbplats.

d. Rättslig grund för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR.
Du kan när som helst göra invändningar mot insamling och lagring av uppgifter för framtida bruk. Om du vill göra invändningar mot att dina uppgifter samlas in och lagras i framtiden kan du klicka på följande länk: safety.google/privacy/privacy-controls.
Mer information om databehandlingen hittar du i Googles sekretesspolicy: policies.google.com/privacy.

e. Vidareöverföring av dina uppgifter

Dina uppgifter lagras på servrar inom EU och skickas inte vidare till tredje part utanför Googles nätverk. En överföring till ett tredje land enligt GDPR, till exempel USA, kan vid behov ske inom Googles nätverk. Överföringen av dina uppgifter till servrar i USA sker på grundval av EU-standardavtalsklausuler.

 

3. Facebook Pixel

Vi använder ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook, en retargetingteknik från Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

a. Typ av personuppgifter

När du använder vår webbplats samlar Facebook in följande uppgifter: IP-adress, användar-ID på Facebook, enhetsinformation, webbläsarinformation, platsinformation, användningsdata, användarbeteende, marknadsföringsinformation, interaktion med reklammaterial, interaktion med webbplatsens tjänster och annonser som visats.

b. Lagringstid

Uppgifterna lagras på servrar inom EU tills de inte längre behövs för behandlingssyftena och skickas inte vidare till tredje part utanför Facebook-nätverket. En överföring till ett tredje land enligt GDPR, till exempel USA, kan vid behov ske inom Facebook-nätverket. Överföringen av dina uppgifter till servrar i USA sker på grundval av Facebooks sida för tillägg om personuppgiftsansvar, Facebooks villkor för databehandling, Facebooks EU-tillägg för överföring av uppgifter och Facebooks tillägg för personuppgiftsansvariga.

c. Syfte med databehandlingen

Tekniken gör det möjligt för oss att för användare som redan har besökt vår webbplats och är Facebook-medlemmar visa relevant reklam även på Facebook (retargeting). När du besöker vår webbplats meddelar Facebook-pixeln Facebook att du har besökt vår webbplats och vilket innehåll du var intresserad av.

d. Rättslig grund för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR. Du kan när som helst göra invändningar mot insamling och lagring av uppgifter för framtida bruk. Om du vill göra invändningar mot att dina uppgifter samlas in och lagras i framtiden kan du klicka på följande länk: www.facebook.com/ads/preferences.
Mer information om databehandlingen hittar du i Facebooks sekretesspolicy: www.facebook.com/privacy/explanation.

e. Automatiserade beslut i enskilda fall

På grund av det marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern. Pilz har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av uppgifterna utöver de angivna syftena: Genom integreringen av ”Facebook Pixel” får Facebook information om att du har besökt ett visst område på vår webbplats eller klickat på en annons från oss på Facebook. Om du är registrerad på Facebook kan Facebook koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook och inte är inloggad är det möjligt att leverantören tar reda på och sparar din IP-adress.

f. Vidareöverföring av dina uppgifter

När du använder Facebook överförs dina personuppgifter till Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. För överföringen av personuppgifter till Meta Platforms Inc. med säte i USA använder Meta Platforms Inc. så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen.

 

4. LinkedIn Insight Tag

Vi använder ”LinkedIn Insight Tag”, ett konverteringsverktyg från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton PL Dublin, D02 CA30 Irland.

a. Typ av personuppgifter

Konverteringsverktyget skapar en cookie som samlar in följande uppgifter: webbadress, hänvisande webbadress, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper (användaragent) och tidsstämpel.

b. Lagringstid

IP-adresserna förkortas eller hashas, dvs. IP-adressen omvandlas till en tecken- och symbolsträng som inte kan läsas av oss. LinkedIn-medlemmarnas direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera uppgifterna. Dessa återstående pseudonymiserade uppgifter raderas sedan inom 90 dagar.

c. Syfte med databehandlingen

Vi använder ”LinkedIn Insight Tag” för utvärdering av besök (konverteringsspårning) och för retargeting. Tekniken gör det möjligt för oss att för användare som redan har besökt vår webbplats och är LinkedIn-medlemmar visa relevant reklam även på LinkedIn (retargeting). När du besöker vår webbplats meddelar LinkedIn-pixeln LinkedIn att du har besökt vår webbplats och vilket innehåll du var intresserad av. De insamlade uppgifterna används till att förbättra relevansen av annonser på LinkedIn, nå dig på olika enheter och visa dig riktade, personanpassade annonser utanför vår webbplats. LinkedIn delar inte med sig av några personuppgifter till oss som skulle kunna identifiera dig, utan tillhandahåller endast rapporter och meddelanden om målgrupps- och annonsresultat.

d. Rättslig grund för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR.
LinkedIn-medlemmar kan styra användningen av sina personuppgifter för reklamändamål via sina kontoinställningar. Här kan de avaktivera Insight Tag på vår webbplats (”Opt-out”): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

e. Vidareöverföring av dina uppgifter

När du använder LinkedIn överförs dina personuppgifter till LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. För överföringen av personuppgifter till LinkedIn Corporation med säte i USA använder LinkedIn Corporation så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen. Dessa klausuler är avtalsreglerade skyldigheter enligt vilka företag måste stå för skydd av integritet och datasäkerhet vid överföring av personuppgifter (t.ex. mellan LinkedIn Ireland Unlimited Company eller dess kunder och LinkedIn Corporation).

 

5. Twitter

Vi använder kortmeddelandetjänsten Twitters tekniska plattform och tjänster, teknik som tillhör Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Personuppgiftsansvarig för personer som bor utanför USA är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

a. Typ av personuppgifter

Följande uppgifter samlas in om dig när du använder tjänsten och behandlas av Twitter Inc. och kan vid behov överföras till länder utanför EU: IP-adress, använt program, uppgifter om den slutenhet som du använder (inklusive enhets-ID och program-ID), information om besökta webbsidor, din plats och din mobiltelefonoperatör.

b. Lagringstid

Twitter sparar dina logguppgifter i högst 18 månader.

c. Syfte med databehandlingen

Twitter kan via den integrerade Twitter-knappen på webbplatsen och med hjälp av cookies registrera dina besök på vår webbplats och koppla dem till din Twitter-profil. Dessa uppgifter kan användas för att erbjuda innehåll eller reklam som är anpassat till dig. Information om detta och tillgängliga inställningsalternativ finns på följande Twitter-supportsidor:

De uppgifter som du anger på Twitter, särskilt ditt användarnamn och det innehåll som publiceras på ditt konto, behandlas av oss i den mån att vi möjligtvis retweetar eller svarar på dina tweets eller själva skriver tweets som hänvisar till ditt konto. De uppgifter som du fritt publicerar och sprider på Twitter integreras alltså i vårt utbud och görs tillgängliga för våra följare.
Information om vilka uppgifter som behandlas av Twitter och i vilket syfte finner du i Twitters integritetspolicy (https://twitter.com/privacy) samt via möjligheten att se dina egna uppgifter på Twitter (https://help.twitter.com/en/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

d. Rättslig grund för behandlingen

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR.
Du har möjlighet att begränsa behandlingen av dina uppgifter i de allmänna inställningarna för ditt Twitter-konto och under punkten ”Dataskydd och säkerhet”. Dessutom kan du begränsa Twitters åtkomst till kontakt- och kalenderuppgifter, foton, platsuppgifter osv. på mobila enheter (smarttelefoner, surfplattor) i inställningsalternativen där. Detta beror dock på vilket operativsystem som används. Mer information om dessa punkter finns på följande Twitter-supportsidor: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings.

e. Vidareöverföring av dina uppgifter

Om personuppgifter skickas vidare utanför Europeiska unionen, Efta-länderna, Brasilien eller Storbritannien säkerställer Twitter en adekvat skyddsnivå för de registrerades rättigheter baserat på mottagarlandets dataskyddslagar och/eller avtalsreglerade skyldigheter för uppgiftsmottagaren. Om Twitter använder sig av EU-standardavtalsklausuler kan dessa begäras.

VIII. Nyhetsbrev och spårning av nyhetsbrev

1. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

På vår webbplats finns möjligheten att registrera sig för ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Vid registreringen för nyhetsbrevet överförs e-postadressen från kontaktformuläret till oss. Vårt nyhetsbrev skickas ut regelbundet och innehåller information om produkter och evenemang

Dessutom samlas följande uppgifter in vid registreringen:

 1. Önskat språk för nyhetsbrevet
 2. Datum och tid för registreringen

Frivilliga uppgifter:

 1. Tilltal
 2. Efternamn
 3. Förnamn
 4. Företag

För behandlingen av uppgifter vid registreringen för nyhetsbrevet inhämtas ditt samtycke och en hänvisning görs till denna sekretesspolicy.

Efter registreringen får du ett bekräftelsemejl via e-post med en länk som du måste klicka på för att slutföra registreringen för nyhetsbrevet (dubbelt ja-krav). Hela processen dokumenteras och lagras. Detta omfattar både lagring av registreringsuppgifter med statusen ”Ännu ej bekräftad” i nyhetsbrevssystemets databas och med statusen ”Registrering bekräftad”. Om kunden inte bekräftar registreringen inom 14 dagar raderas posten automatiskt. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna undersöka processen vid missbruk av e-postadresser och är en del av vårt rättsliga säkerhetsarbete. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev förklarar du att du godkänner mottagande av detta.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter efter användarens registrering för nyhetsbrevet är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR. För uppgifter som samlas in med det dubbla ja-kravet är rättslig grund artikel 6 punkt 1 led f GDPR.

3. Syfte med behandling av uppgifter

Insamlingen av användarens e-post görs för att tillhandahålla nyhetsbrevet. Se avsnitt 6 om utvärdering (spårning av nyhetsbrev).

Insamlingen av ytterligare personuppgifter genomförs för att förhindra missbruk av tjänsten eller e-postadressen som används och kunna kontakta dig personligen, om du vill det, och därför överförs de frivilliga uppgifterna tilltal, efternamn och förnamn.

4. Tid för lagringen

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet till att de samlades in. Användarens e-postadress lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv. Uppgifterna från det dubbla ja-kravet lagras också under samma tid, så att vi kan hänvisa till detta.

Ytterligare personuppgifter som samlades in under registreringen raderas i regel efter en frist på sju dagar.

5. Möjlighet att göra invändningar och rättelser

Användaren kan säga upp prenumerationen på kommande nyhetsbrev när som helst. I varje nyhetsbrev finns en länk för att göra detta.

Här finns också en möjlighet att ta tillbaka samtycket för lagringen av de personuppgifter som samlades in vid registreringen.

6. Spårning av nyhetsbrev

När vi skickar nyhetsbrevet utvärderar vi ditt användarbeteende. Vid registreringen för nyhetsbrevet inhämtas också ditt samtycke för detta. Om externa leverantörer får i uppdrag att skicka nyhetsbrevet säkerställs det att kraven i GDPR efterlevs genom ett avtal enligt GDPR med personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

a. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

För utvärderingen innehåller skickad e-post så kallade webbpixlar (spårningspixlar) som visar en bildfil med en pixel som lagras på vår webbplats. För utvärderingarna kopplar vi uppgifterna som nämns i avsnitt V och webbpixlarna till din e-postadress och ett individuellt ID (nummer).

b. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR.

c. Syfte med behandling av uppgifter

Den lagrade informationen kan av tekniska skäl kopplas till dig som mottagare. Vi strävar dock inte efter att observera dig som enskild användare. Vi använder istället utvärderingarna för att identifiera våra användarens läsvanor, anpassa vårt innehåll till alla användare eller skicka olika innehåll utifrån våra läsares intressen.

d. Möjlighet att göra invändningar och rättelser

För att återkalla ditt samtycke kan du använda länken för detta i nyhetsbrevet.

Sådan spårning är heller inte möjlig om du som standard har inaktiverat visning av bilder i din e-postklient. I detta fall visas inte nyhetsbrevet i sin helhet och du kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du väljer att visa bilder manuellt genomförs den spårning som anges ovan.

IX. Registrering

1. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

På vår webbplats erbjuder vi användarna att registrera sig med sina personuppgifter. Uppgifterna matas in i ett kontaktformulär, överförs till oss och lagras.

Vid registreringen lagras följande uppgifter:

 1. Användarens IP-adress
 2. Datum och tid för registreringen
 3. Namn
 4. Adress
 5. Telefon-/faxnummer
 6. E-postadress
 7. Lösenord
 8. Pilz-kund ja/nej

Under registreringsprocessen inhämtas ett samtycke från användaren om att dessa uppgifter behandlas. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR.

Om registreringen sker för att uppfylla ett avtal, där användaren är avtalspartner eller för att genomföra förhandsåtgärder innan avtalet ingås, är ytterligare rättslig grund för behandlingen av uppgifter artikel 6 punkt 1 led b GDPR.

3. Syfte med behandling av uppgifter

Registreringen av användaren är nödvändig för att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats. En registrering av användaren krävs också för att uppfylla ett avtal, till exempel köpeavtal, med användaren eller för att genomföra förhandsåtgärder innan avtalet ingås. Annars går det inte att använda funktionerna i vår webbshop.

4. Tid för lagringen

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet till att de samlades in.

Detta gäller för uppgifterna som samlades in under registreringen, när registreringen på vår webbplats upphör eller ändras.

Detta gäller för uppgifterna som samlades in under registreringen för att uppfylla ett avtal eller genomföra förhandsåtgärder innan avtalet ingås, när uppgifterna inte längre är nödvändiga för att genomföra avtalet. Även när avtalet har avslutats kan det krävas att personuppgifter för avtalsparten lagras för att uppfylla avtalsmässiga eller rättsliga skyldigheter.

5. Rätt till invändning och rättning

Som användare har du alltid möjlighet att ta bort registreringen. Du kan när som helst få uppgifterna ändrade som har lagrats om dig.

Om uppgifterna krävs för att uppfylla ett avtal eller genomföra förarbete, kan en tidig radering av uppgifterna endast göras, om det inte förhindras av avtalsmässiga eller rättsliga skyldigheter.

Du kan begära radering av registreringen genom att skicka e-post till följande adress: pilz.gmbh@pilz.de.

X. Statiska länkar till Facebook, Google+, Twitter, XING och LinkedIn

På vår webbplats används statiska länkar till de sociala nätverken Facebook och Google+, mikrobloggtjänsten Twitter samt de sociala plattformarna XING och LinkedIn. Dessa tjänster levereras av Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG och LinkedIn Corp.(”Leverantör”). Läs sekretesspolicyerna för motsvarande plattform.

XI. Kontaktformulär och e-postkontakt

1. Beskrivning av behandlingen av uppgifter och dess omfattning

På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för att ta kontakt elektroniskt med oss. Om en användare använder detta överförs de angivna uppgifterna i formuläret till oss och lagras. Obligatoriska uppgifter är:

 1. Tilltal
 2. Efternamn
 3. Förnamn
 4. Företag
 5. Gata/husnummer
 6. Postnummer/ort
 7. Land
 8. E-postadress

Frivilliga uppgifter är:

 1. Avdelning
 2. Postfack
 3. Region
 4. Telefon
 5. Fax
 6. Bransch
 7. Kundnummer

När meddelandet skickas lagras dessutom följande uppgifter:

- Användarens IP-adress

För behandlingen av uppgifter som ska skickas inhämtar vi ditt samtycke och hänvisar till denna sekretesspolicy.

Alternativt kan du ta kontakt med hjälp av den tillhandahållna e-postadressen. I detta fall lagras de personuppgifter för användaren som skickas med e-postmeddelandet.

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Uppgifterna används endast för att behandla konversationen.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är ett samtycke från användaren enligt artikel 6 punkt 1 led a GDPR. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter som överförs genom att skicka ett e-postmeddelande är artikel 6 punkt 1 led f GDPR. Om syftet med e-postmeddelandet är att ingå ett avtal, är ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6 punkt 1 led b GDPR.

3. Syfte med behandling av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter som matats in via kontaktformuläret används endast av oss för att behandla kontakten med användaren. Vid kontakt via e-post har vi dessutom ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Andra behandlade personuppgifter genom kontakt används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och säkerställa säkerheten för våra IT-system.

4. Tid för lagringen

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet till att de samlades in. För personuppgifter som matats in via kontaktformuläret eller skickats via e-post gäller detta när konversationen med kunden har avslutats. Konversationen är avslutad när man kan utläsa av omständigheterna att det relevanta sakförhållandet har avslutats.

Ytterligare personuppgifter som samlats in genom kontakten tas bort senast efter en frist på sju dagar.

5. Rätt att göra invändningar och rättelser

Användaren har alltid rätt att ta tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter

Om användaren tar kontakt med oss via e-post kan han/hon alltid göra invändningar mot att personuppgifter lagras. I sådana fall kan konversationen inte fortsätta.

Alla personuppgifter raderas som har lagrats genom att användaren har tagit kontakt med oss.

6. LinkedIn – Leadgenerering via formulär

I annonser kopplar vi LinkedIn-formulär som gör det möjligt för dig att få mer information eller ytterligare erbjudanden. Via dessa formulär ber vi dig om personuppgifter (för- och efternamn, företag, e-postadress, telefonnummer) och beroende på annonsens typ andra personuppgifter som du har tillhandahållit via LinkedIn.

Uppgifterna som du angett i formuläret skickar du sedan genom att bekräfta med knappen ”Sänd” till LinkedIn och företaget tillhandahåller då dessa uppgifter till oss via ett gränssnitt.

Behandlingen av dina tillhandahållna uppgifter sker uteslutande baserat på ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 led a GDPR). Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att skicka ett meddelande via e-post. Den behandling som har genomförts fram till tiden för återkallandet berörs inte av detta.

De uppgifter som överförts via formuläret förblir hos oss till dess att du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagringen eller när det inte längre är nödvändigt att lagra uppgifterna. Tvingande bestämmelser – särskilt i fråga om arkiveringstider – berörs inte av detta. LinkedIn lagrar, oberoende av oss, enligt företagets interna riktlinjer för uppgiftsskydd dina överförda uppgifter under en period på 90 dagar och raderar sedan uppgifterna automatiskt.

XII. Microsoft Forms för webbinarier

Vi börjar använda verktyget Microsoft Forms för interna och externa undersökningar och kontroller, t.ex. utvärdering av slutförda kampanjer, anmälan till evenemang osv. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://learn.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

När man använder Microsoft Forms bearbetas olika sorters data. Dataomfattningen beror på de ställda och besvarade frågorna samt eventuell uppladdning av tilläggstjänster. I regel handlar det om följande personuppgifter:

 1. Efternamn
 2. Förnamn
 3. Befattning inom företaget
 4. Arbets-e-postadress
 5. Företag
 6. Företagets adress: Gata, husnummer
 7. Postnummer, ort
 8. Land

Om det inte är nödvändigt för verksamheten, finns någon rättslig skyldighet eller något särskilt intresse av att spara data en längre tid raderas alla uppgifter efter ett år när de inte behövs längre.

Det är i princip frivilligt att delta i vårt webbinarium. Om det behövs samtycke för att delta i webbinariet är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 led a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Om du återkallar eller inte ger ditt samtycke kan du inte delta i webbinariet.

Personuppgifter som bearbetas i samband med deltagandet i ”MS Forms-undersökningar och formulär” överförs från kontaktformuläret till Pilz dotterbolag så att de kan ta kontakt med dig i syfte att bedriva intressent- resp. kundsupport. Här hittar du en lista över alla Pilz dotterbolag: Pilz – på plats på alla kontinenter.

I regel ges inte data vidare till tredje part om de inte är direkt avsedda för att ges vidare eller krävs för att uppfylla ändamålet. Om externa tjänsteleverantörer kopplas in för att uppfylla ändamålet kan data ges vidare till dessa ändamålsbestämt.

Leverantören av Microsoft Forms får kännedom om dessa data som personuppgiftsbiträde inom ramarna för tillhandahållandet av tjänster. I det avseendet är Microsoft personuppgiftsbiträde. När både Microsofts webbsida och Microsoft Forms bearbetar personuppgifter och använder cookies är det Microsoft som ansvarar för databehandlingen. För att tillhandahålla tjänsten Microsoft Forms används cookies från Microsoft på undersökningssidan. Mer information om dataskydd hos Microsoft hittar du på https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

XIII. Registrerade personers rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas, är du registrerad i enlighet med GDPR och du har följande rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig:

1. Rätt till information

Du kan begära från personuppgiftsansvarig att få en bekräftelse om personuppgifter för dig behandlas av oss.

Om sådan behandling görs kan du begära information om följande uppgifter:

 1. de syften som personuppgifterna behandlas för
 2. kategorierna för personuppgifter som behandlas
 3. mottagare eller kategorier av mottagare som haft tillgång till dina personuppgifter eller har tillgång till dina personuppgifter
 4. planerad tid för lagringen av dina personuppgifter eller, om det inte går att ge några konkreta uppgifter om detta, kriterier för fastställande av lagringstid
 5. befintlig rätt till rättning eller radering av dina personuppgifter, en rätt till begränsning av personuppgiftsansvarigs behandling av eller en rätt att göra invändningar mot denna behandling
 6. befintlig rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
 7. alla tillgängliga uppgifter om informationens ursprung, om personuppgifterna inte har inhämtats från den registrerade personen
 8. befintligt automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22 punkt 1 och 4 GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om logiken som används, räckvidden och eftersträvade effekter av sådan behandling för den registrerade personen.

Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller ett internationellt företag. I det här sammanhanget kan du begära att få information om lämpliga skyddsåtgärder för överföringen enligt artikel 46 GDPR.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade, om dina behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska genomföra rättningen utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling

Om något av följande alternativ är tillämpligt kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

 1. om du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär istället en begränsning av deras användning
 3. den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats får dessa uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med alternativen ovan underrättas du av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

4. Rätt till radering

a) Raderingsskyldighet

Du har rätt att begära av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 2. Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR.
 4. Dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
 5. Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 6. Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8 punkt 1 GDPR.

b) Uppgifter till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort dina personuppgifter och enligt artikel 17 punkt 1 GDPR är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du som registrerad har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

c) Rätt till radering

Rätten till radering gäller inte, om behandlingen är nödvändig

 1. för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 2. för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige
 3. för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9 punkt 2 led h och i samt artikel 9 punkt 3 GDPR
 4.  för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89 punkt 1 GDPR, i den utsträckning som den rätt som nämns i avsnitt a) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, eller
 5. för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt till rapportering

Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att underrätta varje mottagare, till vilken dina personuppgifter har lämnats ut, om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning.

Den personuppgiftsansvarige ska informera dig om dessa mottagare på din begäran.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6 punkt 1 led a eller artikel 9 punkt 2 led a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR och behandlingen sker automatiserat.

Vid utövande av denna rätt har du också rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Andras rättigheter och friheter får inte påverkas på ett ogynnsamt sätt av denna rätt.

7. Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6 punkt 1 led e eller f GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla dina personuppgifter såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring behandlas inte personuppgifterna längre för sådana ändamål.

Du får, när det gäller användningen av samhällets informationstjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla dataskyddsrättsligt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt dataskyddsrättsliga samtycke. Återkallandet av samtycke innebär inte att den behandling som har genomförts fram till tiden för återkallandet är olaglig.

 

9. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska du ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 GDPR.

XIII. Kategori: B2BIQ – DSP/DMP

1. Lagrade uppgifter och syftet med behandlingen av uppgifter

För detta erbjudande används B2BIQ, en tjänst för integrering av annonser från B2B Media Group EMEA GmbH (”B2BMG”). B2BMG använder så kallade cookies, vilket är textfiler som lagras i datorns webbläsare och som samlar in/innehåller anonyma användningsdata. B2BIQ använder även så kallade spårningspixlar (osynliga bilder). Tack vare dessa spårningspixlar kan information som trafiken på webbplatserna för erbjudandet utvärderas. Informationen om användningen av webbplatsen och om leveransen av reklamformat som genereras med hjälp av cookies och spårningspixlar skickas till en av B2BMG:s servrar i Tyskland, där den även lagras. Denna information får B2BMG skicka vidare till andra avtalsparter. Från dessa data kan användarprofiler framställas under en pseudonym. Inga personuppgifter om den registrerade kommer att samlas in utan lämnat samtycke från den registrerade. B2BMG använder dessa uppgifter för att utvärdera hur besökarna använder webbplatsen och för användningsbaserad onlinereklam (OBA). Om IP-adresser samlas in lagras de i anonymiserad form genom att sista sifferblocket raderas. Om information om längd- och breddgrad finns tillgänglig bearbetas även den. Dessa cookies är antingen B2BMG-cookies (https://www.b2biq.net/optout) eller cookies från tjänsteleverantörer, som även de är skyldiga att efterleva skyddet av personuppgifter som B2BMG använder sig av (listan över anslutna tjänsteleverantörer inklusive alternativ för avanmälan finns här: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Berättigat intresse

Genom att använda reklam- och spårningsverktyg från B2BMG kan vi bättre anpassa vårt internetutbud till våra kunders intressen och behov.

3. Tid för lagringen

IP-adressen raderas 12 månader efter att ha samlats in hos åtkomstleverantören. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en sådan inställning i din webbläsare, men i så fall kanske du inte kan använda samtliga funktioner för erbjudandet fullt ut. Du kan dessutom när som helst begära rättning eller radering, att behandlingen begränsas, eller utöva din rätt att göra invändningar mot behandlingen samt din rätt till dataportabilitet. E-postadress: datenschutz@b2bmg.de eller per brev: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Tyskland. https://www.b2bmg.com/datenschutz/

4. Rättslig grund

Dessa cookies är inte nödvändiga för att kunna driva webbplatsen och lagras därför endast efter att ett godkännande har lämnats via Consent Manager (Cookie Banner).

5. Tillhandahållande

Dessa cookies är inte nödvändiga för att kunna använda våra webberbjudanden, men om de inaktiveras kan tjänster komma att påverkas negativt.

XIV. EuroDSP – Retargeting

EuroDSP använder MediaMath Analytics & Insights, en webbanalystjänst som tillhandahålls av MediaMath, Inc. (”MediaMath”). MediaMath använder cookies som lagras på din enhet och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. De uppgifter som lagras kan till exempel omfatta webbläsartyp, operativsystem, webbläsarspråk, IP-adress och internetleverantör.

MediaMath omvandlar de uppgifter som är kopplade till din enhet till en pseudonym, ett så kallat MediaMath-ID. Detta unika MediaMath-ID lagras sedan i en cookie på din enhet och hjälper oss att visa mer relevanta annonser för dig. MediaMath-ID och annan information som samlas in via plattformen kan dessutom hjälpa oss att mäta din aktivitet på vår webbplats och fastställa hur effektiva de annonser som visas via plattformen är. På så sätt kan vi bättre tillgodose dina behov. Det gör det också möjligt för oss att visa dig annonser för de typer av produkter som du kan vara intresserad av.

MediaMath kan komma att överföra dessa data till tredje part om så krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för MediaMaths räkning. För mer information om hur MediaMath använder dina uppgifter samt information om hur du förhindrar MediaMaths användning av cookies, se MediaMaths sekretesspolicy på: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Om du inte vill att MediaMath ska behandla de beskrivna personuppgifterna kopplade till dig inom ramen för denna webbplats kan du även välja bort detta, till exempel via sekretessinställningarna i din webbläsare eller här: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XV. Pushnotiser

Om du aktiverar pushnotiser genom tjänsten ”Signalize” för den här webbplatsen används en funktion i din webbläsare eller telefonens operativsystem som tillhandahåller dessa meddelanden. Endast anonyma uppgifter som inte kan kopplas till en specifik användare lagras för att skicka meddelanden. Dessa uppgifter behandlas endast för att leverera de meddelanden som du prenumererar på och för att göra inställningar för dessa meddelanden. Vi ber dig att godkänna att dessa uppgifter lagras. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter är i detta fall artikel 6 punkt 1 led a GDPR. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot meddelanden genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller mobila enhet. Information om hur du avregistrerar dig från pushnotiser hittar du här.

För att ge pushnotiserna ett innehåll som är meningsfullt för dig använder vi, endast i syfte att skicka anpassade meddelanden, en anonym användarprofil med cookies som samlar dina preferenser och kopplar ditt meddelande-id med användarprofilen på webbplatsen. Spårningstekniken används även för statistiska analyser av meddelanden på uppdrag av oss. Då kan det fastställas om ett meddelande kommit fram och om mottagaren har klickat på det. Registrerade uppgifter behandlas endast i Tyskland, på uppdrag av oss, av etracker GmbH i Hamburg som tillhandahåller tjänsten från Signalize. Eftersom data lagras där omfattas de av strikta tyska och europeiska dataskyddslagar och normer. etracker har i detta avseende kontrollerats, certifierats och tilldelats dataskyddsmärkningen ePrivacyseal.

Grunden för behandlingen av uppgifter för att hantera inbjudan till meddelandetjänsten och statistisk analys av godkännande eller avvisande är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 led f GPPR att utforma meddelandetjänsten på ett användarvänligt och effektivt sätt. Eftersom det är viktigt för oss att skydda våra besökares integritet anonymiseras de uppgifter som kan kopplas till en enskild person, t.ex. IP-adress, inloggnings- eller enhetsuppgifter, så tidigt som möjligt. Därmed kan en specifik individ inte kopplas till uppgifterna. Någon annan användning, hopslagning med andra uppgifter eller överföring till tredje part sker inte.

Du kan alltid invända mot behandlingen av uppgifter som beskrivs ovan.

XVI. Vimeo

Vi använder ”Vimeo”, en videoportal online från leverantören Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor New York, New York 10001, USA för att presentera videofilmer på vår webbplats.

a. Typ av personuppgifter

När du öppnar en sida på vår webbplats med en ”Vimeo”-video ansluter din webbläsare till ”Vimeos” servrar. Vid dataöverföringen behandlas din ip-adress, teknisk information om din webbläsare, operativsystem samt datum och tid av ”Vimeo”.
 ”Vimeo” sparar information om vilken webbplats tjänsten från ”Vimeo” använder och vilka webbaktiviteter du utför på vår webbplats. Till webbaktiviteterna hör sessionslängd, avvisningsfrekvens eller vilken knapp som du tryckt på i den inbäddade ”Vimeo”-spelaren. För detta använder och sparar ”Vimeo” kakor (cookies). Om du inte godkänner lagring och bearbetning måste du att förhindra installation av kakor. Detta kan göras genom lämpliga inställningar i din webbläsare. I detta avseende hänvisar vi till våra förklaringar om kakor.
Om du är inloggad på ”Vimeo” när du besöker en sida på vår webbplats där en ”Vimeo”-spelare är inbäddad, kommer de insamlade användaruppgifterna att tilldelas ditt personliga användarkonto.
Läs mer om användningen av kakor på Vimeo på https://vimeo.com/cookie_policy, och information om dataskydd på Vimeo på https://vimeo.com/privacy.

b. Lagringstid

”Vimeo” lagrar dina uppgifter tills ”Vimeo” inte längre har några ekonomiska skäl för att lagra uppgifterna. Dina uppgifter raderas eller anonymiseras därefter.

c. Syfte för databehandling

”Vimeo” använder uppgifterna för att förbättra sin egen tjänst, för att kommunicera med dig och för att sätta in egna riktade annonseringsåtgärder.

d. Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 led a) i GDPR. Du ger ditt samtycke genom att tillåta integrering av externt innehåll.

e. Röjande av dina uppgifter

Vi lämnar i allmänhet inte dina personuppgifter vidare till tredje part om detta inte uttryckligen förklaras ovan.
Användaruppgifterna behandlas på ”Vimeos” servrar i USA. Som underlag för databehandling av mottagare baserade i tredje land eller dataöverföring dit använder sig ”Vimeo” av så kallade standardavtalsklausuler (= art. 46. Avsnitt 2 och 3 i GDPR). Genom dessa klausuler åtar sig Vimeo att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

XVII. Förbehåll för ändringen

Vi förbehåller oss rätten att anpassa den här sekretesspolicyn för att den alltid ska uppfylla aktuella gällande bestämmelser, precis som vårt utbud på webbplatsen.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk