Kvalitet hos Pilz

Kvalitetshanteringssystem enligt DIN EN ISO 9001

Pilz är som ”säkerhetsambassadör” en pålitlig partner över hela världen. För att garantera våra kunders framgång satsar vi på höga standarder och utmärkt kvalitet i alla produktionsfaser världen över. Våra komponenter och system är godkända runt om i världen. På så sätt slipper du tidskrävande justeringar i projektet i efterhand och förbättrar dina försäljnings- och exportmöjligheter.

Pilz kvalitetshanteringssystem följer DIN EN ISO 9001

Kvalitetsriktlinjer

Externa och interna påverkansfaktorer med relevans för det integrerade kvalitetshanteringssystemet, är föremål för fortlöpande bedömningar. Det gäller framför allt interna och externa teman som påverkar förmågan till kontinuerlig leverans av högkvalitativa produkter och tjänster för att tillgodose kundernas önskemål och följa gällande lagkrav och myndighetsföreskrifter, med en ständigt förbättrad kundnöjdhet som resultat.

Det processorienterade QM-systemet ingår i alla viktiga operativa processer och belyser dem på djupet. I detta syfte framställs gränssnitt och regleras ansvaret för genomförande, medan uppgifter definieras och övervakas genom interna granskningsmetoder med avseende på effektivitet. Med utgångspunkt från de dokumenterade processerna vill vi gemensamt tillgodose våra kunder med framtidsorienterad teknik av högsta kvalitet.

Målet med att ständigt förbättra processerna är att öka kundnöjdheten. Det sker genom ständiga analyser av förloppen och (vidare-)utvecklingen av kvalitetsmedvetandet hos alla medarbetare inom företaget. Förbättringsförslag från medarbetarna testas och utvärderas med avseende på användbarhet. Vid en positiv helhetsbedömning införs förslagen i företagets befintliga processer. Resultatet är en konstant cykel av planering, utförande, kontroll och förbättring:

  • PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).

Ett förutseende riskbaserat tänkesätt, med analyser och medveten hantering av risker och möjligheter, betraktas som en förebyggande åtgärd mot oönskade händelser.

Ytterligare certifieringar

TÜV Süd-certifiering

Kontrollerade och ständigt övervakade produktionsanläggningar

TÜV Süd intygar att de produkter som framställs i Pilz produktionsanläggningar och den arbetsutrustning och de åtgärder som används i tillverkningen är lämpliga för att kunna leverera elektronikprodukter av hög kvalitet. Kraven är mycket hårda för att bevisa att produktionsanläggningarna är tekniskt och organisatoriskt utformade på ett sådant sätt att en jämn kvalitet säkerställs i framställningen och hos produkterna. För att få använda TÜV Süds kontrollmärke måste stränga villkor uppfyllas, vilket regelbundet kontrolleras och övervakas av kontrollorganet TÜV.

Functional Safety Management (FSM) för certifierad utveckling

Pilz utveckling sker enligt ett hanteringssystem som innebär stränga villkor och riktlinjer (Functional Safety Management), vilket motsvarar kraven i EN/IEC 61508.

FSM har testats och certifierats av TÜV enligt stränga kriterier. Processerna och åtgärderna som utgör grunden kontrolleras mycket noga, varje år.
 

Förhandsvisning certifikat

Dubbelt säkrad produktutveckling

TÜV Süd bekräftade det i sin granskning: Pilz utvecklar inte bara safe, utan även secure! I enlighet med den internationella standardserien IEC 62443 ”Industriella kommunikationsnätverk – IT-säkerhet för nätverk och system” uppfyller utvecklingsprocessen hos Pilz kraven för säker produktutveckling (”Security by Design”). För denna utveckling beskrivs i standarden IEC 62443-4-1 kraven för en så kallad ”Security Development Lifecycle”-process (SDL-process).

Resultatet av granskningen: Pilz utveckling uppfyllde kraven i standarden och lever upp till SDL-processen.

Safe och Secure utvecklingsprocess

Functional Safety Management (FSM) certifierad för projekteringsprocesser

Functional Safety Management certifierad för projekteringsprocesser

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Projekteringsprojekt sker hos Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern enligt denstrukturerade Functional Safety Management-processen enligt EN IEC 61508-1 och EN ISO 13849-1 och är certifierade av TÜV SÜD. Processerna och åtgärderna som utgör grunden granskas dessutom varje år.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Vidare är Pilz dotterbolag antingen certifierade direkt av TÜV SÜD eller agerar de i enlighet med de angivna kraven. Interna granskningar säkerställer ett internationellt enhetligt tillvägagångssätt.

FSM-projekteringscertifiering

Din partner för inspektion av skyddsanordningar och maskinsäkerhet

Inspektionsinstans som är ackrediterad av DAkkS enligt ISO/IEC 17020

Pilz – din partner för inspektion av skyddsanordningar och maskinsäkerhet

Pilz GmbH und Co. KG i Ostfildern har en oberoende inspektionsinstans som är ackrediterad av DAkkS enligt ISO/IEC 17020. Med våra tjänster får du därför objektivitet och hög maskintillgänglighet.
Inspektionsrapporten överlämnas till dig och diskuteras med dig. Vid godkänd inspektion får maskinen en kontrollplakett från Pilz.

Ackrediteringens omfattning

Ackrediterat EMC-provlaboratorium

Sedan 2004 driver Pilz ett oberoende provlaboratorium som har ackrediterats av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Det ger Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern kompetens att genomföra provningar inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elsäkerhet (miljöbedömningar) och ger företaget befogenhet att upprätta globalt erkända provrapporter enligt ISO 17025.

Ackrediterat EMC-provlaboratorium

Oberoende provlaboratorium som är ackrediterat av den tyska ackrediteringsmyndigheten DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)
EG-certifiering ATEX

EX-skyddscertifiering (ATEX)

Pilz använder sig av ett kvalitetssäkringssystem som uppfyller kraven i bilaga IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX).

Mer information

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk