– Industrial Security Consulting Service

Fullständig maskinsäkerhet för maskintillverkare och -ägare går bara att åstadkomma med åtgärder för Industrial Security. Dessa skyddar era maskiner mot cyberattacker, mänskliga misstag eller manipulering och är ett krav enligt maskinförordningen för att uppfylla CE-överensstämmelse. Men hur utsatt är varje enskild maskin för attacker, vilka följder kan uppstå för arbetssäkerheten och produktiviteten och vilka åtgärder är meningsfulla för att minska säkerhetsmässigt svaga punkter?
 
Industrial Security Consulting Service från Pilz är inriktad på just detta: Vi analyserar er risk när det gäller säkerhetsmässigt svaga punkter på maskinen, bedömer den enskilda faran samt sannolikheten för missöden efter nivåer, sammanställer lämpliga lösningssteg och kontrollerar de vidtagna åtgärderna. ISCS höjer på så sätt cybersäkerheten och gör att ni kan omsätta normativa och rättsliga krav i praktiken korrekt samt minska och avvärja säkerhetsincidenter på maskinen.

Fyra steg till den säkra maskinen enligt Industrial Security:

Industrial Security Consulting Service består av fyra olika moduler som bygger på varandra. När de enskilda stegen genomförts måste man enligt principen om ”moving target” regelbundet se över maskinernas Industrial Security-status för att motverka de senaste metoderna för cyberattacker eller avhjälpa svaga punkter på ett permanent sätt.

Era fördelar:

 • Upptäcka riskpotentialen och svaga punkter
 • Skydd och resistens mot cyberattacker eller incidenter med produktionsstopp
 • Höjning av medarbetarnas säkerhet, cybersäkerheten och maskinernas tillgänglighet
 • Kontroll av att riskbegränsande åtgärder genomförs korrekt
 • Påvisbart maskinskydd enligt Industrial Security-krav
 • Viktig komponent i CE-försäkran om överensstämmelse

De fyra ISCS-stegen

Dina fördelar

1. Skyddsbehovsanalys

 • Fastställande av gällande standarder och föreskrifter
 • Fastställande av gränser för det avsedda systemet
 • Fastställande av skyddsmålen för varje tillgång i systemet baserat på storleken på den förväntade skadan vid förlorad sekretess, integritet eller tillgänglighet

 

 • Uppskattning av riskmedvetenheten

2. Industrial Security-riskanalys

 • Fastställande av samtliga risker för varje tillgång i varje livslängdsfas i systemet i förhållande till de uppsatta skyddsmålen
 • Analys av befintliga riskbegränsande åtgärder och deras effekter
 • Rekommenderade tillvägagångssätt för att minska riskerna
 • Dokumentation av de svaga punkterna och respektive faror

 

 • Uppskattning av riskomfattning och handlingsbehov

3. Industrial Security-koncept

 • Fastställande av säkerhetsnivån för varje del i systemet
 • Definition och specifikation av motåtgärder
 • Beaktande av tillgänglighet och produktivitet   
 • Detaljerad allokering av säkerhetsåtgärder till de fastställda riskerna
 • Utarbetande av regler och direktiv för minskning av risk över maskinernas hela livscykel
 • Dokumentation av krav och rekommendationer om genomförande

 

 • Möjligheten att planera motåtgärder

4. Industrial Security-systemverifiering

 • Kontroll av de genomförda åtgärdernas effekter 
 • Framtagande av en testrapport med information om resultaten och eventuella avvikelser
 • Översyn av dokumentationen av organisatoriska åtgärder
 
 • Ansvarsskydd genom efterlevnad av relevanta security-krav
 • Höjt medarbetarskydd
 • Ökad tillgänglighet till anläggningen
 • Kostnadsbesparingar genom skydd mot cyberattacker
 • Renomméskydd genom effektiva vidtagna förebyggande åtgärder

 

Industrial security-utbudet – steg för steg till den säkra maskinen

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk