Sverige | svenska

24 maj 2016

Hur hänger lagar, direktiv och standarder ihop i Europa?

Läs viktig information om föreskrifter inom EU för området maskinteknik.

Inom EU harmoniseras lagar, regler och bestämmelser för området maskinteknik i allt större utsträckning. Därmed har inte varje land enbart sina egna föreskrifter, utan fler och fler föreskrifter blir enhetliga i hela Europa.


Samband som är bra att känna till

Först sätter EU upp allmänna skyddsmål med hjälp av direktiv. Skyddsmålen måste specificeras noga, den konkreta regleringen sker med hjälp av standarder.

I regel tar EU:s direktiv upp specifika ämnen. Direktiven träder i kraft i och med överenskommelser mellan de enskilda länderna i EU, som implementerar dessa direktiv i sin nationella lagstiftning. De dokument som oskyldigt nog beskrivs som direktiv har i praktiken status som lag inom EU.


När har standarder rättslig relevans?

Standarder har i sig ingen direkt rättslig relevans. Det får standarderna först när de publiceras i EU:s officiella tidning eller genom nationella lagar och bestämmelser som hänvisar till dessa standarder. Genom att publiceras på det sättet kan standarden uppnå en s.k. presumtion om överensstämmelse. Detta innebär att en tillverkare kan utgå ifrån att kraven i motsvarande direktiv är uppfyllda när tillverkaren efterlever föreskrifterna i standarden. I rättsliga sammanhang talar man då om omvänd bevisbörda. Om tillverkaren tillämpar en harmoniserad standard måste det bevisas att tillverkaren har begått ett fel.

Standarder som inte har publicerats i EU:s officiella tidning gäller inte som harmoniserade. För dessa standarder gäller alltså inte presumtion om överensstämmelse.

Om inga standarder finns, vilket ofta är fallet i innovativa branscher, måste tillverkaren på egen hand bevisa att processen har följt reglerna och att skyddsmålen därmed följer motsvarande direktiv.

 

Mer information

Säkerhetsverktyg och standarder

Tjänster inom maskinsäkerhet

Föreskrifter inom EU för området maskinteknik
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk