Knowhow: CE-Mærkning

07/05/2012

Knowhow: CE-Mærking

Skal gamle maskiner, der er produceret før 1995, CE-mærkes ifølge Maskindirektivet efter en retrofit (modernisering)?

For at kunne garantere, at en maskine er sikker, skal det først vurderes, om det på baggrund af retrofitten drejer sig om en væsentlig ændring. Normalt optimeres og moderniseres en maskine med hensyn til produktivitet, tilgængelighed og sikkerhed. I et sådant tilfælde er der ikke tale om en væsentlig ændring; CE-mærkning af maskinen er således ikke påkrævet.

Er Maskinsikkerheden garanteret ved en forbedring af en maskines ydelsesevne?

Alligevel kan udsagnet om, at det ikke drejer sig om en væsentlig ændring i tilfælde af en retrofit ikke generaliseres. Forbedres produktiviteten, resulterer dette f.eks. næsten altid i en (væsentlig) forbedring af en maskines ydelsesevne. I et sådant tilfælde skal det vurderes, om maskinen stadig er sikker med de tilstedeværende beskyttelsesanordninger. Er dette ikke tilfældet, kan der være tale om en væsentlig ændring af maskinen. Ydermere kan der være tale om en væsentlig ændring i tilfælde af en ændring i en maskines funktion, bearbejdning af andet råmateriale, omlægning af sikkerhedsfunktioner, som kan medføre nye farer, samt en ændring fra automatisk til manuel betjening.

Minimumskrav til maskinsikkerheden

Til trods for, at retrofitten ikke medfører en væsentlig ændring af en gammel maskine, skal minimumskravene til maskinsikkerheden i henhold til det nuværende tekniske niveau overholdes. Denne omstændighed fastlægges i Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008, kapitel 3, og Direktivet 2009/104/EF af 16. september 2009 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, som begge er bindende for enhver bruger af gamle maskiner. Dette bør tages i betragtning i tilfælde af en retrofit.    

Læs mere om hvordan Pilz kan hjæpe dig med CE-mærkning »