Danmark | dansk

Juridiske henvisninger

Ophavsret

Copyright 2000-2016 Pilz GmbH & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. Alle billeder, grafik, tekster, lyd-, video- og animationsfiler på denne webside er omfattet af loven om ophavsret eller andre love til beskyttelse af åndelig ejendom. Mangfoldiggørelse, ændring eller anvendelse i andre elektroniske eller trykte publikationer er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Pilz Gmbh & Co. KG.

Registrerede varemærker

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprotego®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® er registrerede varemærker tilhørende Pilz GmbH & Co. KG.

Da tekst og billeder i denne portal kun tjener til beskrivelse og anskueliggørelse, kan vi ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl.

Ansvarsfraskrivelse

Internetportalens indhold

Pilz GmbH & Co. KG påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de oplysninger, der stilles til rådighed. Erstatningskrav mod Pilz GmbH & Co. KG, som refererer til skader af materiel eller immateriel art, og som er forårsaget af anvendelse eller ikke-anvendelse af de tilbudte oplysninger eller af anvendelse af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, udelukkes, såfremt der ikke foreligger bevisligt forsætlig eller groft uagtsom skyld fra Pilz GmbH & Co. KGs side.

Alle tilbud er uden forbindende. Pilz GmbH & Co. KG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, udvide eller slette dele af eller hele portalen uden varsel eller til periodisk eller definitivt at lukke siden.

Teknisk dokumentation

Vi har indsamlet teknisk dokumentation meget omhyggeligt. Alle oplysnigner er baseret på det gældende aktuelle tekniske niveau samt vores bedste viden og kendskab. Alligevel kan vi ikke påtage os ansvar for angivelsernes fuldstændighed, såfremt der ikke er tale om grov skødesløshed fra vores side. Især har oplysningerne ikke retsgyldighed, hvad angår garantier eller garanterede egenskaber.

Den nyeste version af et dokument stilles altid til rådighed på internettet. Pga. teknisk videreudvikling kan denne dokumentation indeholde ændringer i forhold til den version, der følger med produktet. Brug derfor altid den dokumentation, der følger med produktet, ved installation og brug af produktet. Vi modtager gerne oplysninger om uoverensstemmelser. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Links

Vi giver ikke garanti for databeskyttelse og påtager os ikke ansvaret for indholdet på andre websider, du kan komme til via links på Pilz' webside.

Databeskyttelse

Personrelaterede data såsom navne, adresser og telefonnummer, men også personers e-mail-adresser er underkastet særlige love vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed. Detaljerede oplysninger fremgår af rubrikken Databeskyttelse.

Pilz GmbH & Co. KG har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler til beskyttelse af dine personrelaterede data mod utilsigtet eller uretmæssig sletning, ændring eller tab samt mod uberettiget gengivelse eller uberettiget adgang.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk