Databeskyttelse hos Pilz

I. Definitioner

I vores privatlivspolitik anvender vi begreber, som defineres i EU's persondataforordning (GDPR). For at gøre privatlivspolitikken let at læse og forstå, forklarer vi disse begreber nedenfor:

1. Personoplysninger

Ifølge persondataforordningen er personoplysninger enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hermed menes der oplysninger som fx dit navn, din fødselsdato, din adresse, din e-mailadresse, din IP-adresse og dit telefonnummer samt din brugeradfærd. Derimod betegnes oplysninger, som ikke kan sættes i direkte forbindelse med din identitet – som f.eks. generelt foretrukne hjemmesider for alle brugere eller antallet af brugere på en side – ikke som personoplysninger.

2. Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, som har ansvaret for behandlingen.

3. Behandling

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, som f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

4. Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

5. Ansvarlig eller dataansvarlig

Ansvarlig eller dataansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

6. Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

7. Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere.

8. Tredjemand

Tredjemand er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

9. Samtykke

Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

II. Navn og adresse på den dataansvarlige [artikel 4, nr. 7 i persondataforordningen]

Den dataansvarlige i henhold til persondataforordningen og anden national persondatalovgivning i medlemsstaterne samt andre bestemmelser til beskyttelse af privatlivet er:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
D-73760 Ostfildern
Tyskland

Tlf.: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Hjemmeside: www.pilz.com

III. Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: dataprotection@pilz.com

 

IV. Generelt omkring behandling af oplysninger

1. Omfang af behandlingen af personoplysninger

Som udgangspunkt indsamler og bruger vi kun personoplysninger fra vores brugere, såfremt dette kræves for at drive en funktionsdygtig hjemmeside eller er påkrævet i forhold til vores hjemmesides indhold og ydelser. Indsamling og brug af vores brugeres personoplysninger sker regelmæssigt, men kun efter brugerens samtykke. Der gælder dog en undtagelse i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indhente samtykke på forhånd, og behandling af oplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

2. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

De oplysninger, som du har afgivet, eller som er blevet indsamlet, bliver udelukkende indsamlet, brugt, bearbejdet, gemt inden for rammerne af gældende persondatalovgivning (persondataforordningen, den tyske databeskyttelseslov og den tyske telemedielov) og i givet fald – hvis det er retsligt foreskrevet, nødvendigt i forhold til en kontrakt eller er tilladt inden for de gældende bestemmelser - videregivet til tredjemand.

Ifølge artikel 6 i persondataforordningen gør forskellige retslige forhold sig gældende for lovlig behandling af dine personoplysninger, hvilket denne privatlivspolitik henviser til:

For så vidt vi indhenter et samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger i forbindelse med en behandlingsproces, gælder artikel 6, stk. 1 litra a i EU's persondataforordning som grundlag for lovlig behandling af personoplysningerne.

Ved behandling af personoplysninger, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, gælder artikel 6, stk. 1 litra b i persondataforordningen som retsgrundlag for behandlingen. Dette gælder også for behandling, som er nødvendig for gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Såfremt en behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler vores virksomhed, gælder artikel 6, stk. 1 litra c i persondataforordningen som retsgrundlag.

I det tilfælde at behandling af personoplysninger er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, gælder artikel 6, stk. 1 litra d i persondataforordningen som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at vores virksomhed eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og den registreredes interesser eller grundlæggende frihedsrettigheder ikke går forud herfor, gælder artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen som retsgrundlag.

3. Sletning af oplysninger og tidsrum for opbevaring

Den registreredes personoplysninger slettes eller spærres, så snart de har opfyldt formålet, som de blev indsamlet til. Opbevaring kan dog være nødvendig, hvis det fastsættes af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, eller andre forskrifter, som den dataansvarlige er omfattet af. Spærring eller sletning af oplysninger sker også, når en opbevaringsfrist, som er foreskrevet i de nævnte bestemmelser, udløber, medmindre det fortsat er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

V. Implementering af webstedet og oprettelse af logfiler

Omfanget, indsamlingsmåden og brugen af dine oplysninger varierer, alt efter om du kun bruger vores hjemmeside til at søge efter informationer eller benytter dig af vores tilbud – nyhedsbrev (nedenfor VII), registrering i webshoppen (VIII), statiske links (IX) og muligheden for kontakt via e-mail i kontaktformularen eller via e-mailadresse (X):

1. Beskrivelse og omfang af behandlingen af personoplysninger

Ved hvert besøg på vores hjemmeside indsamler vores system automatisk data og informationer om computersystemet på den computer, som du besøger hjemmesiden fra.
Der indsamles følgende data:

 1. Informationer om den anvendte browsertype og browserversion
 2. Brugerens styresystem
 3. Brugerens IP-adresse
 4. Dato og klokkeslæt for besøget
 5. Hjemmesider hvorfra brugerens system ledes til vores hjemmeside
 6. Hjemmesider, som brugerens system besøger via vores hjemmeside

Oplysningerne gemmes desuden i vores systems logfiler. Disse oplysninger opbevares ikke sammen med brugerens andre personoplysninger.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af oplysninger og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig, for at hjemmesiden kan vises på brugerens computer. Derfor er det nødvendigt at opbevare brugerens IP-adresse i den tid, som brugeren besøger hjemmesiden.

Opbevaringen i logfiler er nødvendig for at sikre, at hjemmesiden fungerer. Derudover bruger vi oplysningerne til at optimere vores hjemmeside og sørge for vores informationstekniske systemers sikkerhed. I denne sammenhæng bruges oplysningerne ikke til markedsføringsformål.

Disse formål omfatter også vores legitime interesse i behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen.

4. Tidsrum for opbevaringen

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I forbindelse med indsamling af oplysninger til brug af hjemmesiden, opbevares dine oplysninger kun, indtil du forlader hjemmesiden igen.

I forbindelse med opbevaring af data i logfiler opbevares disse oplysninger i højst 7 dage. Det er dog muligt, at oplysningerne opbevares i længere tid. I så fald slettes eller anonymiseres brugerens IP-adresser, således at det ikke er muligt at identificere den pågældende bruger.

5. Mulighed for indsigelse og sletning

Indsamlingen af personoplysninger til konvertering af hjemmesiden og opbevaring af oplysninger i logfiler til drift af hjemmesiden er tvingende nødvendig. Brugeren har ingen mulighed for at gøre indsigelser.

VI. Brug af cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der lagres i internetbrowseren eller af internetbrowseren i brugerens computersystem. Når en bruger besøger en hjemmeside, kan der lagres en cookie i brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en unik rækkefølge af tegn, som tydeligt genkender browseren ved tilbagevendende besøg.

I. Egne cookies

1. Beskrivelse og omfang af behandlingen af personoplysninger

Vi anvender cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at browseren, hvorfra du besøger vores hjemmeside, også kan identificeres, når du går ind på en anden hjemmeside.

Når brugerne besøger vores hjemmeside, informeres de ved hjælp af et infobanner om brugen af cookies til analyseformål. Der henvises til denne privatlivspolitik samt indhentes samtykke til behandling af de i denne sammenhæng anvendte personoplysninger.

I vores cookies lagres og videresendes følgende oplysninger:

 

Content Management System Cookie

 1. is_mobile – oplysninger om, hvorvidt du benytter en mobil enhed
 2. is_new – oplysninger om første besøg på hjemmesiden
 3. region_select
 4. user_language – valgt sprog
 5. user_locale
 6. user_region – region, hvorfra brugeren kommer
 7. true (hvis privatlivspolitikken er tiltrådt)
 8. Brugerens tidszone

Shop Cookie

 1. Angivelse af servernoder til justering af belastning
 2. Forskellige konfigurationsoplysninger til fornyet login, i indlogget tilstand med reference til kontaktperson
 3. Session Handling
 4. Produkt-id'er til rekonstruktion af huskelisten
 5. Produkt-id'er til rekonstruktion af den aktive indkøbskurv

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved brug af cookies er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke hertil artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

Formålet med brug af teknisk nødvendige cookies er at gøre brugen af hjemmesider lettere for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Her kræves det, at browseren også kan genkendes efter et skift til en anden hjemmeside.

Vi har brug for at anvende cookies til følgende:

 1. Indkøbskurv
 2. Overtagelse af sprogindstillinger
 3. Tilknytning til land

De brugerdata, som indsamles ved hjælp af teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til fremstilling af brugerprofiler. Til disse formål har vi en legitim interesse i behandlingen af personoplysninger jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

4. Tidsrum for opbevaringen, mulighed for indsigelse og sletning

Cookies lagres på brugerens computer og videresendes derfra til vores side. Derfor har du som bruger også den fulde kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller indskrænke overførslen af cookies. Cookies, som allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis du deaktiverer cookies for vores hjemmeside, er det muligt, at du ikke længere kan benytte alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.

II. Tredjepartscookies – etracker

På vores hjemmeside indsamler og opbevarer vi oplysninger til markedsførings- og optimeringsformål ved hjælp af teknologier fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (http://www.etracker.com). Som standard anvender vi ikke cookies til webanalysen. I det omfang vi anvender analyse- og optimeringscookies, beder vi på forhånd eksplicit om dit samtykke i en separat anmodning. Hvis det er tilfældet, og du giver dit samtykke, anvendes der cookies, som muliggør en statistisk rækkeviddeanalyse af denne hjemmeside, en resultatmåling af vores onlinemarketing-foranstaltninger samt testmetoder til f.eks. at teste og optimere forskellige versioner af vores onlinetilbud eller dets bestanddele. Cookies er små tekstfiler, som gemmes af internetbrowseren på brugerens enhed. etracker-cookies indeholder ingen informationer, som gør det muligt at identificere en bruger.

1. Beskrivelse og omfang af behandlingen af personoplysninger

Når brugerne besøger vores hjemmeside, informeres de ved hjælp af et infobanner om brugen af cookies til analyseformål. Der henvises til denne privatlivspolitik samt indhentes samtykke til behandling af de i denne sammenhæng anvendte personoplysninger.

Ud fra de indsamlede oplysninger kan der oprettes en anonym brugerprofil. Til dette formål kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes lokalt i cachelagret på den besøgendes internetbrowser. Cookies gør det muligt at genkende internetbrowseren. Vi anvender ikke de indsamlede oplysninger til at identificere gæsten på dette websted personligt. Vi bruger kun disse oplysninger til at opnå viden om vores websteds attraktivitet og til at forbedre det.

Med til de indsamlede data hører f.eks. den anvendte browser, det anvendte operativsystem, fra hvilket websted en person kommer, gennemsnitlig besøgstid og de åbnede sider.

etracker-cookie:

 1. Genkendelse af besøgende etracker Analytics
 2. Cookie-genkendelse etracker Analytics
 3. Genkendelse af tilbagevendende besøgende
 4. Viden om, hvorvidt rulledybden måles hos den besøgende

 

De data, som genereres med etracker, behandles og opbevares udelukkende i Tyskland på vores vegne af etracker og er dermed omfattet af de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er uafhængigt testet og certificeret desangående og har opnået retten til at bruge kvalitetsmærket for databeskyttelse.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved brug af cookies til analyseformål er, hvis brugerens samtykke hertil foreligger, artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. Retsgrundlaget for brug af etracker uden et sådant samtykke er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i persondataforordningen.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

Formålet med brug af analysecookies er at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside. Ved brug af analysecookies får vi viden om, hvordan hjemmesiden bruges, og hvordan vi på den baggrund kontinuerligt kan optimere vores tilbud. På baggrund af de udtrukne statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. Deri ligger vores legitime interesse.

4. Tidsrum for opbevaringen, mulighed for indsigelse og sletning

De indsamlede oplysninger opbevares permanent og analyseres i pseudonymiseret form. Du kan til enhver tid nægte os fremtidigt at indsamle og gemme disse data.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den databehandling, som er beskrevet i det ovenstående. Indsigelsen medfører ingen konsekvenser til ulempe for dig.



5. Yderligere oplysninger

Oplysninger om tredjepart:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
D-20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

6. Cookiebot – Oversigt over de anvendte cookies

VII. Retargeting, Conversion Tracking og Pixel

1. Google Tag Manager

Vi anvender "Google Tag Manager", en tjeneste fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarligt organ for brugere i EU, EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

a. Type af personoplysninger

Google Tag Manager bruges til at registrere de samlede data til tag triggers. Disse data indeholder ikke IP-adresser eller andre brugerspecifikke identifikatorer, som kan knyttes til en bestemt person. Dvs. at Google Tag Manager ikke bruges til at gemme eller dele oplysninger om besøgende. Det gælder også for URL'erne for de besøgte sider.
Yderligere oplysninger om brugen af data fra Google Tag Manager finder du også i Googles brugerbetingelser: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428.

b. Formålet med databehandlingen

Google Tag Manager bruges til at integrere programkoder på vores hjemmeside. Marketingfolk kan administrere de forskellige "Website Tags" (markører) via brugerfladen i Google Tag Manager.

b. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er tilstedeværelse af brugerens samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. 
Du kan til enhver tid nægte os fremtidigt at indsamle og gemme disse data. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod indsamling og opbevaring af dine oplysninger i fremtiden, kan du klikke på følgende link: safety.google/privacy/privacy-controls.
Yderligere detaljer om databehandlingen finder du i Googles privatlivspolitik: policies.google.com/privacy.

d. Videregivelse af dine oplysninger

Google Tag Manager indsætter ikke selv cookies og kan således ikke indsamle personoplysninger, men den udløser andre tags (markører), som igen kan indsamle personoplysninger.

 

2. Google Ads

Vi anvender "Google Ads", et online-reklameprogram fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarligt organ for brugere i EU, EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

a. Type af personoplysninger

Vi viser "Google-Ads-annoncer" og bruger til dette formål også Google Remarketing samt sporing af konverteringer (Conversion Tracking). Der vises annoncer ud fra søgeforespørgsler på websteder i Googles reklamenetværk. Derudover bruger vi ads-remarketing-lister til opslagsvisninger. På denne måde kan vi tilpasse opslagsvisningskampagner til brugere, der har besøgt vores websted tidligere. Det giver os mulighed for at kombinere "Google Ads-annoncer" med bestemte søgeord eller vise annoncer for tidligere besøgende, hvor der reklameres for produkter eller serviceydelser, som disse besøgende tidligere har set på vores websted. Brugerne af vores websted modtager interessebaseret annoncering i Googles søgnings- og visningsnetværk. Dvs. at brugerne får vist "Google Ads-annoncer" under Google-søgningen eller på andre Google-partnerwebsteder.

b. Tidsrum for opbevaring

I forbindelse med den interessebaserede annoncering er det nødvendigt at analysere online-brugeradfærden hos de besøgende på vores websted. Google bruger cookies til at udføre analysen. Google lægger en cookie på brugerens computer, når brugeren klikker på en annonce eller besøger vores websted. Disse cookies har en varighed på 90 dage.

c. Formålet med databehandlingen

Oplysningerne, som indsamles på denne måde, anvendes til målrettet henvendelse til de besøgende i forbindelse med senere søgeforespørgsler og til annonceoptimering. Der indsamles eller videregives i denne forbindelse ingen oplysninger, som kan bruges til at identificere besøgende personligt (f.eks. via IP-adressen). Med statistikkerne kan man spore, hvilke søgetermer der har udløst flest klik på en annonce, og hvilke annoncer der førte til et besøg (konvertering) på vores websted.

d. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.
Du kan til enhver tid nægte os fremtidigt at indsamle og gemme disse data. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod indsamling og opbevaring af dine oplysninger i fremtiden, kan du klikke på følgende link: safety.google/privacy/privacy-controls.
Yderligere detaljer om databehandlingen finder du i Googles privatlivspolitik: policies.google.com/privacy.

e. Videregivelse af dine oplysninger

Dine oplysninger opbevares på servere i EU og deles ikke med tredjeparter uden for Google-netværket. Der kan eventuelt ske overførsel til et tredjeland i henhold til persondataforordningen, som f.eks. USA, inden for Google-netværket. Overførslen af dine oplysninger til servere i USA sker på grundlag af indgåede EU-standardkontraktbestemmelser.

 

3. Facebook Pixel

Vi anvender "Facebook-pixel" fra det sociale netværk Facebook, en retargeting-teknologi fra Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

a. Type af personoplysninger

Ved brug af vores websted indsamler Facebook følgende oplysninger: IP-adresse, Facebook-bruger-ID, informationer om den anvendte enhed, browserinformationer, oplysninger om placering, anvendelsesdata, brugeradfærd, marketinginformationer, interaktion med reklamemedier, interaktion med webstedstjenester og sete annoncer.

b. Tidsrum for opbevaring

Oplysningerne opbevares på servere i EU, indtil de ikke længere er nødvendige for behandlingsformålene og videregives ikke til tredjeparter uden for Facebook-netværket. Der kan eventuelt ske overførsel til et tredjeland i henhold til persondataforordningen, som f.eks. USA, inden for Facebook-netværket. Overførslen af dine oplysninger til servere i USA sker på grundlag af Facebooks Page Controller Addendum, Facebooks betingelser for databehandling, Facebooks EU-dataoverførselstillæg og Facebook-tillægget for ansvarshavende.

c. Formålet med databehandlingen

Teknologien gør det muligt for os også at vise relevant reklame på Facebook til brugere, der allerede har besøgt vores websted og er Facebook-medlemmer (retargeting). Via Facebook Pixel får Facebook under dit besøg på vores websted meddelelse om, at du har besøgt vores websted, og hvilket indhold du var interesseret i.

d. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. Du kan til enhver tid nægte os fremtidigt at indsamle og gemme disse oplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod indsamling og opbevaring af dine oplysninger i fremtiden, kan du klikke på følgende link: www.facebook.com/ads/preferences.
Yderligere detaljer om databehandlingen finder du i Facebooks privatlivspolitik: www.facebook.com/privacy/explanation.

e. Automatiske individuelle afgørelser

Ved hjælp af det anvendte markedsføringsværktøj opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Pilz har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne ud over de angivne formål: Ved at integrere "Facebook-pixel" modtager Facebook oplysninger om, at du har besøgt et bestemt område af vores websted eller har klikket på en annonce fra os på Facebook. Hvis du er registreret hos Facebook, kan Facebook knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er registreret eller logget ind hos Facebook, er der mulighed for, at udbyderen finder og opbevarer din IP-adresse.

f. Videregivelse af dine personoplysninger

Under brugen af Facebook overføres der personoplysninger til Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Meta Platforms Inc. anvender såkaldte standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen til overførsel af personoplysninger til Meta Platforms Inc. med hjemsted i USA.

 

4. LinkedIn Insight Tag

Vi anvender "LinkedIn Insight Tag", et konverteringsværktøj fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton PL Dublin, D02 CA30 Ireland.

a. Type af personoplysninger

Konverteringsværktøjet opretter en cookie, som bruges til at indsamle følgende oplysninger: URL, henvisende URL-adresse, IP-adresse, den anvendte enheds og browsers egenskaber (User Agent) samt tidsstempel.

b. Tidsrum for opbevaring

IP-adresserne afkortes eller behandles med en hashfunktion, dvs. at IP-adressen omdannes til en tegn- og symbolstreng, som vi ikke kan udlæse. LinkedIn-medlemmernes direkte ID'er fjernes inden for syv dage for at pseudonymisere oplysningerne. Disse resterende pseudonymiserede oplysninger slettes derefter inden for 90 dage.

c. Formålet med databehandlingen

Vi bruger "LinkedIn Insight Tag" til sporing af konverteringer (Conversion Tracking) og til retargeting. Teknologien gør det muligt for os også at vise relevant reklame på LinkedIn til brugere, der allerede har besøgt vores websted og er LinkedIn-medlemmer (retargeting). Via LinkedIn Pixel får LinkedIn under dit besøg på vores websted meddelelse om, at du har besøgt vores websted, og hvilket indhold du var interesseret i. De indsamlede oplysninger bruges til at forbedre relevansen af annoncer på LinkedIn, nå ud til dig på tværs af enheder og vise dig målrettet, brugertilpasset reklame uden for vores websted. LinkedIn deler ikke personoplysninger med os i den forbindelse, som kan identificere dig, men tilbyder kun rapporter og meddelelser om målgruppen og annonceydelsen.

d. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.
LinkedIn-medlemmer kan kontrollere brugen af deres personoplysninger til reklameformål via deres kontoindstillinger. Du kan deaktivere Insight-tagget på vores websted her ("Opt-out"): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

e. Videregivelse af dine personoplysninger

Under brugen af LinkedIn overføres der personoplysninger til LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn Corporation anvender såkaldte standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen til overførsel af personoplysninger til LinkedIn Corporation med hjemsted i USA. Disse bestemmelser er kontraktlige forpligtelser, som forpligter virksomhederne til at beskytte privatlivets fred og datasikkerheden ved overførsel af personoplysninger (f.eks. mellem LinkedIn Ireland Unlimited Company og deres kunder (m/k/d) og LinkedIn Corporation).

 

5. Twitter

Vi anvender den tekniske platform og serviceydelserne fra tjenesten til korte meddelelser Twitter, en teknologi fra Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Den ansvarlige for behandlingen af personlige oplysninger om personer, som bor uden for USA, er Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

a. Type af personoplysninger

Følgende oplysninger indsamles om dig ved brug af tjenesten, behandles af Twitter Inc. og overføres eventuelt samtidig til lande uden for EU: IP-adresse, den anvendte applikation, oplysninger om den slutenhed, du har anvendt (inklusive enhedens ID og applikationens ID), informationer om besøgte websteder, din placering og din mobiltelefonudbyder.

b. Tidsrum for opbevaring

Twitter opbevarer dine log-oplysninger i maksimalt 18 måneder.

c. Formålet med databehandlingen

Ved hjælp af Twitter-knappen, som er integreret på hjemmesiden, og cookies er det muligt for Twitter at registrere dine besøg på vores websted og knytte dem til din Twitter-profil. Ud fra disse data kan du få tilbudt indhold eller reklame, som er tilpasset dig. Oplysninger om dette og de tilgængelige indstillingsmuligheder finder du på de følgende Twitter-supportsider:

De data, som du har indtastet på Twitter, især dit brugernavn og det indhold, du har offentliggjort under din konto, behandles af os således, at vi eventuelt retweeter dine tweets, svarer på dem eller selv forfatter tweets, som henviser til din konto. De data, som du frit har offentliggjort og distribueret på Twitter, inddrages således i vores tilbud og gøres tilgængelige for vores følgere.
Oplysninger om, hvilke data Twitter behandler, og til hvilke formål de anvendes, finder du i Twitters privatlivspolitik (https://twitter.com/privacy?lang=de) samt om muligheden for at se dine egne data hos Twitter (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

d. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.
Du har forskellige muligheder for at begrænse behandlingen af dine personoplysninger i de generelle indstillinger for din Twitter-konto samt under punktet "Privatliv og sikkerhed". Derudover kan du begrænse Twitters adgang til kontakt- og kalenderdata, fotos, placeringsdata osv. på mobile enheder (smartphones, tablets) i enhedernes indstillingsmuligheder. Dette afhænger dog af det anvendte operativsystem. Yderligere oplysninger om disse punkter finder du på de følgende Twitter-supportsider: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings.

e. Videregivelse af dine oplysninger

Hvis personoplysninger overføres til placeringer uden for EU, EFTA-landene, Brasilien eller Det Forenede Kongerige, garanterer Twitter et passende beskyttelsesniveau for de omfattede personers rettigheder, baseret på tilstrækkeligheden af modtagerlandets databeskyttelseslovgivning og/eller datamodtagerens kontraktlige forpligtelser. I de tilfælde, hvor Twitter påberåber sig EU-standardkontraktbestemmelser, kan du rekvirere disse.

VIII. Nyhedsbrev og tracking af nyhedsbrev

1. Beskrivelse og omfang af behandlingen af personoplysninger

På vores hjemmeside har du mulighed for at abonnere på vores gratis nyhedsbrev. Ved tilmelding til nyhedsbrevet får vi tilsendt e-mailadressen fra inputmasken. Vores nyhedsbrev udsendes regelmæssigt og indeholder information om produkter og events

Desuden indsamles følgende oplysninger ved tilmeldingen:

 1. ønsket sprog i nyhedsbrevet
 2. dato og klokkeslæt for registreringen

Frivilligt afgivne oplysninger:

 1. titel
 2. efternavn
 3. fornavn
 4. virksomhed

I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet indhentes dit samtykke til behandlingen af personoplysninger, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Efter tilmeldingen modtager du en bekræftelsesmail med et link, som du skal klikke på for at afslutte tilmeldingen til nyhedsbrevet (double opt-in). Hele denne proces dokumenteres og gemmes, herunder også registreringsoplysninger med status "endnu ikke bekræftet" i nyhedsbrevssystemets database samt registreringsoplysninger med status "registrering bekræftet". Hvis kunden ikke bekræfter registreringen inden for 14 dage, slettes posten automatisk. Indsamlingen af disse oplysninger er påkrævet, således at vi i tilfælde af misbrug af e-mailadressen kan dokumentere forløbet og dermed har en retslig sikring. Idet du abonnerer på vores nyhedsbrev, erklærer du dig indforstået med at modtage dette.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. For så vidt der indsamles oplysninger i forbindelse med double-opt-in, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

Indsamlingen af brugerens e-mailadresse er nødvendig til udsendelse af nyhedsbrevet. Til analyse (tracking af nyhedsbrev) se nedenfor under pkt. 6.

Indsamlingen af yderligere personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mailadresse og for at kunne tage personlig kontakt til dig, hvis du ønsker det og derfor frivilligt oplyser os om titel, efternavn og fornavn.

4. Tidsrum for opbevaringen

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. Brugerens e-mailadresse opbevares, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt. Oplysninger omkring double-opt-in opbevares lige så længe, for at vi kan dokumentere dette.

Andre personoplysninger, som indsamles i forbindelse med tilmeldingen, slettes som regel inden for syv dage.

5. Mulighed for indsigelse og sletning

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af den registrerede bruger med fremtidig virkning. Der findes et link til dette formål i hvert nyhedsbrev.

Herved er det også muligt at trække sit samtykke til opbevaring af personoplysninger tilbage, som blev afgivet i forbindelse med tilmelding.

6. Tracking af nyhedsbrev

Vi gør dig opmærksom på, at vi ved udsendelse af nyhedsbrevet analyserer din brugeradfærd. Når du registrerer dig i forbindelse med nyhedsbrevet, indhenter vi ligeledes dit samtykke hertil. Hvis udsendelsen af nyhedsbrevet varetages af en ekstern tjenesteudbyder, garanteres overholdelsen af persondataforordningen ved indgåelse af en databehandleraftale.

a. Beskrivelse og omfang af behandlingen af personoplysninger

Til denne analyse indeholder de afsendte e-mails såkaldte web-beacons eller tracking pixels, som er små en-pixel-billedfiler, der er gemt på vores hjemmeside. I forbindelse med analyserne forbinder vi de under V. nævnte oplysninger og web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID (nummer).

b. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er ved tilstedeværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.

c. Formål med behandlingen af personoplysninger

De opbevarede oplysninger kan af tekniske grunde identificere dig som modtager. Vi har dog ikke til hensigt at overvåge de enkelte brugere. Analyserne har i højere grad til formål at hjælpe os med grundlæggende at forstå vores brugeres læsepræferencer og tilpasse vores indhold til alle brugere eller udsende differentieret indhold alt efter vores brugeres interesser.

d. Mulighed for indsigelse og sletning

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du benytte et dertil indrettet link i nyhedsbrevet.

Denne form for tracking er desuden slet ikke mulig, hvis du i dit e-mailprogram som standardindstilling har deaktiveret visningen af billeder. I så fald kan du ikke se hele nyhedsbrevet og heller ikke bruge alle funktionerne. Hvis du vælger at få vist billederne manuelt, gennemføres ovennævnte tracking.

IX. Registrering

1. Beskrivelse og omfang af behandlingen af oplysninger

På vores hjemmeside giver vi brugerne mulighed for at lade sig registrere ved at angive personoplysninger. Oplysningerne indtastes i en inputmaske og sendes til os, hvor de opbevares.

På registreringstidspunktet gemmes følgende oplysninger:

 1. Brugerens IP-adresse
 2. Dato og klokkeslæt for registreringstidspunktet
 3. Navn
 4. Adresse
 5. Telefon/fax
 6. E-mail
 7. Adgangskode
 8. Pilz-kunde ja/nej

I forbindelse med registreringsprocessen skal brugeren give sit samtykke til behandling af disse oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er tilstedeværelse af brugerens samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.

Hvis registreringen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som brugeren er part i, eller for gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, er der yderligere retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne i art. 6, stk. 1 litra b i persondataforordningen.

3. Formålet med behandlingen af oplysninger

Det er nødvendigt at registrere brugeren for at kunne stille bestemt indhold og bestemte ydelser til rådighed på vores hjemmeside. En registrering af brugeren er desuden nødvendig ved opfyldelse af en kontrakt, fx en købekontrakt, med brugeren eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt. Ellers kan funktionerne i vores webshop ikke benyttes.

4. Tidsrum for opbevaringen

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til.

Dette gælder for de oplysninger, som er indsamlet under registreringsprocessen, hvis registreringen på vores hjemmeside annulleres eller ændres.

Dette gælder for de oplysninger, som i forbindelse med registreringen er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at gennemføre kontrakten. Også efter indgåelse af kontrakten kan det være nødvendigt at gemme kontrahentens personoplysninger for at efterkomme juridiske og retslige forpligtelser.

5. Mulighed for indsigelse og sletning

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at slette din registrering. Du kan altid få ændret de personoplysninger, som vi har registreret.

Hvis oplysningerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, er det kun muligt at slette dataene før tiden, såfremt kontraktlige eller retslige forpligtelser ikke er til hinder for en sletning.

Du kan uformelt anmode om sletning ved at sende en e-mail til følgende e-mailadresse: pilz.gmbh@pilz.de.

X. Statiske links til Facebook, Google+, Twitter, XING og LinkedIn

På vores hjemmeside anvendes der statiske links til de sociale netværk Facebook og Google+, mikro-blogging-tjenesten Twitter samt de sociale platforme XING og LinkedIn. Disse tjenester udbydes af virksomhederne Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG og LinkedIn Corp. ("Udbyder"). Du kan få flere oplysninger om privatlivspolitikken på de pågældende platforme.

XI. Kontaktformular og e-mailkontakt

1. Beskrivelse og omfang af behandlingen af oplysninger

Vores hjemmeside har en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, bliver de indtastede oplysninger i inputmasken sendt til os og gemt. Obligatoriske oplysninger er:

 1. Titel
 2. Efternavn
 3. Fornavn
 4. Virksomhed
 5. Gade, husnummer
 6. Postnummer, by
 7. Land
 8. E-mail

Frivillige oplysninger er:

 1. Afdeling
 2. Postboks
 3. Delstat
 4. Telefon
 5. Telefax
 6. Branche
 7. Kundenummer

På tidspunktet for afsendelse af beskeden gemmes desuden følgende oplysninger:

- Brugerens IP-adresse

I forbindelse med afsendelse af beskeden indhentes dit samtykke til behandling af oplysningerne, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Alternativt er det også muligt at kontakte os via den oplyste e-mailadresse. I dette tilfælde gemmes brugerens personoplysninger, som sendes til os via e-mailen.

I den forbindelse gives ingen oplysninger videre til tredjemand. Oplysningerne bruges udelukkende til behandlingen af korrespondancen.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er tilstedeværelse af brugerens samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger, som fremsendes i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen. Hvis e-mailen afsendes med det formål at indgå en kontrakt, er der yderligere retsgrundlag for behandlingen i artikel 6, stk. 1 litra b i persondataforordningen.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

Behandlingen af personoplysningerne fra inputmasken bruger vi kun i forbindelse med, at du tager kontakt til os. I tilfælde af at du tager kontakt til os via e-mail, foreligger der også en nødvendig, legitim interesse i behandlingen af oplysningerne.

De andre personoplysninger, som behandles i forbindelse med afsendelsen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen samt sørge for vores informationstekniske systemers sikkerhed.

4. Tidsrum for opbevaringen

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. Dette gælder for personoplysningerne fra kontaktformularens inputmaske og de oplysninger, som er blevet sendt til os via e-mail, når den pågældende korrespondance med brugeren er afsluttet. Korrespondancen er afsluttet, når det ud fra omstændighederne kan konkluderes, at den pågældende sags forhold er blevet løst.

De andre personoplysninger, som blev indsamlet i forbindelse med afsendelsen, slettes senest inden for syv dage.

5. Mulighed for indsigelse og sletning

Brugeren har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til behandling af sine personoplysninger tilbage

Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse imod opbevaringen af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan korrespondancen ikke fortsættes.

Alle de personoplysninger, som er blevet gemt i forbindelse med, at der blev taget kontakt, slettes i dette tilfælde.

6. LinkedIn – leadgenerering via formular

Ved hjælp af annoncer viser vi formularer via LinkedIn, hvormed vi har mulighed for at tilbyde dig at få yderligere oplysninger eller ekstra tilbud. Via disse formularer spørger vi dig om personoplysninger (for- og efternavn, firma, e-mailadresse, telefonnummer) og alt efter annoncetype flere af dine personoplysninger, som stilles til rådighed af LinkedIn via formularen.

De oplysninger, som du indtaster i formularen, sender du ved at bekræfte med knappen "Send" først til LinkedIn, og LinkedIn stiller derefter disse oplysninger til rådighed for os via et interface.

Behandlingen af de oplysninger, som du stiller til rådighed, sker kun på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen). Du kan altid trække et samtykke tilbage, som du allerede har givet. Det er tilstrækkeligt for tilbagetrækning, at du sender en uformel e-mail. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af de databehandlingsprocesser, som er udført inden tilbagetrækningen.

De oplysninger, som du har sendt via formularen, bliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem, trækker dit samtykke til opbevaring tilbage, eller det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne. Ufravigelige bestemmelser i lovgivningen – især opbevaringsperioder – berøres ikke af dette. LinkedIn opbevarer i henhold til deres interne regler for databeskyttelse deres overførte data uafhængigt af os i en periode på 90 dage og sletter dem derefter automatisk.

XII. Microsoft Forms til webinarer

Vi bruger værktøjet "Microsoft Forms" til interne og eksterne undersøgelser og forespørgsler, som f.eks. evaluering af gennemførte kampagner, tilmelding til arrangementer osv. Udbyderen er Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://learn.microsoft.com/da-dk/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

Ved brug af "Microsoft Forms" behandles der forskellige typer af data. Omfanget af data afhænger af de stillede og besvarede spørgsmål samt eventuel upload af yderligere tjenester. Grundlæggende er der tale om følgende personoplysninger:

 1. Efternavn
 2. Fornavn
 3. Stilling i virksomheden
 4. E-mailadresse i virksomheden
 5. Virksomhed
 6. Virksomhedens adresse: Gade, husnummer
 7. Postnummer, by
 8. Land

Hvis der ikke er nogen virksomhedsmæssig nødvendighed, juridisk forpligtelse eller særlig virksomhedsmæssig interesse i permanent opbevaring, slettes alle data inden for et år efter, at formålet bortfalder.

Deltagelse i vores webinar er generelt frivillig. I det omfang samtykke gives ved at deltage i webinaret, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Et afgivet samtykke kan altid trækkes tilbage med fremtidig virkning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage eller ikke afgiver det, kan du ikke deltage i webinaret.

Personoplysninger, som du har indtastet, og som behandles i forbindelse med deltagelse i "MS Forms-undersøgelser og -formularer", overføres fra kontaktformularen til vores Pilz-datterselskaber med det formål at kontakte dig med henblik på support til interesserede og kunder. Du finder en liste over alle Pilz-datterselskaber her: Pilz – repræsenteret på alle kontinenter.

Personoplysningerne videregives ikke til andre tredjeparter, medmindre de er beregnet til videregivelse eller er nødvendige for opfyldelsen af formålet. Hvis der bruges eksterne tjenesteudbydere til at opfylde formålet, kan personoplysninger videregives til dem til et specifikt formål.

Udbyderen af "Microsoft Forms" får som følge af sin funktion som databehandler kendskab til disse personoplysninger som en del af sin tjenesteydelse. Microsoft er i denne henseende databehandler. I det omfang internetsiden hos Microsoft eller "Microsoft Forms" behandler personoplysninger eller bruger cookies, er Microsoft ansvarlig for databehandlingen. For at kunne levere tjenesten Microsoft Forms anvender Microsoft cookies på undersøgelsessiden. Yderligere oplysninger om databeskyttelsen hos Microsoft finder du på https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement.

XIII. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, betragtes du som registreret i henhold til persondataforordningen og har således følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. Retten til indsigt

Du har ret til at bede den dataansvarlige om en bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig.

Hvis vi behandler personoplysninger vedrørende dig, har du ret til at bede den dataansvarlige om indsigt i følgende informationer:

 1. formålene med behandlingen af personoplysningerne;
 2. de berørte kategorier af personoplysninger, som behandles;
 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til;
 4. om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum;
 5. retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, retten til begrænsning af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger eller retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede;
 8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i persondataforordningen, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at blive underrettet om, hvorvidt personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation. I den sammenhæng kan du forlange at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i persondataforordningen i forbindelse med overførslen.

2. Retten til berigtigelse

Hvis du mener, at dine behandlede personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve af den dataansvarlige, at sådanne personoplysninger ændres i overensstemmelse hermed. Den dataansvarlige skal straks rette oplysningerne.

3. Retten til begrænsning af behandling

Under følgende forudsætninger kan du kræve begrænset behandling af dine personoplysninger:

 1. hvis du i en periode bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, og den dataansvarlige i denne periode har mulighed for at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne;
 2. hvis behandlingen er ulovlig, og du afviser sletning af personoplysningerne og i stedet forlanger begrænset behandling af oplysningerne;
 3. hvis den dataansvarlige ikke længere har brug for at behandle personoplysningerne for at opfylde formålet, men behandlingen er nødvendig for at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares, eller
 4. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen jf. artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, og det endnu ikke er slået fast, om den dataansvarliges rimelige grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse oplysninger – bortset fra din egen lagring – kun behandles med dit samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis du har opnået begrænsning af behandling jf. ovenstående forudsætninger, vil du blive underrettet af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

4. Retten til sletning

a) Sletningspligt

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette disse personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 2. Du trækker dit samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a i persondataforordningen, tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i persondataforordningen.
 4. Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 5. Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 6. Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i persondataforordningen.

b) Oplysninger til tredjemand

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1 i persondataforordningen er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning finder ikke anvendelse, hvis behandlingen er nødvendig

 1. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 2. for at overholde en retslig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 3. af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3 i persondataforordningen;
 4. til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i persondataforordningen, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i afsnit a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 5. for at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares.

5. Underretningspligt

Har du gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling gældende over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at underrette hver modtager, som dine personoplysninger er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Den dataansvarlige skal oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til den dataansvarlige. Derudover har du ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når

behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, og behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Denne ret må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

7. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f i persondataforordningen, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

8. Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

 

9. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

På trods af på anden vis gældende forvaltningsretlige eller retslige retsmidler har du ret til at indgive klage hos en tilsynsmyndighed, især i den EU-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor du mener, at en tilsidesættelse af persondataforordningen har fundet sted.

Tilsynsmyndigheden, hvor du har indbragt din klage, informerer dig om sagens forløb og resultatet af din klage herunder muligheden for at benytte et retsmiddel jf. artikel 78 i persondataforordningen.

XIV. Kategori: B2BIQ – DSP/DMP

1. Gemte data og formål med databehandlingen

Dette tilbud anvender B2BIQ, en tjeneste til integration af reklamer fra B2B Media Group EMEA GmbH ("B2BMG"). B2BMG anvender såkaldte cookies, en tekstfil, som gemmes i computerens browser og indsamler/indeholder anonyme brugsdata. B2BIQ anvender også såkaldte web-beacons (skjult grafik). Ved hjælp af disse web-beacons kan oplysninger om f.eks. besøgsaktiviteten på dette tilbuds sider analyseres. De oplysninger om brug af dette websted og levering af reklameformater, som genereres af cookies og web-beacons, overføres til en server tilhørende B2BMG i Tyskland, hvor de gemmes. Disse oplysninger må videregives af B2BMG til B2BMG's aftalepartnere. Ud fra disse data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Der registreres imidlertid ingen personoplysninger uden samtykkeerklæring fra den pågældende. B2BMG anvender disse data til at analysere gæsternes brug af webstedet og med henblik på anvendelsesbaseret onlinereklame (OBA). Hvis der indsamles IP-adresser, gemmes disse anonymiseret ved at slette den sidste talgruppe. Hvis der er oplysninger til rådighed om længde- og breddegrad, behandles disse også. Cookies er enten B2BMG-cookies (https://www.b2biq.net/optout) eller cookies fra serviceudbydere, der også har pligt til at overholde den databeskyttelse, som B2BMG gør brug af (du finder en liste over de tilknyttede serviceudbydere inklusive frameldingsmulighed her: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Legitim interesse

Ved at bruge reklame- og trackingtools fra B2BMG kan vi tilpasse vores internettilbud mere målrettet til vores kunders interesser og behov.

3. Tidsrum for opbevaring af data

IP-adressen slettes hos adgangsudbyderen 12 måneder efter indsamling. Du kan forhindre installationen af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din browsersoftware; vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan anvende alle funktioner i dette tilbud i fuldt omfang. Derudover kan du altid gøre dine krav gældende på berigtigelse eller sletning eller på begrænsning af behandlingen eller varetagelsen af din ret til indsigelse mod behandling samt retten til mulighed for dataportabilitet. E-mailadresse: datenschutz@b2bmg.de eller pr. brev: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, D-91245 Simmelsdorf, Tyskland. https://www.b2bmg.com/datenschutz/

4. Retsgrundlag

Disse cookies er uvæsentlige for driften af siden og gemmes derfor kun, hvis der foreligger tilvalg via samtykkemanageren (cookiebanner).

5. Tilgængelighed

Anvendelsen af disse cookies er ikke væsentlig for anvendelsen af vores webtilbud, men tjenester og serviceydelser kan dog forringes med deaktiveret cookie.

XV. EuroDSP – Retargeting

EuroDSP anvender MediaMath Analytics & Insights, en webanalyseservice fra MediaMath, Inc. ("MediaMath"). MediaMath anvender cookies, som gemmes på din enhed og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. Informationerne, som gemmes her, kan f.eks. være browsertype, operativsystem, browsersprog, IP-adresse og internetudbyder.

MediaMath bearbejder oplysningerne, som vedrører din enhed, til et pseudonym, et såkaldt "MediaMath-ID". Dette entydige MediaMath-ID gemmes derefter i en cookie på din enhed og hjælper med at vise dig mere relevante annoncer. MediaMath-ID'et og andre informationer, som indsamles via platformen, kan også hjælpe os med at måle din aktivitet på vores websted og på denne måde beregne effektiviteten af de annoncer, der stilles til rådighed via platformen. Herved kan dine behov bedre opfyldes. Vi kan på denne måde også vise annoncer for de produkttyper, som du kunne være interesseret i.

MediaMath overfører eventuelt disse oplysninger til tredjepart, hvis dette er foreskrevet i lovgivningen, eller hvis MediaMath har hyret tredjepart til at bearbejde disse oplysninger. Yderligere oplysninger om, hvordan MediaMath anvender dine oplysninger, og en mulighed for at forhindre MediaMath i at anvende de nævnte cookies, finder du i databeskyttelseserklæringen fra MediaMath på adressen: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Hvis du ikke ønsker, at MediaMath skal bearbejde de af dine beskrevne personoplysninger i forbindelse med dette websted, kan du f.eks. også fravælge dem via din web-browsers privatlivsindstillinger eller her: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XVI. Push-beskeder

Hvis du aktiverer push-beskeder for dette websted ved hjælp af tjenesten "Signalize", anvendes en funktion i din internetbrowser eller dit mobile operativsystem til at stille beskederne til rådighed for dig. Der anvendes kun anonyme data til at sende beskeder, som ikke gør det muligt at føre dem tilbage til en bestemt person. Disse data bearbejdes kun for at levere de beskeder, du abonnerer på, og foretage indstillinger vedrørende beskeder. Vi beder om dit samtykke til lagring af disse data. Retsgrundlaget for databehandlingen er i dette tilfælde artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. Du kan altid via indstillingerne i din browser eller mobile enhed gøre indsigelse mod modtagelse af beskeder. Du finder oplysninger om afmelding af push-beskeder her.

For at udforme push-beskederne på en måde så de indholdsmæssigt giver mening for dig, bruger vi de præferencer for en anonym brugerprofil, som vi har indsamlet ved hjælp af cookies, og sammenknytter alene dit besked-ID og webstedets brugerprofil med henblik på tilsendelse af brugertilpassede beskeder. Tracking-teknologien anvendes også til på vores vegne at foretage en statistisk analyse af beskederne. Dermed kan det fastslås, om en besked er blevet tilsendt, og om der er klikket på den. De på denne måde genererede data behandles og opbevares udelukkende i Tyskland på vores vegne af etracker GmbH fra Hamburg, der stiller Signalize-tjenesten til rådighed, og er dermed omfattet af de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er uafhængigt testet og certificeret desangående og har opnået retten til at bruge kvalitetsmærket for databeskyttelse ePrivacyseal.

Databehandlingen i forbindelse med udsendelse af invitationen til beskedtjenesten samt den statistiske analyse af tilmeldingen eller afvisningen sker på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen i at udforme beskedtjenesten brugervenligt og effektivt. Eftersom vores besøgendes privatsfære er meget vigtig for os, anonymiseres de data, der kunne muliggøre reference til en enkeltperson, som f.eks. IP-adressen, login- eller enhedskoder, på et så tidligt tidspunkt som muligt. Dermed udelukkes direkte reference til personer. Der sker ikke anden anvendelse, sammenlægning med andre data eller videregivelse til tredjepart.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den databehandling, som er beskrevet i det ovenstående.

XVII.Vimeo

Vi bruger "Vimeo", en online-videoportal fra udbyderen Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor New York, New York 10001, USA, til visning af videoer på vores websted.

a. Type af personoplysninger

Når du åbner en side med en "Vimeo"-video på vores websted, opretter din browser forbindelse til serverne hos "Vimeo". Der finder en dataoverførsel sted, hvor din IP-adresse, tekniske oplysninger om din browsertype, dit operativsystem samt dato og klokkeslæt overføres og behandles af "Vimeo".
 "Vimeo" gemmer oplysninger om, via hvilket websted du bruger tjenesten fra "Vimeo", og hvilke webaktiviteter du udfører på vores websted. Med til webaktiviteterne hører sessionens varighed, afvisningsprocent, eller også hvilken knap du klikkede på på vores websted i den indbyggede "Vimeo"-afspiller. "Vimeo" kan spore og gemme disse handlinger ved hjælp af cookies. Hvis du ikke accepterer lagring og behandling, er det nødvendigt at forhindre installationen af cookies. Dette kan gøres via de relevante indstillinger i din browser. I den forbindelse henviser vi til vores forklaringer om cookies.
Hvis du er logget ind på "Vimeo", når du besøger en internetside på vores websted, hvor der er integreret en "Vimeo"-afspiller, vil de indsamlede brugerdata blive knyttet til din personlige brugerkonto.
Du kan få mere at vide om Vimeos brug af cookies på https://vimeo.com/cookie_policy. Du kan læse flere oplysninger om Vimeos databeskyttelse på https://vimeo.com/privacy.

b. Opbevaringsperiode

"Vimeo" opbevarer dine data, indtil "Vimeo" ikke længere har en økonomisk grund til at opbevare dataene. Dine data bliver derefter slettet eller anonymiseret.

c. Formål med databehandlingen

"Vimeo" bruger dataene til at forbedre sin egen service, til at kommunikere med dig og til at udføre sine egne målrettede reklameforanstaltninger.

d. Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra a) i persondataforordningen. Du giver dit samtykke ved at tillade integration af eksternt indhold.

e. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver generelt ikke dine personoplysninger til tredjepart – medmindre det udtrykkeligt er forklaret ovenfor.
Behandlingen af brugerdataene sker på servere hos "Vimeo" i USA. "Vimeo" anvender såkaldte standardkontraktbestemmelser (= artikel 46, stk. 2 og 3 i persondataforordningen) som grundlag for databehandling hos modtagere med hjemsted i tredjelande eller videresendelse af data til disse lande. Med disse bestemmelser forpligter Vimeo sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau ved behandling af dine relevante data, selv når dataene opbevares, behandles og administreres i USA.

XVIII. Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, for at den lever op til de til enhver tid gældende bestemmelser samt tilbuddene på vores hjemmeside.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk