(EU) 2019/1020 Markedsovervågningsforordningen og produkters overensstemmelse

Forordning om markedsovervågning og produkters overensstemmelse

Ud over de specifikke produktrelaterede direktiver og forskrifter – som f.eks. maskindirektivet, EMC-direktivet, lavspændingsdirektivet osv. – skal der også tages hensyn til generiske produktforskrifter ved markedsføring af produkter på det europæiske marked.

En af dem er forordningen – (EU) 2019/1020 til markedsovervågning og kontrol af produkters overensstemmelse, som trådte i kraft i juli 2021.

Forordninger træder i kraft med det samme, fordi de ikke som direktiver først skal implementeres i den nationale lovgivning.

De erhvervsdrivendes rolle

De erhvervsdrivendes rolle

Forordningen til markedsovervågning regulerer de forskellige erhvervsdrivendes rolle: Producent, bemyndiget repræsentant, importør. Den definerer og standardiserer deres opgaver vedrørende markedsføring af produkter.

Målet med markedsovervågningsforordningen er at styrke forbrugernes tillid til CE-mærkede produkter og beskytte forbrugerne mod usikre produkter. Dette mål skal opnås ved at styrke markedsovervågningen. Et andet mål er at sikre, at der kun stilles produkter til rådighed på det europæiske indre marked, som er i overensstemmelse med lovgivningen, og som opfylder kravene til den Europæiske Unions høje beskyttelsesniveau. Endvidere skal der skabes ens konkurrenceforhold for alle erhvervsdrivende.

Markedsovervågningen får forbedrede værktøjer gennem forordningen. Der tages i højere grad hensyn til den elektroniske samhandel og onlinehandlen.

Væsentlige bestemmelser i (EU) 2019/1020

I artikel fire findes de vigtigste umiddelbare ændringer for henholdsvis producenter og importører. Forordningen (EU) 2019/1020 fastlægger, at produkter kun må markedsføres, hvis der findes en erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i EU. Der skal være tale om en af følgende typer af erhvervsdrivende:

 • En producent med forretningssted i EU
 • En importør (pr. definition med forretningssted i EU), hvis producenten ikke er hjemmehørende i den Europæiske Union
 • En bemyndiget repræsentant (Authorised Representative) med forretningssted i EU, der har en skriftlig fuldmagt fra producenten
 • En i EU etableret udbyder af distributionstjenester (fulfilment service provider især inden for onlinesalg), hvis der i Unionen ikke findes en etableret producent, importør eller bemyndiget repræsentant

En nyhed er pligten til at udpege en etableret "repræsentant" i den Europæiske Union, hvis producenten ikke selv er etableret i den Europæiske Union.

Med til de erhvervsdrivende hører derfor nu ud over producenter, importører og bemyndigede repræsenter også såkaldte udbydere af distributionstjenester. Disse er fysiske eller juridiske personer, som inden for rammerne af en forretningsaktivitet som minimum tilbyder mindst to af de følgende tjenester: oplagring, emballering, adressering og forsendelse af produkter, uden at have ejerskab over de pågældende produkter. Ved at inddrage udbyderne af distributionstjenester skal det sikres, at der altid findes en erhvervsdrivende med forretningssted i EU, som er ansvarlig for at opfylde pligterne.

Væsentlige bestemmelser i (EU) 2019/1020

De erhvervsdrivendes pligter omfatter især:

 • En af de vigtigste pligter er at kontrollere, om der er udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring samt de foreskrevne tekniske dokumenter for det pågældende produkt, og at arkivere disse
 • Hvis markedsovervågningsmyndighederne kræver det, skal der kunne fremvises en kopi af overensstemmelseserklæringen. Det skal sikres, at de tekniske dokumenter kan stilles til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, hvis disse kræver det. De tekniske dokumenter skal være formuleret i et sprog, der er let forståeligt for denne myndighed
 • Samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og sikring af, at der straks iværksættes nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med det pågældende produkt
 • Pligt til angivelse af den ansvarlige erhvervsdrivendes navn og adresse på produktet eller på dets emballage, pakken eller et ledsagedokument
 • Hvis der findes indicier for farlige produkter, skal markedsovervågningsmyndighederne informeres om dette, og der skal om nødvendigt påbegyndes korrigerende tiltag

Hvad er det nye?

En nyhed er her, at alle pligter nu gælder for alle erhvervsdrivende. De beskrevne pligter gælder for produkter, som er omfattet af en eller flere af de følgende direktiver eller forordninger, f.eks.:

 • 2006/42/EF Maskindirektivet
 • 2014/30/EU EMC-direktivet
 • 2014/35/EU Lavspændingsdirektivet
 • 2014/68/EU Direktivet for trykbærende udstyr
Forpligtelser og love for erhvervsdrivende

Konsekvenser for driftsansvarlige

Konsekvenser for driftsansvarlige

Som driftsansvarlig skal du altid holde øje med, at der kun kommer maskiner ind i EU, for hvilke der er udpeget en entydig erhvervsdrivende. Hvis det ikke er tilfældet, bliver du som driftsansvarlig repræsentant og importør og skal opfylde alle de ovennævnte pligter.

Hvordan kan vi hjælpe dig med dette?

Takket være vores mange års erfaring og omfattende knowhow kan Pilz hjælpe dig i alle faser af maskinens og anlæggets livscyklus. Dermed kan vi sikre overensstemmelse med myndighedernes krav som f.eks. CE-mærkningen i Europa. Vi arbejder som bemyndiget repræsentant for mange virksomheder over hele verden – kontakt os, og få uforpligtende rådgivning!

Kontakt os her

Yderligere oplysninger:

Vores serviceydelser:

Oversigt over alle generiske produktforskrifter

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?