EU-maskinforordningen 2023/1230

Hvilke krav gælder for maskinproducenter?

Maskinforordningen afløser maskindirektivet

Vejledning til maskinforordningen

EU-maskinforordningen bliver gældende den 20. januar 2027. Den trådte i kraft i alle medlemslande den 19. juli 2023, tyve dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Maskinproducenterne har nu tid til at opfylde de nye krav til maskiners og anlægs sikkerhed.

Kontrollér, hvilke ændringer der gælder for dig. Her får du hjælp i vejledningen til maskinforordningen. Få at vide, hvad der ændrer sig, hvad der er vigtigt, og hvad der skal gøres. Alt sammen i ét dokument!

Hvad gælder, indtil maskinforordningen bliver obligatorisk?

Maskindirektivet (2006/42/EF) er den seneste og aktuelt gældende udgave af direktivet om maskiner og har været bindende i EU siden 2009.  Det henvender sig primært til producenter og har som krav, at der skal sørges for sikkerhed i samspillet mellem menneske og maskine. Hvis du sammenligner automatisering og maskinproduktion i dag med de tekniske krav for 15 år siden, bliver det tydeligt, at revisionen af direktivet er mere end fornuftig. Digitalisering og netværk samt de dertil hørende nye emner Industrial Security og kunstig intelligens (AI) er ved at ændre fabrikshallerne samt maskinerne og anlæggene deri betydeligt. Den nye maskinforordning har til formål at opretholde det høje sikkerhedsniveau, som blev opnået ved at implementere kravene fra maskindirektivet. For dig betyder det, at du skal opfylde alle kravene i den nye maskinforordning i din virksomhed inden for overgangsfristen. Information om og implementering af kravene i den nye forordning med hensyn til risikoanalyse, betjeningsvejledning og teknisk dokumentation samt overensstemmelsesvurdering og overensstemmelseserklæring med efterfølgende CE-mærkning stiller virksomhederne over for en stor udfordring.

Maskinforordningens officielle titel er: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1230 om maskiner.

Hvorfor findes den nye maskinforordning?

Moderne maskinsikkerhed, som vi kender den i dag, opstod for mindre end 40 år siden: I 1989 blev ændringen af maskindirektivet gennemført. Siden da har maskinsikkerhed været obligatorisk i Europa. Bestemmelserne er gentagne gange blevet tilpasset den tekniske udvikling. Målet har altid været at gøre samspillet mellem menneske og maskine sikkert og at fremme standardiseringen af grundlæggende og obligatoriske europæiske sikkerhedskrav til maskiner. Med EU-maskinforordningen 2023/1230, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 29. juni 2023, blev retningslinjerne bragt op på det aktuelle tekniske niveau. Maskinforordningen bliver retligt bindende i alle EU-lande den 20. januar 2027 (regelsæt med skæringsdato).

Webinar om EU-maskinforordningen

EU-maskinforordningen – hvilke ændringer er der?

Den nye forordning omfatter stadig maskiner samt tilhørende produkter, men udvider dog sikkerhedskomponenterne med software. Den skaber større klarhed over, hvornår der er tale om en væsentlig ændring på eksisterende maskiner og anlæg, og der derfor skal gennemføres en ny CE-overensstemmelsesvurdering. Desuden tager den højde for, at Industrial Security og digitalisering har fået større betydning.

Industrial Security er et obligatorisk element for maskinsikkerheden og ikke længere kun et spørgsmål om fortolkning fra den person, der markedsfører maskinen. Producenterne skal opstille passende Industrial Security-koncepter. Industrial Security er i denne henseende et af hovedemnerne i maskinforordningen. Producenter af maskiner i netværk bør i den forbindelse være velforberedte. De er også underlagt krav fra andre retlige områder (f.eks. Cyber Resilience Act og direktivet om radioudstyr).

En mand står foran et whiteboard med ordene CE-Marking

Oversigt over de vigtigste ændringer

  • Afprøvningspligtige maskiner

Kataloget over afprøvningspligtige maskiner, der tidligere var placeret i bilag IV i maskindirektivet 2006/42/EF og er "flyttet" til bilag I, indeholder i afsnit A en liste over højrisikomaskiner, som kræver en obligatorisk kontrol og certificering foretaget af en tredjepart. Fremover vil seks maskinkategorier være afprøvningspligtige, uden at brugen af en harmoniseret standard fritager dem for afprøvningspligten. Det skyldes de aktuelle udviklinger inden for kunstig intelligens. Således kan maskinproducenter inden for de seks angivne produktgrupper ikke som tidligere selv erklære en overensstemmelse i forbindelse med en harmoniseret standard, men skal til dette formål rådføre sig med et udpeget inspektionsorgan.

  • Væsentlig ændring

Forordningen er udvidet med en definition af væsentlig ændring af maskiner og de juridiske konsekvenser af en sådan ændring. En overensstemmelsesvurdering er nødvendig for maskinsikkerheden, hvis en maskine ændres fundamentalt, eller hvis der foretages ændringer, som vedrører maskinens overensstemmelse med lovbestemmelserne om CE-mærkning. Her skal man være opmærksom på, at den driftsansvarlige som følge af en væsentlig ændring bliver til producent – med alle dertil hørende pligter.

  • Sikkerhedskomponenter

Definitionen af sikkerhedskomponenter omfatter nu ud over fysiske og digitale og/eller blandede komponenter også softwaren.

  • Nye, digitale teknologier

Indførelsen af nye digitale teknologier såsom kunstig intelligens, Internet of Things og robotteknologi medfører nye udfordringer for produktsikkerheden. Forordningen dækker de sikkerhedsrisici, som udgår fra de nye, digitale teknologier.

  • Cybersecurity

I et nyt afsnit "Protection against corruption" stiller maskinforordningen nu også krav til maskiners cybersecurity. Cybersecurity-trusler må ikke forringe maskinens sikkerhedsfunktioner. Producenterne skal revidere deres eksisterende Safety-koncepter med dette i tankerne!

  • Digital driftsvejledning

Det bliver tilladt at levere driftsvejledningen i en digital udgave. Hvis kunden ønsker det, skal producenten stille driftsvejledningen til rådighed i papirudgave. EU-overensstemmelseserklæringen må også være i en digital udgave. Delmaskiner må leveres med både digital monteringsvejledning og digital inkorporeringserklæring.

Hvad betyder den nye maskinforordning for harmoniserede standarder?

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan fremgangsmåden er for de standarder, som tidligere blev harmoniseret under maskindirektivet. Aktuel status er, at disse skal sættes på listen på ny. Ved mere end 750 direkte angivne standarder betyder det et omfattende arbejde på flere år. Med den fastlagte overgangsperiode på 42 måneder har standardiseringsorganerne nu et stort stykke arbejde foran sig. Det bliver altså spændende at se, om de relevante standarder vil være til rådighed som harmoniserede standarder, når EU-maskinforordningen træder i kraft – den 20. januar 2027. Her giver maskinforordningen myndighederne mulighed for at udstede særlige overgangsforskrifter. Pilz holder sig orienteret på dine vegne!

En tang, der fastklemmer en paragraf.

Maskinproducenterne er ikke alene

En åbnet laptop med to hænder, der skriver.

Pilz har i mange år hjulpet dig som maskinproducent med et omfattende program af serviceydelser inden for maskinsikkerhed – lige fra sikkerhedsanalyse til validering og CE-mærkning. Eksperterne fra Pilz rådgiver dig i forbindelse med en væsentlig ændring på maskiner og anlæg ud fra kravene i maskinforordningen. Pilz tager også hensyn til de nye krav til Security i standarderne – for Industrial Security sørger for integriteten af Safety på maskinen. Til dette formål har virksomheden udvidet sit program af serviceydelser med passende kurser inden for Industrial Security.

Yderligere oplysninger om den nye maskinforordning:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?