Knowhow

09/03/2012

CE-mærkning: Hvad forstås ved en ”Samling af maskiner”?

CE-mærkning: Hvad forstås ved en ”Samling af maskiner”?

I Maskindirektivet 2006/42/EF er der tale om en «Samling af Maskiner» , når enkeltstående maskiner er indbyrdes forbundne i deres funktion og er anbragt, således at de er at betragte som én samlet enhed.

Dette betyder, at de pågældende maskiner skal opfylde følgende kriterier:    Maskinerne skal være anbragt, således at de er at betragte som en enhed (især hvis de er fysisk forbundne) Maskinerne skal være indbyrdes forbundne i deres funktion, dvs. at de skal være indbyrdes forbundne i deres funktion med henblik på at opnå et bestemt resultat (f.eks. fremstilling af en papir-streng/bane) Maskinerne skal styres som en enhed (fælles eller sammenkoblet styring) Maskinerne skal fungere som én samlet enhed og sikkerhedsteknisk danne en enhed.

I Maskindirektivet er der ikke tale om en «Samling af Maskiner» , hvis i sig selv funktionsdygtige, enkeltstående maskiner i et komplekst anlæg funktionelt og styringsteknisk ganske vist er indbyrdes forbundne, men fungerer uafhængigt af hinanden. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der trods sammenbygningen af maskinerne og indbyrdes signaludveksling ingen sikkerhedsmæssig driftspåvirkning er til stede maskinerne imellem.

Hvis en maskinlinje ikke opfylder kriterierne for en ”Samling af Maskiner”, skal hver enkelt maskine CE-mærkes. Der skal imidlertid tages højde for maskinernes grænseflader, hvis dette ikke er medtaget i den oprindelige risikovurdering. I så fald skal der udfærdiges et tillæg til risiko-vurderingen.

Hvis en maskinlinje opfylder kriterierne for en ”Samling af Maskiner”, skal der udføres en overordnet CE-mærkning, herunder relevant overens-stemmelses-vurderingsprocedure for samlingen af maskiner, anbringelse af specifik mærkning (f.eks. en bestemt plade) på samlingen af maskiner samt udarbejdelse og underskrivelse af en EF-overensstemmelses-erklæring for samlingen af maskiner.  

Læs mere om hvordan Pilz kan hjæpe dig med CE-mærkning »