Anvendelse af det nye maskindirektiv

19/08/2010

CE-mærkning

Sæt ikke CE-mærkningen på spil ved ombygning af maskiner!

  

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF er gældende per 29.12.2009. Mens maskinproducenterne især må forholde sig til kapitlerne om gyldighedsområde og overensstemmelsesvurdering, stiller især ombygning eller sammenbygning af maskiner krav til slutbrugerne. For her gælder det først og fremmest om at sikre, at også det ombyggede anlæg lever op til det aktuelle lovgrundlag, eller at processerne i forbindelse med overensstemmelsesvurdering bliver gennemført.

I den nuværende økonomiske situation har mange brancher reduceret deres investeringer, og derfor er der i mange budgetter ikke afsat penge til anskaffelse af nye maskiner. Ombygning og optimering af bestående maskinanlæg er derfor et realistisk og vigtigt alternativ til køb af nyt for mange slutbrugere. Man skal dog være opmærksom på, at ombygningstiltag på eksisterende maskiner, der afsluttes efter den 29.12.2009, falder ind under bestemmelserne i det nye maskindirektiv. Mange slutbrugere er ikke bevidste om, at den bestående overensstemmelseserklæring mister sin gyldighed, når der foretages en såkaldt væsentlig ændring.

Netop i forbindelse med sammenbygning af gamle og nye maskiner gælder det derfor om at lade forsigtigheden råde. Det centrale spørgsmål er, om der foreligger en væsentlig ændring, da det i så fald er nødvendigt at gennemgå proceduren for overensstemmelsesvurdering en gang til.   Generelt er det altid tilfældet, når f.eks. en maskines kapacitet ændrer sig, altså når der tilføjes nye funktioner som kan medføre yderligere farer. Endelig gælder det om at kontrollere hver ændring detaljeret, helst før ændringen foretages. Kun på den måde kan det vurderes, hvilke processer og foranstaltninger, ændringen vil medføre.

Mærkningspligt for sammenbyggede maskiner

Forlængelsen af overensstemmelsesformodningen for EN 954-1 har ikke ubetinget bidraget til at forenkle anvendelsen af standarderne. Selv om EN 954-1 og EN ISO 13849-1 kan anvendes parallelt indtil udgangen af 2011, er der noget, man skal være opmærksom på. Således henviser en del af de i det aktuelle maskindirektiv angivne C-standarder allerede til EN ISO 13849-1 eller EN/IEC 62061. For dem vil anvendelsen af EN 954-1 ikke længere udløse nogen umiddelbar overensstemmelsesformodning. Det betyder, at maskinproducenter, der ønsker at holde sig udelukkende til C-standarder, skal anvende EN ISO 13849-1.

Situationen vedrørende standarder kræver også særlig opmærksomhed i forbindelse med sammenbygning af maskiner. Et eksempel, der kan tydeliggøre det. På to stand-alone-presser fra 1998 skal den manuelle fødning erstattes af en robot, hvorved de to presser bygges sammen. Man skal i så fald være opmærksom på, at pressernes funktionelle sikkerhed er baseret på EN 954-1, men at robottens konstruktion i henhold til dens C-standard skal ske i henhold til EN ISO 13849-1. Grænsefladerne mellem de enkelte maskiner er altså baseret på forskellige standarder, således at de ikke kan blive vurderet.

For at afspejle den nyeste, tekniske udvikling skal fabrikanten konstruere hele anlægget i overensstemmelse med den nye standard. I praksis er det imidlertid vanskeligt, for det første fordi de sikkerhedstekniske specifikationer i de gamle presser ikke foreligger, og for det andet fordi en udskiftning af alle sikkerhedstekniske komponenter ikke bliver aktuel på grund af omkostningerne.

I dette tilfælde har robotten en inkorporeringserklæring i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF med henvisning til EN ISO 13849-1, og presserne en overensstemmelseserklæring i henhold til maskindirektiv 98/37EF med henvisning til EN 954-1.

Der skal udarbejdes en risikovurdering for grænsefladerne og for de ekstra beskyttelsesanordninger. Den funktionelle sikkerhed skal klassificeres ved hjælp af EN 954-1 og EN ISO 13849-1. Ved at klassificere den funktionelle sikkerhed efter begge standarder, kan grænsefladen til presserne udføres iht. EN 954-1, og grænsefladen til robotten iht. EN ISO 13849-1. På den måde opfylder man kravene til alle delmaskiner.

Dermed er for robottens vedkommende de krav opfyldt, der er et resultat af C-standarden, og slutbrugeren har etableret overensstemmelse for hele anlægget.

Fra risikoanalyse til overensstemmelsesvurdering

Processen med CE-mærkning foregår i klart definerede trin.

I første omgang gælder det om at få fastlagt, om det for den planlagte ombygnings vedkommende drejer sig om en væsentlig ændring eller en sammenbygning af enkeltmaskiner til et samlet anlæg. Ved sammenbygningen af to presser med en robot, ligger dette fast, således at der skal udarbejdes en overensstemmelseserklæring inden for rammerne af det nye maskindirektiv for hele anlægget.

For robotten og grænsefladerne skal der gennemføres en risikovurdering, så der kan udledes passende sikkerhedsforanstaltninger. På basis heraf udvikles der et sikkerhedskoncept, der beskriver alle de for anlæggets sikkerhed nødvendige, mekaniske, elektriske og øvrige foranstaltninger. Derudover anbefales det at gennemføre stikprøver af funktionstest på presserne, altså de allerede eksisterende, CE-certificerede maskiner.

Næste trin er specifikationen af sikkerhedskravene med Safety Design. Herunder tages der i første omgang produktneutralt beslutning om, hvilke komponenter, der skal anvendes og i hvilken sikkerhedsteknisk konstruktion. I givet fald defineres der yderligere foranstaltninger til reduktion af risikoen, som f.eks. beskyttelsesbarrierer. Definitionen efterfølges af systemintegrationen, fra valg og anskaffelse af de nødvendige komponenter til uddannelse af personalet, der skal betjene og servicere maskinen. Processen afsluttes med en verifikation af sikkerhedsfunktionerne for at eftervise, at de realiserede sikkerhedsforanstaltninger opfylder alle krav. Herunder hører også kontrol af betjeningsvejledningen samt en gennemførelse af sikkerhedstjek af alle sikkerhedsrelevante komponenter. Hertil kommer støjniveaumålinger og kontrol af jordledning og isolation. Når alt er i orden, resp. fungerer fejlfrit, udarbejdes afslutningsrapporten, og der er fri bane for overensstemmelseserklæringen.  

Facit

Ansvaret for maskinernes sikkerhed ligger helt klart hos slutbrugeren. Ansvaret for maskinernes sikkerhed kan ikke overdrages til maskinproducenten.

Slutbrugeren har også ansvaret, selv om den har udpeget en hovedentreprenør til ombygningen af en maskine. Slutbrugeren skal sikre, at ombygningen af maskinen sker i overensstemmelse med lovgrundlaget. Hvis slutbrugeren ikke er i besiddelse af denne knowhow, skal han overdrage opgaven til tredjemand. Eksperter i sikker automatisering af maskiner og anlæg, som f.eks. Pilz, kan følge ombygningen, vurdere resultatet sikkerhedsteknisk, og i givet fald gennemføre en ny CE-mærkning.

Udnyt vores knowhow

For at kunne overholde det nye maskindirektiv forudsættes det, at man har en erfaring, som normalt kun findes hos dem, der beskæftiger sig med det hele tiden. Derfor tilbyder Pilz, ud over et utal af serviceydelser, også konkret hjælp til CE-mærkning og til tolkning og korrekt anvendelse af de i maskindirektivet oplistede standarder.

Du finder flere oplysninger på www.pilz.dk/services