Ostfildern, 19. 3. 2019

Bezpečnost strojů: Pilz rozšiřuje nabídku mezinárodních služeb - Bezpečnou cestu! Shoda strojů s požadavky v USA

Pilz rozšiřuje nabídku svých mezinárodních služeb v oblasti bezpečnosti strojů: Nadále bude Pilz při hodnocení shody podporovat všechny firmy z jakékoli země, které budou mít v úmyslu vyvážet stroje do USA nebo je tam provozovat. To poskytne výrobcům a provozovatelům jistotu, že jejich stroje a zařízení budou plně odpovídat americkým požadavkům na bezpečnost.

Export strojů do USA, příp. jejich uvádění do provozu na místě podléhá komplexu požadavků, které se navíc mohou v jednotlivých státech nebo dokonce oblastech měnit. Pilz nyní nově nabízí balíček služeb potřebných pro hodnocení shody strojů pro americký trh. Zvláštnosti: Zákazníci firmy Pilz na celém světě mají „svého“ kontaktního partnera u konkrétní dceřiné společnosti Pilz ve své rodné zemi. Místní kontaktní partner koordinuje jako hlavní osoba celý projekt a v jeho průběhu využívá know-how uznávaných expertů firmy Pilz v USA.

Kompletní servis od jedné firmy
Pilz zpracuje všechny podklady, které jsou zapotřebí pro certifikaci stroje prováděnou americkými úřady. Experti firmy Pilz poskytnou potřebnou podporu již ve fázi konstrukce stroje, kdy vyhodnotí design zejména s ohledem na speciální požadavky, kladené v USA na elektrické vybavení. Pak firma Pilz provede pro svého zákazníka posouzení rizik pomocí systému LoTo (na ochranu před nebezpečnými energiemi) a všechny další kroky a opatření až po zpracování validační zprávy pro shodu s americkými předpisy - pokud si zákazník přeje, včetně jednání s úřady na místě.

Komplex požadavků v USA
V USA se žadatelé setkávají se záplavou standardů pro produkty, protipožárních předpisů („Fire Codes“), směrnic pro elektrická zařízení a národních předpisů, kterými se zaručuje bezpečnost strojů . To vše se týká nových, použitých, rekonstruovaných i rozšiřovaných strojů.

Kdo má jako výrobce v úmyslu prodávat stroje v USA, měl by již ve fázi návrhu dbát na to, aby byly respektovány všechny požadavky tak, aby později při instalaci na místě bylo zaručeno bezproblémové povolení k provozu a uvedení do provozu. Provozovatelé strojů jsou v USA zase povinni přijmout odpovídající preventivní opatření na pracovišti, aby práce se strojem byla bezpečná. Sem patří mj. zpracování systému LoTo, aby byly bezpečně ovládány nebezpečné energie nebo provádění vhodných školení.

„Cestovní pas“ pro stroje na cestu kamkoli do světa
Přesto, že cíl „bezpečné pracoviště“ by měl mít na celém světě stejnou náplň, platí dnes v oblasti bezpečnosti strojů a zařízení různé předpisy a požadavky, a to od regionu k regionu a částečně i od země k zemi. Stroj, který odpovídá směrnicím a normám jedné země, nemusí být zcela shodný s předpisy jiného státu. Vývozci strojů jsou proto konfrontováni s celým komplexem otázek týkajících se shody a zákonů. Provozovatel, např. multinárodní firma, zase stojí před úkolem, jak splnit zákonné požadavky všech dotčených států.
Pilz se svým týmem více než 300 expertů ve 42 dceřiných společnostech podporuje výrobce, vývozce a provozovatele strojů v různých zemích při hodnocení shody. Zpracováním takového „cestovního pasu pro strojní zařízení“ Pilz usnadňuje přístup firem na mezinárodní trhy.

Pilz nabízí balíček služeb pro hodnocení shody strojů pro americký trh.
Pilz nabízí balíček služeb pro hodnocení shody strojů pro americký trh. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Pilz nabízí balíček služeb pro hodnocení shody strojů pro americký trh. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz