Funkční bezpečnost

Co znamená funkční bezpečnost?

Labyrint norem

Příčiny ohrožení mohou být velmi rozdílné a s tím souvisí i rozdílná technická opatření, která jim mají zabránit. Proto se rozlišují různé druhy bezpečnosti, například podle příčiny možného ohrožení.

O „funkční bezpečnosti“ hovoříme, jestliže bezpečnost závisí na správné funkci řídicího systému.

S ohledem na požadavky na funkční bezpečnost hraje hlavní roli posouzení rizik. Jaké kroky musíte mít při posuzování rizik a snižování rizik strojů na paměti, to vyplývá z normy EN ISO 12100. Hodnocení a ověření bezpečnostních funkcí se provádí podle norem ČSN EN ISO 13849 a EN IEC 62061 za předpokladu, že potřebná technická opatření závisí na řídicím systému. Z odhadu rizik pak vyplývají požadavky na bezpečnostní integritu (PL, SIL).

Quo vadis „funkční bezpečnosti“?

Šipky míří k normám

Ani automatizaci se nevyhnul trend směřující k digitalizaci. Spolu s rostoucí komplexností se pro zabezpečení strojů a zařízení stále více uplatňují konfigurovatelné, příp. programovatelné řídicí systémy. Při návrzích řízení strojů se v rámci posuzování rizik stále častěji objevuje otázka, jak pro bezpečnostní funkce v oblasti řízení vybrat vhodnou úroveň bezpečnosti. Výrobci musí komponenty vybírat podle určitých kriterií a navzájem je kombinovat. Při odhadu rizik se posuzuje pravděpodobnost nebezpečného výpadku jednotlivých komponent. Pak je nutné posoudit pravděpodobnost výpadku různých konstrukčních částí. Potřebná úroveň bezpečnosti se zjišťuje pomocí grafů, které odrážejí závažnost poranění, dobu nebo četnost expozice. Čím vyšší riziko, tím vyšší požadavky jsou kladeny na řídicí systém. Takto se posuzuje každá bezpečnostní funkce. Například ochrana před nezamýšleným opětovným spuštěním stroje nebo vypnutí v případě nebezpečí funkcí nouzového zastavení nebo jistota, že stroj je bezpečný i v případě výpadku řídicí jednotky. 

Kromě požadavků na bezpečný stroj hraje samozřejmě velkou roli produktivita. Ta je také důvodem pro manipulaci s bezpečnostními zařízeními.  

Požadavky na části řídicích jednotek, které souvisejí s bezpečností, jsou stanoveny jak v ISO 13849, tak i v IEC 62061.

Revize norem ISO 13849 a IEC 62061

Obě normy bylo nutné aktualizovat, aby i nadále odpovídaly „stavu techniky“. Nejnovější vydání IEC 62061 bylo zveřejněno 22. března 2021. ISO 13849 je nyní ve stavu FDIS a to znamená, že již nelze provádět žádné změny jejího obsahu. Podnětem pro revizi obou norem byly nejen rutinní zásahy a aktualizace podle stavu techniky, ale i četné diskuse, probíhající v době nezdařeného pokusu o spojení obou norem a vytvoření nové IEC/ISO 17305. 

Následující změny se týkají jak ISO 13849, tak i IEC 62061:  

 • Změna metodiky pro definvání potřebných úrovní bezpečnosti (PL nebo SIL) 
 • Změněné požadavky na uživatelský software v závislosti na komplexnosti a vybraných programovacích jazycích 
 • Možnost používání subsystémů vyvinutých v rámci jedné normy i v dalších normách 
Změny ISO 13849 – 2023 Změny IEC 62061 – 2021 
 • Přehled (Kapitola 4) 
 • Definice bezpečnostní funkcí (Kapitola 5) 
 • Software (Kapitola 7) 
 • Validace (Kapitola 10 byla převzata z ČSN EN ISO 13849-2) 
 • Kombinace subsystémů (Příloha H) 
 • EMC požadavky (Příloha L) 
 • Typické bezpečnostní požadavky (Příloha M) 
 • Požadavky na software (Use-Cases Příloha N) 
 • Scope: bez ohledu na technologii (již žádná omezení na E/E/PES) 
 • Nové přílohy týkající se výpadků (Příloha C), stupeň pokrytí diagnostikou (Příloha E) a výpočty spolehlivosti (Příloha K) 
 • Přejmenování „SIL CL“ na „SIL“ 
 • Nová úroveň softwaru pro uživatelský software (Kapitola 8) 
 • Stupeň nezávislosti při ověřování softwaru a všeobecná validace 
 • Požadavky EMC (Kapitola 6.6) 
 • Srozumitelnější parametrizace vycházející ze softwaru (Kapitola 6.7) 
 • Doplnění požadavky na periodické testy, např. Proof-Test 
 • Security 
Ručička kompasu ukazuje na ISO 13849

Přechodné lhůty a harmonizace

Zveřejnění ISO 13849-1 bylo původně plánováno na rok 2021 a přesunulo se na rok 2023. Okamžik harmonizace na evropskou normu EN ISO 13849-1 a uvedení přechodné doby pro zveřejnění normy v Úředním listu a její délka zatím stále ještě nelze předvídat.

V případě harmonizace IEC 62061 s EN IEC 62061 trval proces rok. Jakmile je mezinárodní norma IEC nebo ISO uveřejněna jako norma EU v Úředním věstníku Evropské unie, platí efekt shody. To znamená, že výrobce, který dodržuje požadavky normy, může vycházet z tohot, že splňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních na bezpečnost a ochranu zdraví a může tedy v rámci hodnocení shody a prohlášení o shodě umístit na svůj stroj značku CE. Ratifikované mezinárodní normy mohou být používány, jakmile dojde k jejich zveřejnění na stránkách IEC, příp. ISO. Proto je vhodné se očekávanými novinkami zabývat včas.

Harmonogram   Stav  Harmonogram  Stav 
ISO 13849-1 (FDIS) 
 • zveřejněno
IEC 62061 (FDIS) 
 • zveřejněno
ISO 13849-1  
 • zveřejněno
IEC 62061  
 • zveřejněno
ČSN EN ISO 13849-1 
 • zveřejněno
EN 62061 
 • zveřejněno
ČSN EN ISO 13849-1 (harmonizováno)  otevřeno EN 62061 (harmonizováno) 
 • zveřejněno

Kompletní přehled funkční bezpečnosti

Poradenství pro funkční bezpečnost

Cílem funkční bezpečnosti je vždy ochrana člověka a strojů před nebezpečím. V Evropě jsou příslušné normy týkající se funkční bezpečnosti v oblasti strojírenství uvedeny ve směrnici o strojních zařízeních. Stáhněte si hned také náš plakát „Funkční bezpečnost“ a tím získáte ucelený pohled na průběh posouzení rizik a snížení rizik podle EN ISO 12100. Na základě této tzv. normy A pak lze používat dvě další důležité normy: EN ISO 13849-1 nebo EN IEC 62061.

Stáhnout plakát Funkční bezpečnost

Další informace

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz