Ostfildern, 19. 5. 2022

Susanne Kunschert Obchodní rok 2021 a výhled na rok 2022

(Jednou vyslovené slovo platí)

Poslední léta nebyla pro nikoho snadná, to platilo i pro každodenní činnost všech pracovníků společnosti Pilz doma i v zahraničí. Výsledek roku 2021 je však pěkným dokladem toho, že vynaložené úsilí se vyplatilo. Společně jsme udrželi kurz, všechny naše pracovnice a všichni naši pracovníci neúnavně a pružně reagovali na přicházející změny. Můj bratr i já jsme jim za to nesmírně vděční. Jsme také přesvědčení o tom, že z obtížné doby vycházíme posíleni.

Obchodní rok 2021 je pro Pilz rekordním rokem. S obratem 348,4 mil. eur, který představuje nárůst o 21,7 % v porovnání s předchozím obdobím, jsme dosáhli nového rekordu v historii naší společnosti. I přes problémy v dodávkách materiálu a dopravě, které bylo nutné od léta překonávat, se pracovníkům společnosti Pilz podařilo zásobovat všechny její výrobní závody a 2,4 milionu vyrobených přístrojů je výsledek, jakého nebylo ještě nikdy předtím dosaženo. 

Tento dosažený výkon našich pracovnic a pracovníků je třeba mimořádně ocenit zejména s ohledem na přetrvávající nedostatky dodavatelských trhů: Od roku 2020 čelíme problémům s dodavatelskými řetězci v nebývalém rozsahu. Důvodem, proč tuto situaci zvládáme, je propojení našich výrobních závodů Ostfildern, Jintan (Čína) a Betschdorf (Francie) a standardizace procesů. To nám umožnilo flexibilní přemísťování výroby, kterým kompenzujeme obtíže v dodávkách. 

Druhým důvodem je naše pracovní skupina „Security of Supply“. Skupinu tvoří nákup, vývoj, výrobní technologie, výroba a prodej. Nákupní oddělení v úzké spolupráci s dodavateli zajišťuje úzkoprofilové zboží a hledá nové možnosti pro jeho obstarávání. Vývoj se zabývá alternativami součástí a materiálů, výrobní technologie reguluje používání (nedostatkových) dílů, výroba se velmi pružně přizpůsobuje situaci a v případě dobré dostupnosti materiálu ochotně krátkodobě pracuje i ve směnách navíc. Prodej udržuje kontakt se zákazníky a přináší informace o aktuálním vývoji. 
Přísliby dodávek bývají dnes často nezávazné nebo se rychle mění. Proto usilujeme o dlouhodobé objednávky, v závislosti na skupině zboží i velmi časově vzdálené. U zvláště kritických komponentů se jedná až o 2 roky. 

Schopnost plnit naše dodávky má však pro nás nejvyšší prioritu! Pilz je proto ochoten jít i nekonvenční cestou. Abychom například zvládli nedostatečné dodávky zeleného plastového granulátu, dodáváme bezpečnostní relé Pilz od poloviny září s průhledným plastovým pouzdrem – bez technických omezení pro zákazníky. Změna pouzdra byla provedena v rekordně krátké době a v úzké spolupráci s příslušnými zkušebnami TÜV, UL, CQC, Kosha a EAC. 
Ani taková opatření však nedokázala zabránit tomu, aby společnost Pilz nebyla postižena určitými „propady“ ve výrobě. V takových případech byli vždy zákazníci okamžitě informováni a společně s nimi jsme hledali vhodné alternativy.

Růst ve všech oblastech a regionech
Pilz poskytuje kompletní nabídku bezpečné automatizace. Naše řešení automatizace každým dnem svět více digitalizují a propojují, aby byl flexibilnější, efektivnější, bezpečnější pro člověka i stroje.
Naše portfólio zahrnuje senzorické produkty, řídicí a hnací techniku – včetně systémů pro průmyslovou komunikaci, diagnostiku a vizualizaci. Portfólio doplňuje mezinárodní nabídka služeb, jejíž součástí jsou konzultace, inženýrské služby a školení. 

Na nárůstu obratu v roce 2021 se jednotlivé výrobní oblasti podílely téměř stejně. To je velmi potěšitelné, protože je to signálem vyváženosti naší palety produktů. Máme radost z úspěšného vstupu našeho nového modulárního bezpečnostního relé myPNOZ pro bezpečné monitorování funkcí jako nouzové zastavení nebo ochranné dveře na trh. Naše další novinka – myPNOZ Creator – nabízí našim zákazníkům digitální proces objednávky tohoto bezpečnostního zařízení, a to v individuálním provedení a počtu třeba i 1 kusu. Naše týmy pro řízení produktů a vývoj tak připravily velmi zdařilou inovaci. Výhody jednoduché manipulace a modulární konstrukce zákazníky velmi oslovily a nárůst prodejních čísel v posledních měsících je oproti ostatním produktům několikanásobný. Ve stejné míře jsou úspěšné i služby. Nabízíme rozsáhlé služby v oblasti bezpečnosti přizpůsobené individuálním požadavkům každé firmy po celou dobu životního cyklu stroje. Zaručíme shodu s úředními místními požadavky jako např. označení CE v Evropě nebo OSHA v USA.o shodě.

Pilz je společnost s mezinárodní působností. To dokládá i oproti minulému roku nezměněný a vysoký podíl exportu 75,2 %. Mimořádně vysokého nárůstu jsme dosáhli v asijsko-pacifickém regionu. Z pohledu na celou skupinu Pilz vyplývá, že k zemím s nejvyšším růstem obratu patří Čína, Korea a Japonsko. Trend bezpečné automatizace zahájený v uplynulých letech stále pokračuje. Naše řešení se například uplatňují v Asii při výrobě baterií. Rozvoj elektromobily v silniční dopravě přináší nové výrobní kapacity. S našimi zkušenostmi a řešeními automatizace velmi snadno plníme bezpečnostní požadavky této oblasti. Poznatky získanými v Asii bychom chtěli podpořit i evropské výrobce baterií. Na významu nabývá i intralogistika, a to nejen v Asii. I zde hraje bezpečnost hlavní roli. O naší nabídce pro intralogistiku budeme více informovat později.

Evropa i přes napjatou situaci v dodávkách zaznamenala dvoumístný nárůst obratu a rok 2021 se zapsal jako rekordní z hlediska došlých objednávek. Z toho je zřejmá připravenost k investování. Lockdown, který přinesl koronavirus, přiměl naše pracovníky k rozšíření školení pořádaných online. Proto můžeme i nyní nabízet školení na téma bezpečnost strojů nabízet v této podobě. Produktem, který v roce 2021 rostl nejrychleji, se staly senzory. Tato řada produktů získala pro společnost Pilz další podíl na trzích. Zejména se to týká světelných mříží, které představují u bezpečnostních komponent největší tržní segment. Vysokou potřebu řešení bezpečnosti zaznamenal region v oblasti strojů a zařízení, především v automobilovém průmyslu, železniční technice a průmyslu polovodičů. 

Region Amerika má velmi heterogenní strukturu. Zatímco v Severní Americe jsou našimi obchodními partnery zejména výrobci strojů a distributoři, patří k našim zákazníkům ve Střední a Jižní Americe především uživatelé. Společnost Pilz využívá rostoucí poptávky po konzumním zboží jako nápoje a poživatiny nebo hygienické výrobky, která se projevuje na všech trzích. 

Naše podpora je zde žádoucí jak při výrobě nových výrobních kapacit, tak i při jejich retrofitu, kdy jsou zastaralá zařízení modernizována podle aktuálních technických požadavků. Velmi potěšitelná je i skutečnost, že v Severní Americe i v minulém roce dále vzrůstal náš tržní podíl v segmentů senzoriky a řídicí techniky (včetně spínacích modulů). Ve Střední a Jižní Americe jsme díky naší nabídce služeb vyhledávanými partnery velkých výrobců spotřebního zboží s mezinárodní klientelou. Schopnost poskytovat služby ve stejné kvalitě kdekoli na světě přináší nezřídka další projekty v dosud „nedotčených“ lokalitách.

Úsek HR: Plánovaná struktura pracovníků pro rok 2022
Celkový počet zaměstnanců skupiny Pilz 2.335 (k 31.12.2021) znamená oproti předchozímu roku pokles o 1,3 %. Ve svých 42 dceřiných firmách a pobočkách usiluje Pilz o bezpečnost člověka, stroje a životního prostředí. Některé z nich slaví v roce 2022 působivé jubileum. Například naše dceřiná společnost v Anglii působí již 35 let, ve Španělsku máme 30. narozeniny, Japonsko a Skandinávie slaví pěkných 25 let.

Počet zaměstnanců v Německu se snížil, ale pouze mírně: z 1 012 v roce 2020 na 993 v roce 2021 (-1,9 %). I nyní, stejně jako v krizových dobách, se nám daří vyhýbat se výpovědím podmíněným provozní situací. V tomto roce opět plánujeme nábor nových pracovníků. 

Pilz ani v obtížných letech nepřerušil své rozsáhlé a intenzivní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a neustále si tak udržuje své vedoucí postavení. To lze doložit i počty zaměstnanců: V oblasti výzkumu a vývoje pracovalo koncem roku v závodech na celém světě téměř 21 % všech zaměstnanců.

Společnost Pilz usiluje o dlouhodobou spolupráci nejen s našimi zákazníky a obchodními partnery, ale především s vlastními pracovníky. Dokladem této snahy jsou dlouhodobé pracovní vztahy. Například v Německu je průměrná doba zaměstnání u společnosti Pilz 14 let. Jestliže si přitom uvědomíme výrazný nárůst pracovníků před rokem 2019 (tedy relativně vysoký počet pracovníků, kteří jsou u společnosti Pilz zaměstnání teprve krátce), je toto číslo o to pozoruhodnější. 

Na tomto místě bych ráda uvedla zvláště některé pracovníky: V hlavním závodě v Ostfildern slaví 40 let se společností Pilz 10 pracovnic a pracovníků. Steve Farrow, jednatel naší dceřiné společností ve Velké Británii je členem naší rodiny 30 let, Allan Paulsen, jednatel Pilz Scandinavia 25 let a David Machanek, jednatel naší rakouské dceřiné společnosti 20 let. Každý z těchto jubilantů přispěl svou prací a schopnostmi k tomu, že Pilz je dnes rodinnou firmou známou v celém světě. 

Od „zasloužilých pracovníků“ společnosti Pilz k dorostu Pilz neoblomně trvá na profesním vzdělávání poskytovaném ve vlastní firmě. Od roku 2021 máme v hlavním závodě osm nových učňů a šest studentů bádensko-württemberské duální vysoké školy. Pilz má ke dni 31. 12. 2021 celkem 46 učňů a studujících. Na letošní rok se mohou všichni velmi těšit, protože pokud to další vývoj koronaviru dovolí, budou opět vysílání do zahraničí. 

Důsledky pandemie koronaviru jsou patrné i v dalších oblastech. Pracovní trh je v současné době velmi napjatý jak z hlediska trvalého zaměstnání, tak i přijímání učňů. 

Výhled na rok 2022
Pilz očekává od roku 2022 další výzvy. Příjem zakázek zůstává i nadále na rekordní úrovni, avšak obstarávání elektronických součástí, kovů a plastových granulátů je stále ještě mimořádně problematické. V důsledku války na Ukrajině se kromě toho očekává další zvyšování cen surovin a materiálů. 
Týmy společnosti Pilz však ve všech svých závodech na celém světě dobře spolupracují a i nadále budou vynakládat veškeré úsilí ve prospěch našich zákazníků. Dobré vztahy s nimi a našimi obchodními partnery jsou k tomu silnou motivací. Do budoucnosti proto hledíme s důvěrou.

Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz