Kvalita u firmy Pilz

Systém řízení kvality podle DIN EN ISO 9001

Pilz jako „velvyslanec bezpečnosti“ je známý jako spolehlivý partner v celém světě. Pro úspěch našich zákazníků zaručujeme splnění vysokých standardů a vynikající kvalitu ve všech fázích výroby. Naše komponenty a systémy jsou registrovány na celém světě a vždy úspěšně absolvují nezbytné schválení. To vám ušetří náročné doplňování projektů a zvyšuje to Váš úspěch při prodeji i exportu.

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Zásady kvality

Externí a interní faktory ovlivňující integrovaný systém řízení kvality podléhají průběžnému vyhodnocování. Důležitá jsou interní a externí témata, která ovlivňují schopnost dodávat trvale vysoce kvalitní produkty a služby tak, aby byly splněny požadavky zákazníků i platná zákonná a úřední ustanovení a výsledkem byla dlouhodobě rostoucí spokojenost zákazníků.

Systém řízení kvality orientovaný na proces je součástí všech důležitých provozních procesů a zajišťuje jejich prověřování. K tomu účelu jsou vytvářena rozhraní, regulovány odpovědnosti za provádění, definovány úlohy a formou interních auditů je sledována účinnost opatření. Na základě dokumentovaných procesů chceme společně usilovat o to, aby naši zákazníci měli k dispozici nejmodernější technologii v maximální kvalitě.

Cílem neustálého zlepšování našich výkonů je zvýšení spokojenosti zákazníků. Toho dosáhneme průběžnými analýzami procesů a (dalším) posilováním uvědomělého přístupu každého našeho zaměstnance ke kvalitě. Prověřujeme a posuzujeme možnost využití zlepšovacích návrhů našich zaměstnanců a v případě pozitivního hodnocení je přenášíme do současných podnikových procesů. Výsledkem je opakující se cyklus plánování, činnosti, kontroly a zlepšování:

  • cyklus PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Prevencí vzniku nežádoucích událostí je prozíravé myšlení zahrnující možná rizika a šance a rozumný přístup k jejich posuzování.

Další certifikáty

Certifikát TÜV Süd

Testované a trvale kontrolované výrobní závody

TÜV-Süd potvrzuje firmě Pilz, že prvky zhotovované ve výrobních závodech a pracovní prostředky a opatření používaná při výrobě jsou vhodné pro výrobu vysoce kvalitních elektronických produktů. Pro toto potvrzení bylo nutné splněním přísných požadavků prokázat, že výrobní závody jsou technické a organizačně vybavené a řízené tak, aby byla zajištěna rovnoměrná kvalita výroby i produktů. Oprávnění k používání zkušební značky TÜV je spojeno s přísnými podmínkami, které kontrolní orgán TÜV pravidelně prověřuje a sleduje.

Functional Safety Management (FSM) – certifikovaný vývoj

Práce ve vývojovém oddělení firmy Pilz je řízena podle přísných podmínek a zásad systému řízení FSM (Functional Safety Management), který odpovídá požadavkům EN/IEC 61508.

Systém FSM testovala organizace TÜV podle nejpřísnějších měřítek a výsledky potvrdila certifikátem. Všechny procesy a opatření podléhají každoročně opakovaným přísným prověrkám.
 

Náhled certifikátu

Dvojnásobně bezpečný vývoj produktů

Potvrzeno auditem TÜV Süd: Pilz vyvíjí nejen safe, ale i secure! Podle řady mezinárodních norem IEC 62443 „Průmyslové komunikační sítě – IT bezpečnost pro sítě a systémy“ odpovídá proces vývoje u společnosti Pilz požadavkům na bezpečný vývoj produktů („Security by Design“). Pro tento vývoj popisuje norma IEC 62443-4-1 požadavky na tzv. „Security Development Lifecycle Prozess“ (proces SDL).

Výsledek auditu: Vývoj u společnosti Pilz splnil požadavky normy a odpovídá procesu SDL.

Proces vývoje = Safety & Security

Functional Safety Management (FSM) certifikovaný pro inženýrské procesy

Functional Safety Management (FSM) s certifikátem pro inženýrské procesy

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Inženýrské projekty zpracovává Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern podle strukturovaného procesu Functional Safety Management podle EN IEC 61508-1 a EN ISO 13849-1 a jsou certifikovány TÜV SÜD. Základní procesy a opatření procházejí navíc každý rok auditem.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Die Dceřiné společnosti Pilz jsou buď přímo certifikovány TÜV SÜD nebo jednají podle stanovených požadavků. Interní audity zajišťují mezinárodně jednotné procesy.

Certifikát FSM Engineering

Váš partner pro inspekce ochranných zařízení a bezpečnost strojů

Inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020

Pilz – Váš partner při inspekcích ochranných zařízení a strojní bezpečnosti

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern má vlastní inspekční orgán s akreditací DAkkS podle ISO/IEC 17020. Naše služby jsou objektivní a zaručují vysokou využitelnost Vašich strojů.
Zprávu o inspekci Vám samozřejmě předáme a prodiskutujeme s Vámi její obsah. V případě úspěšného výsledku inspekce bude stroj opatřen zkušební plaketou Pilz.

Rozsah akreditace

Akreditovaná zkušební laboratoř EMC

Od r. 2004 pracuje pro firmu Pilz nezávislá zkušební laboratoř s akreditací DAkkS (německý akreditační orgán). To propůjčuje společnosti Pilz GmbH & Co. KG v Ostfildern kompetence k provádění zkoušek v oblasti elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti (ekologické zkoušky) a opravňuje ji vystavovat celosvětově uznávané zkušební zprávy podle ISO 17025.

Akreditace zkušební laboratoře EMC

Nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná DAkkS (německý akreditační orgán)
ES Certifikace ATEX

Certifikace ochrany proti výbuchu (ATEX)

Pilz používá systém zabezpečení kvality, který splňuje požadavky podle přílohy IV směrnice 2014/34/EU vydané Evropským parlamentem a Radou pro přístroje a ochranné systémy určené k používání v místech ohrožených výbuchem (ATEX).

Další informace

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz