Podklady - harmonizované normy, směrnice a zákony v EU

Jak spolu souvisí harmonizované normy, směrnice a zákony?

Normové puzzle

Evropská unie je stále více propojená. Důsledkem je i prohlubující se harmonizace zákonů, pravidel a ustanovení ve strojírenství. EU nejdříve směrnicí formuluje obecné cíle ochrany. Tyto cíle vyžadují přesnou specifikaci. Konkrétní úpravy se vydávají formou norem.

Evropské směrnice nabývají účinnosti teprve tehdy, když je členské země zahrnou do své národní legislativy. V každé členské zemi EU tedy zákon nebo ustanovení odkazuje na příslušnou směrnici EU a začleňuje ji do národních právních předpisů.

Jinak je tomu u nařízení. Nařízení EU může být účinné okamžitě po ratifikaci Komisí EU, aniž by bylo zapotřebí jeho zahrnutí do národních právních předpisů.

Splněná norma, splněný požadavek - harmonizované normy

Normy samy o sobě jsou nezávazné a nepovinné - nemají ještě žádnou právní relevanci. Tu získávají teprve zveřejněním v Úředním listu EU nebo vyhlášením národním zákonem a ustanovením. Zveřejnění těchto tzv. harmonizovaných norem představuje tzv. „nevyvratitelnou právní domněnku“ . Uživatel normy smí předpokládat, že se chová v souladu se zákonem, resp. směrnicí. V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud již harmonizovaná norma odkazuje na normu neharmonizovanou, může získat status srovnatelný s harmonizací.

 

Normy, směrnice a zákony v EU

Harmonizace norem EU – poradenská společnost ERNST & YOUNG potvrzena jako smluvní dodavatel HAS

Bludiště plné pořadačů

Normalizační činnost jednotlivých států je důležitá, avšak bez harmonizace evropských směrnic a nařízení není úplná a nemůže vést k cíli. V nejhorším případě by mohlo dojít k odlišnostem mezi požadavky na produkt a bezpečnost na úrovni IEC a ISO a zněním norem CEN/CENELEC – to by pro účastníky celosvětového trhu znamenalo velmi kritickou situaci!

Ke zpracování a vydávání norem dnes prakticky vždy dochází na mezinárodní úrovni IEC a ISO. V ideálním případě probíhá jejich převzetí do evropského normalizačního systému beze změny. Odpovědnost za převedení do harmonizovaných norem nese Evropská komise. Ta delegovala proces porovnávání základních zdravotních a bezpečnostních požadavků směrnic, příp. nařízení EU/ES na Harmonised Standards Consultants (HAS Consultants). Schvalování, a koordinaci včetně sledování rozpočtu prováděla až do ledna 2022 poradenská společnost ERNST & YOUNG (E&Y) jako HAS Contractor (= dodavatel). Již v říjnu 2021 však došlo k vyčerpání evropského rozpočtu na tuto poradenskou činnost a proces harmonizace se dostal do problémů.

Nová smlouva, opět s E&Y jako smluvním partnerem, byla uzavřena v srpnu 2022. V mezidobí byla veškerá harmonizační činnost více či méně pozastavena. Důsledkem je velké nahromadění práce, ve které je nyní nutné postupovat krok za krokem tak, aby k vydání norem v Evropském úředním listu mohlo dojít co nejdříve.

Nová smlouva obsahuje následující důležité změny:

  1. HAS-Consultants smí využít až 25 % svého pracovního času na účast na zasedáních a ke komunikaci v rámci grémií pro normalizaci. Výhodou přitom je možnost včasného zamezení rozporům v harmonizaci.
  2. Pro hodnocení pro potřeby harmonizace bude napříště používána jasná a strukturovaná metoda hodnocení:
  • ŽÁDNÉ odchylky při harmonizaci ISO/IEC, příp. CEN/CENELEC = „COMPLIANT“
  • Kritické odchylky při harmonizaci = „LACK of COMPLIANCE“ = není dán předpoklad shody
  • Podmíněná shoda „CONDITIONAL COMPLIANCE“ = předpoklad shody s omezením

Můžeme pouze doufat, že nová smlouva a změněný proces prací na harmonizaci bude efektivnější, normy budou harmonizovány plynuleji a budou rychleji zveřejňovány v Úředním listu EU. Tím by byl formálně a konečně dán předpoklad shody se směrnicemi a nařízeními.

Postup pro zveřejňování harmonizovaných norem v Úředním listu EU

Komise EU zveřejnila 18.3.2019 v Úředním listu prováděcím usnesením (EU) 2019/436 změny seznamu harmonizovaných norem pro stroje v návaznosti na směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. V něm byl aktualizován seznam norem, jejichž použití spouští předpoklad shody podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Do doby nabytí platnosti výše uvedeného rozhodnutí platil celkový seznam harmonizovaných norem zveřejnění v Úředním listu EU. Zveřejnění bylo vždy platné tak dlouho, dokud se neobjevil další celkový seznam. Poslední přehledný seznam všech harmonizovaných norem souvisejících se směrnicí o strojních zařízeních byl vydán 9. března 2018.

Postup zveřejňování byl zásadně změněn.

Od prováděcího rozhodnutí (EU)2019/436 se uvádějí již jen změny oproti předchozímu dokumentu a nevydává se žádný nový konsolidovaný celkový seznam.

Zveřejněný materiál má nyní následující strukturu se 3 přílohami:

  • Příloha I: Nově oznámené harmonizované normy
  • Příloha II: Harmonizované normy, které jsou oznamovány navíc k již zveřejněným s určitými omezeními
  • Příloha III: Dosud harmonizované normy, které se z Úředního listu EU odstraňují

Od doby prvního rozhodnutí jsou pravidelně vydávána další, u nichž je nutné sledovat výše popsaný postup. Přehled těchto rozhodnutí najdete na stránce Komise EU. Tam je uveden souhrn všech harmonizovaných norem zveřejněných v Úředním listu Evropské unie. Souhrn obsahuje všechny normy, u nichž se v okamžiku jeho vydání shoda ještě jen předpokládá a dále pak normy, které již z Úředního listu byly odstraněny.

Uvedený souhrn však nemá žádnou právní účinnost. Evropská komise ho vydává pouze pro informační účely. Přestože se podnikají všechna možná opatření k tomu, aby souhrn byl pravidelně aktualizován a byl tedy správný, mohou se vyskytnout chyby a souhrn nemusí být v určité době úplný. Pro uživatele je tedy užitečné sledovat prováděcí rozhodnutí, protože mohou obsahovat normy, které se jich týkají.

V případě potřeby je možné se obrátit na společnost Pilz, která poskytuje rozsáhlé služby v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.

Ke službám

Zaveden nový způsob pro zveřejňování harmonizovaných norem v Úředním listu EU

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz