Právní upozornění

Autorské právo

Všechny obrázky, grafy, texty, zvukové soubory, soubory obsahující videonahrávky a animace uvedené na této webové stránce podléhají autorskému právu, resp. ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Jejich rozmnožování, změna nebo používání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti Pilz GmbH & Co. KG dovoleno.

Registrovaná značka zboží (trademark)

CECE®, CHRE®, CMSE®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, Myzel®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® jsou registrované značky produktů společnosti Pilz GmbH & Co. KG.

Protože text a vyobrazení v tomto prospektu slouží pouze k popisu a znázornění, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za případné chyby.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah internetového portálu

Pilz GmbH & Co. KG neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti Pilz GmbH & Co. KG z titulu škod materiálního nebo ideového druhu, které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním nabízených informací, resp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se ze strany společnosti Pilz GmbH & Co. KG prokazatelně nejedná o úmyslné zavinění nebo hrubou nedbalost.

Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Pilz GmbH & Co. KG si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění či vymazání částí portálu nebo celé nabídky a rovněž na dočasné nebo definitivní ukončení provozu stránek bez zvláštního předchozího upozornění.

Technická dokumentace

Naši technickou dokumentaci jsme zpracovali velmi pečlivě. Všechny údaje odpovídají aktuálním technickým možnostem a našemu nejlepšímu vědomí a svědomí. Přesto nemůže převzít odpovědnost za jejich správnost a úplnost s výjimkou případu hrubé nedbalosti. Údaje nemají zejména právní kvalitu příslibu nebo zaručené vlastnosti.

Na internetu je k dispozici vždy poslední aktuální verze dokumentu. Tato verze se může v důsledku technického rozvoje lišit od dokumentace, která je přikládána k produktu. Při instalaci a provozu proto vždy používejte tu dokumentaci, která je k produktu přiložena. Oceníme, pokud nás upozorníte na nesrovnalosti. Technické změny vyhrazeny.

Odkazy

Za ochranu Vašich dat při návštěvě cizích webových stránek, na které přejdete prostřednictvím odkazů uvedených na webové stránce Pilz, ani za obsah těchto stránek, neneseme žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů

Osobní data jako jména, adresy a telefonní čísla, ale i e-mailové adresy osob podléhají zvláštním zákonům o ochraně a bezpečnosti dat. Podrobné informace najdete v rubrice Ochrana dat.

Pilz GmbH & Co. KG přijímá technická a organizační bezpečností opatření na ochranu Vašich osobních dat před neúmyslným nebo neoprávněným vymazáním, změnou, ztrátou nebo neoprávněným předáváním nebo neoprávněným přístupem.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz