Sverige | svenska

REACH

Den 1 juni 2007 trädde förordningen (EG) Nr. 1907/2006 för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen (förkortning: "REACH") i kraft.

Vad menas med REACH?

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, alltså för registrering, utvärdering, godkännade och begränsning av kemikalier. Genom REACH-förordningen förenklas och harmoniseras EU:s hittillsvarande kemikalielagstiftning i stor utsträckning. Förordningen reglerar hanteringen av kemikalier såväl som kemikaliehaltiga beredningar och produkter, oberoende av huruvida de är farliga eller ej. Därmed är tillverkare och importörer ansvariga för sina kemikaliers säkerhet och måste i detta syfte tillhandahållas erforderliga data, t.ex. säkerhetsdatablad, och låta registrera sina produkter. Därmed skall det säkerställas att alla kemikalier och beredningar är säkra vid tillämpningen och inte skadar nedströmsanvändare, konsumenter eller miljön.

Vad gäller för Pilz?

Som ledande tillverkare av produkter för säker automation är det en utmaning för Pilz GmbH & Co. KG, at hålla sina produkters miljöpåverkan så låg som möjligt över den sammanlagda livscykeln, från tillverkning till bortskaffande.

Då Pilz GmbH & Co. KG varken producerar kemikalier eller beredningar, är Pilz en "nedströmsanvändare" enligt REACH. För att använda inköpta kemikalier och beredningar så säkert och miljövänligt som möjligt, arbetar Pilz nära tillsammans med sina leverantörer och ägnar sig åt ett omfattande erfarenhetsutbyte. Genom strängt iakttagande av säkerhetsdatabladen som tillhandahållits av leverantörerna, säkerställs det, att både fordringarna på arbetssäkerhet och miljöskydd uppfylls och att det uppstår en så liten belastning som möjligt på människa och miljö.

Våra kunder erhåller å sin sida all den information från oss, som säkerställer en säker och miljövänlig användning av våra produkter.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk