Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Är en elkonstruktör medansvarig om elkonstruktörens företag inte tillämpar eller inte avser tillämpa de nya säkerhetsstandarderna eller kan elkonstruktören vid behov slippa ansvar genom sin arbetsgivarens underskrift? Eller måste elkonstruktören vägra arbeta om han/hon inte får nödvändig information om kraven på riskminimering utan bara får muntlig information som ”vi bygger enligt kategori 2 som vanligt”?

Enligt artikel 5 i maskindirektivet måste tillverkaren säkerställa innan en maskin släpps ut på marknaden eller tas i drift att de gällande grundläggande kraven på maskinsäkerhet och hälsoskydd är uppfyllda. Lagstiftningen anger inte vilka specifika standarder som ska tillämpas.

”Presumtion om överensstämmelse” – användaren följer lagar och direktiv
Tillämpningen av harmoniserade standarder utlöser dock den så kallade ”presumtionen om överensstämmelse” om att maskinen har konstruerats och byggts enligt de grundläggande krav på maskinsäkerhet och hälsoskydd som gäller för den. Vid en eventuell skada tillämpas därmed omvänd bevisbörda. Om inga harmoniserade standarder används ligger bevisbördan istället på tillverkaren vid en eventuell skada.

Dessutom kan harmoniserade standarder användas för att fastställa nivån på den aktuella tekniken som (enligt bilaga I i maskindirektivet) utgör minimikravet för tillverkaren. En standard räknas som harmoniserad när den har publicerats i EU:s officiella tidning.

Om du som konstruktör konstaterar att den aktuella tekniken inte har tillämpats vid maskinkonstruktionen eller att maskinen inte uppfyller kraven på maskinsäkerhet ska du skriftligen informera din chef om dessa brister. Det finns ingen juridisk koppling mellan köparen och tillverkaren, bara mellan de två företagen. I allmänhet ställs därför inte konstruktören inför rätta. Ett skriftligt dokument rekommenderas dock.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk