Przegląd norm rodzajowych (normy typu A+B)

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Normy rodzajowe (normy typu A+B)

Normy są dokumentami powstałymi w wynikuustaleń zawartych pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikowanymi, organami BHP i władzami). Opisują one aktualny stan wiedzy technicznej w momencie wydania. W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co oznacza, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Normy rodzajowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze – z myślą o bezpieczeństwie instalacji i maszyn.

Najważniejsze normy /Normy typu A i B:

Ocena ryzyka/redukcja ryzyka, bezpieczeństwo funkcjonalne  
Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i redukcja ryzyka

EN ISO 12100

Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem EN ISO 13849-1/-2
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem 62061
Energia nośnika pneumatycznego – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla systemów i ich podzespołów EN ISO 4414 
Energia płynu hydraulicznego – Zasady ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów i ich podzespołów EN ISO 4413
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn seria PN-EN 60204
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa seria PN-EN 60947-5

Dobór zabezpieczeń

 

Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

PN-EN ISO 14120

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru

PN-EN ISO 14119
Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu PN-EN ISO 14118
Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne (tj. bariera świetlna, kurtyna świetlna, skaner laserowy)


PN-EN IEC 61496-1/-2/-3

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk (tj. maty czułe na nacisk) EN ISO 13856-1/-2/-3
Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia oburęcznego sterowania – Zasady projektowania i doboru EN ISO 13851
Bezpieczeństwo maszyn – Funkcja zatrzymania awaryjnego – Zasady projektowania EN ISO 13850
Dodatkowe środki ochrony – Bezpieczeństwo maszyn  
Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych EN ISO 13857
Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka EN ISO 13854
Wymiary ciała ludzkiego, dostęp do maszyn, otwory umożliwiające dostęp, dane antropometryczne EN 547-1/-2/-3
Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka EN ISO 13855

Zastosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne, aby w jak największym stopniu chronić ludzi przed zagrożeniami, które mogą pojawić się podczas pracy maszyny. Obowiązkiem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy operatorowi maszyny. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji o niewyposażeniu każdej części będącej w ruchu w zabezpieczenia.

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl