Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu — I.A.M.

Od identyfikacji użytkownika do wyboru trybu pracy lub zabezpieczania danych i sieci do zarządzania dostępem do maszyny. Oferujemy ochronę i bezpieczeństwo w ramach jednego systemu!

Jak zagwarantować ochronę pracowników, ochronę przed odpowiedzialnością prawną, ochronę danych przy jednoczesnych zachowaniu produktywności? W jaki sposób uzyskać wzrost jakości i równocześnie zapobiegać manipulacjom na maszynach? Jak w równym stopniu chronić dane procesowe i pracowników?

Dzięki systemowi do identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu – I.A.M. oferujemy szeroki pakiet produktów wraz z oprogramowaniem, a także spersonalizowane rozwiązanie do realizacji zadań w zakresie zarządzania uprawnieniami dostępu. Zapewniamy bezpieczny dostęp do maszyny. Od prostego uwierzytelniania do kompleksowego zarządzania uprawnieniami dostępu, od wyboru trybu pracy do elektronicznego zabezpieczenia instalacji na czas konserwacji. A w przypadku wrażliwych danych zabezpieczamy instalację przed nieautoryzowaną ingerencją oraz atakami hakerskimi. Z firmą Pilz znajdziesz odpowiednie rozwiązanie oraz zyskasz ochronę i bezpieczeństwo w ramach jednego systemu.

Dlaczego system I.A.M. może być idealnym rozwiązaniem w Twoim zakładzie — cztery najważniejsze zalety

Ikona ochrony pracownika

Ochrona pracowników

Stanowisko pracy należy zorganizować w taki sposób, aby unikać zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Powinno to być oczywistością podczas eksploatacji instalacji przemysłowej i maszyn, ale w praktyce zbyt często nie poświęca się tym zagadnieniom wystarczającej uwagi — świadomie lub nieświadomie.

Aby zapewnić najlepszą ochronę swoim pracownikom, zamów w firmie Pilz audyt bezpieczeństwa w celu sprawdzenia zagrożeń związanych z użytkowaniem posiadanych maszyn oraz dowiedz się jak odpowiednio zabezpieczyć do nich dostęp. Oprócz odpowiedniego systemu kontroli uprawnień dostępu i wykwalifikowanego personelu, możesz wykorzystać system kontroli trybu pracy. Kontrola ta odbywa się w oparciu o bezpieczeństwo funkcjonalne z wykorzystaniem rozwiązania PITmode. Zapewnia ono techniczną gwarancję, że każdy pracownik może wykonywać na maszynie tylko te prace, do których posiada odpowiednie kwalifikacje.

Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

W razie wystąpienia wypadku powstaje automatycznie pytanie, czy odpowiedzialne za wypadek osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej. Z tego powodu, zwłaszcza na poziomie kierownictwa firmy zasadnicze znaczenie ma podejmowanie odpowiednich działań i regularna weryfikacja ich skuteczności. Jeżeli działania te zostaną zlekceważone lub zaniedbane, pracodawcy i strony odpowiedzialne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działania lub za ich zaniechanie!

Przykładowo: potencjalnym działaniem jest wybór i przeszkolenie personelu w zakresie powierzanych im zadań oraz zapewnienie mu odpowiednich narzędzi. Oprócz środków organizacyjnych można również zastosować rozwiązania techniczne, takie jak na przykład system zarządzania dostępemPITreader. Dzięki niemu można udzielać możliwych do śledzenia, indywidualnych, a w razie potrzeby tymczasowych uprawnień osobom dla wybranych procesów i maszyn.

Ikona ochrony odpowiedzialności
Ikona utrzymywania wydajności

Ochrona wydajności

Wdrożenie środków bezpieczeństwa maszyn nie może powodować spadku wydajności instalacji. Przestoje maszyn często zdarzają się w wyniku manipulacji przy urządzeniach zabezpieczających, nieprawidłowej obsługi lub braku kontroli (dostępu). Poprzez wyraźne określenie zakresu odpowiedzialności i odpowiednich uprawnień oraz rejestrowanie działań użytkownika można zapobiegać błędom i zagwarantować optymalną identyfikowalność zdarzeń. Dzięki prawidłowo wdrożonym funkcjom zarządzania dostępemPITreader można zagwarantować bezpieczeństwo, ochronę instalacji i wydajność produkcji.

Ochrona danych

Ze względu na ciągłe zmiany w przepisach uwaga użytkowników skupia się w coraz większym stopniu na ochronie danych i bezpieczeństwie sieci. Rozbudowana ochrona nie jest już możliwa bez uwzględniania kwestii bezpieczeństwa. Wymagane jest stworzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa. W przyszłości konieczne będzie uwzględnienie wymagań Rozporządzenia w sprawie maszyn, które wejdzie w życie w UE w 2027 r.

Niemniej dane, know-how i proces należy chronić przed nieautoryzowaną ingerencją już dzisiaj. Inteligentne produkty, takie jak moduł SecurityBridge, a nawet przełączalny interfejs USB PIT oe USB, pozwalają na zabezpieczenie przez zagrożeniami „zewnętrznymi” w postaci ataków hakerskich, a także chronią przed zagrożeniami „od wewnątrz”, wynikającymi z nieostrożności pracowników lub ich celowego działania. Dodatkowym środkiem bezpieczeństwa może być czytnik PITreader, który umożliwia tymczasowe aktywowanie dostępu do danych w ramach posiadanych uprawnień.

Ikona ochrony danych

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertoweTelefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl