Informacje prawne

Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia, grafiki, teksty, pliki dźwiękowe, pliki wideo i pliki animacji dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny są objęte prawami autorskimi i/lub innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie danych w innych publikacjach w postaci elektronicznej lub drukowanej bez wyraźnej zgody firmy Pilz GmbH & Co. KG.

Zarejestrowane znaki towarowe

CECE®, CHRE®, CMSE®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, Myzel®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® to zarejestrowane znaki towarowe firmy Pilz GmbH & Co. KG.

Teksty i grafiki zamieszczone na tym portalu mają jedynie charakter informacyjny. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub zaniechania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Portal internetowy

Firma Pilz GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczonych informacji. Firma Pilz GmbH & Co. KG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania dostarczonych informacji bądź użycia nieprawidłowych lub niepełnych informacji, chyba że możliwe jest wykazanie, że firma Pilz GmbH & Co. KG dopuściła się zamierzonego lub rażącego zaniedbania.

Wszelkie oferty cenowe są niewiążące i niezobowiązujące. Firma Pilz GmbH & Co. KG zastrzega sobie również prawo do zmiany, rozszerzenia i usunięcia bez powiadomienia części lub całości zamieszczonych na portalu informacji oraz do zawieszenia lub zaprzestania publikacji treści.

Dokumentacja techniczna

Nasza dokumentacja techniczna została opracowana z zachowaniem najwyższej staranności. Wszystkie dostarczone przez nas informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz odzwierciedlają naszą najlepszą wiedzę. Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność i wyczerpujący charakter dostarczonych informacji z wyłączeniem przypadków rażącego zaniedbania. W szczególności należy mieć na uwadze fakt, że oświadczenia nie mają prawnie wiążącego charakteru gwarancji.

Najbardziej aktualna wersja dokumentu jest zawsze dostępna w Internecie. W związku z ciągłym rozwojem technicznym w niniejszej dokumentacji mogą zostać wprowadzone zmiany, które nie zostały uwzględnione w wersji dostarczanej wraz z produktem. Z tego powodu podczas instalacji i obsługi należy zawsze korzystać z dokumentacji dostarczonej wraz z produktem. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje zwrotne na temat treści niniejszej instrukcji obsługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Linki

Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych ani za zawartość witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie internetowej firmy Pilz.

Ochrona danych

Dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy i numery telefonów, w tym prywatne adresy e-mail, podlegają specjalnym przepisom ochrony i bezpieczeństwa danych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej ochrony danych.

Firma Pilz GmbH & Co. KG podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ryzykiem przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia lub zmodyfikowania, utraty, nieuprawnionego ujawnienia lub uzyskania dostępu przez osoby nieupoważnione.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl