Ochrona danych w Pilz

I. Definicje

Terminy zawarte w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w rozporządzeniu RODO. Poniżej przedstawiamy definicje tych terminów w celu zapewnienia czytelności i zrozumienia naszego stanowiska w sprawie ochrony danych:

1. Dane osobowe

Zgodnie z ustawą RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dotyczy to takich informacji jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, oraz zachowanie jako użytkownika. Natomiast informacje, które nie są bezpośrednio związane z tożsamością, np. preferowane przez wszystkich użytkowników strony internetowe lub liczba użytkowników strony internetowej, nie stanowią danych osobowych.

2. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są wykorzystywane przez administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie.

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, to jest: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego.

6. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

7. Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, będący podmiotem zewnętrznym lub nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nie są uznawane za odbiorców.

8. Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

9. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, poprzez które osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. Nazwa i adres administratora danych [art. 4 ust. 7 RODO]

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych krajów członkowskich, lub innych postanowień przepisów o ochronie danych, administratorem danych jest:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Tel.: +49 711 3409-0
Adres e-mail: info@pilz.de
Strona internetowa: www.pilz.com

III. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych: dataprotection@pilz.com

 

IV. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ogólną zasadą gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia działania witryny internetowej oraz dostarczania naszych treści i usług. Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy regularnie tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyraził na to zgodę. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest faktycznie możliwe, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przekazywane lub gromadzone przez użytkownika dane są pobierane, wykorzystywane, przetwarzane, przechowywane i w razie potrzeby przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to nakazane prawnie, wymaga tego umowa, lub dozwolone w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych (RODO, niemiecka federalna ustawa o ochronie danych i niemiecka ustawa o mediach nadawczych).

Art. 6 RODO stanowi stosowną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, do których odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych:

Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, obowiązuje Art. 6, ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów realizacji umowy, a osoba, której dane dotyczą, jest stroną umowy, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6, ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania wymaganego do realizacji działań przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest dla naszej firmy konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6, ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub interesów innej osoby fizycznej, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6, ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub podmiotu zewnętrznego, a interesów tych nie przewyższają interesy, podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6, ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane bezzwłocznie po spełnieniu celu, dla którego były przechowywane. Dane mogą być przechowywane dłużej niż przez ten okres, jeżeli jest to określone w przepisach europejskich lub krajowych, rozporządzeniach Unii Europejskiej, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane są blokowane lub usuwane również w przypadku upływu okresu przechowywania określonego w powyższych normach, chyba że zawarcie lub wykonanie umowy wymaga ich dłuższego przechowywania.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logowania

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania danych różni się w zależności od tego, czy użytkownik tylko odwiedza naszą stronę internetową w celu pobrania informacji, czy korzysta z naszej oferty – newslettera (poniższy pkt. VII), rejestracji w sklepie internetowym (VIII), linków statycznych (IX) oraz możliwości kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowym lub adres e-mail (X):

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Każde wejście na naszą stronę internetową oznacza, że dane i informacje z systemu komputera łączącego się z naszą stroną internetową są automatycznie gromadzone w naszym systemie komputerowym.
Gromadzone są następujące dane:

 1. Informacje na temat rodzaju i wersji używanej przeglądarki
 2. Systemu operacyjnego użytkownika
 3. Adresu IP użytkownika
 4. Daty i godziny dostępu
 5. Stron internetowych, z poziomu których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 6. Stron internetowych, do których system użytkownika uzyskał dostęp z naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w naszych plikach systemowych. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

System musi tymczasowo przechowywać adres IP w celu udostępnienia strony internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika musi w tym celu być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie plików logowania jest niezbędne w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu zoptymalizowania strony internetowej, by zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie następuje ocena danych do celów marketingowych.

Powyższe cele stanowią również nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane są gromadzone w celu udostępnienia strony internetowej, następuje to w momencie zakończenia danej sesji.

W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po 7 dniach. Możliwe jest wydłużenie okresu przechowywania. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub zmieniane tak, że nie można ich już przypisać do użytkownika uzyskującego dostęp.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych jest absolutnie konieczne w celu udostępnienia strony internetowej; przechowywanie danych w plikach dziennika jest konieczne w celu obsługi strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

VI. Korzystanie z plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce lub w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Wejście na stronę internetową może wiązać się z zapisaniem pliku cookie w systemie operacyjnym użytkownika. Plik taki zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający zidentyfikowanie przeglądarki internetowej przy następnej wizycie.

I. Własne pliki cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy pliki cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre jej elementy wymagają, aby przeglądarkę, z której nastąpiło przekierowanie można było również zidentyfikować.

Po wejściu na naszą stronę internetową, baner informacyjny informuje użytkownika o stosowaniu plików cookie, odsyła go do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 

System zarządzania treścią Cookie

 1. is_mobile – informacja, czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego
 2. is_new – informacja, czy użytkownik po raz pierwszy odwiedza witrynę
 3. region_select
 4. user_language – wybrany język
 5. user_locale
 6. user_region – region, w którym znajduje się użytkownik
 7. (jeśli została wyrażona zgoda w związku z polityką prywatności)
 8. Strefa czasowa użytkownika

Shop Cookie

 1. Specyfikacja węzła serwera dla równoważenia obciążenia
 2. Różne informacje konfiguracji na potrzeby ponownego logowania, gdy zarejestrowano się z odniesieniem do partnera kontaktowego
 3. Obsługa sesji
 4. Identyfikatory produktów dla przywrócenia listy obserwowanych
 5. Identyfikatory produktów w celu przywrócenia otwartego koszyka

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1, lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Technicznie niezbędne pliki cookie są stosowane w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez wyrażenia zgody na wykorzystania plików cookie. W tym celu przeglądarka musi zostać rozpoznana nawet po zmianie strony.

Pliki cookie są niezbędne do następujących aplikacji:

 1. Koszyk
 2. Dostosowanie ustawień języka
 3. Lista obserwowanych

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Powyższe cele stanowią również nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przekazuje nam te pliki. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć zakres przekazywania plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnej chwili usunąć. Można to zrobić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej strony internetowej może oznaczać brak możliwości skorzystania ze wszystkich jej funkcjonalności.

II. Pliki cookie wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne

Nasza strona gromadzi dane dla celów marketingowych i w celu optymalizacji, wykorzystując technologie opracowane przez etracker GmbH Hamburg, Niemcy (http://www.etracker.com). Standardowo nie stosujemy plików cookie do analizy stron internetowych. W przypadku stosowania plików cookie do analizy i optymalizacji uzyskujemy uprzednio wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, pliki cookie będą wykorzystywane do statystycznej analizy zasięgu tej strony internetowej, do pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online oraz do procedur testowych, które sprawdzają i optymalizują różne wersje naszej oferty online lub jej części składowe. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie systemu etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Po wejściu na naszą stronę internetową odpowiedni komunikat informuje użytkowników o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych, odsyła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Ponadto uzyskiwana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym zakresie.

Zgromadzone dane umożliwiają stworzenie profilu użytkownika. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika strony. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane nie są wykorzystywane do określania tożsamości użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Informację tę wykorzystujemy wyłącznie w celu dostosowania naszej strony internetowej do wymagań użytkowników.

Gromadzone dane zawierają na przykład szczegóły przeglądarki i wykorzystywanego systemu operacyjnego, informacje dotyczące witryny internetowej, z którą związana jest dana osoba, średniego czasu spędzanego w witrynie internetowej i konkretnych wywoływanych stron.

Pliki cookie etracker:

 1. Rozpoznawanie odwiedzających etracker Analytics
 2. Rozpoznawanie plików cookie etracker Analytics
 3. Rozpoznawanie powracających odwiedzających
 4. Rozpoznawanie, czy głębokość przewijania jest mierzona dla odwiedzającego

 

Dane wygenerowane za pomocą etracker są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w naszym imieniu w Niemczech przez etracker i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker przeszła w tym zakresie niezależny audyt i certyfikację oraz otrzymała znak jakości w zakresie ochrony danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analitycznych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną wykorzystania etracker bez takiej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona, i tym samym umożliwiają jej ciągłe doskonalenie. Pozyskane statystyki pozwalają nam zoptymalizować naszą stronę internetową i projektować ją tak, aby była dla użytkownika bardziej atrakcyjna. Mamy w tym względzie uzasadniony interes.

4. Okres przechowywania danych oraz możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Zgromadzone dane są trwale przechowywane i poddawane pseudonimizacji przed analizą. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem w przyszłości.

Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.5. Dalsze informacje

Informacje o dostawcach zewnętrznych:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/en/data-privacy

6. Cookiebot – Informacje o plikach cookie

VII. Retargeting, śledzenie konwersji i piksele

1. Google Tag Manager

Wykorzystujemy „Google Tag Manager”, usługę świadczoną przez Google LLC, z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Podmiotem odpowiedzialnym dla użytkowników w UE, EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

a. Rodzaj danych osobowych

Google Tag Manager służy do gromadzenia zagregowanych danych o wykorzystaniu znaczników. Dane te nie obejmują adresów IP ani żadnych innych identyfikatorów użytkownika, które można by powiązać z konkretną osobą. Oznacza to, że sama usługa Google Tag Manager nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych informacji o osobach odwiedzających stronę. Dotyczy to również adresów URL odwiedzanych stron.
Dalsze informacje dotyczące sposobu wykorzystywania danych z Google Tag Manager można znaleźć w warunkach korzystania z usługi Google: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428.

b. Cel przetwarzania danych

Za pomocą Google Tag Manager na naszej stronie internetowej osadzane są kody programów. Marketerzy mogą zarządzać znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu Google Tag Manager.

b. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. Aby wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania swoich danych w przyszłości, należy kliknąć następujące łącze: safety.google/privacy/privacy-controls.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: policies.google.com/privacy.

d. Ujawnianie danych użytkownika

Google Tag Manager samodzielnie nie umieszcza żadnych plików cookie, a więc nie może gromadzić danych osobowych. Uruchamia jednak inne znaczniki, które mogą rejestrować dane osobowe.

 

2. Google Ads

Wykorzystujemy „Google Ads”, program reklamowy online dostarczany przez dostawcę Google LLC, z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Podmiotem odpowiedzialnym dla użytkowników w UE, EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

a. Rodzaj danych osobowych

Umieszczamy „Google Ads”, a także korzystamy z remarketingu Google i śledzenia konwersji. Reklamy są wyświetlane na podstawie zapytań wpisywanych do wyszukiwarki w witrynach należących do sieci reklamowej Google. Korzystamy również z list remarketingowych reklam na potrzeby reklam związanych z wyszukiwaniem. Dzięki temu możemy dostosować kampanie reklamowe w wyszukiwarce do potrzeb użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę. Umożliwia nam to łączenie „Google Ads” z konkretnymi wyszukiwanymi hasłami lub umieszczanie reklam dla wcześniejszych użytkowników, w których promujemy produkty lub usługi, które ci użytkownicy już oglądali w naszej witrynie. Użytkownicy naszej witryny otrzymują reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci wyszukiwania i wyświetlania Google. Oznacza to, że użytkownikom wyświetlane są reklamy „Google Ads” w wyszukiwarce Google lub na innych stronach partnerów Google.

b. Czas przechowywania

Reklama oparta na zainteresowaniach wymaga analizy zachowań użytkowników online odwiedzających naszą stronę internetową. W celu przeprowadzenia tej analizy Google wykorzystuje pliki cookie. Google umieszcza plik cookie w komputerze użytkownika, gdy kliknie on w reklamę lub odwiedzi naszą stronę internetową. Te pliki cookie wygasają po 90 dniach.

c. Cel przetwarzania danych

Gromadzone informacje wykorzystywane są w celu bezpośredniego kierowania do odwiedzających kolejnych zapytań w wyszukiwarce oraz do optymalizacji reklam. Nie są gromadzone ani ujawniane żadne dane, które można by wykorzystać do identyfikacji osób odwiedzających witrynę (np. poprzez adres IP). Statystyki te umożliwiają nam śledzenie, które wyszukiwane hasła spowodowały najwięcej kliknięć w reklamę i które reklamy doprowadziły do konwersji na naszej witrynie.

d. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. Aby wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania swoich danych w przyszłości, należy kliknąć następujące łącze: safety.google/privacy/privacy-controls.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: policies.google.com/privacy.

e. Ujawnianie danych

Dane użytkownika przechowywane są na serwerach na terenie UE i nie są udostępniane osobom trzecim spoza sieci Google. W stosownych przypadkach może dojść do przekazania danych do kraju trzeciego, np. do USA, zgodnie z RODO, w ramach sieci Google. Przekazywanie danych użytkownika na serwery w USA odbywa się na podstawie zawartych standardowych klauzul umownych UE.

 

3. Facebook Pixels

Wykorzystujemy „Facebook Pixel” z portalu społecznościowego Facebook – technologię retargetingu należącą do Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

a. Rodzaj danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Facebook gromadzi następujące dane: adres IP, identyfikator użytkownika Facebooka, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, informacje marketingowe, interakcje z reklamami, interakcje z usługami witryny i oglądanymi reklamami.

b. Czas przechowywania

Dane są przechowywane na serwerach na terenie UE do momentu, gdy nie są już potrzebne do celów przetwarzania i nie są ujawniane osobom trzecim poza siecią Facebook. W stosownych przypadkach może dojść do przekazania danych do kraju trzeciego, np. do USA, zgodnie z RODO, w ramach sieci Facebook. Przekazywanie danych użytkownika na serwery w USA odbywa się na podstawie Załącznika dotyczącego administratora strony Facebook, warunków przetwarzania danych przez Facebook, Załącznika dotyczącego przekazywania danych UE przez Facebook oraz Załącznika dotyczącego administratora danych Facebook.

c. Cel przetwarzania danych

Jeśli użytkownicy odwiedzili już naszą stronę internetową i są użytkownikami Facebooka, technologia ta umożliwia nam wyświetlanie odpowiednich reklam również na Facebooku (retargeting). Poprzez Facebook Pixel, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje informację odwiedzeniu przez użytkownika naszej strony internetowej, a także jest informowany o treściach, którymi był zainteresowany.

d. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych także w przyszłości. Aby wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania swoich danych w przyszłości, należy kliknąć następujące łącze: www.facebook.com/ads/preferences.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation.

e. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych

Ze względu na zastosowane narzędzie marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Firma Pilz nie ma wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, inne niż do podanych celów: Poprzez integrację z „Facebook Pixel”, Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez użytkownika określonego obszaru naszej strony internetowej lub kliknięciu jednej z naszych reklam na Facebooku. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na stronie do jego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogował się, możliwe jest, że dostawca uzyska i zapisze jego adres IP.

f. Ujawnianie danych osobowych

Podczas korzystania z Facebooka dane osobowe są przekazywane do Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Meta Platforms Inc. stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej w celu przekazywania danych osobowych do Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA.

 

4. LinkedIn Insight Tag

Korzystamy z „LinkedIn Insight Tag”, narzędzia konwersji firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton PL Dublin, D02 CA30, Irlandia.

a. Rodzaj danych osobowych

Narzędzie do konwersji tworzy plik cookie, który gromadzi następujące dane: URL, URL odsyłający, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki (agent użytkownika) oraz znacznik czasu.

b. Czas przechowywania

Adresy IP są skracane lub haszowane, tzn. adres IP jest przekształcany w ciąg znaków i symboli, co uniemożliwia nam jego odczytanie. Bezpośrednie identyfikatory użytkowników LinkedIn są usuwane w ciągu siedmiu dni w celu pseudonimizacji danych. Pozostałe pseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 90 dni.

c. Cel przetwarzania danych

Używamy „LinkedIn Insight Tag” do śledzenia konwersji i retargetingu. Jeśli użytkownicy odwiedzili już naszą stronę internetową i są członkami portalu LinkedIn, technologia ta umożliwia nam wyświetlanie odpowiednich reklam również w portalu LinkedIn (retargeting). Poprzez LinkedIn Pixel, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, LinkedIn otrzymuje informację o tym, że użytkownik wszedł na naszą stronę internetową, a także jest informowany o treściach, którymi był zainteresowany. Zebrane dane są wykorzystywane do poprawy trafności reklam umieszczanych na LinkedIn, docierania do użytkownika za pomocą różnych urządzeń oraz wyświetlania mu ukierunkowanych, spersonalizowanych reklam poza naszą stroną internetową. LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika. Udostępnia jedynie raporty i powiadomienia dotyczące grupy docelowej i skuteczności reklam.

d. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Użytkownicy LinkedIn mogą kontrolować sposób, w jaki ich dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych, za pośrednictwem ustawień konta. Znacznik Insight na naszej stronie internetowej można wyłączyć tutaj („Opt-out”): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

e. Ujawnianie danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu LinkedIn dane osobowe są przekazywane do LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn Corporation stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej w celu przekazywania danych osobowych do LinkedIn Corporation z siedzibą w USA. Klauzule te są zobowiązaniami umownymi, które zobowiązują firmy do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych podczas ich przekazywania (np. między LinkedIn Ireland Unlimited Company lub ich klientem (k/m/i) a LinkedIn Corporation).

 

5. Twitter

Korzystamy z platformy technicznej i usług serwisu krótkich wiadomości Twitter, technologii firmy Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za przetwarzanie danych osób mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych odpowiada Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

a. Rodzaj danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu gromadzone są następujące dane osobowe, które są przetwarzane przez Twitter Inc. i potencjalnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej: adres IP, używana aplikacja, szczegóły dotyczące urządzenia końcowego użytkownika (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), informacje o odwiedzonych stronach internetowych, lokalizacja użytkownika i jego operator telefonii komórkowej.

b. Czas przechowywania danych

Twitter przechowuje dane logowania przez okres maksymalnie 18 miesięcy.

c. Cel przetwarzania danych

Za pośrednictwem przycisku Twittera zintegrowanego ze stroną internetową i przy użyciu plików cookie, Twitter może rejestrować wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej i przyporządkować je jego profilu na Twitterze. Dane te mogą być wykorzystane na potrzeby dostosowania treści lub reklam do użytkownika. Informacje na ten temat oraz dostępne opcje ustawień można znaleźć na następujących stronach pomocy technicznej Twittera:

Dane wprowadzone na Twitterze, w szczególności nazwa użytkownika i treści publikowane w ramach jego konta, będą przez nas przetwarzane w zakresie, w jakim ewentualnie retweetujemy lub odpowiadamy na jego tweety lub tworzymy własne tweety, które odnoszą się do konta użytkownika. Dane, które użytkownik publikuje i rozpowszechnia swobodnie na Twitterze, zostaną włączone do naszej oferty i udostępnione śledzącym nas użytkownikom.
Informacje dotyczące danych przetwarzanych przez Twittera oraz celu ich wykorzystywania można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych (https://twitter.com/privacy?lang=en) oraz w opcji przeglądania własnych danych na Twitterze (https://help.twitter.com/en/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

d. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W ustawieniach ogólnych konta na Twitterze oraz w zakładce „Ochrona danych i bezpieczeństwo” dostępne są opcje pozwalające na ograniczenie przetwarzania danych. W urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) można również przejść do opcji ustawień i ograniczyć dostęp Twittera do danych kontaktowych i kalendarzowych, zdjęć, danych o lokalizacji itp. Zależy to jednak od używanego systemu operacyjnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następujących stronach pomocy technicznej Twittera: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings.

e. Ujawnianie danych osobowych

Gdy dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską, państwa EFTA, Brazylię lub Wielką Brytanię, Twitter gwarantuje odpowiedni poziom ochrony praw osób, których dane dotyczą, w oparciu o adekwatność przepisów dotyczących ochrony danych w kraju odbiorcy i/lub zobowiązania umowne odbiorcy danych. Jeżeli Twitter korzysta ze standardowych klauzul umownych UE, można zwrócić się o ich podanie.

VIII. Newsletter i śledzenie newslettera

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas zapisu adres e-mail użytkownika jest nam przekazywany z poziomu ekranu służącego do wprowadzania danych. Nasz newsletter pojawia się cyklicznie i dostarcza informacji na temat naszych produktów, rozwiązań i wydarzeń firmowych

Podczas rejestracji pobierane są również następujące dane:

 1. Język newslettera
 2. Data i godzina rejestracji

Dane dobrowolne:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Imię
 4. Firma

Zgoda na przetwarzanie danych jest uzyskiwana podczas subskrybowania newslettera, z odniesieniem do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Po dokonaniu subskrypcji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym, który należy kliknąć, aby dokończyć proces subskrypcji newslettera (podwójna zgoda). Cały proces jest dokumentowany i zapisywany. Dotyczy to zarówno danych podanych w procesie rejestracji o statusie „Do potwierdzenia”, jak i danych o statusie „Rejestracja potwierdzona”. Jeżeli klient nie potwierdzi rejestracji w ciągu 14 dni, jego dane zostaną automatycznie usunięte. Dane te muszą być gromadzone, aby w przypadku, gdy adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany w sposób nieuczciwy, można było prześledzić proces – służy to jako nasze zabezpieczenie prawne. Dokonując subskrypcji naszego newslettera, użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych po dokonaniu subskrypcji newslettera – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku gdy dane zostały zgromadzone w ramach ww. podwójnego wyrażenia zgody, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Adres e-mail użytkownika jest zapisywany w celu wysyłki newslettera. Analiza (śledzenie newslettera) znajduje się w punkcie 6.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu subskrypcji służy zapobieganiu nieuczciwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail oraz w celu osobistego zwracania się do użytkownika, jeśli wyrazi na to zgodę i dobrowolnie poda swój tytuł, nazwisko i imię.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany przez czas aktywności subskrypcji. Dane do wyrażenia podwójnej zgody są przechowywane przez ten sam okres jako dowód.

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu subskrypcji są usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. Służy do tego specjalny link dołączony do każdego newslettera.

Umożliwia on również wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w procesie subskrypcji.

6. Śledzenie newslettera

Niniejszym informujemy że po wysłaniu newslettera przeprowadzamy ocenę zachowań użytkowników. Zgodę na to uzyskujemy na etapie subskrypcji newslettera. Jeśli wysyłka newslettera zostanie zlecona zewnętrznym usługodawcom, przestrzeganie zapisów RODO zostanie zagwarantowane poprzez umowę o powierzeniu danych.

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Do celów niniejszej oceny przekazywane wiadomości e-mail będą zawierały tzw. sygnalizatory www lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi zapisywanymi na naszej stronie internetowej. W celu dokonania oceny łączymy dane wymienione w punkcie V oraz sygnalizatory www z adresem e-mail oraz indywidualnym identyfikatorem (numerem) użytkownika.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Z przyczyn technicznych zapisane informacje mogą być przypisane do użytkownika jako odbiorcy. Obserwowanie Państwa jako jednostkowego użytkownika nie jest naszym zamiarem. Celem oceny jest rozpoznanie ogólnych zachowań czytelniczych naszych użytkowników i dostosowanie naszych treści do ich potrzeb i zainteresowań.

d. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może skorzystać z linku podanego w newsletterze w celu wycofania zgody na jego subskrypcję.

Śledzenie nie jest możliwe również wtedy, gdy w swoim programie pocztowym użytkownik wyłączy domyślnie możliwość wyświetlania obrazów. W takim przypadku nie zobaczy pełnej treści newslettera i prawdopodobnie nie będzie miał możliwości skorzystania ze wszystkich jego funkcji. W przypadku ręcznego zezwolenia na wyświetlanie zdjęć, powyższe śledzenie będzie możliwe.

IX. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzanych danych

Nasza strona internetowa umożliwia dokonanie rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Wprowadzone na ekranie dane są przesyłane i przechowywane.

Podczas rejestracji zapisywane są następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Imię i nazwisko
 4. Adres
 5. Telefon/faks
 6. E-mail
 7. Hasło
 8. Czy klient firmy Pilz – tak/nie

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest uzyskiwana podczas rejestracji. Dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest Użytkownik, lub realizacji działań przedumownych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną do przetwarzania danych.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja jest wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych treści oferowanych na naszej stronie internetowej. Użytkownik musi dokonać rejestracji, aby możliwe było spełnienie określonych warunków umowy lub w celu wdrożenia działań przedumownych. Korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej bez wstępnej rejestracji jest niemożliwe.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja użytkownika na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Dotyczy to danych wymaganych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych, jeżeli dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy przechowywanie danych osobowych partnera może być konieczne w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań z niej wynikających lub zobowiązań prawnych.

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość przerwania rejestracji w dowolnym momencie. Użytkownik może w każdej chwili modyfikować przechowywane dane, które go dotyczą.

Jeśli dane te są wymagane do realizacji umowy lub do realizacji działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie uniemożliwiają tego żadne zobowiązania umowne lub prawne.

Użytkownik może zażądać usunięcia rejestracji, wysyłając e-mail na adres: pilz.gmbh@pilz.de.

X. Link do Facebooka, Google+, Twittera, XING i LinkedIn

Nasza strona internetowa zawiera linki do portali społecznościowych Facebook, Google+, Twitter, a także platform społecznościowych XING i LinkedIn. Usługi te są oferowane przez następujące firmy: Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG oraz LinkedIn Corp. („usługodawcy”). Prosimy zapoznać się z zapisami dotyczącymi polityki prywatności tych platform.

XI. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia kontakt z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, podane przez niego dane zostaną nam przekazane i zapisane. Dane obowiązkowe to:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Imię
 4. Firma
 5. Ulica, numer
 6. Kod pocztowy, miejscowość
 7. Kraj
 8. E-mail

Dane dobrowolne:

 1. Dział
 2.  
 3. Stan/Kraj
 4. Telefon
 5. Faks
 6. Branża
 7. Numer klienta

W chwili wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

- Adres IP użytkownika

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych jest uzyskiwana podczas przesyłania, z powołaniem się na niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na podany adres e-mail. W tym przypadku zostaną zapisane dane osobowe użytkownika, podane w wiadomości e-mail.

Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. W przypadku nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zawarcia umowy, art. 6, ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego służy wyłącznie do celów obsługi prośby o kontakt. Jeśli użytkownik nawiązuje kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, występuje również uzasadniony interes, aby przetwarzać jego dane.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego oraz przesłane pocztą elektroniczną zostają usunięte z chwilą zakończenia rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sytuacja została jednoznacznie wyjaśniona.

Dane osobowe gromadzone również podczas przesyłania są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną wówczas usunięte.

6. LinkedIn – generowanie leadów poprzez formularz

W reklamach zamieszczamy formularze LinkedIn, które umożliwiają uzyskanie dostępu do dalszych informacji lub skorzystanie z dodatkowych ofert. Za jego pomocą prosimy o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu) oraz, w zależności od rodzaju ogłoszenia, innych danych osobowych wymaganych przez formularz.

Dane podane w formularzu przesyła się, poprzez naciśnięcie przycisku „Prześlij”. Są one najpierw wysyłane do LinkedIn, a następnie LinkedIn udostępnia nam je za pomocą interfejsu.

Podane dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6, ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody wystarczy przesłać nam informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie narusza to zgodności z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone przed wycofaniem zgody.

Dane przekazane nam za pośrednictwem formularza będziemy przechowywać do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia, wycofa zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają niezmienione. Zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką ochrony danych LinkedIn przechowuje dane użytkownika niezależnie przez okres 90 dni, a następnie automatycznie je usuwa.

XII. Microsoft Forms w webinariach

Narzędzie Microsoft Forms wykorzystujemy do przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych ankiet oraz ocen zrealizowanych działań, rejestracji na wydarzenia itp. Dostawcą narzędzia jest spółka Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://learn.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

Wykorzystanie aplikacji Microsoft Forms wiąże się z przetwarzaniem różnego rodzaju danych. Zakres danych zależy od zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi oraz ewentualnych usług dodatkowych. Zasadniczo mowa jest o następujących danych osobowych:

 1. Nazwisko
 2. Imię
 3. Stanowisko w firmie
 4. Służbowy adres e-mail
 5. Firma
 6. Adres firmy: Ulica, numer domu
 7. Kod pocztowy, miejscowość
 8. Kraj

O ile trwałe przechowywanie danych nie wynika z konieczności operacyjnej, obowiązku prawnego lub szczególnego interesu operacyjnego, wszystkie informacje zostaną usunięte w ciągu jednego roku od ustania celu przechowywania.

Udział w webinarium jest dobrowolny. W przypadku wyrażenia zgody na udział w webinarium podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6, ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie lub nieudzielenie zgody uniemożliwia udział w webinarium.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku z udziałem w ankietach i formularzach aplikacji MS Forms, dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym zostaną przekazane spółkom zależnym firmy Pilz, aby umożliwić im skontaktowanie się z użytkownikiem w ramach zapewnienia obsługi istniejącemu lub potencjalnemu klientowi. Listę wszystkich spółek firmy Pilz dostępna jest tutaj: Pilz – przedstawicielstwa na każdym kontynencie

Co do zasady dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, chyba że dane są przeznaczone do przekazania takim podmiotom lub jest to niezbędne do realizacji zadeklarowanego celu. Jeżeli do jego realizacji korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, dane mogą być im przekazywane w konkretnym celu.

Jako podmiot przetwarzający, dostawca aplikacji Microsoft Forms z konieczności uzyskuje wgląd w przekazane dane w trakcie świadczenia usług. W tym zakresie firma Microsoft jest podmiotem przetwarzającym. W zakresie, w jakim witryna Microsoft lub Microsoft Forms przetwarza dane osobowe lub wykorzystuje pliki cookie, jest ona odpowiedzialna za ich przetwarzanie. W celu udostępnienia usługi Microsoft Forms na stronie ankiety wykorzystywane są pliki cookie firmy Microsoft. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Microsoft dostępne są na: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

XIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, staje się on osobą, której dane dotyczą, zgodnie z warunkami RODO, i w stosunku do administratora danych przysługują mu następujące prawa:

1. Prawo dostępu

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, że dotyczące go dane osobowe są przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, może on zażądać od administratora następujących informacji:

 1. Cele przetwarzania danych osobowych;
 2. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym odpowiednie dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane;
 4. Planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 5. Istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec faktu takiego przetwarzania;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego;
 7. Wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;
 8. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – dostępność zrozumiałych informacji na temat zastosowanej logiki, jak również implikacji i zamierzonych skutków takich procedur dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy dotyczące go dane osobowe są przekazywane do innego państwa lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście, zgodnie z art. 46 RODO, można żądać informacji o stosowanych metodach zabezpieczeń przekazywania danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli przetwarzane dane go dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator bezzwłocznie dokona sprostowania danych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych;
 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. Gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy administratora są bardziej istotne.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika jest ograniczone, dane takie – z wyjątkiem przechowywania – będą przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało uzyskane na wyżej wymienionych warunkach, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed usunięciem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Użytkownik może zwrócić się do administratora z żądaniem natychmiastowego usunięcia jego danych osobowych, a administrator zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tych danych w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
 2. Użytkownik wycofał swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2, lit. a) RODO i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania.
 3. Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21, ust. 1 RODO i nie ma innych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21, ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Dane osobowe dotyczące użytkownika muszą zostać usunięte w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym występującym w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8, ust. 1 RODO.

b) Informacje dla podmiotów zewnętrznych

W przypadku, gdy administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, administrator podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zażądał usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne

 1. Do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. W celu uzyskania zgodności z obowiązkiem prawnym wymagającym przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. Ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z lit. (h) oraz (i) art. 9 ust. 2 oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. Do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
 5. W celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do powiadomienia

Jeżeli użytkownik dochodził od administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące go dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych, bądź o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużych nakładów.

Użytkownik ma prawo otrzymać od administratora informacje o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które dostarczył administratorowi, w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, w przypadku, gdy

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy opartej na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, użytkownik może ponadto zażądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

7. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili użytkownik ma prawo, w związku z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; ma to również zastosowanie do profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wskaże istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące użytkownika dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w takim celu; ma to również zastosowanie do profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane w tym celu.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od postanowień dyrektywy 2002/58/WE, użytkownik może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, korzystając ze specyfikacji technicznych.

8. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie swojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na wyrażeniu zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego

Niezależnie od wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim pobytu stałego, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Organ nadzorujący, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości zastosowania sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

XIV. Kategoria: B2BIQ – DSP/DMP

1. Przechowywane dane i cel przetwarzania danych

Ta strona internetowa wykorzystuje B2BIQ, usługę integrowania reklam świadczoną przez B2B Media Group EMEA GmbH (dalej zwana „B2BMG”). B2BMG korzysta z plików cookie, plików tekstowych, przechowywanych w przeglądarce w komputerze użytkownika. Zawierają one anonimowe dane dotyczące sposobu użytkowania. B2BIQ wykorzystuje również sygnały nawigacyjne (ukryta grafika). Sygnały te pozwalają na ocenę informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne dotyczące sposobu korzystania z tej witryny internetowej i dostarczania elementów reklamowych są przesyłane na serwery B2BMG w Niemczech i tam przechowywane. B2BMG może udostępniać te informacje swoim partnerom, z którymi ma zawarte umowy. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Jednak żadne dane osobowe nie będą gromadzone bez zgody osoby, której dotyczą. B2BMG wykorzystuje te dane do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających oraz do celów reklamy internetowej zależnej od użytkowania (OBA). Zapisane adresy IP stają się anonimowe poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Przetwarzane są również informacje dotyczące długości i szerokości geograficznej użytkownika, jeśli są dostępne. Pliki cookie to cookie B2BMG (https://www.b2biq.net/optout) lub pliki cookie pochodzące od dostawców usług, którzy są również zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności danych B2BMG (listę powiązanych dostawców usług, w tym możliwość rezygnacji, można znaleźć pod adresem: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Uzasadniony interes

Korzystanie z narzędzi reklamowych i narzędzi do śledzenia B2BMG umożliwia lepsze dostosowanie strony internetowej do zainteresowań i potrzeb naszych klientów.

3. Okres przechowywania danych

Adresy IP są usuwane po upływie 12 miesięcy od ich zebrania przez podmiot zapewniający dostęp. Można zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak w takim przypadku nie wszystkie funkcje witryny mogą być dostępne. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych w dowolnym momencie. Adres e-mail: datenschutz@b2bmg.de lub pisemnie: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Niemcy. https://www.b2bmg.com/en/data-privacy/

4. Podstawa prawna

Pliki cookie nie są niezbędne do działania strony internetowej i dlatego są akceptowane za pomocą odpowiedniej zgody (baner plików cookie) tylko wtedy, gdy użytkownik zgadza się na ich wykorzystanie.

5. Korzystanie

Choć wykorzystanie plików cookie nie jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, ich dezaktywacja może znacznie wpłynąć na ograniczenia dostępności wybranych usług.

XV. EuroDSP – retargeting

EuroDSP wykorzystuje MediaMath Analytics & Insights, usługę firmy MediaMath, Inc. (dalej zwana „MediaMath”). MediaMath wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego z witryn internetowych. Dane te mogą dotyczyć np. typu przeglądarki, systemu operacyjnego, języka przeglądarki, adresu IP i dostawcy Internetu.

MediaMath przetwarza dane związane z urządzeniem końcowym użytkownika pod pseudonimem „MediaMath-ID”. Ten unikalny identyfikator jest następnie zapisywany w pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika i pomaga dostarczać mu bardziej spersonalizowane reklamy. Identyfikator „MediaMath-ID” i inne informacje gromadzone za pośrednictwem platformy mogą nam również pomóc w analizie aktywności użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej, a tym samym w określeniu skuteczności reklam dostarczanych za pośrednictwem platformy. Dzięki temu możemy lepiej spełniać wymagania użytkowników. Ponadto możemy prezentować reklamy produktów, którymi użytkownik może być zainteresowany.

MediaMath może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli podmioty te przetwarzają dane w imieniu MediaMath. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych przez MediaMath oraz zapobiegania wykorzystywaniu plików cookie przez MediaMath można znaleźć w oświadczeniu o prywatności danych osobowych dostępnym pod adresem: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez MediaMath w ramach korzystania z niniejszej witryny, może z tego zrezygnować za pomocą ustawień prywatności w przeglądarce internetowej lub na stronie: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XVI. Powiadomienia Push

Przy użyciu funkcji „Signalize” w celu aktywacji powiadomień push dla tej strony internetowej Twoja przeglądarka lub system operacyjny urządzenia mobilnego będzie dostarczać powiadomienia. W celu wysyłania wiadomości przechowywane są wyłącznie anonimowe dane, których nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia powiadomień, które zostały zasubskrybowane oraz w celu konfiguracji ustawień związanych z powiadomieniami. Prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie tych danych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 pkt. ust. 1 lit. a) RODO. Z otrzymywania powiadomień poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia mobilnego można zrezygnować w dowolnym momencie. Informacje o tym, jak zrezygnować z powiadomień push, można znaleźć tutaj.

Aby treść powiadomień push była dla Państwa istotna, wykorzystujemy preferencje z anonimowego profilu użytkownika zebrane za pomocą plików cookie i łączymy Państwa identyfikator z profilem użytkownika strony internetowej wyłącznie w celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości. Technologia śledzenia jest również wykorzystywana do analizy statystycznej powiadomień wysyłanych w naszym imieniu. Pozwala nam to ustalić, czy powiadomienie zostało dostarczone i czy odbiorca je odczytał. Dane generowane w ten sposób są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w naszym imieniu w Niemczech przez firmę etracker GmbH z Hamburga, która świadczy usługę Signalize. Podlegają one rygorystycznym niemieckim i europejskim przepisom i normom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker została w tym zakresie poddana niezależnej kontroli oraz certyfikacji i jest uprawniona do posługiwania się znakiem ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych w celu uruchomienia zaproszenia do usługi powiadamiania i analizy statystycznej rejestracji lub odmowy rejestracji wynika z naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f RODO, w celu zapewnienia przyjaznej dla użytkownika i skutecznej usługi powiadamiania. Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna. Dlatego wszelkie dane, które mogłyby umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, identyfikatory logowania lub urządzenia, są możliwie jak najszybciej anonimizowane. W ten sposób wykluczamy możliwość bezpośredniego odniesienia się do konkretnej osoby. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób, nie będą łączone z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim.

Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać.

XVII. Vimeo

Do wyświetlania nagrań wideo w naszej witrynie wykorzystujemy usługę Vimeo, internetowy portal audiowizualny, którego operatorem jest spółka Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor New York, New York 10001, USA

a. Rodzaj danych osobowych

Gdy użytkownik uruchamia stronę naszej witryny zawierającą nagranie wideo, jego przeglądarka łączy się z serwerami Vimeo. Skutkiem połączenia jest przesłanie danych, podczas którego Vimeo otrzymuje i przetwarza adres IP użytkownika, informacje techniczne o rodzaju jego przeglądarki i systemie operacyjnym oraz datę i godzinę.
 Vimeo przechowuje informacje o witrynie, z której użytkownik połączył się z usługą Vimeo, oraz o działaniach wykonywanych przez niego w naszej witrynie. Działania wykonywane w witrynie obejmują czas trwania sesji, odsetek sesji bez interakcji, a także przyciski, które użytkownik kliknął we wbudowanym w witrynie odtwarzaczu Vimeo. Vimeo może śledzić i przechowywać te działania, korzystając z plików cookie. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie plików cookie, musi wyłączyć ich instalację. Do tego celu służą odpowiednie ustawienia przeglądarki. Informacje na ten temat można znaleźć w naszych zapisach dotyczących plików cookie.
Gdy użytkownik jest zalogowany do usługi Vimeo w momencie odwiedzenia strony naszej witryny z wbudowanym odtwarzaczem Vimeo, zgromadzone dane użytkownika są przypisywane do jego osobistego konta.
Więcej informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie w Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/cookie_policy. Informacje na temat ochrony danych w Vimeo są dostępne pod adresem https://vimeo.com/privacy.

b. Okres przechowywania

Vimeo przechowuje dane użytkownika do momentu, w którym ich przechowywanie nie jest już uzasadnione biznesowo. Dane są wówczas usuwane lub anonimizowane.

c. Cel przetwarzania danych

Vimeo wykorzystuje dane w celu ulepszenia swoich usług, komunikowania się z użytkownikiem i wdrożenia własnych metod wyświetlania reklam spersonalizowanych.

d. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik wyraża swoją zgodę, zezwalając na włączenie treści zewnętrznych.

e. Przesyłanie danych

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkami wskazanymi powyżej.
Dane użytkownika przetwarzane są na serwerach Vimeo w USA. Jako podstawę przetwarzania danych na rzecz odbiorców mających siedzibę w krajach trzecich lub przesyłania tam danych Vimeo stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (art. 46, ust. 2 i 3 RODO). Zgodnie z nimi, przy przetwarzaniu właściwych danych użytkownika Vimeo zobowiązuje się przestrzegać standardów ochrony danych UE, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA.

XVIII. Prawo do zmiany danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów; to samo dotyczy oferty produktowej na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl