Ochrona danych w Pilz

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami dotyczącymi korzystania z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na te warunki.

I. Definicje

Terminy zawarte w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w rozporządzeniu RODO. Poniżej przedstawiamy definicje tych terminów w celu zapewnienia czytelności i zrozumienia naszego stanowiska w sprawie ochrony danych:

1. Dane osobowe

Zgodnie z ustawą RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dotyczy to takich informacji jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, oraz zachowanie jako użytkownika. Natomiast informacje, które nie są bezpośrednio związane z tożsamością, np. preferowane strony internetowe lub liczba użytkowników strony internetowej, nie stanowią danych osobowych.

2. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są wykorzystywane przez podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, to jest: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w legislacji UE lub państwa członkowskiego, to wyznaczenie administratora lub określenie kryteriów jego wyboru musi odbywać się zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

6. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający dane oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, która przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej za dane.

7. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, której ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

8. Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub jednostkę inną niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

9. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, udzielone na podstawie otrzymanych uprzednio informacji, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. Nazwa i adres administratora danych [art. 4 ust. 7 RODO]

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych krajów członkowskich, lub innych postanowień przepisów o ochronie danych, administratorem danych jest:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Tel.: +49 711 3409-0
Adres e-mail: info@pilz.de
Strona internetowa: www.pilz.com

III. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych: dataprotection@pilz.com

 

IV. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ogólną zasadą gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko w zakresie, który jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jej treści i naszych usług. Dane osobowe naszych użytkowników są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody na takie działania. Wyjątki obowiązują w tych sytuacjach, w których ze względów faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody lub w których przetwarzanie danych jest zakazane przez prawo.

2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Przesyłane lub odbierane dane będą wyłącznie gromadzone, użytkowane, przechowywane tam, gdzie będzie to zalecane prawem, niezbędne z punktu widzenia umowy lub dopuszczalne w ramach aktualnego prawodawstwa – przekazywane stronom trzecim w ramach obowiązujących ustaw o ochronie danych osobowych (RODO).

Art. 6 RODO stanowi stosowną podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych, do których odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych:

W chwili otrzymania zgody ze strony właściciela danych na przetwarzanie jego danych osobowych obowiązywać będzie art. 6, ust. 1, lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) jako podstawa prawna dla ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych niezbędnych do spełnienia warunków umowy jedna ze stron zawierających umowę, będąca podmiotem przetwarzania danych, jako podstawę prawną przyjmie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania wymaganego do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeśli dla spełnienia zobowiązań prawnych wiążących naszą firmę konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawę prawną stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku gdy konieczność przetwarzania danych wynika z istotnego interesu osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu biznesowego spółki lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne względem tego interesu biznesowego, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą muszą zostać usunięte lub zablokowane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, dla którego zostały zgromadzone. Przechowywanie danych może mieć także miejsce w sytuacjach regulowanych przepisami europejskimi, krajowymi lub unijnymi, lub innymi specyfikacjami, które obowiązują administratora danych. Blokowanie lub usuwanie danych następuje także w sytuacji, gdy wygaśnie okres przechowywania danych przewidziany przez ww. zapisy, o ile dane nie muszą być przechowywane przez dłuższy czas w celu zawarcia lub wykonania umowy.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logowania

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania danych różni się w zależności od tego, czy użytkownik tylko odwiedza naszą stronę internetową w celu pobrania informacji, czy korzysta z naszej oferty – biuletynu (poniżej, pkt. VII), rejestracji w sklepie internetowym (VIII), linków (IX) oraz formularza kontaktowego (X):

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Każde wejście na naszą stronę internetową oznacza, że dane i informacje z systemu komputera łączącego się z naszą stroną internetową zostają automatycznie zapisane w naszym systemie.
Zakres gromadzonych danych:

 1. Informacje na temat rodzaju i wersji używanej przeglądarki
 2. Systemu operacyjnego użytkownika
 3. Adresu IP użytkownika
 4. Daty i godziny odwiedzenia strony
 5. Stron internetowych, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 6. Stron internetowych, do których system użytkownika uzyskał dostęp z naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w naszych plikach systemowych. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi użytkownika./p>

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików logowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresów IP w systemie jest niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika musi w tym celu być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie plików logowania jest niezbędne w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do zoptymalizowania strony internetowej, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Nie zajmujemy się oceną tych danych do celów marketingowych.

W związku z tym w naszym interesie leży przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostają usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku rejestrowania danych do udostępnienia strony internetowej odbywa się to po zakończeniu danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach logowania, usunięcie następuje najpóźniej po upływie 7 dni. Możliwe jest wydłużenie okresu przechowywania. W takiej sytuacji usuwa się lub modyfikuje adresy IP użytkowników, w celu uniemożliwienia ich przypisania użytkownikom korzystającym ze strony internetowej.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Bez względu na okoliczności dane muszą być zapisywane w celu umożliwienia dostępu do strony internetowej i przechowywania danych w plikach systemowych umożliwiających korzystanie ze strony internetowej. W tym zakresie użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

VI. Korzystanie z plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce lub w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Wejście na stronę internetową może wiązać się z zapisaniem pliku cookie w systemie operacyjnym użytkownika. Plik taki zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający zidentyfikowanie przeglądarki internetowej przy następnej wizycie.

I. Własne pliki cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy pliki cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre jej elementy wymagają, aby przeglądarkę z której nastąpiło przekierowanie można było również zidentyfikować.

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o celu wykorzystania plików cookie (informacja pojawia się na pasku informacyjnym); w tym momencie uzyskiwana jest także zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu analizy.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 

System zarządzania treścią Cookie

 1. is_mobile – informacja, czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego
 2. is_new – informacja, czy użytkownik po raz pierwszy odwiedza witrynę
 3. region_select
 4. user_language – wybrany język
 5. user_locale
 6. user_region – region, w którym znajduje się użytkownik
 7. true (jeśli została wyrażona zgoda w związku z polityką prywatności)
 8. Strefa czasowa użytkownika

Shop Cookie

 1. Specyfikacja węzła serwera dla równoważenia obciążenia
 2. Różne szczegóły konfiguracji dla ponownego logowania, gdy zalogowano się z referencją kontaktową
 3. Obsługa sesji
 4. Identyfikatory produktów dla przywrócenia listy obserwowanych
 5. Identyfikatory produktów dla przywrócenia otwartego koszyka

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez wyrażenia zgody na wykorzystania plików cookie.

Pliki cookie są niezbędne do następujących aplikacji:

 1. Koszyk
 2. Aplikacja ustawień języka
 3. Lista obserwowanych

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. W tym celu, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, a następnie przekazywane nam. Jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć zakres przekazywania plików cookie. W dowolnej chwili możesz usunąć zapisane pliki cookie. Możesz to zrobić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej strony internetowej może oznaczać brak możliwości skorzystania ze wszystkich jej funkcjonalności.

II. Pliki cookie wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne – etracker

Nasza strona gromadzi dane dla celów marketingowych, wykorzystując technologie opracowane przez etracker GmbH (http://www.etracker.com). Nie gromadzimy danych osobowych. Adresy IP i adresy domen są „skracane”, zanim zostaną zapisane, co uniemożliwia zidentyfikowanie użytkowników.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie na potrzeby analizy (informacja pojawia się na pasku informacyjnym, na którym znajduje się także link do polityki prywatności); w tym momencie uzyskiwana jest także zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Zgromadzone dane umożliwiają stworzenie profilu użytkownika. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie mogą być przechowywane lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej użytkownika strony. Pozwalają rozpoznać przeglądarkę internetową. Pozyskiwane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do określania tożsamości użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Informację tę wykorzystujemy wyłącznie w celu dostosowania naszej strony internetowej do wymagań użytkowników.

Pobrane dane obejmują przykładowo szczegóły przeglądarki i wykorzystywanego systemu operacyjnego, informacje dotyczące witryny internetowej, z którą związana jest dana osoba, średniego czasu spędzanego w witrynie internetowej i konkretnych wywoływanych stron.

Pliki cookie etracker:

 1. etracker Analytics visitor ID
 2. etracker Analytics cookie ID
 3. Identyfikator powracających odwiedzających
 4. Wykrywa, czy mierzony jest zakres przewijania strony odwiedzającego./li>
 5. Przechowuje status rekordów odwiedzin.

Używane tylko w przypadku użycia sesji Visitor Motion:

Przechowuje status sesji Visitor Motion.

 1. Visitor Motion służy do rejestrowania zachowań użytkowników na potrzeby opracowywania usprawnień strony internetowej.

   

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analitycznych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Podstawą prawną wykorzystania systemu etracker bez takiej zgody jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona, i tym samym umożliwiają jej ciągłe doskonalenie. Pozyskane statystyki pozwalają nam zoptymalizować naszą ofertę i zaprojektować ją tak, aby była dla użytkownika bardziej atrakcyjna.

4. Okres przechowywania oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia

Zebrane dane zostają zapisane i analizowane po pseudonimizacji. Swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie.

Proszę o wyłączenie mnie z analiz i aktywności prowadzonej przez system etracker

5. Dalsze informacje

Informacje o usługodawcach zewnętrznych:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

VII. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy zapisania się do darmowego newslettera. Wiąże się to z koniecznością przesłania nam adresu e-mail. Nasz newsletter jest publikowany regularnie i zawiera informacje o produktach i wydarzeniach.

Podczas procesu subskrypcji zbierane są również następujące dane:

 1. Wymagany język biuletynu
 2. Data i godzina rejestracji

Dane podawane dobrowolnie są następujące:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Imię
 4. Firma

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej polityki prywatności.

Po zakończeniu procesu subskrypcji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Aby zakończyć proces wymagana jest podwójna zgoda. Cały proces jest dokumentowany i zapisywany. Dotyczy to zarówno danych podanych w procesie rejestracji o statusie „Do potwierdzenia”, jak i danych o statusie „Rejestracja potwierdzona”. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 14 dni, jego dane zostaną automatycznie usunięte. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby w przypadku nieuczciwego wykorzystania adresu e-mail możliwe było śledzenie procedur. Zapisując się do naszego newslettera użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych po subskrypcji newslettera – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku gdy dane zostały zgromadzone w ramach ww. podwójnego wyrażenia zgody, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Adresy e-mail użytkowników są gromadzone na potrzeby wysyłki newslettera. Analiza (śledzenie newslettera) znajduje się w punkcie 6.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu subskrypcji służy zapobieganiu nieuczciwemu korzystaniu z usług.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany przez czas aktywności subskrypcji. Dane do wyrażenia podwójnej zgody są przechowywane przez ten sam okres.

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu subskrypcji są usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia

Można anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. Służy do tego specjalny link dołączony do newslettera.

Umożliwia to również odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych w procesie subskrybcji.

6. Śledzenie newslettera

Niniejszym informujemy, że po wysłaniu newslettera przeprowadzamy ocenę zachowań użytkowników. Zgodę na to uzyskujemy na etapie subskrypcji newslettera. Jeśli wysyłka newslettera powierzona zostanie zewnętrznym usługodawcom, przestrzeganie RODO zostanie zagwarantowane poprzez umowę o powierzeniu przetwarzania danych.

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Do celów niniejszej oceny przekazywane wiadomości e-mail będą zawierały tzw. sygnalizatory WWW lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi zapisywanymi na naszej stronie internetowej. W celu dokonania oceny łączymy dane wymienione w punkcie V oraz sygnalizatory WWW z Państwa adresem e-mail oraz indywidualnym identyfikatorem (numerem).

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Zapisane informacje mogą zostać przypisane do użytkownika jako odbiorcy z powodów technicznych. Obserwowanie Państwa jako jednostkowego użytkownika nie jest naszym zamiarem. Celem oceny jest rozpoznanie ogólnych przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników i dostosowanie naszych treści do ich potrzeb i zainteresowań.

d. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Mogą Państwo skorzystać z linku podanego w newsletterze w celu odwołania zgody na subskrypcję.

Takie śledzenie nie jest możliwe również wtedy, gdy w swoim programie pocztowym wyłączą Państwo standardowo możliwość wyświetlania zdjęć. W takim przypadku nie zobaczysz pełnej treści newslettera i prawdopodobnie nie będziesz miał możliwości skorzystania ze wszystkich jego funkcji. W przypadku ręcznego zezwolenia na wyświetlanie zdjęć, powyższe śledzenie będzie możliwe.

VIII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzanych danych

Nasza strona internetowa umożliwia rejestrację poprzez podanie danych osobowych.

Podczas rejestracji zapisywane są następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Imię i nazwisko
 4. Adres
 5. Telefon/faks
 6. E-mail
 7. Hasło
 8. Klient firmy Pilz Tak/Nie

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub realizacji działań przedumownych, zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja jest wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych treści oferowanych na naszej stronie internetowej. Użytkownik musi się zarejestrować, aby możliwe było spełnienie określonych warunków umowy lub w celu wdrożenia określonych środków poprzedzających zawarcie umowy. Korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej bez wstępnej rejestracji jest niemożliwe.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja użytkownika na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

W przypadku procesu rejestracji wymaganego do realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych, jeżeli dane te nie są już wymagane do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy przechowywanie danych osobowych partnera może być konieczne w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość przerwania procesu rejestracji w dowolnym momencie. Użytkownik może w każdej chwili modyfikować przechowywane dane, które go dotyczą.

Jeśli podane dane są wymagane do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie uniemożliwiają tego żadne zobowiązania umowne lub prawne.

Żądanie usunięcia danych można przesłać na adres: pilz.gmbh@pilz.de.

IX. Link do Facebooka, Google+, Twittera, XING i LinkedIn

Nasza strona internetowa zawiera linki do portali społecznościowych Facebook, Google+, Twitter, a także platform społecznościowych XING i LinkedIn. Usługi te są oferowane przez następujące firmy: Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG oraz LinkedIn Corp. („usługodawcy”). Prosimy zapoznać się z zapisami dotyczącymi polityki prywatności tych platform.

X. Formularz kontaktowy

1. Opis i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia kontakt z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, podane przez niego dane zostaną nam przekazane i zapisane. Dane obowiązkowe:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Imię
 4. Firma
 5. Ulica, numer
 6. Kod pocztowy, miejscowość
 7. Kraj
 8. E-mail

Dane dobrowolne:

 1. Dział
 2. Skrytka pocztowa
 3. Stan/powiat
 4. Telefon
 5. Telefaks
 6. Branża

Podczas wysyłania wiadomości zapisywane są również takie dane, jak:

- Adres IP użytkownika/p>

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych wraz z linkiem do polityki prywatności.

Alternatywnie użytkownik może skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na podany adres. W tym przypadku zostaną zapisane dane osobowe użytkownika, podane w wiadomości.

Twoje dane nie będą ujawniane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. W razie kontaktu z nami drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną./p>

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego służy wyłącznie do celów przetworzenia prośby o kontakt. Jeśli użytkownik nawiązuje kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu jego danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego zostają usunięte z chwilą zakończenia korespondencji z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sytuacja została jednoznacznie wyjaśniona.

Dane osobowe zbierane również podczas procesu wysyłania są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych, .wówczas wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

 

XI. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem zgodnie z warunkami RODO i masz prawo do następujących praw w stosunku do administratora danych:

1. Prawo dostępu

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez niego przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, może zażądać od administratora informacji, takich jak:

 1. Cel przetwarzania danych osobowych;
 2. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną przekazane;
 4. Planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, w przypadku braku szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria określania czasu przechowywania;
 5. Podstawa prawna do zmiany lub usuwania danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora oraz prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 7. Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane nie zostały udostępnione przez osobę, której te dane dotyczą;
 8. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22, ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do żądania informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście, zgodnie z art. 46 RODO, możesz żądać informacji o stosowanych metodach zabezpieczeń przekazywania danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator ma obowiązek jak najszybciej je poprawić.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Jeśli kwestionuje prawidłowość tych danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić ich prawidłowość;
 2. Jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,użytkownik może sprzeciwić się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi danych, ale są potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 4. W przypadku gdy wniósł on sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie ustalono, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw użytkownika.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika jest ograniczone, dane takie mogą – z wyjątkiem przechowywania – być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania nie zostało przeprowadzone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed usunięciem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Użytkownik może zwrócić się do administratora z żądaniem natychmiastowego usunięcia jego danych osobowych, a administrator danych zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia tych danych w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
 2. Odwołano zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 3. Wniesiono sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub wniesiono sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
 6. Dane osobowe użytkownika zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8, ust. 1 RODO.

b) Informacje udostępnione osobom trzecim

Jeśli administrator danych osobowych upublicznił dane osobowe użytkownika, jest zobowiązany do skasowania ich na mocy art. 17 ust. 1 RODO, biorąc pod uwagę dostępną technologię i związane z nią koszty wdrożenia, administrator podejmuje odpowiednie środki, w tym środki o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do jej danych osobowych lub ich kopii, lub ich replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie obowiązuje, o ile przetwarzanie jest wymagane

 1. w celu skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 2. w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9, ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. ustalenie, wykonywanie lub obronę roszczeń.

5. Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał z przysługujących mu praw i zażądał od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany powiadomić o takim działaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo otrzymać od administratora informacje o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo uzyskać informacje dotyczące danych osobowych, które dostarczył administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez sprzeciwu ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy opartej na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego do drugiego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo – w związku ze szczególną sytuacją – w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) lub f) RODO; obowiązuje to również w przypadku profilowania opartego na tych warunkach.

Administrator ochrony danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych użytkownika, chyba że będzie w stanie podać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad jego interesami, prawami i swobodami lub jeśli przetwarzanie służy do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu; odnosi się to również do profilowania, jeśli towarzyszy temu reklama bezpośrednia.

W związku z korzystaniem z usług społecznych – niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE – można skorzystać z prawa do sprzeciwu, w przypadku gdy stosowane są specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych umożliwiają wycofanie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę do czasu jej cofnięcia.

 

9. Prawo do składania skarg do organu nadzorczego

Niezależnie od innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza zasady RODO.

Organ nadzorujący poinformuje skarżącego o stanie i wynikach skargi, w tym o możliwości wniesienia odwołania zgodnie z art. 78 RODO.

XII. Kategoria: B2BIQ – DSP/DMP

1. Przechowywane dane i cel przetwarzania danych

Ta strona internetowa wykorzystuje B2BIQ, usługę integrowania reklam świadczoną przez B2B Media Group EMEA GmbH („B2BMG”). B2BMG używa plików cookie, plików tekstowych, przechowywanych w przeglądarce w komputerze użytkownika. Zawierają one anonimowe dane dotyczące sposobu użytkowania. B2BIQ wykorzystuje również tak zwane sygnały nawigacyjne (ukryta grafika). Sygnały te pozwalają na ocenę informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne dotyczące sposobu korzystania z tej witryny internetowej i dostarczania elementów reklamowych są przesyłane na serwery B2BMG w Niemczech i tam przechowywane. B2BMG może udostępniać te informacje tylko swoim partnerom, z którymi ma zawarte umowy. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem. Żadne dane osobowe nie będą gromadzone bez zgody osoby, której dotyczą. B2BMG wykorzystuje te dane do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających oraz do celów reklamy internetowej zależnej od użytkowania (OBA). Zapisane adresy IP stają się anonimowe poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Przetwarzane są również informacje dotyczące długości i szerokości geograficznej użytkownika, jeśli są dostępne. Pliki cookie to cookie B2BMG (https://www.b2biq.net/optout) lub pliki cookie od dostawców usług, którzy są również zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności B2BMG (listę powiązanych dostawców usług, w tym możliwość rezygnacji, można znaleźć pod adresem: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Uzasadniony interes

Korzystanie z narzędzi reklamowych i do śledzenia B2BMG umożliwia lepsze dostosowanie strony internetowej do zainteresowań i potrzeb naszych klientów.

3. Okres przechowywania danych

Adresy IP są usuwane 12 miesięcy po ich zebraniu przez podmiot zapewniający dostęp. Można zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak w takim przypadku nie wszystkie funkcje witryny mogą być dostępne. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych w dowolnym momencie. Adres e-mail: datenschutz@b2bmg.de adres pocztowy: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Niemcy. https://b2bmg.net/index.php/datenschutz

4. Podstawa prawna

Pliki cookie nie są niezbędne do działania strony internetowej i dlatego są akceptowane za pomocą odpowiedniej zgody (baner plików cookie) tylko wtedy, gdy użytkownik zgadza się na ich wykorzystanie.

5. Korzystanie

Akceptacja plików cookie nie jest niezbędna do korzystania z naszej strony internetowej, ale ich dezaktywacja może wpłynąć na ograniczenia dostępności wybranych usług.

XIII. EuroDSP - Retargeting

Wykorzystujemy MediaMath Analytics & Insights, usługę firmy MediaMath, Inc. („MediaMath”). MediaMath wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego z witryn internetowych. Dane te mogą dotyczyć np. typu przeglądarki, systemu operacyjnego, języka przeglądarki, adresu IP i dostawcy Internetu.

MediaMath przetwarza dane związane z urządzeniem końcowym użytkownika pod pseudonimem „MediaMath-ID”. Ten unikalny identyfikator „MediaMath-ID” jest następnie zapisywany w pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika i pomaga dostarczać mu bardziej spersonalizowane reklamy. Identyfikator „MediaMath-ID” i inne informacje gromadzone za pośrednictwem platformy mogą nam również pomóc w analizie aktywności użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej, a tym samym w określeniu skuteczności reklam dostarczanych za pośrednictwem platformy. Dzięki temu możemy lepiej spełniać wymagania użytkowników. Ponadto możemy prezentować reklamy produktów, którymi użytkownik może być zainteresowany.

MediaMath może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli podmioty te przetwarzają dane w imieniu MediaMath. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych przez MediaMath oraz zapobiegania wykorzystywaniu plików cookie przez MediaMath można znaleźć w oświadczeniu MediaMath o ochronie danych osobowych dostępnym pod adresem: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez MediaMath w ramach korzystania z niniejszej witryny, może z tego zrezygnować za pomocą ustawień prywatności w przeglądarce internetowej lub na stronie: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XIV. Powiadomienia Push

Przy użyciu funkcji „Signalize” w celu aktywacji powiadomień push dla tej strony internetowej Twoja przeglądarka lub system operacyjny urządzenia mobilnego będzie dostarczać powiadomienia. W celu wysyłania wiadomości przechowywane są wyłącznie anonimowe dane, których nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia powiadomień, które zostały zasubskrybowane oraz w celu konfiguracji ustawień związanych z powiadomieniami. Prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie tych danych. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 pkt. 1 lit. a 1 lit. a) RODO. Z otrzymywania powiadomień poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia mobilnego można zrezygnować w dowolnym momencie. Informacje o tym, jak zrezygnować z powiadomień push, można znaleźć tutaj.

Aby treść powiadomień push była dla Państwa istotna, wykorzystujemy preferencje z anonimowego profilu użytkownika zebrane za pomocą plików cookie i łączymy Państwa identyfikator powiadomienia z profilem użytkownika strony internetowej wyłącznie w celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości. Technologia śledzenia jest również wykorzystywana do analizy statystycznej powiadomień wysyłanych w naszym imieniu. Pozwala nam to ustalić, czy powiadomienie zostało dostarczone i czy odbiorca je odczytał. Dane generowane w ten sposób są przetwarzane i przechowywane w Niemczech w naszym imieniu przez firmę etracker GmbH z Hamburga, która świadczy usługę Signalize. Podlegają one rygorystycznym niemieckim i europejskim przepisom i normom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker została w tym zakresie poddana niezależnej kontroli oraz certyfikacji i jest uprawniona do posługiwania się znakiem ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych w celu uruchomienia zaproszenia do usługi powiadamiania i analizy statystycznej rejestracji lub odmowy rejestracji wynika z naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f RODO, w celu zapewnienia przyjaznej dla użytkownika i skutecznej usługi powiadamiania. Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna. Dlatego wszelkie dane, które mogłyby umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, identyfikatory logowania lub urządzenia, są możliwie jak najszybciej anonimizowane. W ten sposób wykluczamy możliwość bezpośredniego odniesienia się do konkretnej osoby. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób, nie będą łączone z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim.

Zgodę na powyższe przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać.

XV. Prawo do zmiany danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów; to samo dotyczy oferty produktowej na naszej stronie internetowej.


Data: Marzec 2018 r.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl