Ochrona danych w Pilz

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami dotyczącymi korzystania z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na te warunki.

I. Definicje

Terminy zawarte w naszym oświadczeniu o ochronie danych mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy definicje tych terminów w celu zapewnienia czytelności i zrozumienia naszego stanowiska w sprawie ochrony danych:

1. Dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dotyczy to takich informacji jak Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, oraz zachowanie użytkownika. Z drugiej strony, informacje, które nie są bezpośrednio związane z Twoją tożsamością, np. strony internetowe, które co do zasady są preferowane przez użytkowników lub liczba użytkowników strony internetowej, nie stanowią danych osobowych.

2. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są wykorzystywane przez podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie UE lub w prawie państwa członkowskiego, to wyznaczenie administratora lub określenie kryteriów jego wyboru odbędzie się zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

6. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, która przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej za dane.

7. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, której ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

8. Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub jednostkę inną niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

9. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, udzielone w danym przypadku w oparciu o uprzednie informacje w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. Imię i nazwisko administratora danych [art. 4 ust. 7 RODO]

Na mocy Rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych krajów członkowskich, lub innych postanowień przepisów o ochronie danych, administratorem danych jest:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Tel.: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Strona internetowa: www.pilz.com

III. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest: dataprotection@pilz.com

IV. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Według zasady ogólnej gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko w zakresie, który jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jej treści i naszych usług. Dane osobowe naszych użytkowników są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody na takie działania. Wyjątki obowiązują w tych sytuacjach, w których ze względów faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody lub w których przetwarzanie danych jest zakazane przez prawo.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą zbierane, przetwarzane, przechowywane i w stosownych przypadkach (gdy wymaga tego prawo, gdy jest to konieczne dla wykonania umowy, lub dozwolone obowiązującymi przepisami) przekazane stronom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, których dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest art. 6 RODO.

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy, dane osobowe strony, której dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to przetwarzania wymaganego do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeżeli dane osobowe muszą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na spółkę, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku gdy konieczność przetwarzania danych wynika z istotnego interesu osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu biznesowego spółki lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie są nadrzędne względem tego interesu biznesowego, wtedy podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą muszą zostać usunięte lub zablokowane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w którym były one przechowywane. Przechowywanie danych może mieć także miejsce w sytuacjach regulowanych przepisami europejskimi, krajowymi lub unijnymi, lub innymi specyfikacjami, które obowiązują administratora danych. Blokowanie lub usuwanie danych następuje także w sytuacji, gdy wygaśnie okres przechowywania danych przewidziany przez ww. standardy, chyba że dane muszą być przechowywane przez dłuższy czas w celu zawarcia lub wykonania umowy.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logowania

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania danych różni się w zależności od tego, czy tylko odwiedzasz naszą stronę internetową w celu pobrania informacji, czy korzystasz z naszej oferty – newsletter (poniżej, pkt. VII), rejestracja w sklepie internetowym (VIII), linki (IX) oraz formularz kontaktowy (X):

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Każde wejście na naszą stronę internetową oznacza, że dane i informacje z systemu komputera łączącego się z naszą stroną internetową zostają automatycznie zapisane w naszym systemie. W ten sposób gromadzimy następujące dane:

 1. Informacje na temat rodzaju i wersji przeglądarki internetowej
 2. Systemu operacyjnego użytkownika
 3. Adresu IP użytkownika
 4. Daty i godziny odwiedzenia strony
 5. Stron internetowych, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 6. Stron internetowych, do których system użytkownika uzyskał dostęp z naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w naszych plikach systemowych. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików logowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresów IP w systemie jest niezbędne do wyświetlenia strony internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika musi być przechowywany w tym celu przez czas trwania sesji.

 

Przechowywanie dzienników jest prowadzone w celu zagwarantowania funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu zoptymalizowania strony internetowej, by zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. W takim przypadku nie jest przeprowadzana ocena danych do celów marketingowych.

W tym celu mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gdy dane są zapisywane do celów wyświetlenia strony internetowej, ich usunięcie następuje po zakończeniu sesji.

W przypadku danych przechowywanych w plikach systemowych –w ciągu 7 dni. Możliwe jest wydłużenie okresu przechowywania. W takiej sytuacji usuwa się lub modyfikuje adresy IP użytkowników, w celu uniemożliwienia ich przypisania użytkownikom korzystającym ze strony internetowej.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Bez względu na okoliczności, dane muszą być zapisywane w celu umożliwienia dostępu do strony internetowej i przechowywania danych w plikach systemowych umożliwiających korzystanie ze strony internetowej. W tym zakresie, użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

 

VI. Korzystanie z plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Ciasteczka to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce użytkownika lub w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Wejście na stronę internetową może wiązać się z zapisaniem pliku cookie w systemie operacyjnym użytkownika. Plik taki zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający zidentyfikowanie przeglądarki internetowej przy następnej wizycie na stronie internetowej.

 

A. Pliki cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy pliki cookie, by uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki, z której użytkownik łączy się z naszą stroną internetową.

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie (informacja pojawia się na pasku informacyjnym, gdzie znajduje się także odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych); w tym momencie uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych wykorzystywanych w tym celu

W plikach cookie przechowywane i przekazywane są następujące dane:

Ciasteczka dotyczące systemu zarządzania treścią /strong>

 1. is_mobile – informacje o korzystaniu z urządzenia mobilnego
 2. region_select
 3. user_language – wybrany język strony
 4. user_locale
 5. user_region –lokalizacja
 6. true (jeżeli udzielono zgody w związku z niniejszą polityką prywatności)
 7. Strefa czasowa użytkownika

Pliki cookie sklepu internetowego

 1. Specyfikacja serwera dla równoważenia obciążenia
 2. Różne informacje dotyczące konfiguracji dla ponownego logowania w przypadku logowania z użyciem informacji kontaktowych
 3. Zarządzanie sesją
 4. Identyfikatory produktów do przywracania listy produktów obserwowanych
 5. Identyfikatory produktów do przywracania otwartego koszyka z zakupami

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez wykorzystania plików cookie. W tym celu przeglądarka musi być rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Pliki cookie są nam potrzebne dla następujących aplikacji:

 1. Koszyk
 2. Ustawienia języka
 3. Lista przypomnień

Dane użytkownika zgromadzone z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. W tym celu, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika a następnie przekazywane nam. Jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. W dowolnej chwili możesz usunąć zapisane pliki cookie. Możesz to zrobić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej strony internetowej może oznaczać brak możliwości skorzystania ze wszystkich jej funkcjonalności.

B. Pliki cookie wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne – etracker

Nasza strona gromadzi dane dla celów marketingowych, wykorzystując technologie opracowane przez etracker GmbH (http://www.etracker.com). Nie są to jednak dane osobowe. Adresy IP i adresy domen są „skracane”, zanim zostaną zapisane. Uniemożliwia to identyfikowanie użytkowników.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie na potrzeby analizy (informacja pojawia się na pasku informacyjnym, na którym znajduje się także link do niniejszego oświadczenia o ochronie danych); w tym momencie uzyskiwana jest także zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych wykorzystywanych w tym względzie.

Ze zgromadzonych danych możliwe jest wygenerowanie profilu użytkownika. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Ciasteczka to pliki tekstowe, które mogą być przechowywane lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej użytkownika strony. Pliki cookie pozwalają rozpoznać przeglądarkę internetową. Pozyskiwane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do określania tożsamości użytkowników odwiedzających stronę internetową. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Przykładowo: pobrane dane zawierają informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, strony, z której użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, średniego czasu spędzonego na stronie, oraz wywołanych stron internetowych.

Pliki cookie etracker :

 1. etracker Analytics – identyfikator osób odwiedzających stronę
 2. etracker Analytics – identyfikator plików cookie
 3. identyfikator użytkowników ponownie odwiedzających stronę
 4. Wykrywa, czy mierzony jest poziom przewijania strony przez osobę odwiedzającą.
 5. Przechowuje informacje na temat statusu aktywności osoby odwiedzającej stronę.

Opcja stosowana wyłącznie wtedy, gdy wykorzystywany jest pomiar aktywności odwiedzającego stronę.

 1. Przechowuje informacje na temat statusu aktywności osoby odwiedzającej stronę .

Pomiar aktywności użytkownika na stronie jest wykorzystywany do zapisu zachowań użytkownika w celu umożliwienia wyciągnięcia wniosków dotyczących optymalizacji strony.

2. Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną wykorzystania systemu etracker bez takiej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pliki cookie pozwalają dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona i tym samym umożliwiają jej stałą optymalizację. Pozyskane statystyki pozwalają nam zoptymalizować naszą ofertę i zaprojektować ją tak, by była dla Ciebie (jako użytkownika) bardziej interesująca. Jest to nasz cel.

Okres przechowywania oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia

 

Zebrane dane zostają zapisane i analizowane po pseudonimizacji. W dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie Twoich danych osobowych.

Proszę o wyłączenie mnie z analiz zachowania i aktywności prowadzonej przez system etracker.

5. Więcej informacji

Informacje na temat zewnętrznego usługodawcy:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

VII. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej udostępniamy możliwość zapisania się do naszego darmowego newslettera. W związku z tym, w momencie subskrypcji, przesyłany jest do nas adres e-mail. Nasz newsletter jest wydawany regularnie i zawiera informacje na temat naszych produktów, usług i wydarzeń w których bierzemy udział.

W procesie subskrypcji uzyskujemy następujące dane:

 1. Wymagany język newslettera
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Dane nieobowiązkowe:
 • Title
 • Nazwisko
 • Imię
 • Firma

W procesie subskrypcji newslettera uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po zapisaniu się do newslettera otrzymasz e-mail z potwierdzeniem subskrypcji, w którym zamieszczone będzie link; po jego kliknięciu proces subskrypcji zostaje zakończony (podwójne wyrażenie zgody). Cały proces jest dokumentowany i zapisywany. Dotyczy to zarówno danych podanych w procesie rejestracji o statusie „Do potwierdzenia”, jak i danych o statusie „Rejestracja potwierdzona”. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 14 dni, podane dane zostaną automatycznie usunięte. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby w przypadku nieuczciwego wykorzystania adresu e-mail możliwe było śledzenie procedur. Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych po subskrypcji newslettera – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy dane zostały zgromadzone w ramach ww. podwójnego wyrażenia zgody, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Adresy e-mail użytkowników są gromadzone na potrzeby wysyłki newslettera. Patrz pkt. 6 dotyczący analizy (śledzenie newslettera).

Gromadzenie pozostałych danych osobowych w ramach procesu subskrypcji ma na celu zapobieżenie nieuczciwemu wykorzystaniu usług lub adresów e-mail.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany przez czas aktywności subskrypcji. Dane do podwójnego wyrażenia zgody są przechowywane przez taki sam okres, i służą jako dowód.

Pozostałe dane osobowe zgromadzone w procesie subskrypcji są usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia

Możesz anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. W każdym newsletterze zamieszczony jest odpowiedni link służący do tego celu.

Umożliwia on także cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w trakcie procesu subskrypcji.

6. Śledzenie newslettera

Niniejszym informujemy, że po wysłaniu newslettera przeprowadzimy ocenę zachowań użytkowników. Zgodę na to uzyskujemy na etapie subskrypcji newslettera. W przypadku zlecenia wysyłki newslettera zewnętrznym usługodawcom, zgodność z przepisami RODO zostaje zagwarantowana na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych.

Opis i zakres przetwarzania

Na potrzeby tej oceny przesłane wiadomości mogą zawierać tak zwane sieciowe sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami obrazów zapisanymi na naszej stronie internetowej. Na potrzeby oceny łączymy dane wymienione w rozdziale V i sieciowe sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail oraz indywidualnym numerem ID.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przechowywane informacje mogą ze względów technicznych zostać przypisane do Ciebie jako do odbiorcy. Obserwowanie Cię jako jednostkowego użytkownika nie jest jednak naszym zamiarem. Ocena ma na celu identyfikację zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników oraz dostosowanie naszych treści do preferencji użytkowników.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia

Możesz wycofać swoją zgodę klikają na link załączony w wiadomości e-mail.

Tego typu śledzenie nie będzie również możliwe jeżeli użyłeś standardowych ustawień w celu wyłączenia wyświetlania obrazów w swoim programie do obsługi poczty e-mail. W takim przypadku nie zobaczysz pełnej treści newslettera i prawdopodobnie nie będziesz miał możliwości skorzystania ze wszystkich jego funkcji. Jeżeli ręcznie włączysz możliwość wyświetlania obrazów, uruchomiona zostanie możliwość śledzenia.

VIII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzanych danych

Nasza strona internetowa umożliwia rejestrację poprzez podanie danych osobowych. Dane wprowadzane są poprzez ekran wejściowy, wysyłane do nas i u nas przechowywane.

Po rejestracji użytkownika przechowujemy następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Imię i nazwisko
 4. Adres
 5. Numer telefonu/faksu
 6. Adres e-mail
 7. Hasło

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na etapie rejestracji. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja jest wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych treści oferowanych na naszej stronie internetowej. Użytkownik musi się zarejestrować, aby możliwe było spełnienie określonych warunków umowy lub w celu wdrożenia określonych środków poprzedzających zawarcie umowy. Korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej bez wstępnej rejestracji jest niemożliwe

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Dotyczy to danych zgromadzonych w trakcie procesu rejestracji, w przypadku anulowania lub modyfikacji rejestracji użytkownika na naszej stronie internetowej.

Nawet po zawarciu umowy przechowywanie danych osobowych partnera może być konieczne w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

 

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość przerwania procesu rejestracji w dowolnym momencie. Może również w dowolnym czasie modyfikować przechowywane przez nas swoje dane.

W celu usunięcia zarejestrowanego użytkownika należy wysłać wiadomość na adres:
pilz.gmbh@pilz.de.

IX. Link do Facebooka, Google+, Twittera, XING i LinkedIn

Nasza strona internetowa zawiera linki do portali społecznościowych Facebook, Google+, Twitter, a także platform społecznościowych XING i LinkedIn. Usługi te są oferowane przez następujące firmy: Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG oraz LinkedIn Corp. („usługodawcy”). Prosimy zapoznać się z zapisami dotyczącymi polityki prywatności tych platform.

X. Formularz kontaktowy

Opis i zakres przetwarzania

 

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia kontakt z nami drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane w nim wprowadzone zostaną nam przekazane i przechowane.

Dane obowiązkowe obejmują:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Imię
 4. Nazwa firmy
 5. Ulica i nr lokalu
 6. Kod pocztowy, miejscowość
 7. Państwo
 8. Adres e-mail

Dane nieobowiązkowe obejmują:

 1. Department/dział
 2. Kod pocztowy
 3. Województwo
 4. Tel.
 5. Faks
 6. Branża
 7. Numer klienta

Po wysłaniu wiadomości przechowywane są także:

 • Adres IP użytkownika

W momencie wysłania formularza udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych; na tym etapie zamieszczamy odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

Możesz również skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na podany adres e-mail. W tym przypadku przechowujemy dane osobowe użytkownika, przekazane nam wraz z wysłaną wiadomością e-mail.

Twoje dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli skontaktowałeś się z nami drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego służy wyłącznie do celów przetworzenia prośby o kontakt. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami drogą elektroniczną do przetwarzania danych ma zastosowanie także uzasadniony interes biznesowy.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu są wykorzystywane wyłącznie w celu uniknięcia niewłaściwego użycia formularza kontaktowego lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego ma to miejsce w chwili zakończenia korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona.

Dane osobowe zebrane w ramach wysłanych wiadomości zostaną usunięte najpóźniej w ciągu siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. Korespondencja nie może w takiej sytuacji być kontynuowana

Wszystkie dane osobowe przechowywane w ramach prowadzonej korespondencji zostaną w tym przypadku usunięte.

XI. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli Twoje dane są przedmiotem czynności przetwarzania, wtedy na podstawie RODO jesteś osobą, której dane dotyczą i przysługują Ci następujące prawa, które możesz egzekwować od administratora danych:

1. Prawo uzyskania dostępu do danych

Możesz zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej możesz zażądać od administratora danych podania następujących informacji:

 1. Cel przetwarzania danych;
 2. Kategorie przetwarzanych danych;
 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione;
 4. Planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub – w przypadku gdy niemożliwe jest podanie konkretnych informacji – kryteriów stosowanych do określenia okresu przechowywania
 5. Prawo do poprawiania lub usuwania Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. Prawo złożenia skargi do organu nadzoru;
 7. Wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, w przypadku gdy dane osobowe nie zostały udostępnione przez osobę, której dane dotyczą;
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (zgodnie z art. 22, ust. 1 i 4 RODO, oraz ważnych informacji na temat założeń oraz istoty przewidywanych konsekwencji takich czynności przetwarzania dla osoby, której te dane dotyczą.

Masz prawo żądać informacji na temat tego, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym kontekście, zgodnie z art. 46 RODO, możesz żądać informacji o stosowanych metodach zabezpieczeń przekazywania danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator ma obowiązek poprawić je bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Twoje dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi danych, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ; lub
 4. W przypadku gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO i wciąż nie zostało ustalone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania nie zostało przeprowadzone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przez administratora danych zanim ograniczenie przetwarzania zostanie uchylone.

4. Prawo do usunięcia

Obowiązek usunięcia

Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek niezwłocznie te dane usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Wycofałeś zgodę, na której opiera się ich przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 3. Wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania Twoich danych.
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Informacje udostępnione osobom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił Twoje dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądasz usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich powielenia.

Wyjątki

Prawo do żądania usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystałeś z przysługujących Ci praw i zażądałeś od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany powiadomić o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono Twoje dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo otrzymać informacje o tych odbiorcach od administratora.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez sprzeciwu ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Gdy skorzystasz z tego prawa, masz również prawo żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo – w związku ze szczególną sytuacją – w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takich działań, w tym wobec profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, dalsze ich przetwarzanie do takich celów będzie niemożliwe.

8. Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych umożliwiają Ci wycofanie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania realizowanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z postanowieniami RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz, lub w którym doszło do naruszenia.

Organ nadzoru, w którym skarga została złożona, informuje o statusie i rezultacie złożonej skargi, w tym o możliwości odwołania się zgodnie z art. 78 RODO.

XI. Kategoria: B2BIQ – DSP/DMP

1. Przechowywane dane i cel przetwarzania danych

Ta strona internetowa wykorzystuje B2BIQ, usługę integrowania reklam świadczoną przez B2B Media Group EMEA GmbH („B2BMG”). B2BMG używa plików cookie, plików tekstowych, przechowywanych w przeglądarce w komputerze użytkownika. Zawierają anonimowe dane dotyczące sposobu użytkowania. B2BIQ wykorzystuje również tak zwane sygnały nawigacyjne (ukryta grafika). Te sygnały nawigacyjne pozwalają na ocenę informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne dotyczące sposobu korzystania z tej witryny internetowej i dostarczania elementów reklamowych są przesyłane na serwery B2BMG w Niemczech i tam przechowywane. B2BMG może udostępniać te informacje tylko swoim partnerom, z którymi ma zawarte umowy. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem. Jednak żadne dane osobowe nie będą gromadzone bez zgody osoby, której dotyczą. B2BMG wykorzystuje te dane do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających oraz do celów reklamy internetowej zależnej od użytkowania (OBA). Zapisane adresy IP stają się anonimowe poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Przetwarzane są również informacje dotyczące długości i szerokości geograficznej, jeśli są dostępne. Pliki cookie to cookie B2BMG (https://www.b2biq.net/optout) lub pliki cookie od dostawców usług, którzy są również zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności B2BMG (listę powiązanych dostawców usług, w tym możliwość rezygnacji, można znaleźć pod adresem: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Uzasadniony interes

Korzystanie z narzędzi reklamowych i do śledzenia B2BMG umożliwia lepsze dostosowanie strony internetowej do zainteresowań i potrzeb naszych klientów.

3. Okres przechowywania danych

Adresy IP są usuwane 12 miesięcy po ich zebraniu przez podmiot zapewniający dostęp. Można zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być dostępne. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych w dowolnym momencie. Adres email: datenschutz@b2bmg.de adres pocztowy: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Niemcy. https://b2bmg.net/index.php/datenschutz

4. Podstawa prawna

Pliki cookie nie są niezbędne do działania strony internetowej i dlatego są akceptowane za pomocą menedżera zgody (baner plików cookie) tylko wtedy, gdy użytkownik zgadza się na ich wykorzystanie.

5. Korzystanie

Akceptacja plików cookie nie jest niezbędna do korzystania z naszej strony internetowej, ale ich dezaktywacja może wpłynąć na usługi i inne oferty.

XII. Powiadomienia push

Przy użyciu funkcji „Signalize” w celu aktywacji powiadomień push dla tej strony internetowej, Twoja przeglądarka lub system operacyjny urządzenia mobilnego będzie dostarczać powiadomienia. W celu wysyłania wiadomości przechowywane są wyłącznie anonimowe dane, których nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia powiadomień, które zostały zasubskrybowane oraz w celu skonfigurowania ustawień związanych z powiadomieniami. Prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie tych danych. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 pkt. 1 lit. a RODO. Z otrzymywania powiadomień poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia mobilnego można zrezygnować w dowolnym momencie. Informacje o tym, jak zrezygnować z powiadomień push, można znaleźć tutaj.

Aby treść powiadomień push była dla Państwa istotna, wykorzystujemy preferencje z anonimowego profilu użytkownika zebrane za pomocą plików cookie i łączymy Państwa identyfikator powiadomienia z profilem użytkownika strony internetowej wyłącznie w celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości. Technologia śledzenia jest również wykorzystywana do analizy statystycznej powiadomień wysyłanych w naszym imieniu. Dzięki temu możemy ustalić, czy powiadomienie zostało dostarczone i czy odbiorca je odczytał. Dane generowane w ten sposób są przetwarzane i przechowywane w Niemczech w naszym imieniu przez firmę etracker GmbH z Hamburga, która świadczy usługę Signalize. Podlegają one rygorystycznym niemieckim i europejskim przepisom i normom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker została w tym zakresie poddana niezależnej kontroli oraz certyfikacji i jest uprawniona do posługiwania się znakiem ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych w celu uruchomienia zaproszenia do usługi powiadamiania i analizy statystycznej rejestracji lub odmowy rejestracji wynika z naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f RODO, w celu zapewnienia przyjaznej dla użytkownika i skutecznej usługi powiadamiania. Prywatność naszych gości jest dla nas bardzo ważna. Dlatego wszelkie dane, które mogłyby umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, identyfikatory logowania lub urządzenia, są możliwie jak najszybciej anonimizowane. W ten sposób wykluczone jest bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób, nie będą łączone z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim.

Zgodę na powyższe przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać.

XIII. Prawo do zmiany danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych, by dostosować je do obecnych regulacji; dotyczy to także ofert produktów zamieszczonych na naszej stronie.

Data: maj 2018 r.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl