Jakość w firmie Pilz

System zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Firma Pilz jest niezawodnym partnerem o ogólnoświatowym zasięgu. Aby zapewnić sukces naszym klientom, stawiamy na wysokie standardy i doskonałą jakość we wszystkich fazach produkcji niezależnie od lokalizacji. Nasze komponenty i systemy są certyfikowane i dopuszczone do użytkowania na całym świecie. Pozwala to uniknąć kosztownych zmian w projektach i zwiększa możliwości sprzedaży i eksportu.

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Wytyczne dotyczące jakości

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na zintegrowany system zarządzania jakością podlegają ciągłej ocenie. Czynniki te wpływają na zdolność do ciągłego dostarczania wysokiej jakości produktów i usług, w celu spełnienia wymagań klientów oraz obowiązujących norm prawnych, a tym samym stałego wzrostu zadowolenia klientów.

System zarządzania jakością wspomaga i kontroluje wszystkie istotne procesy operacyjne. Określa powiązania, kontroluje obowiązki dotyczące wdrożenia i definiuje zadania, a ich skuteczność jest monitorowana podczas audytów wewnętrznych. Opierając się na udokumentowanych procesach, wspólnie dążymy do zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości najnowocześniejszych technologii.

Nieustanne podnoszenie wydajności procesów ma na celu zwiększenie zadowolenia klientów. Dążymy do tego poprzez nieustanną analizę procedur i ciągłe rozwijanie świadomości jakości u każdego z pracowników firmy. Usprawnienia sugerowane przez pracowników są sprawdzane i oceniane pod kątem użyteczności, dzięki czemu mogą być uwzględniane w istniejących procesach firmy W ten sposób tworzy się ciągły cykl planowania, działania, monitorowania i doskonalenia:

  • cykl PDCA (zaplanuj-wykonaj-sprawdź-działaj).

Ukierunkowane na przyszłość, uwzględniające ryzyko, z przemyślanym i świadomym postrzeganiem zagrożeń i szans, ma na celu zapobieganie niepożądanym zdarzeniom.

Dodatkowa certyfikacja

Certyfikat TÜV Süd

Zakład produkcyjny sprawdzony i pod stałym nadzorem

TÜV Süd potwierdza, że wyroby produkowane w zakładach produkcyjnych firmy Pilz, a także sprzęt roboczy i środki stosowane podczas produkcji, gwarantują wysoką jakość wyrobów elektronicznych. Aby to osiągnąć, niezbędne było udowodnienie w ściśle określonych warunkach, że w kategoriach technicznych i organizacyjnych zakłady produkcyjne są zorganizowane i zarządzane w sposób gwarantujący utrzymanie wysokiej jakości wytwarzania i jakości samych produktów. Zezwolenie na umieszczanie na produktach znaku jakości TÜV Süd wymaga spełnienia ścisłych warunków, regularnie kontrolowanych i monitorowanych przez jednostkę notyfikowaną TÜV Süd.

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) w zakresie projektowania

Dział rozwoju firmy Pilz działa zgodnie z systemem zarządzania związanym z surowymi warunkami i specyfikacjami (Ffunkcjonalność Sbezpieczeństwo Mzarządzanie), który spełnia wymagania normy EN IEC 61508.

Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) zostało zweryfikowane pod kątem spełnienia rygorystycznych wymagań przez TÜV i potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Odpowiadające temu procesy i środki są regularnie poddawane odpowiednim testom.
 

Miniaturka certyfikatu

Bezpieczny i chroniony proces projektowania produktów

Audyt TÜV Süd potwierdza, że: Proces wytwarzania produktów w firmie Pilz jest nie tylko bezpieczny, ale również odpowiednio chroniony! Zgodnie z międzynarodową serią norm IEC 62443 „Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów”, proces rozwoju w firmie Pilz spełnia wymagania bezpiecznego rozwoju produktu („bezpieczeństwo przez projektowanie”). Norma PN-EN IEC 62443-4-1 zawiera wymagania dotyczące „bezpiecznego procesu planowania cyklu życia” (proces SDL).

Wynik audytu: Proces wytwarzania produktów firmy Pilz spełnia wymagania normy i jest zgodny z procesem SDL, co oznacza, że jest nie tylko bezpieczny, ale również odpowiednio chroniony!

Bardziej bezpieczny i lepiej zabezpieczony rozwój produktu

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) dla procesów technologicznych

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym dla procesów technologicznych

<span style="font-family: "Arial",sans-serif">Projekty techniczne w firmie Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, realizowane są w oparciu o strukturalny proces zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym zgodnie z EN IEC 61508-1 i EN ISO 13849-1 oraz są certyfikowane przez TÜV SÜD. Podstawowe procesy i środki są również przedmiotem corocznych audytów.

<span style="font-family: "Arial",sans-serif" >Oddziały firmy Pilz posiadają odpowiedni certyfikat TÜV SÜD lub działają zgodnie z określonymi wymaganiami. Audyty wewnętrzne gwarantują ustandaryzowaną międzynarodową procedurę.

Certyfikat technologiczny FSM

Twój partner ds. inspekcji urządzeń zabezpieczających i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Jednostka kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020

Pilz – Twój partner ds. kontroli urządzeń zabezpieczających i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz GmbH and Co. KG, Ostfildern, prowadzi niezależną jednostkę kontrolną akredytowaną przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020. Nasze usługi są całkowicie obiektywne i zapewniają wysoką dyspozycyjność maszyn.
Raport z kontroli jest udostępniany do analizy. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli, maszyna zostaje oznaczona pieczęcią kontroli jakości Pilz.

Zakres akredytacji

Akredytowane laboratorium badawcze w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

Od roku 2004 Pilz GmbH & Co. KG działa jako niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna). Potwierdza to, że firma posiada kompetencje do przeprowadzania badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) oraz że posiada kwalifikacje do sporządzania sprawozdań z badań zgodnie z normą ISO 17025, które są uznawane na całym świecie.

Akredytacja laboratorium badawczego EMC

Niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecką jednostkę akredytacyjną).
Certyfikacja EC ATEX

Certyfikacja w zakresie zapobiegania wybuchom (ATEX)

Firma Pilz stosuje system zapewnienia jakości, który spełnia wymogi załącznika IV dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl