Podstawy – normy zharmonizowane, dyrektywy i ustawy w UE.

Jaki jest związek pomiędzy normami, dyrektywami i ustawami?

Wyjaśnienia dotyczące norm

Kraje Unii Europejskiej są coraz mocniej ze sobą związane. Prowadzi to do rosnącej harmonizacji ustaw, regulacji i przepisów w dziedzinie projektowania. Początkowo Unia Europejska formułuje ogólne cele bezpieczeństwa za pośrednictwem dyrektyw. Cele te wymagają precyzyjnego uszczegółowienia. Konkretna regulacja dokonywana jest za pośrednictwem norm.

Dyrektywy UE nie wchodzą w życie, dopóki kraje należące do UE nie włączą ich do prawa krajowego. W każdym kraju UE ustawa lub przepis powołuje się na odpowiednią dyrektywę UE, i to daje jej status prawa krajowego.

Inaczej jest w przypadku rozporządzeń. Rozporządzenie UE może wejść w życie natychmiast po jego ratyfikacji przez Komisję, bez konieczności włączania go do prawa krajowego.

Spełniona norma, spełnione wymaganie – normy zharmonizowane

Same normy nie mają bezpośredniego znaczenia prawnego. Nabierają go dopiero wówczas, gdy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zostaną włączone do odpowiednich krajowych ustaw i przepisów. Publikacja norm zharmonizowanych inicjuje „domniemanie zgodności”. Użytkownicy stosujący daną normę mogą założyć, że działają zgodnie z prawem i dyrektywami. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu zostaje zatem przeniesiony. Jeśli norma zharmonizowana odnosi się do normy niezharmonizowanej, wówczas ta ostatnia może uzyskać status porównywalny ze statusem harmonizacji.

 

Normy, dyrektywy i ustawy w UE

Procedura publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W dniu 18.03.2019 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie zmian w wykazie norm zharmonizowanych dla maszyn opracowanych na potrzeby Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Zaktualizowano w niej wykaz norm, których zastosowanie powoduje domniemanie zgodności zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Pełny wykaz norm zharmonizowanych był publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do czasu wejścia w życie powyższej decyzji. Publikacja obowiązywała do czasu opublikowania kolejnego pełnego katalogu. Ostatnia wersja tego katalogu, zawierająca wykaz wszystkich norm zharmonizowanych na mocy Dyrektywy Maszynowej, ukazała się 9 marca 2018 r.

Zmieniła się zasadniczo praktyka dotycząca publikacji.

Począwszy od Decyzji Wykonawczej (UE) 2019/436, opisywane będą tylko zmiany w stosunku do poprzedniego dokumentu – nie będzie już publikowana pełna, jednolita lista.

Publikacje mają obecnie następującą strukturę, obejmującą łącznie 3 załączniki:

  • Załącznik I: Nowo opublikowane normy zharmonizowane
  • Załącznik II: Normy zharmonizowane opublikowane obok poprzedniej publikacji z pewnymi zastrzeżeniami
  • Załącznik III: Wcześniej zharmonizowane normy zostały wycofane z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Od czasu tej pierwszej decyzji regularnie pojawiają się kolejne, w przypadku których należy postępować zgodnie z opisaną wyżej procedurą. Wykaz tych decyzji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Tam też znajduje się wykaz wszystkich norm zharmonizowanych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zawiera on wszystkie normy, co do których istniało domniemanie zgodności w chwili sporządzania wykazu, a także normy, które zostały już wycofane z Dziennika Urzędowego.

Wykaz jednak nie ma mocy prawnej. Komisja Europejska udostępnia ten wykaz wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić regularną aktualizację i poprawność wykazu, mogą wystąpić błędy i w może on być chwilami niepełny. Dlatego należy zwracać uwagę na normy istotne dla użytkownika w decyzjach wykonawczych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, firma Pilz oferuje pełny zakres usług związanych z bezpieczeństwem maszyn.

Link do usług

Postanowienia dotyczące nowej procedury publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl