Dostęp tylko dla upoważnionych osób!

Nawet najlepszy system ryglowania lub system kontroli dostępu jest bezwartościowy, jeśli sieć przemysłowa nie jest odpowiednia zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem. Konieczne jest zatem wprowadzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zarówno zagadnienia związane zbezpieczeństwem maszyn, jak i bezpieczeństwem przemysłowym. Dwa możliwe scenariusze w przypadku istnienia luki w zabezpieczeniach to utrata danych oraz nieplanowane przestoje. Dlatego tym ważniejsza jest ochrona maszyn i urządzeń w taki sposób, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel i aby uniemożliwić ingerencję w układy sterowania z zewnątrz.

Firma Pilz oferuje spójną koncepcję dostępu do maszyny, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo samej maszyny, ale także jej bezpieczeństwo przemysłowe. Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpiecznej kontroli uprawnień dostępu!

Nasze rozwiązania dla ochrony dostępu i ochrony danych

W każdej firmie istnieją obszary, które należy chronić przed niepożądanym dostępem. Niemniej ważna jest nie tylko ochrona człowieka przed zagrożeniami ze strony maszyny, ale także maszyny przed zagrożeniami ze strony człowieka. Dlatego też konieczne jest równoważne uwzględnienie ochrony maszyn i bezpieczeństwa przemysłowego.
System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion, modułowy system ryglowania, kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2 oraz moduł SecurityBridge to elementy rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa przemysłowego. Dzięki temu pracownicy są chronieni przed wszelkimi zagrożeniami ze strony maszyny, a sama maszyna jest chroniona przed błędami obsługi i zewnętrzną ingerencją.

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion uwierzytelnia dostęp do maszyny na podstawie danych przechowywanych na zabezpieczonym kluczu RFID i upoważnia te osoby do wykonywania określonych działań na podstawie zapisanych uprawnień. Otwarcie systemu ryglowania nie jest możliwe, dopóki moduł czytnika nie zarejestruje prawidłowego uprawnienia. Dostęp za pośrednictwem sieci nadzoruje moduł SecurityBridge. Monitoruje on komunikację ze sterownikiem, co stanowi gwarancję, że nieautoryzowana ingerencja w działanie systemów poprzez sieć nie jest możliwa.
W ten sposób ustanowiona zostaje spójna koncepcja dostępu do maszyny, która uwzględnia nie tylko ochronę samych maszyn, ale także bezpieczeństwo przemysłowe.

Pobierz ulotkę

Poniżej prezentujemy ofertę produktów zapewniających bezpieczny dostęp do maszyn i urządzeń.

Ochrona maszyn i bezpieczeństwo przemysłowe

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion

PITmode fusion

Rozwiązanie PITmode fusion pozwala chronić maszyny i urządzenia przed nieupoważnionym dostępem i zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania. Oprócz kontroli uprawnień dostępu za pomocą modułu PITreader możliwy jest także wybór bezpiecznego trybu pracy z wykorzystaniem rozwiązania PITmode fusion. W ten sposób można połączyć wiele funkcji bezpieczeństwa w jednym systemie.

Bezpieczna kontrola dostępu

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Zastosowanie elastycznych i wszechstronnych rozwiązań oraz globalny standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn to najlepszy sposób na monitorowanie zatrzymania awaryjnego, systemów ryglowania, kurtyn świetlnych, sterowania oburęcznego oraz wielu innych elementów. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego można skorzystać z certyfikowanych bloków funkcyjnych w celu łatwego realizowania uprawnień dostępu w oparciu o moduł PITreader oraz wyboru bezpiecznego trybu pracy w oparciu o moduł PITmode fusion.

Bezpieczna kontrola

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Modułowy system ryglowania

Modułowy system ryglowania

Dzięki wprowadzeniu systemu ochrony dostępu do maszyny można chronić personel przed jej niebezpiecznymi ruchami. To właśnie do tego służy modułowy system ryglowania. Zapewnia niezawodną ochronę systemów ryglowania oraz pozwala tworzyć spersonalizowane systemy dostosowane do konkretnych zastosowań. Użytkownicy zyskują ekonomiczne połączenie szeregowe, szybką diagnostykę, z dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego.

Zabezpieczenie punktów dostępu

Moduł SecurityBridge

Nawet najlepsze zabezpieczenia dostępu do instalacji i maszyn są bezwartościowe, jeśli nie można wykluczyć włamania do systemu sterowania i zewnętrznej ingerencji w jego działanie. Moduł SecurityBridge chroni sterowniki Pilz przed manipulacją. Monitoruje on przepływ danych między komputerem a sterownikiem i zgłasza nieautoryzowane zmiany w schemacie sterowania, chroniąc w ten sposób sterowniki przed atakami z sieci i nieautoryzowanym dostępem.

Ochrona sterowników przed manipulacją

Moduł SecurityBridge

Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu – I.A.M.

Mężczyzna w kasku przed maszyną

Pod hasłem „Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu – I.A.M.” oferujemy szeroki pakiet produktów i oprogramowania, a także zindywidualizowane rozwiązania dla codziennych potrzeb w zakresie kontroli uprawnień dostępu. Od prostego uwierzytelniania do kompleksowego zarządzania uprawnieniami dostępu, od funkcjonalnie bezpiecznego wyboru trybu pracy do elektronicznego zabezpieczenia instalacji na czas konserwacji.

Bezpieczeństwo i ochrona w jednym systemie!

Informacje dostępne są tutaj

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl