Polska | polski

Dostęp i wstęp tylko dla upoważnionych osób!

Nawet najlepszy system ryglowania lub kontroli dostępu jest bezwartościowy, jeśli możliwy jest nieuprawniony dostęp do maszyny przez infrastrukturę IT. Konieczne jest zatem wprowadzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zarówno bezpieczeństwo maszyn, jak i bezpieczeństwo przemysłowe. Dwa możliwe scenariusze w przypadku istnienia luki w zabezpieczeniach to utrata jakości oraz nieplanowane przestoje. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ochrony maszyn i urządzeń poprzez ograniczenie grona osób z dostępem do systemów sterowania tylko do upoważnionego personelu oraz wyeliminowanie ryzyka zewnętrznej ingerencji w działanie tych systemów.

Oferujemy spójną koncepcję dostępu do maszyny, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo samej maszyny, ale także jej bezpieczeństwo przemysłowe. Tutaj prezentujemy potencjalne rozwiązanie w dziedzinie bezpiecznej kontroli dostępu!

Nasze rozwiązania w dziedzinie ochrony dostępu i danych

W każdej firmie istnieją obszary, które należy chronić przed niepożądaną ingerencją. Niemniej ważna jest nie tylko ochrona człowieka przed zagrożeniami ze strony maszyny, ale także maszyny przed zagrożeniami ze strony człowieka. Dlatego też konieczne jest uwzględnienie bezpieczeństwa zarówno maszyn, jak i przemysłowego środowiska IT.
System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion, modułowy system ryglowania, kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2 oraz firewall SecurityBridge to składniki rozwiązania, które uwzględnia nie tylko wymogi bezpieczeństwa maszyn, ale także określa uprawnienia inżynierów serwisowych oraz innych osób i ról. Dzięki temu pracownicy są chronieni przed wszelkimi zagrożeniami ze strony maszyny, a sama maszyna jest chroniona przed błędami operatora i zewnętrzną ingerencją.

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion uwierzytelnia osoby na podstawie danych przechowywanych na chronionym kryptograficznie kluczu RFID i upoważnia te osoby do wykonywania określonych działań na podstawie zapisanych uprawnień. Otwarcie systemu ryglowania nie jest możliwe, dopóki moduł czytnika nie zarejestruje prawidłowego uprawnienia. Dostęp za pośrednictwem sieci nadzoruje firewall SecurityBridge. Monitoruje on komunikację ze sterownikiem, w tym przypadku z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti 2, co stanowi gwarancję, że nie jest możliwa nieautoryzowana ingerencja w działanie systemów poprzez sieć.
W ten sposób ustanowiona zostaje spójna koncepcja dostępu, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo samych maszyn, ale także bezpieczeństwo przemysłowe.

Poniżej prezentujemy ofertę produktów zapewniających bezpieczeństwo dostępu do maszyn i urządzeń.

Bezpieczeństwo maszyn i przemysłowej infrastruktury IT

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion

PITmode fusion

Rozwiązanie PITmode fusion pozwala chronić maszyny i urządzenia przed nieupoważnionym dostępem i zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania. Oprócz kontroli uprawnień dostępu za pomocą modułu PITreader możliwy jest także wybór bezpiecznego trybu pracy z wykorzystaniem rozwiązania PITmode fusion. W ten sposób można połączyć wiele funkcji bezpieczeństwa w jednym systemie.

Bezpieczna kontrola dostępu

Konfigurowalne kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2

Doskonale przyjęte przez klientów rozwiązania i globalny standard bezpieczeństwa wszystkich typów maszyn to najlepszy sposób na monitorowanie zatrzymania awaryjnego, systemów ryglowania, kurtyn świetlnych, sterowania oburęcznego oraz wielu innych elementów. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego z interfejsem graficznym można skorzystać z certyfikowanych bloków funkcjonalnych w celu łatwego tworzenia uprawnień dostępu w oparciu o moduł PITreader oraz wybierania bezpiecznego trybu pracy w oparciu o moduł PITmode fusion.

Bezpieczna kontrola

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Modułowy system ryglowania

Modułowy system ryglowania

Poprzez wprowadzenie ochrony dostępu do maszyny można chronić personel przed jej niebezpiecznymi ruchami. To właśnie do tego służy modułowy system ryglowania. Oprócz zapewnienia niezawodnej ochrony systemów ryglowania model gotowych elementów składowych pozwala tworzyć spersonalizowane systemy ryglowania dostosowane do konkretnych zastosowań. Użytkownicy uzyskują korzyści związane z ekonomicznym połączeniem szeregowym, szybką diagnostyką, dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego.

Zabezpieczenie punktów dostępu

Aplikacja firewall SecurityBridge

Nawet najlepsze zabezpieczenia dostępu do maszyn i urządzeń są bezwartościowe, jeśli nie można wykluczyć włamania do sieci i zewnętrznej ingerencji w działanie systemu sterowania. Firewall SecurityBridge chroni sterowniki Pilz przed nieuprawnioną ingerencją. Monitoruje on przepływ danych między komputerem a sterownikiem i zgłasza nieautoryzowane zmiany w schemacie sterowania, chroniąc w ten sposób sterowniki za zaporą przed atakami z sieci i nieautoryzowanym dostępem.

Ochrona sterowników przed ingerencją

Moduł SecurityBridge
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl