Definicje i wymogi bezpieczeństwa odnoszące się do dyrektywy ATEX

Definicje i wymogi bezpieczeństwa odnoszące się do dyrektywy ATEX

Dyrektywa ATEX została włączona w ramy nowych europejskich norm prawnych. Oznacza to, że
począwszy od 20 kwietnia 2016r. w obrocie mogą znajdować się wyłącznie produkty zgodne z nową dyrektywą. Od 20 kwietnia 2016 będą wydawane również świadectwa zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Świadectwa wydane na podstawie  starej dyrektywy ATEX 94/9/WE zachowują ważność.

Skrót ATEX pochodzi od pojęcia ATmosphère EXplosibles (atmosfery wybuchowe). Producenci i operatorzy maszyn muszą stosować się do dwóch głównych dyrektyw, których celem jest zapobieganie wybuchom, a tym samym ochrona ludzi, środowiska i mienia:

  • Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (w odniesieniu do producentów i ich produktów)
  • Dyrektywa 1999/92/WE (w odniesieniu do użytkowników)

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE ma na celu ochronę osób przed zagrożeniem wybuchem. Reguluje podstawowe wymagania BHP podczas wprowadzania na rynek produktów przeznaczonych do użytkowania w atmosferze  potencjalnie wybuchowej. Dyrektywą tą objęte są również urządzenia nieelektryczne. W celu potwierdzenia, że zostały spełnione specyfikacje dyrektywy, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej procedury oceny zgodności.

Ponadto określono przepisy Dyrektywy 1999/92/WE mające na celu ochronę osób narażonych na działanie potencjalnie wybuchowej atmosfery. W dyrektywie tej stwierdza się, że pracodawca musi utworzyć dokument opisujący ochronę przed wybuchem, stanowiący część oceny zagrożeń.

Specyfikacje dyrektywy miejsca pracy obejmują:

  • podstawową ochronę przed eksplozją: ochrona ta zmniejsza lub nie dopuszcza do tworzenia się atmosfery wybuchowej;
  • wtórną ochronę przed eksplozją: ochrona ta nie dopuszcza do powstawania efektywnych źródeł zapłonu;
  • ochronę trzeciego rzędu przed eksplozją: ochrona ta ogranicza wpływ potencjalnej eksplozji do dopuszczalnego poziomu.

 

Tytuły dyrektywy ATEX

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dyrektywa ATEX 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?