Znak CE

Co się dzieje w przypadku, gdy urządzenie ciśnieniowe Kategorii III ma zostać wbudowane jako jednostka funkcjonalna w maszynie spełniającej wymagania dyrektywy maszynowej? Jak przeprowadzić procedurę oceny zgodności?

W opisanym przypadku procedura oceny zgodności przeprowadzana jest zgodnie z dyrektywą maszynową.
Urządzenie ciśnieniowe musi być opatrzone swoim własnym znakiem CE, zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.


Informacja uzupełniająca:

Wyciąg z 2. wydania wytycznych dotyczących stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Dyrektywa 97/23/WE dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED)
Zgodnie z artykułem 3, dyrektywa PED obowiązuje dla zagrożeń związanych z ciśnieniem, w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych w ramach zakresu ich pracy, wbudowywanych do lub połączonych z maszyną. Jeśli urządzenie ciśnieniowe, które już zostało wprowadzone na rynek, jest wbudowane w maszynę, wówczas dokumentacja techniczna producenta maszyny musi obejmować Deklarację zgodności WE tego urządzenia ciśnieniowego – patrz: paragraf 392, komentarze do Załącznika VII A 1 a.

Urządzenie ciśnieniowe zaklasyfikowane do kategorii nie wyższej niż 1, które jest wbudowane w maszynę, w ramach obowiązywania dyrektywy maszynowej, zostaje wyłączone z ram obowiązywania dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych. Zatem dla takiego urządzenia w pełni obowiązuje dyrektywa maszynowa. Należy zauważyć, że dyrektywa maszynowa uwzględnia ryzyko awarii podczas pracy – patrz: paragraf 207, komentarze do punktu 1.3.2 Załącznika I.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?