Polska | polski

RoHS

Co oznacza nazwa RoHS?

Dyrektywa ROHS 2 2011/65EC w sprawie ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) weszła w życie 3 stycznia 2013. Dyrektywa ROHS 2 ma na celu ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji; nakłada ona zakaz sprzedaży niektórych produktów, w przypadku gdy zawartość

  • ołowiu
  • rtęci
  • kadmu
  • sześciowartościowego chromu
  • polibromowanych bifenyli (PBB)
  • i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE)

przekracza ustalone normy.

Dla jakich produktów obowiązuje RoHS?

Dyrektywa RoHS ma na celu odciążenie zakładów utylizacji komunalnej od złomu elektronicznego i elektrycznego. Obowiązuje ona dla wszystkich urządzeń elektronicznych i elektrycznych jak np. żelazka, komputery, pralki i elektronarzędzia.
Z dyrektywy RoHS wyłączono części składowe stałej instalacji, jak np. komponenty instalacji pomiarowej, regulacyjnej sterującej i napędowej, jeżeli tworzą one z maszynami moduł funkcyjny. Urządzeń tych nie można porównać z urządzeniami z gospodarstw domowych ani pod

Dlaczego firma Pilz dobrowolnie zobowiązała się do przestrzegania przepisów RoHS?

Jako wiodący producent produktów automatyzacji bezpieczeństwa firma Pilz GmbH & Co. KG staje przed wyzwaniem, aby oddziaływanie jej produktów na środowisko naturalne w całym cyklu użytkowania było jak najmniejsze. Z tego względu Pilz GmbH & Co. KG zdecydowała się dostosować wszystkie swoje produkty do wyżej wymienionych dyrektyw.

Aby w dalszym ciągu zapewniać jakość i niezawodność produktów, wszystkie elementy konstrukcyjne zostały wstępnie sprawdzone pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS i uzyskały status przydatności. Ponadto na nowo zdefiniowano parametry procesu dla lutów bezołowiowych od maja 2006. Pozwoliło to na utworzenie właściwej podstawy pozwalającej przekształcać urządzenie na kompatybilne z dyrektywą RoHS. Od tego momentu produkty firmy Pilz są wytwarzane przy zastosowaniu lutów bezołowiowych z komponentów zgodnych z dyrektywą RoHS.

Dzisiaj nasza firma stosuje się do dyrektywy RoHS 2 i jej regulacji dla wyjątków zgodnie z załącznikiem III zmodyfikowanej dyrektywy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl