Polska | polski

Znajomość norm

Czy dla producenta maszyn postanowienia norm są wiążące?

Zgodnie z artykułem 5 dyrektywy maszynowej, przed wprowadzeniem maszyny na rynek (lub jej uruchomieniem) producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel, ustanowiony w ramach Wspólnoty, musi zapewnić spełnienie przez maszynę obowiązujących zasadniczych wymagań bezpieczeństwahigieny pracy. Nie musi być wyszczególnione zastosowanie konkretnych norm.

„Założenie zgodności” – Użytkownik działa zgodnie z ustawą/dyrektywami
Jednakże zastosowanie norm zharmonizowanych nie inicjuje „założenia zgodności”, to znaczy założenia, że maszyna została zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z odpowiednimi podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwahigieny pracy. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu obowiązuje przeciwną stronę. W razie niezastosowania zharmonizowanych norm, obowiązek dostarczenia dowodu w przypadku reklamacji spoczywa na producencie.

Do określenia aktualnego stanu można również przywołać normy zharmonizowane, co jest minimalnym wymaganiem dotyczącym producenta (zgodnie z Załącznikiem 1 dyrektywy maszynowej).

Norma uważana jest za zharmonizowaną, jeśli została wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl