Perusteet - yhdenmukaistetut standardit, direktiivit ja lait EU:ssa

Miten yhdenmukaistetut standardit, direktiivit ja lait liittyvät toisiinsa?

Standardipalapeli

Euroopan Unioni yhtenäistyy jatkuvasti. Tämä aiheuttaa sen, että koneenrakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset yhdenmukaistuvat. Ensiksi EU määrittelee direktiivien avulla yleiset suojaustavoitteet. Nämä suojaustavoitteet edellyttävät tarkkaa erittelyä. Konkreettinen säätely tapahtuu standardeilla.

EU-direktiivit astuvat voimaan vasta sitten, kun EU-maat integroivat ne kansalliseen lainsäädäntöön. Kaikissa EU-maissa on siis laki tai asetus, joka viittaa vastaavaan EU-direktiivin ja korottaa sen siten kansalliseksi laiksi.

Tilanne on erilainen asetusten kohdalla. EU:n asetus voi tulla suoraan voimaan sen jälkeen, kun EU:n komissio on ratifioinut sen, eikä sitä tarvitse saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Standardi täytetty, vaatimukset täytetty – yhdenmukaistetut standardit

Standardeilla ei itsessään ole oikeudellista asemaa. Sen ne saavat vasta, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä tai kansallisten lakien ja asetusten kautta. Näiden niin kutsuttujen yhdenmukaistettujen standardien julkaisu aktivoi ns. ”olettamusvaikutuksen“ . Standardin käyttäjä voi siten olettaa, että hän toimii lakien ja direktiivien mukaisesti. Onnettomuustapauksessa pätee käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettu standardi viittaa ei-yhdenmukaistettuun standardiin, se voi saada yhdenmukaistukseen verrattavan aseman.

 

Standardit, direktiivit ja lait EU:ssa

EU:n standardien yhdenmukaistamistyö - konsulttiyritys ERNST & YOUNG on vahvistettu HAS:n toimeksisaajaksi/urakoitsijaksi

Labyrintti asiakirjakansion kanssa

Kansainvälinen standardointityö on tärkeää, mutta ilman yhdenmukaistamista EU:n direktiivien ja asetusten kanssa se on käytännössä epätäydellistä eikä saavuta tavoitteitaan. Pahimmassa tapauksessa tuote- ja turvallisuusvaatimukset voivat poiketa IEC- ja ISO-tasolla CEN/CENELEC-standardien versioista, mikä on erittäin kriittinen tilanne kaupallisille yrityksille, jotka ovat maailmanlaajuisia markkinatoimijoita!

Standardien kehittäminen ja julkaiseminen tapahtuu nykyään lähes aina kansainvälisellä IEC- ja ISO-tasolla. Ihannetapauksessa standardit olisi hyväksyttävä eurooppalaiseen standardikokoelmaan ilman muutoksia. EU:ssa vastuu yhdenmukaistettuun standardointiin hyväksymisestä on Euroopan komissiolla . Viimeksi mainittu on antanut yhdenmukaistettujen standardien neuvonantajien (HAS-konsultit) tehtäväksi verrata EU:n ja Euroopan yhteisön direktiivien tai asetusten olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Niiden hyväksymisestä, koordinoinnista ja talousarvion seurannasta vastasi konsulttiyritys ERNST & YOUNG (E&Y) HAS-sopimustoimittajana tammikuuhun 2022 asti. Lokakuussa 2021 tähän neuvontatehtävään varatut EU:n määrärahat oli kuitenkin jo käytetty, ja yhdenmukaistamisprosessi oli pysähtynyt.

Uusi sopimus, jonka toimeksisaajana on jälleen E&Y, on nyt ollut voimassa elokuusta 2022 alkaen. Tällä välin yhdenmukaistamistyö oli enemmän tai vähemmän keskeytyksissä. Tuloksena on huomattava yhdenmukaistamisen jälkeenjääneisyys, joka on nyt selvitettävä vaiheittain, jotta julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä voidaan toteuttaa mahdollisimman pian.

Uusi sopimus sisältää seuraavat tärkeät ja olennaiset muutokset:

  1. HAS-konsultit saavat käyttää enintään 25 prosenttia arvioituun työaikaansa osallistumiseen kokouksiin ja yhteydenpitoon standardointielimissä. Tämän etuna on, että yhdenmukaistamiserot voidaan välttää aikaisemmin.
  2. Yhdenmukaistamisen arviointia varten on tulevaisuudessa olemassa selkeä, jäsennelty arviointimenettely:
  • EI yhdenmukaistamispoikkeamia ISO/IEC tai CEN/CENELEC = "COMPLIANT"
  • Kriittiset yhdenmukaistamispoikkeamat = "LACK of COMPLIANCE" = Vaatimustenmukaisuusolettamaa ei ole annettu tai
  • Ehdollinen vaatimustenmukaisuus "CONDITIONAL COMPLIANCE" = Vaatimustenmukaisuusolettama rajoituksin

On toivottavaa, että uusi sopimus ja muuttunut menettely tehostavat yhdenmukaistamistyötä ja että standardit yhdenmukaistetaan nopeammin ja julkaistaan lopulta EU:n virallisessa lehdessä. Tämä antaisi muodollisen ja lopullisen oletuksen direktiivien ja asetusten noudattamisesta.

Menettely standardien julkaisulle EU:n virallisessa lehdessä

EU-komissio on 18.3.2019 EUVL:ssa julkaistulla täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/436 ilmoittanut muutoksista yhdenmukaistettujen standardien listaan konedirektiivin 2006/42/EY osalta. Päätös päivittää listan standardeista, joiden käyttö aktivoi vaatimustenmukaisuusolettaman konedirektiivin 2006/42/EY mukaan.

Täydellinen luettelo yhdenmukaistetuista standardeista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä edellä mainitun päätöksen voimaantuloon asti. Julkaisu oli voimassa seuraavan luettelon julkaisuun saakka. Luettelon viimeisin versio, jossa on yleiskatsaus kaikista konedirektiivin mukaisista yhdenmukaistetuista standardeista, julkaistiin 9. maaliskuuta 2018.

Julkaisukäytäntö muuttui perusteellisesti.

Täytäntöönpanopäätöksestä (EU)2019/436 alkaen kuvataan ainoastaan muutokset edelliseen asiakirjaan verrattuna, eikä kokonaisluetteloa enää julkaista.

Julkaisut ovat nyt rakenteeltaan seuraavat, ja niissä on yhteensä kolme liitettä:

  • Liite I: Uudet yhdenmukaistetut standardit
  • Liite II: Aiemmin julkaistut yhdenmukaistetut standardit, joihin on lisätty tiettyjä rajoituksia
  • Liite III: Aiemmin yhdenmukaistetut standardit, jotka poistetaan EU:n virallisesta lehdestä

Ensimmäisen päätöksen jälkeen on ilmestynyt säännöllisin väliajoin uusia päätöksiä, joita varten on noudatettava edellä kuvattua menettelyä. Löydät yleiskatsauksen näistä päätöksistä EU-komission kotisivuilta. Sieltä löydät yhteenvedon kaikista Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuista yhdenmukaistetuista standardeista. Yhteenveto sisältää kaikki standardit, joiden osalta oli vielä laatimishetkellä voimassa vaatimustenmukaisuusolettama, sekä standardit, jotka on jo poistettu Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

Tällä yhteenvedolla ei kuitenkaan ole minkäänlaista oikeusvaikutusta. EU:n komissio antaa tämän yhteenvedon ainoastaan tiedoksi. Vaikka kaikki mahdolliset varotoimet on toteutettu sen varmistamiseksi, että yhteenveto päivitetään säännöllisesti ja että se on tarkka, virheitä voi esiintyä ja yhteenveto voi olla milloin tahansa epätäydellinen. Käyttäjä ei siis voi välttää etsimästä häntä koskevia standardeja täytäntöönpanopäätöksistä.

Jos tarvitset tukea, Pilz tarjoaa kattavat palvelut koneturvallisuuden liittyen.

Palveluihin

Uusi menettely standardien julkaisulle EU:n virallisessa lehdessä

Aiheen yleiskatsaus

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk