Toiminnallinen turvallisuus

Mitä toiminnallinen turvallisuus tarkoittaa?

Standardien labyrintti

Vaarojen syyt ja niiden välttämiseksi käytettävät tekniset toimenpiteet ovat hyvin erilaisia. Erilaiset turvallisuustyypit erotetaan esim. mahdollisen vaaran syyn perusteella.

Toiminnallisesta turvallisuudesta puhutaan, kun turvallisuus on riippuvainen ohjausjärjestelmän oikeasta toiminnasta.

Toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavissa vaatimuksissa riskiarvioinnilla on keskeinen rooli. Koneiden riskien arvioinnissa ja vähentämisessä toteutettavat toimet perustuvat EN ISO 12100 -standardiin. Turvallisuustoimintojen arviointi ja varmistus suoritetaan standardien EN ISO 13849 ja EN IEC 62061 mukaan edellyttäen, että vaadittava tekninen suojaustoimenpide riippuu ohjausjärjestelmästä. Turvallisuuden eheystason (PL, SIL) vaatimukset perustuvat riskiarviointiin.

Quo vadis "toiminnallinen turvallisuus"?

Nuolet johtavat standardeihin

Myös automaatiossa suuntaus on kohti digitalisaatiota. Monimutkaisuuden lisääntyessä konfiguroitavia tai ohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä käytetään yhä useammin koneiden ja laitteiden suojaamiseen. Koneiden ohjauksia suunniteltaessa tulee riskiarvioinnin yhteydessä usein esiin kysymys siitä, miten ohjaukseen liittyvien turvatoimintojen vaadittu turvataso valitaan. Valmistajien on valittava komponentit tiettyjen kriteerien mukaan ja yhdistettävä ne toisiinsa. Riskiarvioinnissa tarkastellaan komponentin vaarallisen vikaantumisen todennäköisyyttä. Eri osien vikaantumistodennäköisyyksiä on tällöin tarkasteltava yhdessä. Vaadittu turvallisuustaso määritetään kuvaajien avulla, jotka kuvaavat vammojen vakavuutta ja altistumisen kestoa tai taajuutta. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat turvallisuustekniset vaatimukset ohjausjärjestelmälle. Kaikkia turvallisuustoimintoja tarkastellaan. Esimerkiksi suojaus tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä tai sammutus vaaratilanteessa hätäpysäytystoiminnon avulla tai myös se, että kone on turvallinen, vaikka ohjausjärjestelmä vikaantuisi. 

Koneen turvallisuuteen kohdistuvien vaatimusten lisäksi on otettava huomioon myös tuottavuus. Muussa tapauksessa kiinnostus turvalaitteiden manipulointiin kasvaa.  

Koneiden ohjausten turvallisuuden kannalta merkityksellisiä osia koskevat vaatimukset on määritelty sekä ISO 13849 että IEC 62061 -standardissa.

Siirtymäkaudet ja yhdenmukaistaminen

ISO 13849-1:n julkaiseminen oli alun perin suunniteltu vuodelle 2021, mutta se on siirretty vuoteen 2023. Vielä ei ole tiedossa EU-standardin EN ISO 13849-1 yhdenmukaistamisen ajankohta tai kuinka pitkä mahdollinen siirtymäkausi standardien virallisessa lehdessä julkaisemisen jälkeen voisi olla.

IEC 62061:n yhdenmukaistaminen EN IEC 62061 -standardiksi kesti vuoden. Heti kun kansainvälinen IEC- tai ISO-standardi on julkaistu EU-standardina Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sovelletaan vaatimustenmukaisuusolettamaa. Tämä tarkoittaa, että valmistaja, joka noudattaa standardin eritelmiä, voi olettaa täyttävänsä konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja voi näin ollen kiinnittää CE-merkinnän koneeseensa osana vaatimustenmukaisuuden arviointia vaatimustenmukaisuusvakuutuksen avulla. Ratifioituja kansainvälisiä standardeja voidaan soveltaa heti, kun ne on julkaistu IEC:n tai ISO:n sivustoilla. Siitä huolimatta on suositeltavaa tutustua tuleviin uudistuksiin varhaisessa vaiheessa.

Aikataulu   Tilanne  Aikataulu  Tilanne 
ISO 13849-1 (FDIS) 
  • julkaistu
IEC 62061 (FDIS) 
  • julkaistu
ISO 13849-1  
  • julkaistu
IEC 62061  
  • julkaistu
EN ISO 13849-1  avoin EN 62061 
  • julkaistu
EN ISO 13849-1 (yhdenmukaistettu)  avoin EN 62061 (yhdenmukaistettu) 
  • julkaistu

Toiminnallinen turvallisuus yhdellä silmäyksellä

Toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvä neuvonta

Toiminnallisen turvallisuuden tavoitteena on aina suojata ihmisiä ja koneita vaaroilta. Euroopassa asiaankuuluvat toiminnallisen turvallisuuden standardit koneenrakennuksen alalla on listattu konedirektiivissä. Lataa nyt "Toiminnallinen turvallisuus" -juliste ja selvitä yhdellä silmäyksellä riskien arviointi ja riskien vähentäminen EN ISO 12100 -standardin mukaisesti. Voit käyttää kahta tärkeää tästä ns. A-standardista johdettua standardia: EN ISO 13849-1 tai EN IEC 62061.

Lataa Toiminnallinen turvallisuus -juliste

Lisätietoa

Aiheen yleiskatsaus

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk