Suomi | suomi

Turvallisuuden eheystaso (SIL)

Toiminnallinen turvallisuus standardin EN/IEC 62061 mukaan

Turvallisuuden eheystaso (SIL)

Standardi EN IEC 62061 on sektoristandardin EN/IEC 61508 alainen standardi. Se kuvaa koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten ohjausjärjestelmien toteutuksen ja käsittää koko elinkaaren suunnitteluvaiheesta romutukseen.

Toisin kuin EN 61508, se on listattu EUVL:ssä yhdenmukaistetuksi standardiksi. Siten standardin oletusvaikutus on voimassa.

Standardin EN/IEC 62061 sisältö

Standardi EN 62061 käsittelee riskien arviointia riskigraafin perusteella, joka on tässä esitetty taulukkona. Lisäksi suoritetaan turvallisuustoimintojen validointi rakenteellisilla ja tilastollisilla menetelmillä.

Standardin EN 13849-1 tavoin tavoitteena on määrittää turvallisuustoimenpiteet riskien minimointiin. Tämänkin standardin puitteissa vaaditaan kattavia laskelmia. Työtä voidaan vähentää huomattavasti sopivalla ohjelmistolla kuten Safety Calculator PAScalilla. Lataa laskentatyökalu ilmaiseksi tai käytä PASmsi-turvasovellusta.

 

Miltä näyttää riskitarkastelu standardin EN 62061 mukaan?

Riskiarviointi on iteratiivinen prosessi. Tämä tarkoittaa, että prosessi on ehkä suoritettava useaan kertaan. Riskiarviointi ja SIL:n määritys tulisi periaatteessa suorittaa jokaiselle vaaralle, jossa riskiä tulisi pienentää ohjausteknisillä toimenpiteillä.

Riskiarviointi pitää suorittaa standardin EN 62061 mukaan seuraavien kohtien mukaan:

  • Vamman vakavuus (S)
  • Vaaralle altistumisen taajuus ja/tai kesto (F)
  • Vaaraa aiheuttavan tapahtuman ilmenemistodennäköisyys (W)
  • Mahdollisuus välttää tai rajoittaa vahinko (P)

 

SIL-luokitus standardin EN 62061 mukaan

Vakavuuden (S) luokittelu

Vaikutus Vakavuus (S)
peruuttamaton: kuolema, silmän tai käsien menetys 4
peruuttamaton: murtuneet raajat, yhden/useamman sormen menetys 3
peruuntuva: vaatii lääkärin hoitoa 2
peruuntuva: vaatii ensiapua 1

 

Vaaralle altistumisen (F) taajuus ja/tai kesto

Altistumisen taajuus Kesto (F) > 10 m*
<= 1h 5
> 1 tunti - < = 1 päivä 5
> 1 tunti - < = 2 viikkoa 4
> 2 viikkoa - < = 1 vuosi 3
> 1 vuosi 2

* Jos kesto on alle 10 min, arvo voidaan pyöristää alaspäin seuraavalle askelmalle.

 

Todennäköisyyden luokittelu (W)

Esiintymistodennäköisyys Todennäköisyys (W)
erittäin korkea 5
todennäköinen 4
mahdollinen 3
harvinainen 2
ei merkittävä 1

 

Vahingon välttämisen tai rajoittamisen (P) mahdollisuuden luokittelu

Mahdollisuus välttää tai rajoittaa Välttäminen ja rajoittaminen (P)
mahdoton 5
harvinainen 3
todennäköinen 1

 

SIL-matriisi

SIL määritetään seuraavan taulukon perusteella. Luokka K lasketaan kaavalla K = F + W + P .

Vakavuus (S)

Luokka (K)
3 - 4
Luokka (K)
5 - 7
Luokka (K)
8 - 10
Luokka (K)
11 - 13
Luokka (K)
14 - 15
4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3
3   (AM) * SIL 1 SIL 2 SIL 3
2     (AM) SIL 1 SIL 2
1       (AM) SIL 1

* AM = muut toimenpiteet

 

Mitkä vaatimukset pitää ottaa huomioon?

Relevanttien turvallisuustoimintojen pitää periaatteessa täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:


Laitteiston turvallisuuden eheysvaatimukset koostuvat seuraavista

  • Rakenteelliset rajoitukset laitteiston turvallisuuden eheydelle
  • Vaaraa aiheuttavien laitteistovikojen todennäköisyydelle asetettavat vaatimukset
  • Systemaattiselle turvallisuuden eheystasolle asetettavat vaatimukset (vaatimukset vikaantumisen välttämiselle sekä systemaattisten virheiden hallinnalle

 

 

Rakenteelliset rajoitukset laitteiston turvallisuuden eheydelle

Turvallisuuden eheystaso, joka saavutetaan SRECS:n (Safety-Related Electrical Control System) avulla rakenteellisten rajoitusten perusteella, on alhaisempi tai sama kuin jonkin turvallisuustoiminnon suoritukseen osallistuvan osajärjestelmän SILCL. Tässä ohjausjärjestelmän arkkitehtuurilla ja turvallisten virheiden määrällä (SFF) on tärkeä rooli.

Osajärjestelmien rakenteelliset rajoitukset:

Turvallisten vikaantumisten lukumäärä
(SFF)
Laitteiston virheensietokyky
HFT 0
Laitteiston virheensietokyky
HFT 1
Laitteiston virheensietokyky
HFT 2
< 60 % ei sallittu SIL 1 SIL 2
60 % - < 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3
90 % - < 99 % SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99 % SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Laitteiston virheensietokyky
SFF: Safe failure fraction (turvallisten virheiden lukumäärä)
SILCL: SILclaim (suurin SIL, joka voidaan vaatia osajärjestelmältä)

 

Vaaraa aiheuttavien laitteistovikojen todennäköisyydelle asetettavat vaatimukset

Kunkin SRCF:n vaaraa aiheuttavista tilapäisistä laitteistovioista aiheutuvan vaaraa aiheuttavan vikaantumisen todennäköisyys pitää olla sama tai pienempi kuin turvallisuusvaatimuksissa määritetty vikaantumisraja-arvo.

SIL-taso standardin EN 62061 mukaan Vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys tuntia kohti (PFHD) [1/h]
SIL 3 >= 10 E-8 - < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 - < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 - < 10 E-5

Kokeile laskentatyökalua (PAScal), jolla oleelliset tunnusarvot voidaan määrittää helposti.

 

EN IEC 61511: Toiminnallinen turvallisuus – turvallisuustekniset järjestelmät prosessiteollisuuteen

Standardi EN IEC 61511 määrittää prosessiteollisuuden turvallisuusteknisten järjestelmien minimivaatimukset. Se perustuu standardiin IEC 61508, mutta se on räätälöity prosessiteollisuudelle.

Osa 1: Yleistä, käsitteet, vaatimukset järjestelmille, ohjelmistoille ja laitteille
Osa 2: Osan 1 käyttöohjeet
Osa 3: Tarvittavan turvallisuuden eheystason määritysohjeet

 

Standardin EN/IEC 61511 sisältö

Turvallisuusteknisiä järjestelmiä käytetään jo vuosien ajan prosessiteollisuuden turvallisuusteknisiin tehtäviin. Jotta prosessinohjaustekniikka turvallisuusteknisille toiminnoille voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön, sen pitää täyttää tietyt minimivaatimukset ja vastata tiettyä suorituskykytasoa.

Standardi EN IEC 61511 edellyttää vaara- ja riskiarvioinnin. Siitä johdetaan turvallisuusteknisen järjestelmän erittelyt. Muita turvallisuusjärjestelmiä käsitellään vain siinä laajuudessa, jossa niiden osuus voidaan ottaa huomioon turvallisuusteknisten järjestelmien suorituskykyvaatimusten tarkastelussa. Turvallisuustekninen järjestelmä käsittää kaikki turvallisuusteknisten toimintojen vaatimat komponentit ja osajärjestelmät antureista toimilaitteisiin. Turvallisuuselinkaari ja turvallisuuden eheystaso (TET) muodostavat perustan näiden kansainvälisten standardien käytölle.

Standardissa käsitellyt turvallisuustekniset järjestelmä perustuvat sähköiseen (S)/elektroniseen (E)/ ohjelmoitavaan elektroniseen (OS) teknologiaan. Jos loogisten ohjausten toteutukseen käytetään muita teknologioita, tulisi käyttää tämän normin perusperiaatteita soveltuvin osin. Standardissa tarkastellaan myös turvallisuusteknisten järjestelmien antureita ja toimilaitteita riippumatta niissä käytetystä teknologiasta.

Standardi IEC 61511 on standardin IEC 61508 puitteissa räätälöity prosessiteollisuudelle.

Lisätietoa:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk