Technická dokumentace

Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES je každý výrobce stroje/zařízení povinen dokumentovat jednotlivé fáze vývoje stroje/zařízení. Tato povinnost platí pro všechny fáze životního cyklu stroje a je předpokladem pro značku CE.

Technická dokumentace musí splňovat následující požadavky:

 • Doba archivování: nejméně 10 let od výroby stroje
 • Zpracování v jednom z úředních jazyků EU
 • Předkládání podle požadavku příslušných národních úřadů
 • Obsah a výsledky dokumentace musí být zpětně prokazatelné (vznik, odpovědnosti atd.)

 

Technická dokumentace podle směrnice o strojních zařízení zahrnuje konkrétně:

 • Celkové schéma stroje a schémata řídicích okruhů
 • Podrobná a úplná dokumentace (event. s výpočty, výsledky zkoušek atd.) pro kontrolu souladu stroje se základními bezpečnostními a zdravotními požadavky
 • Seznam základních požadavků této směrnice, norem a dalších technických specifikací, které byly aplikovány při konstrukci stroje a rovněž popis řešení, která byla zvolena jako prevence nebezpečí působeného strojem (zpravidla pokryto analýzou rizik)
 • Technické zprávy nebo vystavené certifikáty, zprávy nebo výsledky zkoušek týkajících se shody, návod k provozu stroje
 • Všeobecný popis stroje
 • Prohlášení shody nebo prohlášení o zabudování a návod k montáži
 • Prohlášení shody pro stroje nebo přístroje zabudované ve stroji

 

Požadavky na provozovatele / zaměstnavatele

U přestaveb, které nepředstavují žádné podstatné změny, je zpravidla za bezpečnost těchto přestaveb zodpovědný provozovatel / zaměstnavatel. Provozovatel / zaměstnavatel musí zajistit, aby svým zaměstnancům poskytoval pouze bezpečné pracovní prostředky a měl by přitom dbát zejména na následující skutečnosti:

 • respektování zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v konkrétní zemi
 • respektování nařízení o bezpečnosti provozu (v Německu)
 • zpracování dokumentu pro kontrolu podstatných změn
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?