Směrnice o strojních zařízeních / Nařízení o strojních zařízeních

Symbol pro souhru norem

Oficiální název směrnice o strojních zařízeních: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění). Platí od 29.12.2009. Bez ohledu na místo a datum výroby podléhají směrnici EU o strojních zařízeních všechny stroje, které začaly být poprvé v evropském hospodářském prostoru používány od 1.1.1995 a musí tedy nést certifikační značku CE.

Oficiální název nařízení o strojních zařízeních: Nařízení (EU) 2023/1230 Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních.

 

Směrnice o strojních zařízeních je jedním z nejdůležitějších právních předpisů pro harmonizaci základních bezpečnostních požadavků na stroje v Evropské unii. Popisuje jednotné požadavky na bezpečnost a zdraví při spolupráci člověka se strojem. Směrnice podporuje volný obchod se strojním zařízením na vnitřním trhu a zaručuje vysokou úroveň ochrany zaměstnancům a občanům EU.

Evropská komise za účelem dalšího zlepšování úrovně bezpečnosti, respektování faktorů bezpečnosti a plnění nových požadavků technologického vývoje rozpracovala směrnici o strojních zařízeních do podoby nařízení o strojních zařízeních.

Nařízení (EU) o strojních zařízeních bude zveřejněno v Úředním listu Evropské unie v r. 2023. Povinně bude muset být aplikováno teprve po přechodné době.

Ze směrnice o strojních zařízeních bude nařízení o strojních zařízeních

Zveřejnění v Úředním listu Evropské unive 2023 je závazné a znamená, že nové nařízení o strojních zařízeních vystřídá směrnici o strojních zařízení jako nejdůležitější právní předpis pro strojní bezpečnost. Nové náměty a témata, např. digitalizace, si vyžádaly přepracování směrnice o strojních zařízeních. Nové nařízení o strojních zařízeních bude po přechodném období platit pro všechny podniky v Evropském hospodářském prostoru, které se zabývají konstrukcí, výrobou a prodejem strojů. Podmínky budou muset splňovat i stroje, které budou do Evropského hospodářského prostoru dováženy.

Nařízení (EU) o strojních zařízení vstupuje ve všech zemích EU v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním listu. Jako výrobce strojů máte tedy 42 měsíců čas na opatření, která Vám zajistí splnění nových požadavků na stroje a zařízení. Nařízení o strojních zařízeních se stane plně závazným v roce 2027..

Změny podle nového nařízení (EU) o strojních zařízeních

Nařízení o strojních zařízení výrobcům strojů konkrétně specifikuje, jak se mají k podstatným změnám strojů a ke strojům podléhajícím povinné kontrole postavit. Navíc je do nařízení zahrnut i rostoucí význam digitalizace a Industrial Security: Popisuje požadavky na kybernetickou bezpečnost produktů a na digitální návody k provozu. Nařízení o strojních zařízeních zahrnuje stejně jako dříve stroje a nyní také „příbuzné produkty“ (related products).

  • Stroje podléhající kontrolám: Katalog strojů podléhajících kontrolám, který byl dosud uveden v Příloze IV směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, je „přesunut“ do Přílohy I a v části A obsahuje seznam vysoce rizikových strojů, u kterých se předpokládá povinná zkouška a certifikace provedená třetí stranou. V budoucnu bude povinné kontrole podléhat šest kategorií strojů, přičemž aplikace harmonizované normy výrobce této povinnosti nezprošťuje. To je důsledkem aktuálního vývoje umělé inteligence. Výrobci strojů tedy již pro šest skupin produktů uvedených v seznamu nebudou moci sami prokazovat shodu souladem s harmonizovanou normou, ale budou se muset obracet na notifikovaný akreditační orgán.
  • Podstatné změny: Nařízení bylo rozšíření o stanovení pojmů pro podstatnou změnu strojních zařízení a právní důsledky takové změny. Řízení o hodnocení shody je pro bezpečnost strojních zařízení zapotřebí, jestliže dojde k hluboké změně nebo jestliže budou provedeny změny, které se týkají shody stroje se zákonnými ustanoveními pro značku CE. Přitom platí, že uživatel se v důsledku závažné změny stává výrobcem – se všemi povinnostmi.
  • Součásti související s bezpečností: Podle stanovení pojmů nyní součásti související s bezpečností zahrnují kromě součástí fyzického druhu nebo digitálního a/nebo smíšeného druhu rovněž software.
  • Rozmach nových digitálních technologií jako umělá inteligence, internet věcí a robotika přináší pro bezpečnost produktů nové výzvy. Nařízení pokrývá bezpečnostní rizika, jejich zdrojem jsou nové digitální technologie.
  • V novém odstavci „Protection against corruption“ klade nyní nařízení o strojních zařízení rovněž požadavky na kybernetickou bezpečnost strojů. Hrozby vyvolané kybernetickou bezpečností nesmí ovlivnit bezpečnostní funkce stroje. Výrobci budou muset své současné koncepce bezpečnosti v tomto smyslu přepracovat!
  • Digitální návod k provozu: Povoluje se dodání návodu k provozu v digitální podobě. Na žádost zákazníka však musí výrobce návod k provozu poskytnout v tištěné podobě. Digitální podobu smí mít i EU prohlášení o shodě. Neúplné stroje smí být dodávány s digitálním návodem k montáži i digitálním prohlášením o zabudování.

Harmonizované normy

Jak se bude postupovat u harmonizovaných norem, které dosud spadaly pod směrnici o strojních zařízeních, to ještě není definitivně vyjasněno. Podle současného stavu musí být vytvořen nový seznam. Při počtu více než 750 norem v seznamu si to vyžádá značné úsilí po dobu několika let. Při přechodné době stanovené na 42 měsíců mají tedy normativní grémia před sebou spoustu práce. Otázkou tedy zůstává, zda v době nabytí platnosti nařízení (EU) o strojních zařízení – pravděpodobně 2027 – budou příslušné normy jako harmonizované k dispozici. Pilz pro Vás změny sleduje!

Další informace:

Nové nařízení o strojních zařízeních – webová stránka EU

 

Co je stroj?

Ve smyslu směrnice je za strojní zařízení mimo jiné považován soubor vzájemně spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá a které jsou vzájemně spojeny pro určité použití.

Ke strojním zařízením ve smyslu směrnice o strojních zařízeních rovněž náleží:

  • Soubor strojních zařízení nebo komplexní zařízení. Ke komplexním zařízením patří rovněž výrobní linky, speciální stroje složené z více strojních zařízení, vzájemně propojená strojní zařízení
  • Bezpečnostní konstrukční prvky: O tom, které součásti musí být klasifikovány jako bezpečnostní, se vede velmi kontroverzní diskuse. Zatím není v tomto směru patrný žádný jednotný trend.
  • Vyměnitelná přídavná zařízení, s nimiž mohou být měněny základní funkce stroje
  • Neúplná strojní zařízení

Jako doplněk k výše uvedeným strojním zařízením je k dispozici katalog výjimek ke strojním zařízením, která by podle definice spadala do rozsahu použití směrnice, avšak zpravidla pro ně neplatí žádné právní předpisy.

Návod k aplikaci směrnice o strojních zařízeních

Návod pro používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Pro výklad textu směrnice je určen praktický „Návod k používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES". Návod byl vydán ve verzi 2.2 a je možné si ho stáhnout ze stránky Evropské komise. Od předchozí verze 2.1 se nejnovější verze liší především doplňky a vysvětlivkami, zejména k pojmům „bezpečnostní konstrukční díly“ a „neúplná strojní zařízení“, a rovněž některými úpravami, aby byla zaručena shoda s návodem ke směrnici o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých rozsazích napětí na trh.

K odstavci „Mode selection“ (§ 204) byl připojen krátký odstavec o bezpečnostně technických požadavcích. Navíc jsou zde i dva nově připojené odstavce o řídicích jednotkách strojů (§ 417) a bezpečnostních součástech, které jsou považovány za logické moduly (§ 418).

Přednáška: Co přinese budoucnost k problematice bezpečnosti strojních zařízení?

Přednáška na Pilz Automation Days: Co přinese budoucnost k problematice bezpečnosti strojních zařízení?

Strojní bezpečnost je základním předpokladem pro efektivní spolupráci člověka se strojem, při které nedochází k úrazům. Nové náměty a témata, např. digitalizace, vyžadují doplnění dnes platných směrnic a norem. Klaus Stark ve svém příspěvku naznačuje, kam by cesta mohla směřovat.

Přehled harmonizovaných norem podle směrnice o strojních zařízeních

Leták s informacemi o ochranných opatřeních pro stroje a zařízení

Zachovejte si přehled v džungli předpisů! Leták k „Ochranným opatřením pro stroje a zařízení - důležité harmonizované normy podle směrnice o strojních zařízeních“ přehledně uvádí normy A/B a C. Současně získáte i přehled o našich produktech relevantních z hlediska bezpečnosti.

Stáhněte si leták!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?