Směrnice o strojních zařízeních

Symbol pro souhru norem

Oficiální název směrnice o strojních zařízeních: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění). Platí od 29.12.2009. Bez ohledu na místo a datum výroby podléhají směrnici EU o strojních zařízeních všechny stroje, které začaly být poprvé v evropském hospodářském prostoru používány od 1.1.1995 a musí tedy nést certifikační značku CE.

 

Směrnice o strojních zařízeních je jedním z nejdůležitějších právních předpisů pro harmonizaci základních bezpečnostních požadavků na strojní zařízení v Evropské Unii. Popisuje jednotné požadavky na bezpečnost a zdraví při spolupráci člověka se strojem. Směrnice podporuje volný obchod se strojním zařízením na vnitřním trhu a zaručuje vysokou úroveň ochrany zaměstnancům a občanům EU.

Aktuální informace ke směrnici o strojních zařízeních

Pro další zlepšování úrovně bezpečnosti, uvážení aspektů Security a zajištění postupů v souladu s technologickým vývojem změnila Komise EU směrnici o strojních zařízení na nařízení o strojních zařízeních.

Nařízení (EU) o strojních zařízeních bude zveřejněno v Úředním listu Evropské unie v r. 2023. Závazným se stane teprve od 20. ledna 2027.

Proces hodnocení shody podle směrnice o strojních zařízeních

Dva muži a jedna žena s ochrannými přilbami stojí ve výrobní hale a dívají se do tabletu

Stroje nebo zařízení uváděná do oběhu musí mít prohlášení o shodě a musí být opatřeny značkou CE. Výrobce tím potvrzuje, že výrobek odpovídá základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům všech příslušných směrnic a nařízení. U neúplných strojních zařízení se prohlášení o shodě a značka CE nahrazují prohlášením o zabudování a návodem k montáži.  Směrnice stanovuje, že řízení o hodnocení shody musí být plně ukončeno při prvním uvedení stroje do oběhu . Použití harmonizovaných norem je dobrovolné, může však posuzování shody usnadnit.

U většiny strojních zařízení může výrobce shodu se směrnici prohlásit na vlastní odpovědnost tím, že vystaví ES prohlášení o shodě a na strojní zařízení umístí značku CE. Pro některá strojní zařízení a bezpečnostní součásti s vysokým potenciálním rizikem, které spadají do rozsahu Přílohy IV směrnice se však musí posuzování shody účastnit i notifikovaná osoba (např. zkušební a certifikační orgán), která provede zkoušku typu nebo kontroluje metodu rozsáhlého zabezpečení kvality.

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG klade požadavky na výrobce strojů a zařízení a rovněž i neúplných zařízení při provádění a dokumentaci posouzení rizik. Příloha I, Všeobecn zásady bod 1 směrnice o strojních zařízeních: „Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněnec musí zajistit, aby bylo provedeno posouzení rizik, aby byly zjištěny požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví platné pro toto strojní zařízení. Stroj pak musí být zkonstruován a vyroben s ohledem na výsledky posouzení rizik“.

Co je strojní zařízení podle směrnice?

Ve smyslu směrnice je za strojní zařízení mimo jiné považován soubor vzájemně spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá a které jsou vzájemně spojeny pro určité použití.

Ke strojním zařízením ve smyslu směrnice o strojních zařízeních rovněž náleží:

  • Soubor strojních zařízení nebo komplexní zařízení. Ke komplexním zařízením patří rovněž výrobní linky, speciální stroje složené z více strojních zařízení, vzájemně propojená strojní zařízení
  • Bezpečnostní konstrukční prvky: O tom, které součásti musí být klasifikovány jako bezpečnostní, se vede velmi kontroverzní diskuse. Zatím není v tomto směru patrný žádný jednotný trend.
  • Vyměnitelná přídavná zařízení, s nimiž mohou být měněny základní funkce stroje
  • Neúplná strojní zařízení: nemohou „ještě“ plnit žádnou funkci, protože musí být například zabudována do jiného strojního zařízení nebo v kombinaci s jinými částmi stroje vytvořit zařízení.

Jako doplněk k výše uvedeným strojním zařízením je k dispozici katalog výjimek ke strojním zařízením, která by podle definice spadala do rozsahu použití směrnice, avšak zpravidla pro ně neplatí žádné právní předpisy.

Spínač nouzového vypnutí Pilz na bezpečnostní bráně

Co se rozumí pojmem soubor strojních zařízení?

Ve smyslu směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES hovoříme o souboru strojních zařízení, jestliže jednotlivá strojní zařízení působí společně, resp. jsou umístěna tak, aby mohla být považována za ucelenou jednotku.

To znamená, že komponenty zařízení

  • jsou umístěny tak, že jsou považovány za jednotku (zejména z hlediska prostorové souvislosti)
  • působí jako celek, tj. součinnost je zaměřena na společný cíl (např. výroba pásu papíru)
  • jsou ovládány jako celek (společné nebo propojené ovládání)
  • fungují jako celek a z bezpečnostně technického hlediska tvoří jednotku.

Co není souborem strojních zařízení?

O žádný soubor strojních zařízení se ve smyslu směrnice o strojních zařízeních nejedná, jestliže jsou v jednom celkovém komplexu samostatné funkční stroje nebo dílčí zařízení sice funkčně a pro účely ovládání navzájem spojeny, avšak například z bezpečnostně technického hlediska netvoří jednotku. Tak tomu je například tehdy, jestliže propojením nevznikají na rozhraní žádná nebo jen nepatrná rizika.

Souhrnně lze tedy říci: Jestliže existuje výrobně technická a bezpečnostně technická souvislost strojních zařízení, pak se jedná o soubor strojních zařízení ve smyslu směrnice. Důsledkem toho je, že EU prohlášení o shodě a značka CE se vydávají pro soubor strojních zařízení.

Jestliže žádná výrobně technická a bezpečnostně technická souvislost strojních zařízení neexistuje, pak „postačí“ EU prohlášení o shodě a značka CE u jednotlivých strojů.

Návod k aplikaci směrnice o strojních zařízeních

Návod pro používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Pro výklad textu směrnice slouží praktický "Návod pro používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES". Návod byl vydán ve verzi 2.2 a je možné si ho stáhnout ze stránky Evropské komise. Od předchozí verze 2.1 se nejnovější verze liší především doplňky a vysvětlivkami, zejména k pojmům „bezpečnostní konstrukční díly“ a „neúplná strojní zařízení“ a „neúplná strojní zařízení“, dále rovněž některými úpravami, aby byla zaručena shoda s návodem ke směrnici o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých rozsazích napětí na trh.

K odstavci „Mode selection“ (§ 204) byl připojen krátký odstavec o bezpečnostně technických požadavcích. Navíc jsou zde i dva nově připojené odstavce o řídicích jednotkách strojů (§ 417) a bezpečnostních součástech, které jsou považovány za logické moduly (§ 418).

Přednáška: Co přinese budoucnost k problematice bezpečnosti strojních zařízení?

Přednáška na Pilz Automation Days: Co přinese budoucnost k problematice bezpečnosti strojních zařízení?

Strojní bezpečnost je základním předpokladem pro efektivní spolupráci člověka se strojem, při které nedochází k úrazům. Nové náměty a témata, např. digitalizace, vyžadují doplnění dnes platných směrnic a norem. Klaus Stark ve svém příspěvku naznačuje, kam by cesta mohla směřovat.

Přehled harmonizovaných norem podle směrnice o strojních zařízeních

Leták s informacemi o ochranných opatřeních pro stroje a zařízení

Zachovejte si přehled v džungli předpisů! Leták k „Ochranným opatřením pro stroje a zařízení - důležité harmonizované normy podle směrnice o strojních zařízeních“ přehledně uvádí normy A/B a C. Současně získáte i přehled o našich produktech relevantních z hlediska bezpečnosti.

Stáhněte si leták!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?