Kvalita u firmy Pilz

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Společnost Pilz GmbH & Co. KG patřila k prvním firmám v Německu, které byly v oblasti průmyslové elektroniky certifikovány již v roce 1994. Společnost Pilz vlastní certifikát od r. 1994 bez přerušení. Díky přísnému dodržování zásad ISO poskytuje Pilz svým zákazníkům jistotu, že v každé fázi výroby je zajištěno vše tak, aby výsledkem byla dodávka bezvadných a vysoce kvalitních produktů.

Interní a externí audity považuje Pilz za výzvu k trvalému zlepšování ve všech oblastech. Pilz tuto problematiku chápe jako nedílnou součást firemní filosofie, která má sloužit ve prospěch zákazníků a dodavatelů, zaměstnanců a společnosti.

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Další certifikáty

Certifikát TÜV Süd

Testované a trvale sledované výrobní závody

TÜV-Süd potvrzuje firmě Pilz, že produkty zhotovované ve výrobních závodech a pracovní prostředky a opatření používaná při výrobě jsou vhodné pro výrobu vysoce kvalitních elektronických produktů. Pro toto potvrzení bylo nutné splněním přísných požadavků prokázat, že výrobní závody jsou technické a organizačně vybavené a řízené tak, aby byla zajištěna rovnoměrná kvalita výroby i produktů. Oprávnění k používání zkušební značky TÜV je spojeno s přísnými podmínkami, které kontrolní orgán TÜV pravidelně prověřuje a sleduje.

Functional Safety Management (FSM) - certifikovaný vývoj

Práce ve vývojovém oddělení firmy Pilz je řízena podle přísných podmínek a zásad systému řízení (Functional Safety Management), který odpovídá požadavkům EN/IEC 61508.

Systém FSM testovala organizace TÜV podle nejpřísnějších měřítek a výsledky potvrdila certifikátem. Sledované procesy a opatření jsou každý rok podrobovány opakovaným přísným zkouškám.

Certifikát FSM

Dvojnásobně bezpečný vývoj produktů

Potvrzeno auditem ÜV Süd: Vývoj u společnosti Pilz je zaměřen nejen na bezpečnost člověka, ale i stroje! Podle řady mezinárodních norem IEC 62443 „Průmyslové komunikační sítě – IT bezpečnost pro sítě a systémy“ odpovídá proces vývoje u společnosti Pilz požadavkům na bezpečný vývoj produktů („Security by Design“). Požadavky na tzv. „Security Development Lifecycle Process“ (proces SDL) pro tento vývoj popisuje norma IEC 62443-4-1.

Výsledek auditu: Vývoj u společnosti Pilz splnil požadavky normy a odpovídá procesu SDL.

Další informace o normě IEC 62443

Proces vývoje = Safety & Security

Functional Safety Management (FSM) certifikovaný pro inženýrské procesy

Functional Safety Management (FSM) s certifikátem pro inženýrské procesy

Inženýrské projekty jsou zpracovávány ve společnosti Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern podle strukturovaného systému Functional Safety Management Prozess podle EN IEC 61508-1 a EN ISO 13849-1 a jsou certifikovány TÜV SÜD. Základní procesy a opatření navíc podléhají pravidelným ročním auditům.

Dceřiné společnosti Pilz jsou certifikovány buď přímo TÜV SÜD, nebo pracují na základě předem stanovených požadavků. Interní audity zajišťují procesy jednotné v mezinárodním měřítku.

Certifikát FSM Engineering

Váš partner pro inspekce ochranných zařízení a bezpečnost strojů

Inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020

Pilz - Váš partner pro inspekce ochranných zařízení a bezpečnost strojů

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, má nezávislé, DAkkS akreditované inspekční pracoviště podle ISO/IEC 17020. Naše služby jsou proto zárukou objektivity při posuzování a výsledné vysoké využitelnosti Vašich strojů.
Předáme Vám zprávu o inspekci a prodiskutujeme s Vámi její obsah. Po úspěšné inspekci bude stroj opatřen plaketou Pilz.

Rozsah akreditace

Akreditovaná laboratoř pro testování elektromagnetické kompatibility

Od r. 2004 pracuje pro firmu Pilz nezávislá zkušební laboratoř s akreditací DAkkS (německý akreditační orgán). To propůjčuje společnosti Pilz GmbH & Co. KG v Ostfildern kompetence k provádění zkoušek v oblasti elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti (ekologické zkoušky) a opravňuje ji vystavovat celosvětově uznávané zkušební zprávy podle ISO 17025

Akreditace laboratoře pro zkoušky elektromagnetické kompatibility

Nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná DAkks (německý akreditační orgán)
ES Certifikace ATEX

Certifikace ochrany proti výbuchu (ATEX)

Pilz používá systém zabezpečení kvality, který splňuje požadavky podle přílohy IV směrnice 2014/34/EU vydané Evropským parlamentem a Radou pro přístroje a ochranné systémy určené k používání v místech ohrožených výbuchem (ATEX).

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz