Maskindirektivet

Symbolbillede for samspillet mellem standarder

Maskindirektivets officielle titel: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). Det har været gældende siden den 29.12.2009. Uafhængigt af produktionssted og -dato er alle maskiner, som har været anvendt første gang fra den 01.01.1995 i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, omfattet af EF-maskindirektivet og skal derfor være CE-certificeret.

 

Maskindirektivet er en af de vigtigste juridiske forskrifter til harmonisering af de grundlæggende sikkerhedskrav for maskiner i EU. Det beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine. Direktivet fremmer maskiners frie bevægelighed i det indre marked og garanterer arbejdstagere og borgere i EU en høj grad af beskyttelse.

Aktuelt om maskindirektivet

EU-Kommissionen har videreudviklet maskindirektivet til maskinforordningen for at forbedre sikkerhedsniveauet yderligere, tage hensyn til Security-aspekter og tage nye teknologiske udviklinger i betragtning.

EU-maskinforordningen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i 2023. Anvendelsen bliver dog først obligatorisk den 20. januar 2027.

Overensstemmelsesvurderingsprocessen i henhold til maskindirektivet

To mænd og en kvinde står med sikkerhedshjelme i en fabrikshal og ser på en tablet

Maskiner eller anlæg, der markedsføres, skal være forsynet med en overensstemmelseserklæring og være CE-mærket. Producenten lover hermed, at produktet overholder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i alle relevante direktiver og forordninger. I tilfælde af delmaskiner erstattes overensstemmelseserklæringen og CE-mærkningen af en inkorporeringserklæring og en monteringsvejledning.  Direktivet foreskriver, at overensstemmelsesvurderingsprocessen skal være helt afsluttet på det tidspunkt, hvor maskinen markedsføres første gang. Brugen af harmoniserede standarder er frivillig, men kan lette overensstemmelsesvurderingen.

For de fleste maskiner kan en producent på eget ansvar erklære overensstemmelse med direktivet ved at udstede en EF-overensstemmelseserklæring og anbringe en CE-mærkning. For nogle maskiner og sikkerhedskomponenter med højt risikopotentiale, der er en del af anvendelsesområdet for bilag IV i direktivet, skal et bemyndiget organ (f.eks. et test- og certificeringsorgan) dog medvirke i overensstemmelsesvurderingen ved at udføre en typeafprøvning eller overvåge en proces med fuld kvalitetssikring.

Maskindirektivet 2006/42/EF kræver, at producenten af maskiner og anlæg samt delmaskiner gennemfører og dokumenterer en risikovurdering. Dette fremgår af bilag I, Generelle principper nr. 1 i maskindirektivet: "Maskinfabrikanten eller dennes repræsentant skal sørge for, at der bliver foretaget en risikovurdering med henblik på at fastlægge de sikkerheds- og sundhedskrav, der knytter sig til den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af denne analyse".

Hvad er en maskine i henhold til direktivet?

I henhold til direktivet er en maskine bl.a. en helhed af dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Disse dele er forbundet med hinanden og samlet med henblik på en bestemt anvendelse.

Som maskiner betragtes endvidere følgende i henhold til maskindirektivet:

  • Samlinger af maskiner eller komplekse anlæg. Med til komplekse anlæg hører også produktionslinjer; specialmaskiner, der består af flere maskiner, og maskiner forbundet i netværk
  • Sikkerhedskomponenter: Hvilke komponenter, der skal klassificeres som sikkerhedskomponenter, er en meget kontroversiel diskussion. Der kan endnu ikke ses nogen fælles tendens.
  • Udskifteligt udstyr, hvormed en maskines grundfunktioner kan ændres
  • Delmaskiner kan "endnu" ikke udføre funktioner, fordi de f.eks. skal indbygges i en anden maskine eller i kombination med andre maskindele udgør et anlæg

Som supplement til de ovenstående maskiner findes der et undtagelseskatalog over maskiner, som ud fra definitionen ville være omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der som regel gælder andre juridiske forskrifter.

Pilz-nødstopknap på en sikkerhedsdør

Hvad forstår man ved samlinger af maskiner?

I maskindirektivet 2006/42/EF taler man om en "samling af maskiner", når enkeltstående maskiner fungerer sammen eller er placeret på en sådan måde, at de skal betragtes som en samlet enhed.

Dette betyder, at anlægskomponenterne

  • er placeret således, at de skal betragtes som en enhed (især fysisk sammenhængende)
  • fungerer sammen som en helhed, dvs. at de fungerer sammen med henblik på et fælles mål (f.eks. fremstilling af en papirbane)
  • aktiveres som en helhed (fælles eller sammenknyttet styring)
  • fungerer som en helhed og sikkerhedsteknisk udgør en enhed.

Hvad udgør ikke en samling af maskiner?

Der kan ikke foreligge en samling af maskiner i maskindirektivets forstand, hvis enkeltstående maskiner eller delanlæg funktionelt og styringsteknisk ganske vist er forbundet med hinanden i et helhedskompleks, men disse f.eks. sikkerhedsteknisk ikke udgør en helhed. Det er f.eks. tilfældet, hvis der pga. sammenknytningen ikke eller kun forekommer få sikkerhedsrisici ved interfacene.

Det kan opsummeres på følgende måde: Når der er en produktions- og sikkerhedsteknisk sammenhæng mellem maskinerne, er der også tale om en samling af maskiner i henhold til maskindirektivet. Det medfører, at der skal udstedes en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærkning for samlingen af maskiner.

Hvis der ikke er nogen produktions- eller sikkerhedsteknisk sammenhæng, er det "nok" med en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærkning af de enkelte maskiner.

Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet

Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF

Til fortolkning af direktivets tekst anvendes den praktisk orienterede "Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF". Denne er udkommet i version 2.2 og kan downloades på den Europæiske Kommissions hjemmeside. Den aktuelle version adskiller sig i forhold til den tidligere version 2.1 overvejende ved supplementer og præciseringer af især begreberne "sikkerhedskomponenter" og "delmaskiner" samt nogle redigeringer for at sikre sammenhængen med vejledningen til lavspændingsdirektivet.

I afsnittet "Mode selection" (§204) er der tilføjet et kort afsnit om de sikkerhedstekniske krav. Derudover findes der to nytilføjede afsnit om de maskinstyringer (§417) og sikkerhedskomponenter, der betragtes som logikmoduler (§418).

Foredrag: Hvad bringer fremtiden inden for maskinsikkerhed?

Foredrag til Pilz Automation Days: Hvad bringer fremtiden inden for maskinsikkerhed?

Maskinsikkerhed er grundlaget for et effektivt samarbejde mellem menneske og maskine uden uheld. Nye tilgangsvinkler og emner som f.eks. digitaliseringen kræver, at de aktuelt gældende direktiver og standarder videreudvikles. I sin keynote fortæller Klaus Stark, hvor rejsen kunne gå hen.

Overblik over harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet

Plakat om beskyttelsesforanstaltninger for maskiner og anlæg

Bevar overblikket over junglen af standarder! Plakaten om "Beskyttelsesstandarder for maskiner og anlæg – vigtige harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet" viser overskueligt A-/B- og C-standarderne. Samtidig får du også en komprimeret oversigt over vores sikkerhedsrelevante produkter.

Download plakaten nu!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?