Lovgivning og standarder i Europa

Oversigt

Europa

I den Europæiske Union gælder diverse direktiver, som skal implementeres i den nationale lovgivning af de enkelte medlemslande.

Fælles for mange direktiver er, at der er krav om CE-mærkning af produkter, der er omfattet af disse direktiver.

Lande uden for EU har love og bestemmelser, der delvist afviger herfra.

Sammenhængen mellem direktiver, love og standarder i Europa

Direktiverne henvender sig til EU-medlemslandene, der har pligt til at omsætte de europæiske direktiver til national lovgivning. Dette er f.eks. i Tyskland implementeret via produktsikkerhedsloven.

Standarder har ingen retligt bindende karakter og er blot et udtryk for det videnskabelige og tekniske niveau på tidspunktet for offentliggørelse. Først når standarderne er harmoniseret til et EU-direktiv ved hjælp af en offentliggørelse i EU-Tidende, må de anvendes i en EU-overensstemmelsesvurderingsprocedure. Opfyldelsen af kravene fører til den såkaldte formodning om overensstemmelse. Denne formodningsvirkning betyder, at producenten kan gå ud fra, at de grundlæggende sikkerhedskrav ved korrekt implementering af standarden, som er defineret i det EU-direktiv, der er angivet i bilaget til standarden, er opfyldt.

Hvis en producent anvender de europæiske direktiver og de dertil harmoniserede standarder korrekt, gælder der i forbindelse med produktansvar den såkaldte omvendte bevisbyrde. Dvs. at i tilfælde af ulykke eller dødsfald skal markedsovervågningsmyndigheden (i Tyskland er det Gewerbeaufsichtsamt (delstatens direktorat for arbejdstilsynet) resp. statsadvokaten, der skal bevise, at direktiver og harmoniserede standarder ikke er korrekt overholdt og implementeret.

EU-lande

Maskindirektivet

I 1993 blev maskindirektivet ratificeret med det formål at nedbryde handelshindringer og dermed muliggøre det frie indre marked i Europa. Efter en overgangsperiode på to år har maskindirektivet været gældende i Europa siden 1. januar 1995. Det beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine og erstatter på denne måde de mange nationale regler, som tidligere fandtes i forbindelse med maskinsikkerhed. Maskindirektivet 2006/42/EF har været gældende siden den 29.12.2009.

Krav om CE--mærkning

Der er krav om CE-mærkning for de produkter, som er omfattet af et eller flere af de direktiver, der nævnes i det følgende. Disse produkter skal også ledsages af en overensstemmelseserklæring.

Med overensstemmelseserklæringen bekræfter producenten retligt bindende, at alle krav i de europæiske direktiver, som hans produkt er omfattet af, overholdes. Producenten kan således indføre og sælge sit produkt inden for EU's gyldighedsområde, hvilket i øjeblikket er 27 EU-stater inklusive Schweiz, Norge og Tyrkiet, uden at tage hensyn til nationale bestemmelser.

Du finder overensstemmelseserklæringer for Pilz-produkter i vores download-område.

Eksempler på EU-direktiver med krav om CE-mærkning

Storbritannien

Brexit kommer – så meget er sikkert! Juridisk status quo: Storbritannien forlod EU den 31.12.2020. Storbritanniens udtrædelse af den Europæiske Union har betydelige konsekvenser for producenter af maskiner og anlæg. Hos os får du at vide hvilke:

Yderligere oplysninger

De eksisterende bestemmelser er dog fortsat gældende!

I Storbritannien findes der en særlig bestemmelse for brug af arbejdsudstyr: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER).

Disse forskrifter regulerer alt arbejdsudstyr, som medarbejdere anvender i forbindelse med deres arbejde – lige fra hamre over mekaniske presser til motorkøretøjer. "Anvendelsen" af arbejdsudstyr omfatter også vedligeholdelse, rengøring, transport og idrifttagning af arbejdsudstyret.

PUWER kræver ikke kun, at det egnede arbejdsudstyr stilles til rådighed og vedligeholdes korrekt. Heri er det også fastlagt, at risici, der skyldes anvendelsen af arbejdsudstyret, skal forhindres på forhånd.

Storbritannien

Hvad er PUWER?

"Provision and Use of Work Equipment Regulations" (PUWER) blev udarbejdet i forbindelse med "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) og trådte i kraft den 5. december 1998. Hovedformålet med PUWER er at sikre, at det arbejdsudstyr, der stilles til rådighed, er sikkert i hele den periode, hvor det anvendes, uanset dets tilstand, alder eller oprindelse.

Hvem er ansvarlig?

Alle arbejdsgivere har pligt til at vurdere risiciene for menneskers sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Forskrifterne kræver ikke kun af arbejdsgivere, at de stiller egnet og sikkert arbejdsudstyr og maskinel til rådighed, men også at der tages hensyn til arbejdsforholdene og risiciene for medarbejderes sikkerhed og sundhed. Dette omfatter også, at der tilbydes passende kurser.

Hvad gælder PUWER for?

PUWER gælder for alt arbejdsudstyr og alle maskiner, som stilles til rådighed og anvendes, inklusive mobilt udstyr og løftegrej – kort sagt alt lige fra værktøj over en enkelt maskine til en samlefabrik.

Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?