Ostfildern, 19. maj 2022

Susanne Kunschert: Automatiseringsløsninger fra Pilz: Safe and Secure

(Det talte ord gælder)

Nyoprettelse af Business Unit Railway: "Vi er førstevalget til en sikker, digital infrastruktur for jernbaner" 
Europa skal digitalisere hele sit skinnenet i løbet af de næste 10-15 år for at sikre, forbedre og revolutionere jernbanedriften. Kun på denne måde kan man opnå højere kapacitet, større præcision, bedre energieffektivitet og dermed Green Mobility! Anvendelsen af moderne, mere sikre og miljøvenlige teknologier til jernbaner er derfor fremtiden. Derfor har vi indtaget nye positioner hos Pilz.

Med grundlæggelsen af en selvstændig Business Unit Rail tager vi det næste skridt. Vores nye Business Unit samler Pilz' verdensomspændende jernbaneaktiviteter her i Ostfildern!

Vi skaber flere ressourcer internt til en portefølje og en applikationsudvikling, der er specifikt skræddersyet til jernbanekunder. Og vi designer nye digitale løsninger ved at sammensmelte industrielle applikationer med jernbane- og signalteknik. Med vores gennemprøvede automatiseringsløsninger i industrien opfylder vi allerede fuldt ud de omfattende krav i jernbanebranchen! 

Takket være åbne grænseflader og COTS-løsninger (Commercial Off-the-Shelf, dvs. standardiserede produkter) ønsker vi at bidrage til at opløse proprietære applikationer. Pilz' automatiseringsløsninger anvendes allerede i klassiske jernbaneapplikationer, f.eks. i forbindelse med sporskiftestyringer eller jernbaneoverskæringer, men også i forbindelse med grænsefladeproblemer mellem industri- og jernbaneapplikationer. Dette program suppleres af jernbanespecifikke serviceydelser i form af projektplanlægning og projektstyring, programmering, dokumentation og støtte i godkendelsesprocessen.

Pilz er en anerkendt forskningspartner i det europæiske projekt EULYNX. I dette projekt har 13 af de største europæiske driftsselskaber for jernbaneinfrastruktur, herunder Deutsche Bahn, ProRail Netherlands og SSB Schweiz, sluttet sig sammen. Målet er at udvikle og stille ensartede industristandarder til rådighed for en ny, modulopbygget signalteknik. Vi er i tæt netværk med driftsansvarlige, universiteter og andre forskningspartnere. Konkret arbejder vi i et udviklingspartnerskab med ProRail, det største driftsselskab for jernbaneinfrastruktur i Holland. I projektet fungerer det sikre automatiseringssystem PSS 4000-R fra Pilz som en såkaldt EULYNX-adapter. Den kan bruges til at konvertere indgående signaler baseret på kommunikationsprotokollen RaSTA (Rail Safe Transport Application) til styrekommandoer, som kan fortolkes af slutenheden (i dette tilfælde sporskiftet). Det ville være et stort skridt væk fra lokale, landespecifikke løsninger og hen imod et åbent togmarked baseret på digitale togsikringssystemer. 

Derudover vil vi som Pilz fremover udvide vores knowhow inden for sikkerhed på arbejdspladsen, maskinsikkerhed og sikkerhedsteknisk evaluering i overensstemmelse med den tyske bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen til også at omfatte anlæg på jernbanedriftsterræner (f.eks. i forbindelse med den sikkerhedstekniske betragtning og implementering i vedligeholdelses- og servicehaller samt i vaskeanlæg til regionaltog).

To andre vigtige Pilz-initiativer i år er:
Deltagelsen på messen InnoTrans i september (20. - 23.09.2022) i Berlin. På verdens største fagmesse for jernbanebranchen vil vi præsentere vores innovative løsninger for det globale fagpublikum.

Aktiv deltagelse i VDB (den tyske jernbaneindustriforening):
Her vil vi gerne præsentere vores industrielle applikationer og sikre løsninger samt udforske yderligere mulige samarbejdspartnerskaber. 

 

Susanne Kunschert
Vi gør intralogistik sikker!
Sikre, automatisk styrede køretøjer (AGV'er) er ganske vist en grundlæggende forudsætning for sikre intralogistikapplikationer, men de er ikke nok i sig selv. Og endeligt skal den samlede applikation betragtes som en helhed. Med vores omfattende udvalg af løsninger henvender vi os både til producenten af sikre, automatisk styrede køretøjer (AGV'er) og til brugeren. 

Pilz støtter producenterne på vejen mod opfyldelse af de internationalt nødvendige lovkrav, f.eks. CE-mærkning i Europa, NR-12 i Brasilien eller overensstemmelse med OSHA i USA. Vi hjælper med at implementere specifikationerne i standarden ISO 3691-4, som i dag er den vigtigste internationale standard for automatisk styrede køretøjer og systemer, i praksis: Fra fastlæggelse af de juridiske rammer, over identifikation og evaluering af farer, udarbejdelse af eventuelle foranstaltninger, støtte under implementeringen og verificering samt supplering af de tekniske sikkerhedsforanstaltninger med eventuelt nødvendig sikkerhedsinformation, f.eks. mærkning på køretøjet eller henvisninger i driftsvejledninger. 

Pilz tilbyder en omfattende produktportefølje til tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der er centreret omkring sensorteknologi. Den er så at sige AGV'ets sanseorgan og bruges til at registrere personer og objekter, deres hastighed og bevægelsesretning. Sikkerhedsscanneren PSENscan sørger for sikker arealovervågning og tilvejebringelse af data til navigation af mobile platforme. PSENscan registrerer objekter på køretøjets vej og sørger for sikkerhed, selv ved høje hastigheder. Op til 70 beskyttelsesområder giver mulighed for dynamisk tilpasning af beskyttelsesområderne ved sving eller kørsel uden om forhindringer. Derudover stiller sikkerhedsscanneren afstandsdata til rådighed til lokalisering og navigation. På denne måde oprettes der kort over omgivelserne til navigation, og de automatisk styrede køretøjer undviger f.eks. forhindringer. 

I kombination med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ samt betjenings- og signalmodulerne PITestop og PITsign har vi sammensat en komplet løsningspakke til producenter af AGV'er. Firewallen SecurityBridge sørger også for, at ingen har uautoriseret adgang til den mobile platforms interne IT-netværk under drift. 
Også når køretøjet er sikkert: I sidste ende er det den driftsansvarliges ansvar at skabe et sikkert arbejdsmiljø til brug af AGV'en i overensstemmelse med de lokale forskrifter til forebyggelse af ulykker. Der skal bl.a. tages stilling til følgende spørgsmål: Hvordan er de bygningsmæssige forhold i hallen? Hvordan kan mulige årsager til kollisioner minimeres på forhånd? Hvor er der behov for yderligere beskyttelsesanordninger som f.eks. beskyttelsesbarrierer og -døre? 

Pilz rådgiver og hjælper brugere med at besvare disse spørgsmål med sin serviceydelsespakke. Tilbuddet begynder med udvikling af sikkerhedskoncepter i designfasen frem til idrifttagningen, inklusive kursustilbud. Dermed opfyldes både kravene i den gældende ISO 3691-4 og kravene til produktivitet under drift.
I sidste ende er sikkerhed resultatet af den passende teknologi, en normativ ramme og forståelsen af den konkrete applikation. Med en sådan helhedsbetragtning kan sikkerhed og produktivitet bringes til at harmonere på den bedst mulige måde.

Susanne Kunschert
Levering af praksisorienteret videreuddannelse

Som min bror nævnte, gælder de samme principper over hele verden: Nemlig at skabe sikre arbejdsmiljøer for alle, der bruger og vedligeholder maskiner. Love, standarder og direktiver alene er ikke nok. Ingeniører har brug for den nødvendige kompetence og en dybere forståelse for at kunne implementere maskinsikkerhed i overensstemmelse med direktiver og standarder. Emnet arbejdssikkerhed behandles imidlertid ofte slet ikke eller kun meget kort på uddannelser inden for maskinproduktion eller elektroteknik. Ingeniører kan ofte kun erhverve sig den nødvendige viden gennem egne praktiske erfaringer. Pilz lukker dette hul i uddannelsen.

For Pilz er sikkerhed mere end blot et produkt. Derfor stiller Pilz sin mangeårige knowhow til rådighed i form af et omfattende program af serviceydelser. For at øge og dele ud af denne viden har Pilz grundlagt Pilz Academy. Underviserne er ingeniører eller teknikere med mange års erfaring inden for automatiseringsteknik og maskinsikkerhed. De kender alle arbejdet fra praksis. Det er sådan, vi kan levere den praksisorienterede videreuddannelse!

Vi har været i stand til at udvide akademiets internationale tilbud støt i de senere år. I 2021 uddannede vi ca. 15.000 mennesker i 50 lande verden over med 120 undervisere! 

Når folk taler om pionerer og standarder i industrien, tænker de normalt kun på teknologier. Med vores kvalifikation til CMSE, Certified Machinery Safety Expert, har vi også banet nye veje inden for uddannelse. Indtil for 10 år siden fandtes der ingen specifik, internationalt standardiseret kvalifikation for maskinsikkerhed, som var uafhængigt certificeret. i 2013 startede vi vores kvalifikation til CMSE i fire lande – verdens første certificerede, internationale videreuddannelse i maskinsikkerhed. TÜV Nord er vores partner. I 2022 vil der allerede være 32 lande, hvor denne kvalifikation tilbydes på 15 sprog. Til dato har omkring 9.000 certificerede eksperter i maskinsikkerhed allerede denne anerkendte kvalifikation, der ses som titel på visitkort eller i e-mail-signaturer.

Vi tilbyder vores uddannelser internationalt og standardiseret. Det nyeste eksempel er CEFS – Expert in Functional Safety. Også her samarbejder vi med TÜV Nord. 

Under den certificerede kvalifikation til CEFS – Certified Expert in Functional Safety – lærer man at designe komplekse sikkerhedssystemer i overensstemmelse med de relevante standarder. Det er en praksisorienteret uddannelse, hvor deltagerne også lærer, hvordan man validerer sådanne systemer for Functional Safety. Efter bestået eksamen får kursusdeltagerne et certifikat. Dette certifikat er anerkendt over hele verden og giver ret til at bruge titlen "CEFS – Certified Expert in Functional Safety". 

Behovet for uddannelse og viden ophører aldrig; faktisk er livslang læring også nødvendig inden for maskinsikkerhed. Vores undervisere er altid opdateret om de aktuelle standarder og direktiver samt nye teknologier. 

Susanne Kunschert
Omfattende tilbud om Industrial Security fra Pilz

Security spiller en stadig vigtigere rolle på en netværksforbundet og digitaliseret fabrik. Her drejer det sig ikke kun om at forhindre angreb på produktionsprocesser af økonomiske årsager. Det er, som min bror har forklaret: Security beskytter Safety, og Safety beskytter mennesket. 
Det er derfor, Pilz har dokumentation på secure udvikling. Og vi har produkter til Industrial Security i vores portefølje, herunder f.eks. den allerede præsenterede software-firewall SecurityBridge.
Derudover udvider Pilz nu også sin portefølje af serviceydelser inden for Industrial Security og supplerer dermed de kurser, der allerede tilbydes inden for dette område. Fra efteråret vil der være et verdensomspændende tilbud til rådighed for maskinproducenter og brugere. Med "Industrial Security Services" fra Pilz får kunderne et program af serviceydelser, der tager hensyn til alle aspekter af beskyttelsen af mennesker og maskiner. Alt fra samme leverandør. 

Hvad får vores kunder ud af dette? 
For det første sikrer de, at deres maskiner og systemer altid er tilgængelige. 
For det andet sikrer dette integriteten af dataene i maskinen, i processerne og i sidste ende også af dataene i slutproduktet.
For det tredje er ansvaret for de enkelte Security-foranstaltninger i forbindelse med implementeringen også klart reguleret mellem maskinproducenten og brugeren. Alle ved, hvad de er ansvarlige for!
Og endelig får vores kunder praktisk hjælp, fordi vi selv har erfaring med konsekvenserne af et cyberangreb på maskinsikkerheden.

Hvilke elementer indgår i tilbuddet?
I første omgang udfører vi en risikovurdering, som svarer til den, vi foretager inden for Safety. Potentielt svage steder evalueres, og konsekvenserne af et angreb klassificeres i flere trin fra trivielt til kritisk for virksomheden. Vores eksperter drøfter resultatet og mulige løsninger med kunden.
I det andet trin udarbejder vi et koncept for Industrial Security. Det drejer sig bl.a. om at opdele netværk efter modellen "Zones and Conduits". Denne fremgangsmåde er beskrevet i IEC 62443. Den gør det f.eks. muligt at adskille administrations- og produktionsnetværket. Om nødvendigt kan dette netværk også segmenteres ned til de enkelte produktionsceller. Der udvikles workflows for modforanstaltninger, og det kontrolleres, hvilke individuelle foranstaltninger der giver mening – fra brugergodkendelse over fysiske beskyttelsesforanstaltninger til backup og genoprettelse af data. 
Efter at den tekniske implementering er foretaget af kunden eller Pilz, sikres det ved hjælp af tests og gennemgange (i forbindelse med organisatoriske foranstaltninger), at konceptet er implementeret i overensstemmelse med specifikationen. 
Pilz' Security-evaluering af anlæg og maskiner supplerer den hidtidige sikkerhedstekniske gennemgang af maskiner, som fokuserede på Functional Safety, så der laves en helhedsbetragtning af Safety og Security. 

Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk