Podklady - harmonizované normy, směrnice a zákony v EU

Jak spolu souvisí harmonizované normy, směrnice a zákony?

Normové puzzle

Evropská unie je stále více propojená. Důsledkem je i prohlubující se harmonizace zákonů, pravidel a ustanovení ve strojírenství. EU nejdříve směrnicí formuluje obecné cíle ochrany. Tyto cíle vyžadují přesnou specifikaci. Konkrétní úpravy se vydávají formou norem.

Evropské směrnice nabývají účinnosti teprve tehdy, když je členské země zahrnou do své národní legislativy. V každé členské zemi EU tedy zákon nebo ustanovení odkazuje na příslušnou směrnici EU a začleňuje ji do národních právních předpisů.

Jinak je tomu u nařízení. Nařízení EU může být účinné okamžitě po ratifikaci Komisí EU, aniž by bylo zapotřebí jeho zahrnutí do národních právních předpisů.

Splněná norma, splněný požadavek - harmonizované normy

Normy samy o sobě jsou nezávazné a nepovinné - nemají ještě žádnou právní relevanci. Tu získávají teprve zveřejněním v Úředním listu EU nebo vyhlášením národním zákonem a ustanovením. Zveřejnění těchto tzv. harmonizovaných norem představuje tzv. „nevyvratitelnou právní domněnku“ . Uživatel normy smí předpokládat, že se chová v souladu se zákonem, resp. směrnicí. V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud již harmonizovaná norma odkazuje na normu neharmonizovanou, může získat status srovnatelný s harmonizací.

 

Normy, směrnice a zákony v EU

Postup pro zveřejňování harmonizovaných norem v Úředním listu EU

Komise EU zveřejnila 18.3.2019 v Úředním listu prováděcím usnesením (EU) 2019/436 změny seznamu harmonizovaných norem pro stroje v návaznosti na směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. V něm byl aktualizován seznam norem, jejichž použití spouští předpoklad shody podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Do doby nabytí platnosti výše uvedeného rozhodnutí platil celkový seznam harmonizovaných norem zveřejnění v Úředním listu EU. Zveřejnění bylo vždy platné tak dlouho, dokud se neobjevil další celkový seznam. Poslední přehledný seznam všech harmonizovaných norem souvisejících se směrnicí o strojních zařízeních byl vydán 9. března 2018.

Postup zveřejňování byl zásadně změněn.

Od prováděcího rozhodnutí (EU)2019/436 se uvádějí již jen změny oproti předchozímu dokumentu a nevydává se žádný nový konsolidovaný celkový seznam.

Zveřejněný materiál má nyní následující strukturu se 3 přílohami:

  • Příloha I: Nově oznámené harmonizované normy
  • Příloha II: Harmonizované normy, které jsou oznamovány navíc k již zveřejněným s určitými omezeními
  • Příloha III: Dosud harmonizované normy, které se z Úředního listu EU odstraňují

Od doby prvního rozhodnutí jsou pravidelně vydávána další, u nichž je nutné sledovat výše popsaný postup. Přehled těchto rozhodnutí najdete na stránce Komise EU. Tam je uveden souhrn všech harmonizovaných norem zveřejněných v Úředním listu Evropské unie. Souhrn obsahuje všechny normy, u nichž se v okamžiku jeho vydání shoda ještě jen předpokládá a dále pak normy, které již z Úředního listu byly odstraněny.

Uvedený souhrn však nemá žádnou právní účinnost. Evropská komise ho vydává pouze pro informační účely. Přestože se podnikají všechna možná opatření k tomu, aby souhrn byl pravidelně aktualizován a byl tedy správný, mohou se vyskytnout chyby a souhrn nemusí být v určité době úplný. Pro uživatele je tedy užitečné sledovat prováděcí rozhodnutí, protože mohou obsahovat normy, které se jich týkají.

V případě potřeby je možné se obrátit na společnost Pilz, která poskytuje rozsáhlé služby v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.

Ke službám

Zaveden nový způsob pro zveřejňování harmonizovaných norem v Úředním listu EU

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk