Ochrana osobních údajů u společnosti Pilz

Please read these statements regarding the use of this portal carefully. By using the website you are accepting these conditions.

I. Definice

V našem prohlášení o ochraně osobních údajů používáme pojmy, které jsou definovány v nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Aby prohlášení o ochraně osobních údajů bylo srozumitelné, budou tyto pojmy dále vysvětleny:

1. Osobní údaje

Podle GDPR jsou osobními údaji veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Tím jsou míněny informace jako např. Vaše jméno, Vaše datum narození, Vaše adresa, Vaše e-mailová adresa, Vaše IP adresa nebo Vaše telefonní číslo a rovněž Vaše chování jako uživatele. Naproti tomu informace, které nelze přímo spojit s Vaší skutečnou identitou - například webové stránky, kterým dávají přednost všichni uživatelé nebo počet uživatelů některé stránky - se neoznačují jako osobní údaje.

 

2. Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.

 

3. Zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

4. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování.

 

5. Správce nebo správce odpovědný za zpracování

Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 

6. Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

 

7. Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

 

8. Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 

9. Souhlas

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů v podobě prohlášení nebo jiného jednoznačného jednání, kterým dává najevo, že se zpracováním svých osobních údajů souhlasí.

 

II. Jméno a adresa správce (čl. 4, bod 7 GDPR)

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ostatních národních zákonů na ochranu osobních údajů členských států a rovněž ostatních ustanovení na právní ochranu osobních údajů je:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Tel.: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Website: www.pilz.com

III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S naším pověřencem pro ochranu osobních údajů můžete navázat kontakt na adrese: dataprotection@pilz.com

 

IV. Obecně ke zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zásadně zjišťujeme a používáme pouze tehdy, je-li to potřebné pro přípravu funkční webové stránky, našich témat a výkonů. Zjišťování a používání osobních údajů našich uživatelů se pravidelně provádí pouze po souhlasu uživatele. Výjimkou jsou takové případy, kdy předchozí obstarání souhlasu nebo ze skutečných důvodů možné a zpracování údajů je dovoleno zákonnými předpisy.

 

2. Právní podklady pro zpracování osobních údajů

Vámi předané nebo zjištěné osobní údaje budou shromažďovány, užívány, zpracovávány, ukládány a případně - pokud je předepsáno zákonem, nutné ze smluvních důvodů nebo přípustné v rámci platných předpisů - předávány třetím stranám výhradně v rámci platných zákonů na ochranu osobních údajů (GDPR, spolkový zákon na ochranu osobních údajů a zákon o telemédiích)

Z čl. 6 GDPR vyplývají různé právní podklady pro zpracování Vašich osobních údajů, na které se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazuje:

Pokud si pro procesy zpracování osobních údajů obstaráme souhlas subjektu údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jako právní podklad pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů, které jsou potřebné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro procesy zpracování, které jsou potřebné pro provádění předsmluvních opatření.

Je-li zpracování osobních údajů potřebné pro plnění právního závazku, který podléhá naší firmě, je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pro případ, že si zpracování osobních údajů vyžádají životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, platí jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Je-li zpracování potřebné pro ochranu oprávněného zájmu naší firmy nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody subjektů údajů výše uvedený zájem nepřevažují, slouží pro zpracování jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Výmaz osobních údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymazávají nebo blokují, jakmile odpadne účel uložení. K uložení může kromě toho docházet tehdy, jestliže to předpokládal evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech platných pro Unii, jimž správce podléhá. Blokování nebo výmaz osobních údajů se provádí i tehdy, jestliže uplyne doba uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže by existovala potřeba dalšího uložení osobních údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 

V. Poskytování webové stránky a zpracování záznamů (logfile)

Rozsah a druh zjišťování a používání Vašich osobních údajů se liší podle toho, zda naše webové stránky navštěvujete pouze pro vyvolání informací nebo využíváte naše nabídky - Newsletter (bod VII), registraci v e-shopu (VIII), statické odkazy (IX) a možnost e-mailového kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové adresy:

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každém přístupu na naše internetové stránky eviduje náš systém automaticky data a informace z počítače, ze kterého se na ně přistupuje.
Shromažďují se přitom následující údaje:

 

 1. informace o typu prohlížeče a používané verzi
 2. operační systém uživatele
 3. IP adresa uživatele
 4. datum a čas přístupu
 5. webová stránka, ze které systém uživatele přechází na naši webovou stránku
 6. webová stránka, která je ze systému uživatele vyvolána prostřednictvím naší webové stránky
 7. Údaje se ukládají rovněž v záznamových souborech (logfiles) našeho systému. Tato data se neukládají společně s osobními údaji uživatele.

   

2. Právní podklad pro zpracování údajů

Právním podkladem pro dočasné ukládání údajů a souborů se záznamy (logfile) je čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy v systému je nutné, aby se umožnilo vyslání webové stránky do počítače uživatele. Proto musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu relace.

K ukládání do záznamových souborů dochází proto, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Navíc nám tyto údaje slouží pro optimalizaci webových stránek a pro zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. V této souvislosti se neprovádí vyhodnocování dat pro marketingové účely.

V těchto případech máme i my oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

4. Doba uložení

K výmazu osobních údajů dochází, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení cíle, ke kterému byly zjišťovány. V případě sběru dat pro poskytování webové stránky je to tehdy, je-li aktuální relace ukončena.

V případě ukládání dat v záznamových souborech (logfiles) je to nejpozději po 7 dnech. Ukládání překračující uvedený rozsah je možné. V takovém případě budou IP adresy uživatelů vymazány nebo zakódovány, takže přiřazení vyvolávajícího uživatele již není možné.

5. Možnost námitek a odstranění

Zjišťování údajů pro přípravu webových stránek a ukládání údajů v souborech se záznamy (logfile) je nezbytné pro provoz internetových stránek. Proto ze strany uživatele neexistuje žádná možnost námitek.

 

VI. Používání cookies

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, příp. které internetový prohlížeč ukládá do počítačového systému uživatele. zveřejněna byla jako harmonizovaná norma ke směrnici o strojních zařízeních v Úředním věstníku EU. Tyto cookies mají charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

I. vlastní cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme cookies, abychom naše webové stránky mohli pro uživatele lépe upravit. Některé prvky na našich internetových stránkách vyžadují, aby bylo vyvolávající prohlížeč možné identifikovat i po změně stránky.

Při přístupu na naše webové stránky jsou uživatelé informačním bannerem informováni o používání cookies, je zde uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů a a žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti.

V cookies se přitom ukládají a předávají následující data:

Content Management System Cookie

is_mobile – údaj, zda používáte mobilní přístroj

is_new – údaj o tom, zda se jedná o první návštěvu webové stránky

region_select

user_language – vybraný jazyk

user_locale

user_region – region, ze kterého uživatel přichází

true (pokud byl udělen souhlas s ustanovením na ochranu osobních údajů)

časové pásmo uživatele

Shop Cookie

serverový uzel - údaj pro Loadbalancing

různé konfigurační údaje pro opětovné přihlášení, v přihlášeném stavu s referencí kontaktního partnera<

Session Handling

Kód - Produkt IDs pro obnovení seznamu poznámek

Kód - Produkt IDs pro obnovení otevřeného nákupního košíku

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů<882/> <883/>Právním podkladem pro pro zpracování osobních údajů s použitím technicky nutných cookies je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů s použitím cookies je při existenci příslušného souhlasu uživatele čl. 6, odst. 1, písem. a GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nutných cookies je zjednodušit uživateli používání webových stránek. Některé funkce našich internetových stránek nelze bez použití cookies nabízet. V tomto případě je potřebné, aby prohlížeč mohl být identifikován i po změně stránky.

 

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

 1. nákupní košík
 2. převzetí nastavení jazyk
 3. seznam poznámek
 4. Data uživatelů zjišťována pro technicky potřebné cookies nejsou používána pro zpracování uživatelských profilů. V těchto případech máme i my oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

   

4. Doba uložení, možnost námitky a odstranění

Cookies se ukládají v počítači uživatele a z něj se předávají naší straně. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Již uložené cookies je kdykoli možné vymazat. To může probíhat i automaticky. Pokud ale budou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, nebude zřejmě možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

 

II. Cookies používané třetí stranou - etracker

Na našich webových stránkách shromažďuje a ukládá údaje pro účely marketingu a optimalizace společnost etracker GmbH (http://www.etracker.com). Nejedná se o osobní údaje. IP adresy a rovněž domény se před ukládáním zkracují. Nelze z nich tedy vyvozovat vztah ke konkrétním osobám.

 

1. Popis a rozsah zpracování dat

Při přístupu na naše webové stránky, jsou uživatelé informačním bannerem informováni o používání cookies, je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů a žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti.

Z dat mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. K tomu mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče uživatele stránek. Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Údaje samozřejmě nezjišťujeme proto, abychom mohli osobně identifikovat návštěvníky webových stránek. Informace využíváme výhradně k tomu, abychom získali poznatky o atraktivnosti webové stránky a na jejich základě ji mohli zlepšovat.

K takto zjišťovaným údajům náleží například název použitého prohlížeče, používaný operační systém, stránka, ze které k nám návštěvník přichází, průměrná doba prohlížení a vyvolávané stránky.

etracker Cookie:

 1. identifikace návštěvníků etracker Analytics
 2. identifikace cookies etracker Analytics
 3. identifikace vracejících se návštěvníků
 4. zjištění, zda byla u návštěvníka změřena hloubka listování
 5. Ukládá stav záznamu o pohybu návštěvníka (Visitor Motion)

Používá se pouze u funkce Visitor Motion:

 1. Ukládá stav Visitor Motion Session.

Visitor Motion slouží pro záznamy chování uživatele a následné závěry pro zlepšování webových stránek.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů s použitím cookies pro účely analýzy je v případě souhlasu uživatele čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR. Právním podkladem pro používání etracker bez takového souhlasu je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Účelem používání cookies pro analýzu je zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Při analýze cookies zjistíme, jak jsou webové stránky používány a můžete tak trvale optimalizovat naši nabídku. Získané statistiky nám umožní nabídku zlepšovat a upravovat ji tak, aby byla pro uživatele zajímavější. V tom spočívá náš oprávněný zájem.

 

4. Doba uložení, možnost námitek a odstranění

Zjištěné údaje jsou uloženy trvale a jejich analýza probíhá pod pseudonymem. Zjišťování a ukládání dat můžete kdykoli s účinností do budoucna odmítnout.

Vyškrtněte mě prosím z evidence pro etracker

5. Další informace

Informace o třetím poskytovali služeb:

etracker GmbH

Erste Brunnenstraße 1
Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

VII. Newsletter a Newslettertracking

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Při přihlášení k odběru elektronického zpravodaje (newsletter) je nám předávána e-mailová adresa ze zadávací masky. Náš zpravodaj vychází pravidelně a obsahuje informace o produktech a akcích

Při přihlášení se zjišťují následující údaje:

 

 1. požadovaný jazyk zpravodaje
  datum a čas registrace
  Dobrovolné údaje:
  1. titul
  2. příjmení
  3. jméno
  4. firma

Pro zpracování osobních údajů se v rámci přihlašování k odběru zpravodaje vyžaduje Váš souhlas a uvádí se odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail s odkazem, na který musíte kliknout, aby proces přihlášení k odběru našeho zpravodaje dokončili (double opt-in). Celý tento proces se dokumentuje a ukládá. Patří k němu jak uložení registračních údajů se stavem „ještě nepotvrzeno“ do databáze systému newsletteru, tak i registrační údaje se stavem „registrace potvrzena“. Pokud zákazník registraci nepotvrdí do 14 dnů, bude datový záznam automaticky vymazán. Zjišťování těchto údajů je potřebné k tomu, abychom v případě zneužití e-mailové adresy mohli procesy prokázat a slouží tedy pro naše právní zajištění. Jestliže si náš elektronický zpravodaj (newsletter) objednáte, prohlašujete Váš souhlas s jeho přijímáním.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů po přihlášení uživatele k odběru elektronického zpravodaje (newsletter) je při existenci souhlasu uživatele čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Pokud se v rámci popsaného procesu zjišťují údaje Double-opt-in, je právním podkladem čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

Zjišťování e-mailové adresy uživatele slouží pro možnost zasílání elektronického zpravodaje (newsletter). Vyhodnocení (Newsletter-Tracking) - viz bod 6.

Zjišťování ostatních osobních údajů v rámci procesu přihlašování slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití služby nebo použité e-mailové adresy a abychom Vás mohli oslovit osobně, pokud si to přejete a sdělíte nám dobrovolně Váš titul, příjmení a jméno.

 

4. Doba uložení

K výmazu osobních údajů dochází, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení cíle, ke kterému byly zjišťovány. E-mailová adresa uživatele se tedy ukládá na tak dlouho, dokud je aktivní předplatné newsletteru. Stejně tak dlouho se ukládají data Double-Opt-in, abychom je mohli případně prokázat.

Ostatní osobní údaje zjišťované dodatečně během procesu odesílání budou zpravidla vymazány nejpozději ve lhůtě sedmi dnů.

5. Možnost námitky a odstranění

Objednávku elektronického zpravodaje (newsletter) může každý uživatel kdykoli vypovědět s účinností do budoucna. K tomuto účelu je v každém zpravodaji příslušný odkaz.

Umožňuje i odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů zjištěných v průběhu přihlašování.

6. Newsletter Tracking

Upozorňujeme na to, že při zasílání elektronického zpravodaje (newsletter) vyhodnocujeme Vaše chování jako uživatele. Při registraci k odběru elektronického zpravodaje (newsletter) musí být rovněž obstarán Váš souhlas. Pokud budou zasíláním zpravodaje pověřeni externí poskytovatelé služeb, bude dodržování GDPR zaručeno smlouvou o zpracování zakázky.

a. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Pro toto vyhodnocení obsahují zasílané e-maily tzv. Web-Beacons, příp. Tracking-Pixel, tj. jednopixelový obrazový soubor, který je uložen na naší webové stránce. Při vyhodnocování propojíme osobní údaje uvedené v odstavci V. a WebBeacons s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID (číslo).

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR..

c. Účel zpracování osobních údajů

Uložené informace Vám z technických důvodů mohou být přiřazeny jako příjemci. Naší snahou však není, sledovat Vás jako konkrétního uživatele. Vyhodnocení nám slouží především k tomu, abychom poznali zvyklosti našich uživatelů při čtení a mohli jim přizpůsobit obsah, případně abychom mohli zasílat různé informace odpovídající zájmům našich uživatelů.

d. Možnost námitky a odstranění

Pro účely odvolání souhlasu můžete využít odkaz uvedený ve zpravodaji.

Tracking není možný, pokud jste si ve Vašem e-mailovém programu standardně deaktivovali zobrazování obrázků. V takovém případě se Vám newsletter nezobrací kompletně a nebudete případně moci využívat všechny funkce. Pokud si obrázky necháte zobrazovat ručně, výše uvedený tracking je možný.

VIII. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje se zadávají na vstupní obrazovce, zasílají se na naši adresu a budou u nás uloženy.

V okamžiku registrace se ukládají následující údaje:

 1. IP adresa uživatele
 2. Datum a čas registrace
 3. Jméno
 4. Adresa
 5. Telefon/Fax
 6. E-mail
 7. Heslo
 8. Zákazníky firmy Pilz ano/ne
 9. V rámci registrace se vyžaduje souhlas uživatele se zpracováním jeho uvedených osobních údajů. K předávání osobních údajů třetím osobám nedochází.

   

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR.

Slouží pro registraci splnění smlouvy, jejímž smluvním partnerem je uživatel nebo provádění předsmluvních opatření a je tedy doplňkovým právním podkladem pro zpracování osobních údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Registrace uživatele je nutná pro udržování určitých témat a služeb na našich webových stránkách. Registrace uživatele je navíc potřebná pro plnění smlouvy, například kupní, nebo pro provádění předsmluvních opatření. Bez registrace by nemohly být využívány funkce našeho e-shopu.

4. Doba uložení

K výmazu osobních údajů dochází, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení cíle, ke kterému byly zjišťovány.

To je v případě osobních údajů předávaných v rámci registrace tehdy, byla-li registrace k naší internetové stránce zrušena nebo změněna.

To je v případě osobních údajů zjišťovaných pro realizaci smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření tehdy, když již osobní údaje pro realizaci smlouvy nejsou potřebné. Uložení osobních údajů smluvního partnera, i po uzavření smlouvy, může vyplývat z potřeby splnění smluvních nebo zákonných povinností.

5. Možnost odvolání a výmazu

Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci zrušit. Kdykoli máte rovněž možnost nechat uložené osobní údaje změnit.

Pokud jsou osobní údaje potřebné pro realizaci smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření, je předčasný výmaz údajů možný pouze tehdy, pokud není v rozporu se smluvními nebo zákonnými povinnostmi.

O výmaz registrace je možné bez formalit požádat zasláním e-mailu na následující adresu: pilz.gmbh@pilz.de.

IX. Statické odkazy na Facebook, Google+, Twitter, XING a LinkedIn

Na našich webových stránkách jsou používány odkazy na sociální sítě Facebook a Google+, mikroblogové služby Twitter a sociální platformy XING a LinkedIn. Tyto služby nabízí společnosti Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG a LinkedIn Corp. („poskytovatelé“). O ustanoveních na ochranu osobních údajů se prosím informujte vždy na konkrétní platformě.

X. Kontaktní formulář a kontaktní e-mailová adresa

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, kterým nás můžete oslovit. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou osobní údaje uvedené v zadávací masce přeneseny a uloženy do naší databáze. Povinnými údaji jsou:

 1. titul
 2. příjmení
 3. jméno
 4. firma
 5. ulice, č.popisné
 6. PSČ, město
 7. země<405/> <406/>e-mail<407/> <408/> <409/>Dobrovolné údaje:

   

  1. oddělení
  2. poštovní schránka
  3. spolková stát/spolková země
  4. telefon
  5. fax
  6. obor
  7. číslo zákazníka
  8. V okamžiku odeslání zprávy se navíc ukládají tyto údaje:

   - IP adresa uživatele

  9. Pro zpracování dat se v rámci procesu odesílání získává Váš souhlas a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Alternativně je možné navázání kontaktu prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy všechny osobní údaje uživatele, které byly e-mailem předány.

   Žádné údaje v této souvislosti nejsou předávány třetím stranám. Osobní údaje jsou používány výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů předaných prostřednictvím e-mailu je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je právním podkladem pro zpracování osobních údajů navíc čl. 6, odst. 1, písm. B GDPR

 

3. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů ze zadávacího formuláře slouží výhradně pro přípravu navázání kontaktu. Je-li kontakt navázán e-mailem, jedná se rovněž o potřebný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a byla zajištěna bezpečnost našich informačních technických systémů.

4. Doba uložení

K výmazu osobních údajů dochází, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení cíle, ke kterému byly zjišťovány. Osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře zaslané e-mailem je případ, kdy je konkrétní konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jestliže lze z okolností odvodit, že dotčené téma je s konečnou platností objasněno.

Osobní údaje zjišťované dodatečně během procesu odesílání budou vymazány nejpozději ve lhůtě sedmi dnů.

5. Možnost odvolání a výmazu

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

estliže s námi uživatel naváže kontakt e-mailem, může kdykoli proti ukládání jeho osobních údajů podat námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly v průběhu navazování kontaktu uloženy, budou v tomto případě vymazány.

XI. Práva dotčené osoby

Pokud jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, stáváte se subjektem údajů ve smyslu GDPR a přísluší Vám vůči správci následující práva:

1. Právo na informace

Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud k takovému zpracovávání dochází, můžete od správce vyžadovat následující informace:

 1. účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 3. příjemci, příp. kategorie příjemců, kterým jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny nebo ještě budou zpřístupněny;
 4. plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní údaje, kriteria pro stanovení doby uložení;
 5. právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování správcem nebo právo na námitku proti zpracování;
 6. právo na stížnost podanou dozorovému úřadu;<
 7. všechny dostupné informace o původu dat, jestliže osobní údaje nebyly zjišťovány od subjektu údajů;
 8. automatizované rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - dostatečné informace o použité logice a rovněž dosahu a žádoucím účinku takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda Vaše osobní údaje budou předávány do jiné země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat informaci o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR souvisejících s předáním.

2. Právo na opravu

Jste oprávněni požadovat od správce opravu nebo doplnění, jestliže Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné. Správce musí opravu povést okamžitě.

 

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů:

 1. jestliže popíráte správnost Vašich osobních údajů po dobu, která správci umožňuje správnost Vašich osobních údajů zkontrolovat;<531/> <532/>pokud je zpracování je neoprávněné a odmítnete výmaz Vašich osobních údajů, požadujeme namísto toho omezení užívání Vašich osobních údajů;<533/> <534/>správce osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, Vy je však potřebujete k uplatnění výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo<535/> <536/>jestliže jste vznesli námitku vůči zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není stanoveno, zda oprávněné důvody správce převáží Vaše důvody.
 2. Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, smí být tyto osobní údaje - bez ohledu na jejich uložení - zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého z členských států.
 3. Pokud bylo omezení zpracování podle výše uvedených předpokladů omezeno, budete správcem informováni předtím, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinný výmaz

Můžete od správce požadovat, aby Vaše osobní údaje byly okamžitě vymazány a správce je povinen tyto osobní údaje okamžitě vymazat, jestliže nastane jeden z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje nejsou již nutné pro účely, pro které byly zjišťovány nebo jiným způsobem zpracovávány.
 2. Odvoláváte svůj souhlas, o který se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst 2 písm. a GDPR opírá a chybí jiný právní podklad pro zpracování.
 3. Vznášíte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování nebo podáváte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 5. Výmaz Vašich osobních údajů je potřebný pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterým správce podléhá.
 6. Vaše osobní údaje byly zjišťovány v návaznosti na nabízené služby informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace poskytované třetím stranám.

Jestliže správce Vaše osobní údaje zveřejnil, je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, přičemž to podnikne s ohledem na dostupné technologie, implementační náklady, přiměřená opatření (i technického druhu), pakliže Vy jako subjekt údajů jste požádali správce zpracovávající osobní údaje o výmaz všech odkazů na tato osobní data nebo kopie nebo replikace těchto osobních dat.

c) Výjimky<5
Právo na výmaz neplatí v případě, kdy je zpracování potřebné
pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a informace;pro splnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterému správce podléhá nebo ke splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo k výkonu veřejné moci, která byla správci přenesena;

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a rovněž čl. 9 odst. 3 GDPR;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) výhledově realizaci cílů tohoto zpracování znemožní nebo vážně negativně ovlivní nebo

pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informace

Jestliže jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení vůči správci, správce povinen tuto opravu, výmaz nebo omezení oznámit všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje sděleny, ledaže by se to ukázalo být nemožné nebo je to spojeno s nepřiměřenými náklady.

Vůči správci jste oprávnění být o těchto příjemcích informováni.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste správci poskytli, jste oprávněni obdržet ve strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu. Kromě toho jste oprávněni tyto osobní údaje předat jinému správci bez omezování správcem, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud

zpracování spočívá na souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR nebo čl. 9, odst. 2, písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR a zpracování je prováděno automatizovaným způsobem.

Při výkonu tohoto práva jste dále oprávněni si vymoci, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému správci, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být negativně ovlivněny svobody a práva jiných osob.

7. Právo na námitku

Z důvodů, které pro Vás vyplynou z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí i pro profilování opírající se o toto ustanovení.

Správce Vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat, ledaže může prokázat naléhavé důvody z hlediska ochrany, které Vaše zájmy, svobody a práva převažují nebo jestliže zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Budou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely také reklamy podat námitku; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno.

Jestliže proti zpracování pro účely přímé reklamy namítáte, nebudou Vaše osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány.

Máte možnost v souvislosti s užíváním služeb informační společnosti - bez ohledu na směrnici 2002/58/ES - Vaše právo na námitku vykonat automatizovanými metodami, při nichž se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání souhlasu s prohlášením o ochraně osobních údajů

Jste oprávněni Váš souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena právoplatnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.

 

 

9. Právo na stížnost podanou dozorovému úřadu

Bez ohledu na jiné správně právní nebo soudní opravné prostředky Vám přísluší právo na stížnost podanou dozorovému úřadu, zejména v členském státě místa Vašeho pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku, jste-li toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů je přestupkem vůči GDPR.

Dozorový úřad, ke kterému byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

XII. Kategorie: B2BIQ – DSP/DMP

1. Uložené údaje a účel zpracování údajů

Tato nabídka využívá B2BIQ, službu pro zapojení reklamy od B2B Media Group EMEA GmbH (“B2BMG”). B2BMG používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají v prohlížeči počítače a zjišťují/obsahují anonymní údaje o užívání. B2BIQ používá i tzv. Web Beacons (neviditelné grafiky). Pomocí těchto Web Beacons je možné vyhodnocovat informace, například o návštěvách na stránkách konkrétní nabídky. Informace o využívání internetové stránky a poskytování reklamních formátů získané prostřednictvím cookies a Web Beacons se přenášejí na server společnosti B2BMG v Německu, kde se ukládají. Tyto informace smí B2BMG předávat svým smluvním partnerům. Z údajů mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Osobní údaje se však bez souhlasu dotčených subjektů neevidují. B2BMG tyto údaje využívá pro hodnocení využívání internetové stránky návštěvníky a pro účely reklamy online (OBA) vycházející z tohoto užívání. Pokud se zjišťují IP adresy, ukládají se po vymazání posledního bloku čísel jako anonymní. Pokud jsou k dispozici, zpracovávají se informace o zeměpisné délce a šířce. V případě cookies se jedná buď o B2BMG Cookies (https://www.b2biq.net/optout) nebo cookies poskytovatelů služeb, kteří jsou rovněž povinni dodržovat zásady ochrany osobních údajů platné pro B2BMG (seznam zapojených poskytovatelů služeb vč. možnosti Optout najdete zde: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Oprávněné zájmy 

Používáním nástrojů pro účely reklamy a sledování společnosti B2BMG můžeme naši internetovou nabídku lépe přizpůsobovat zájmům a potřebám našich zákazníků.

3. Doba uložení údajů

IP adresy se vymazávají po 12 měsících po zjištění u poskytovatele nabídky. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete případně moci využívat všechny funkce této nabídky v plném rozsahu. Navíc můžete kdykoli uplatnit nárok na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, případně právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. E-mail: datenschutz@b2bmg.de nebo korespondenční adresa: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Deutschland. https://www.b2bmg.com/datenschutz/

4. Právní podklad

Tyto soubory cookie nejsou pro provoz webové stránky nezbytné, a proto jsou nastavovány prostřednictvím Consent Manager (Cookie Banner) pouze v případě, že je povoleno přihlášení.

5. Poskytování

Používání těchto souborů cookie není pro používání našich webových stránek nezbytné, ale servis a služby mohou být negativně ovlivněny, pokud bude soubor cookie deaktivován.

XIII. EuroDSP - Retargeting

Využíváme MediaMath Analytics & Insights, službu pro analýzy internetu společnosti MediaMath, Inc. („MediaMath“). MediaMath používá cookies, které se ukládají na jejích koncových přístrojích a umožňují analýzu využívání internetové stránky jednotlivými uživateli. K datům ukládaným prostřednictvím cookies patří např. typ prohlížeče, operační systém, jazyk prohlížeče, IP adresa a poskytovatel internetu.

MediaMath zpracovává údaje na svých koncových přístrojích pod pseudonymy, tzv. „MediaMath-ID“. Toto jednoznačné MediaMath-ID je pak uloženo v jednom souboru cookie na Vašem koncovém přístroji a pomáhá upravovat nabídku poskytovaných informací. MediaMath-ID a další informace zjištěné prostřednictvím platformy nám navíc pomáhají k tomu, abychom mohli měřit Vaše aktivity na našich webových stránkách a zjišťovat tak efektivnost poskytovaných údajů. Můžeme Vám pak nabízet informace, které lépe odpovídají Vašim potřebám. Kromě toho Vám takto můžeme poskytovat informace o takových produktech, o které byste se mohli zajímat.

MediaMath může předávat údaje získané o Vás třetím stranám v případech, kdy je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany údaje zpracovávají na objednávku MediaMath. Bližší informace o tom, jak MediaMath Vaše údaje používá a o možnosti, jak zabránit využívání cookies společností MediaMath najdete v prohlášení o ochraně údajů u společnosti MediaMath na stránce: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Pokud si nepřejete, aby MediaMath Vaše výše uvedené osobní údaje v rámci této webové stránky zpracovávala, můžete tomu zabránit například nastavením privátní sféry Vaše webového prohlížeče nebo odmítnutím na stránce: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XIV. Zprávy Push

Jestliže si aktivujete prostřednictvím služby „Signalize“ zprávy Push k této webové stránce, bude pro jejich poskytování použita jedna z funkcí Vašeho internetového prohlížeče, příp. Vašeho mobilního operačního systému. Pro zasílání zpráv se ukládají výhradně anonymní údaje, které neumožňují žádnou zpětnou vazbu k určité osobě. Tato data se zpracovávají pouze k tomu účelu, aby bylo možné dodávat Vám zprávy, které jste si vybrali a provádět nastavení, která se k nim vztahují. Prosíme o Váš souhlas s ukládáním těchto dat. Právním podkladem pro zpracování dat je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Přijímání zpráv můžete kdykoli zabránit nastavením Vašeho prohlížeče, příp. mobilního koncového přístroje. Informace o odhlášení zpráv Push najdete zde.

Abychom mohli obsah zpráv Push pro Vás účelně upravit, využijeme preference, které jsme pomocí cookies získali z anonymního profilu uživatele a výhradně pro účely personalizovaného zasílání zpráv spojíme Vaše ID pro zprávy s profilem uživatele webové stránky. Pro statistické vyhodnocení zpráv se na náš pokyn používá technologie tracking. Tak lze zjistit, zda zpráva byla doručena a otevřena. Data, která se přitom vytvářejí, budou na naši objednávku společností etracker GmbH z Hamburku, která poskytuje službu Signalize, zpracovávána a ukládána výhradně v Německu a podléhají tedy přísným německým a evropským zákonům a standardům na ochranu osobních údajů. Společnost etracker byla v tomto směru prověřena nezávislým orgánem, je certifikována a je oprávněna používat značku kvality ePrivacyseal v oblasti ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely kontroly pozvání k účasti na službě zasílání zpráv a statistická analýza přihlášky nebo odmítnutí se provádí na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem je služba, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní. Protože soukromí našich návštěvníků je pro nás velmi důležité, budou co nejdříve anonymizovány údaje, které by mohly poukazovat na jednotlivé osoby jako IP adresa, přihlašovací identifikace nebo identifikace přístroje. Tím bude vyloučen přímý vztah k osobám. K jinému používání, spojování s jinými údaji nebo předávání údajů třetím stranám nedochází.

Popsané zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout.

XV. Výhrada změny

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, aby vždy odpovídalo aktuálním platným ustanovením, stejně jako naší nabídky na webové stránce.

Vydání: březen 2018

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk