Řízení přístupu pro Vaše stroje a zařízení

Pro rozsáhlou ochranu Vašich pracovníků a optimální zabezpečení Vašich strojů je zapotřebí ucelená koncepce bezpečnosti, která bere v úvahu jak aspekty Safety, tak i Security.

Muž s helmou obsluhuje stroj

Naším portfóliem „Identification and Access Management“ Vám předkládáme rozsáhlou nabídku produktů, řešení a softwaru pro realizaci úloh v oblasti Safety i Security.

Dozvíte se více o možném využití, od jednoduché autentifikace přes komplexní přístupová oprávnění a řízení přístupu až po bezpečný výběr provozních režimů, zabezpečení prací při údržbě a zabezpečení dat a sítí. Zjistíte, že Safety and Security lze sjednotit do jednoho systému!

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ na ochranu proti nežádoucímu opětovnému spuštění stroje

Řešení zajistí, že stroj není možné znovu uvést do provozu, dokud se v nebezpečné zóně zdržují nějaké osoby. Funkce pro zabezpečení údržby Key-in-pocket je určena pro práci na strojích v nebezpečném prostředí, které je chráněno ohrazením a do kterého musí pracovníci při údržbě vstoupit – např. robotická buňka.

Na rozdíl od běžných systémů Lockout-Tagout (LOTO) spočívá zabezpečení pracovníků při údržbě v případě řešení Key-in-pocket v používání klíčů RFID s příslušnými oprávněními a bezpečného seznamu uloženého v řídícím systému Pilz. Jedná se o čistě elektronickou ochranu proti opětovnému rozběhu strojů, která zcela odstraňuje nutnost instalace mechanických blokovacích zařízení a umísťování výstražných tabulek.

Příklad aplikace Key-in-pocket na ochranu proti nežádoucímu opětovnému spuštění stroje

Prohlédněte si záznamy: Webinář k bezpečné údržbě „Key-in-pocket“

Chraňte Vaše zaměstnance před nebezpečnými situacemi, do kterých by se mohli dostat při provádění údržby! Použijte řešení Key-in-pocket k tomu, abyste zabránili nečekanému opětovnému spuštění strojů v době, kdy se v nebezpečné zóně pohybují lidé. Seznamte se během webináře se všemi funkcemi a výhodami zabezpečení údržby „Key-in-pocket“.

 • Co je zabezpečení údržby „Key-in-pocket“
 • Kde najdete řešení pro Vaši aplikaci
 • Průběh a funkce
 • Výhody a souhrn

A takto to funguje:

Příklad aplikace pro přihlašování pracovníka

Při vstupu do zařízení se pracovník obsluhy prokáže svým osobním transpondérovým klíčem PITreader na bezpečnostní bráně. Přitom se zkontroluje oprávnění ke vstupu a po úspěšném potvrzení je příslušné bezpečnostní identifikační číslo uloženo do bezpečnostního seznamu v řídicím systému Pilz (PNOZmulti 2 nebo PSS 4000).

Příklad aplikace pro vstup pracovníka do nebezpečného prostoru

Jakmile se obsluha zaregistruje, může uvést stroj do bezpečného stavu, otevřít ochrannou bránu, vytáhnout trnaspondérový klíč a vstoupit do zařízení.. Transpondér si pracovník ponechává u sebe (Key-in-pocket). Stejným způsobem se svými osobními klíči mohou pro vstup ke stroji přihlásit další pracovníci. Vstupovat mohou různými bezpečnostními branami.

Příklad aplikace pro odhlašování pracovníka

Aby bylo možné zařízení přepnout opět do výrobního režimu, musí se všechny osoby po opuštění zařízení a zavření ochranných bran svým osobním klíčem opět na PITreader odhlásit. Bezpečnostní identifikační číslo – Security ID – je pak z bezpečného seznamu v řídicím systému odstraněno a jakmile je seznam zcela prázdný, stroj může být spuštěn. U velkých a nepřehledných zařízení se navíc používá „Blind-Spot-Check“ podle EN ISO 13849-1 5.2.2. V tomto případě je před opětovným spuštěním stroje nutná vizuální kontrola všech prostor, ve kterých by ještě mohly být přítomny nějaké osoby.

Video ukazuje výše popsané funkce řešení Key-in-pocket na ochranu proti neplánovanému spuštění strojů a způsob, jakým můžete ochránit Vaše pracovníky provádějící údržbu.

Vaše výhody ve zkratce

 • Autentifikace osob, bezpečná ochrana proti opětovnému zapnutí
 • Certifikace: PL d Cat. 3 podle EN ISO 13849-1, SIL CL 2 podle EN 62061 a SIL 2 podle IEC 61508
 • Úplná kontrola toho, které osoby mají přístup ke kterým strojům; možné je i dočasné oprávnění
 • Jednoduché zablokování a rychlé nové naprogramování v případě ztráty transpondérového klíče
 • Podstatně výhodnější a pružnější než používání standardních kovových klíčů
 • Plná prokazatelnost toho, kdo, kdy a u jakého zařízení se nacházel (možnost deaktivování)
 • K jednomu stroji může mít přístup současně až 20 osob
 • Funkce ručního resetu „Blind-Spot-Check“ podle EN ISO 13849-1 5.2.2.
 • Vymazávání bezpečného seznamu „Key-List-Reset“ autorizovanými pracovníky
 • Zařízení není nutné opouštět stejnou bránou, kterou pracovník vstupoval

 

Řešení pro bezpečnou údržbu Key-in-pocket zahrnuje následující komponenty:

  řídící jednotka čtecí jednotka vkládací jednotka
Varianta 1 PNOZ m B1 nebo PSS4000 PITreader Osvětlené tlačítko
Varianta 2 PNOZ m B1 nebo PSS4000 PITgatebox s PITreader PITgatebox s PITreader
Obrázek řešení Key-in-pocket

Funkčně bezpečný výběr provozních režimů do PL d Cat 3

Graf aplikace pro výběr provozních režimů

Výběr provozních režimů je součástí funkční bezpečnosti, jestliže je nutné přepínání mezi různými úrovněmi bezpečnosti, příp. bezpečnostními funkcemi. Tato situace často nastává, jestliže je zapotřebí provést výměnu nástroje nebo nové seřízení stroje. Podle zvoleného provozního režimu se zapínají nebo vypínají potřebná bezpečnostní zařízení, např. bezpečnostní brány nebo povolovací tlačítka. Cílem je přitom minimalizovat zvýšené riziko poškození zařízení a nebezpečí úrazu hrozící personálu. Aby byla co nejlépe vyloučena chybná obsluha a manipulace, musí být přístup k výběru provozních režimů omezen na patřičně kvalifikované pracovníky a pro uživatele musí být co nejpohodlnější a nejjednodušší.

Systém výběru provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode nabízí kromě funkčně zcela bezpečného přepínání provozních režimů při automatickém monitorování až do PL d kat. 3 podle EN ISO 13849-1, příp. SIL CL 2 podle EN 62061 také regulací přístupových oprávnění a je tedy ideálním řešením pro Vaše stroje. Elektronické klíče totiž poskytují podstatně větší bezpečnost než klasické klíče. Mechanické klíče příliš často zůstávají zasunuté ve strojích a jimi zajišťovaná bezpečnost je přibližně stejná, jako ochrana heslem, které je obecně známo.

PITmode fusion můžete používat se všemi řídícími systémy zabezpečenými proti výpadku. Bezpečná vyhodnocovací jednotka umí identifikovat předem zadaný provozní režim, vybere ho a provede bezpečné funkční přepnutí. S malým řídícím systémem PNOZmulti 2 nebo Automatizačním systémem PSS 4000 je realizace ještě jednodušší, protože v tomto případě je bezpečná vyhodnocovací jednotka pro načítání provozního režimu již integrována do bloku funkcí. Výběr provozního režimu se provádí tlačítkem (PITmode flex) nebo dotykem na panelu PMI (PITmode flex visu).

Podrobnější informace o systému výběru provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode

Příklad aplikace pro balicí stroj

Video ukazuje bezpečný výběr provozních režimů i regulaci přístupových oprávnění ke strojům a zařízením pomocí PITmode. Různé hardwarové a softwarové komponenty obsažené v nabídce jsou určeny k tomu, aby řešení bezpečnosti člověka a stroje v jednom nástroji ideálně pokrylo i individuální požadavky.

 

Přístupová oprávnění a řízení přístupu

Zabezpečte Vaše stroje a zařízení před přístupem nepovolaných osob! Selektivní přístup ke strojům, kde může docházet k nebezpečným situacím, chrání autentizací uživatele Vaše pracovníky před úrazem a Vaše stroje před neodborným použitím a poškozením. V obou případech se tak zabrání prostojům a zajistí se produktivita.

Systém přístupových oprávnění PITreader umožňuje realizovat četná opatření pro zajištění bezpečného provozu. Možnosti zahrnují jednoduché uvolnění přístupu náhradou hesla, autentifikaci pro určité funkce stroje, zajištění bezpečnostních brankomplexní hierarchickou matici oprávnění a specifické firemní kódování pro doplňkovou ochranu před manipulací.

Dělník používá bezpečnostní bránu
Příklad aplikace pro robotickou buňku

Zejména pro zabezpečení ochranných bran potřebné u mnoha strojů nabízí systém přístupových oprávnění PITreader další přídavný bezpečnostní aspekt. Funkce přidržení dveří může být aktivována teprve po provedené autentizaci. Totéž platí pro ovládací jednotky jako je tlačítková jednotka PITgatebox. Spolu s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader se jedná o ideální kombinaci řešení pro autentifikaci a obsluhu. Výsledkem je jistota, že příkazy jako zastavit, odblokovat, zablokovat nebo potvrdit mohou na zařízení provádět pouze k tomu oprávnění pracovníci.

Přečtěte si více o individuálním řešením pro ochranné brány

V této animaci uvidíte, jak můžete ochránit systémem přístupových oprávnění PITreader S stroje a zařízení před přístupem nepovolaných osob.

Tlačítková jednotka PITgatebox s integrovanou čtečkou PITreader a bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 provádějícím vyhodnocení Vám umožní zkombinovat kontrolu přístupových oprávnění u ochranných bran tak, aby zahrnovala funkce Safety i Security.

Ochrana dat a bezpečnost sítě

Aplikace pro ochranu dat a bezpečnost sítě

Význam ochrany dat a bezpečnosti sítě v průmyslovém prostředí je stále větší. Koncepce bezpečnosti musí zahrnovat funkční i datové aspekty. Protože pouze ucelený design dokáže spolehlivě vyloučit mezery v bezpečnosti. Ani to nejlepší zajištění bezpečnostní brány nepomůže, jestliže Vaše data, Vaše know-how a Vaše provozní procesy nebudou dostatečně chráněny před přístupem nepovolaných osob a útočník bude moci zvenčí napadnout Vaši síť nebo manipulovat se systémem řízení.

Průmyslový Firewall SecurityBridge zajišťuje bezpečný tok dat k Vašemu systému řízení Pilz tím, že chrání síť před ohrožením „zvenčí“ např. před napadením hackery a poskytuje tak ochranu před manipulací. Firewall monitoruje datovou komunikaci mezi PC a řídicím systémem a okamžitě nahlásí nedovolené změny v řídicím projektu. Tím chrání zařízení před zásahy přicházejícími přímo ze sítě v důsledku nepovoleného přístupu.

Před nebezpečím vycházejícím „zevnitř“, ať už se jedná o nepozornost nebo úmysl, chrání rozhraní USB s možností aktivování PIT oe USB. Společně se systémem přístupových oprávnění PITreader a autentifikací pomocí osobních transpondérů RFID je zajištěno, že port USB mohou aktivovat pouze oprávněné osoby a používání USB zařízení na Vašich strojích je tak vyhrazeno pouze jim. To Vám zaručí další stupeň bezpečnosti, jestliže se jedná například o používání myši nebo klávesnice pro zadávání nebo nahrávání, příp. stahování dat pomocí USB.

Více detailů o nástroji zabezpečení dat v průmyslu Firewall SecurityBridge

Další informace o Industrial Security

Příklad aplikace pro plnění lahví

Animace ukazuje, jak pomocí aktivovatelného rozhraní USB 2.0 Host PIT oe USB zaručíte možnost nahrávání programů, stahování dat a připojení klávesnice nebo myši tak, aby nemohlo docházet k nežádoucí manipulaci.

V kombinaci s PITreader můžete nyní zaručit, že přístup k zařízení bude povolen pouze autorizovaným pracovníkům s příslušným oprávněním.

Přehled dalších příkladů aplikací

Příklad aplikace pro jednoduchou správu receptur

Jednoduchá správa receptur

Vhodné klíče zajistí přecházeni mezi různými vyráběnými produkty – jednoduše a rychle.

Stejně tak je možné upravovat technická nastavení strojů nebo zařízení pomocí předem připravených klíčů. To zajistí například bezchybnou změnu výrobních šarží. Výsledkem je zkrácená doba nastavování a současně zvýšení kvality výroby.

Příklad aplikace Individualizace pro uživatele

Individualizace pro uživatele

Klíč svému uživateli umožní ovládat pouze funkce, pro které má potřebnou kvalifikaci a oprávnění.

Obsluha strojů a zařízení má v HMI k dispozici přehlednou a jazykově srozumitelnou nabídku. Každý pracovník však může využívat pouze jemu přidělené funkce. To podstatně zvyšuje identifikaci s procesem a výrazně snižuje četnost výskytu chyb. Neosobní, pro usnadnění většinou známá hesla, již nejsou zapotřebí. To přináší jednak úsporu času při přihlašování a zvýšení produktivity, jednak lepší bezpečnost.

Příklad aplikace pro specifické firemní kódování

Specifické firemní kódování

Zadáním identifikace na integrovaném webovém serveru se v PITreader vytvoří speciální signatura.

Tato signatura chráněná proti manipulaci je uložena v interním Security Chip od MIFARE To umožňuje  např. pracovat se specifickými firemními čtečkami PITreader nebo čtečkami pro konkrétní zařízení. Všechny nespárované transpondérové klíče tak lze již předem zablokovat. Ke kódovaným čtečkám PITreader tak mají přístup pouze známé, spárované transpondéry.

Seznam pro blokování klíčů

Seznam pro blokování klíčů

Transpondérové klíče je možné přidávat do tzv. blokovacího seznamu (black list). Klíče zapsané v blokovacím seznamu v PITreader jsou z dalšího používání dočasně vyloučeny.

Toto opatření chrání před nepovolaným přístupem, jestliže například dojde ke ztrátě klíče nebo jestliže někdo transpondérový klíč nevrátí. Tím je zajištěna plná kontrola prováděná řízením oprávnění. Nepovolený přístup je vyloučen, stejně jako případný pokus o manipulaci. Stroje a zařízení jsou maximálně efektivně chráněny.

Protokolování důležitých akcí (Audit Trail)

Protokolování důležitých akcí (Audit Trail)

Integrovaná funkce protokolování PITreader umožňuje přístup ke strojům nebo zařízením personalizovat a zaznamenávat bez výjimky všechny procesy.

Nezměnitelná dokumentace všech akcí prováděných s transpondéry je zabezpečena proti manipulaci a slouží pro jednoduchou prokazatelnost v případě chybné obsluhy, nehody, výpadku nebo pro diagnostiku zařízení. Všechny akce lze jednoznačně přiřadit k určitému uživateli. Indikátor Performance navíc umožní zjištění prostojů. Pokud je protokolování z provozních důvodů zakázáno, může být funkce vypnuta, příp. mohou být zaznamenávány akce bez přiřazení ke konkrétním osobám.

Časová oprávnění

Časová oprávnění

Zásahy je možné kdykoli omezit! K zásahu dochází pouze v určeném rozsahu platnosti. Datum zahájení a ukončení platnosti je možné uložit do paměti. Platnost se může vztahovat k době startu, ukončení nebo časovému rozpětí. Transpondérové klíče nemají mimo dobu platnosti určeno žádné oprávnění a jsou v PITreader blokovány.

Funkce slouží například pro procesy, kdy je stanovena doba platnosti certifikátu nebo pro roční kontroly. Časové oprávnění lze využít i v případě nájmu nebo leasingu. Pro určité servisní činnosti je možné jako nejmenší jednotku zadat i určité dny.

Další informace:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk