Právo a normy v Severní Americe

Severní Amerika

Na rozdíl od Evropy není ES prohlášení o shodě v Severní Americe relevantní. Bezpečnost strojního zařízení je v USA a Kanadě zajišťována různými normami, předpisy a směrnicemi.

V USA jsou v tomto směru například relevantní zejména produktové standardy, protipožární předpisy ("Fire Codes"), elektrické směrnice a národní zákony. V USA navíc Occupational Safety and Health Administration (OSHA) upravuje poskytování bezpečného a zdravého pracoviště.

V Kanadě se bezpečností pracovišť zabývá Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS), doplňkem je řada místních předpisů v různých provinciích.

Právo a normy v USA

Právní podklady v USA představují směs produktových standardů, protipožárních předpisů ("Fire Codes"), směrnic v oblasti elektro a národních zákonů. Dodržování a uplatňování těchto předpisů sledují místní vládní orgány.

Američtí občané znají především standardy následujících organizací:

  • Administrace BOZP / Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
  • Americký národní normalizační úřad / American National Standards Institute (ANSI)
  • Laboratoře Underwriters / Laboratories Underwriters (UL)
  • Národní asociace požární ochrany / National Fire Protection Association) (NFPA)

Upozornění: Certifikace CE je evropský požadavek, v USA není uznávaný a není ani relevantní, ani významný.

USA

Administrace BOZP / Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

Occupational Safety and Health Administration je agentura amerického ministerstva práce. Podle OSH Act (zákon o ochraně bezpečnosti práce) jsou zaměstnavatelé odpovědní za poskytování bezpečného a zdravého pracoviště. Úkolem OSHA je, zajistit bezpečná pracoviště stanovením a uplatněním norem a dále školením, prací s veřejností, vzděláváním a podporou. Zaměstnavatelé musí plnit všechny normy OSHA, které jsou pro ně relevantní. Navíc musí plnit hlavní klauzuli OSH Act, která od zaměstnavatelů požaduje, aby na pracovištích neumožnili zvyšování nebezpečí.
www.osha.gov/law-regs.html

Ve 22 amerických spolkových státech, např. v Michiganu a Kalifornii nyní vláda realizuje program na ochranu bezpečnosti práce, který v těchto spolkových státech přebírá úlohy OSHA a zavádí rovnocenné, někdy i přísnější požadavky. Ve čtyřech dalších spolkových státech se státní plán zabývá pouze zaměstnanci ve veřejných službách. Podle OSHA platí: Státy jsou povinny nastavit bezpečnost práce a zdravotní normy přinejmenším stejně účině jako jsou srovnatelné národní standardy. (Většina států přijímá normy identické jako jsou ty národní). Státy mají možnost propagovat vydávání standardů pokrývajících nezbezpečí nezávisle na národní vládě.

Jako vládní předpisy jsou normy OSHA do určité míry srovnatelné s evropskými směrnicemi, přestože technické požadavky jsou velmi rozdílné. OSHA se více zaměřují na popis specifických, nuceně předepisovaných technických požadavků než na abstraktní požadavky. Dalším důležitým rozdílem je, že evropské směrnice jsou orientovány v první řadě na výrobce strojů a subjekty, které stroje uvádějí na trh, zatímco normy OSHA jsou určeny pro zaměstnavatele, kteří stroje provozují (zpravidla kupující nebo majitelé strojů). V USA proto přísluší kupujícímu, aby vymáhal dodržování norem OSHA.

Kromě plánovaných a neplánovaných inspekcí se inspektoři OSHA účastní vyšetřování pracovních úrazů. Pokud je zjištěno, že "dobrovolné" standardy ANSI nebyly dodrženy, mohou být pokuty udělované ze strany OSHA vyšší. Tresty mohou být přísnější i v případě občanskoprávních řízení.

Americký národní normalizační úřad / American National Standards Institute (ANSI)

Vývojem norem ANSI se zabývají soukromé organizace a mají formálně status "dobrovolných průmyslových standardů". Normy ANSI však často bývají součástí smluv. Četné normy OSHA vycházejí právě z norem ANSI. V mnoha případech je přitom závazná norma OSHA založena na starší verzi dobrovolné normy ANSI. V takových případech se doporučuje používat obě normy.

Laboratoře Underwriters / Laboratories Underwriters (UL)

UL zveřejňuje bezpečnostní normy. Ty obsahují především požadavky na elektrická zařízení a komponenty. Příkladem je UL 508A (průmyslové řídicí skříně). Některé normy UL byly podány u ANSI a platí nyní i jako normy ANSI. Normy UL se většinou zabývají pouze rizikem požáru a úrazu elektrickým proudem.

OSHA požaduje, aby témě všechna elektrická zařízení a kabely na pracovištích splňovaly normy UL a aby tato skutečnost byla kontrolována národní autorizovanou laboratoří (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory). OSHA k tomuto účelu vydává seznamy těchto laboratoří. V těchto seznamech jsou uvedeny například organizace jako CSA (Canadian Standards Association), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD a UL (Underwriters Laboratories). Zařízení, která nejsou v seznamech, mohou být obvykle testována stejnými laboratořemi jakousi formou externích kontrol. Je třeba si uvědomit, že normy UL často bývají velmi odlišné nebo jsou dokonce v rozporu s normami IEC (International Electrotechnical Commission) a evropskými normami (EN). Dodržování norem UL je patrné ze zkušební značky NRTL, která se umísťuje na zařízení. Organizace zveřejňují rovněž seznam shodných produktů a ty pak jsou považovány za "evidované". Inspektoři v oboru elektrotechniky při kontrolách hledají na zařízeních zkušební značku (UL, CSA atd.). Zařízení bez zkušební značky obvykle nebývají převzata.  Většina laboratoří má akreditaci pro více zemí. Akceptuje se pouze zkušební značka "US". (Například značka TÜV uznávaná v Evropě nebo Číně není v USA relevantní.)

Národní asociace požární ochrany / National Fire Protection Association) (NFPA)

National Electrical Code (NEC) vydává NFPA (National Fire Protection Association) jako ANSI/NFPA 70. Shodu s NEC kontrolují inspektoři místních úřadů (typicky měst), zejména u nových budov a větších staveb.

NFPA kromě toho vydává ANSI/NFPA 79 Standard (Electrical Standard for Industrial Machinery). Tento standard upravuje stejnou oblast jako EN/IEC 60204-1, avšak není identický. Dodržování ANSI/NFPA 79 je zásadně dobrovolné, některé spolkové státy v USA a místní úřady je vyžadují.

Právo a normy v Kanadě

Některá pracoviště v Kanadě spadají do oblasti federální legislativy, kterou vykonává Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). Většina se však řídí předpisy jednotlivých provincií nebo místními předpisy.

Upozornění: Certifikace CE je evropský požadavek, v Kanadě není uznávaný a není ani relevantní, ani významný.

Elektrické normy vydává v Kanadě CSA (Canadian Standards Association). Často mívají shodné požadavky jako normy americké. Některé normy CSA v oboru elektro se opírají o normy IEC a jsou přizpůsobeny kanadským potřebám, jiné byly vytvořeny společně s UL nebo NFPA. Certifikaci elektrické bezpečnosti provádějí laboratoře akreditované SCC (Standards Council of Canada). Zahrnují například CSA a UL, ale i různé jiné.

CSA v Kanadě zveřejňuje i normy týkající se mechanických požadavků. Některé vycházejí z norem ANSI nebo byly vyvinuty společně s nimi, u jiných jsou základem normy ISO.

Kanada

Ontario

V provincii Ontario jsou technické předpoklady pro bezpečnost strojních zařízení srovnatelné s těmi, jaké uplatňuje EU (Evropská unie). Není však dovolena vlastní certifikace výrobce. Pro většinu nově instalovaných nebo modifikovaných strojů vyžaduje Ontario "Regulation 851" (Industrial Establishments - Safety Regulations), aby majitel nebo zaměstnavatel zajistil, že stroj nebude používán, dokud neproběhne PSHSR (Pre-Start Health and Safety Review). Tuto činnost obvykle provádí autorizovaný technik. Směrnice PSHSR vydané ministerstvem práce Ontaria zahrnují kombinaci předpisů CSA, ANSI, ISO a EN.

Pokud jde o elektrickou bezpečnost, vyžadují Ontario Electrical Safety Code a Ontario Regulation 438/07, aby všechny elektrické produkty a zařízení byly certifikovány a označeny institucemi akreditovanými SCC podle norem CSA. Elektrická zařízení v budovách musí být rovněž prověřena úřadem pro elektrickou bezpečnost ESA (Electrical Safety Authority).

Quebec

V provincii Quebec musí být výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny uváděny v angličtině i ve francouzštině.

Ostatní provincie

Ostatní provincie v Kanadě mají na elektrickou bezpečnost zásadně podobné požadavky jako Ontario, a to na základě Canadian Electrical Code (CEC nebo “CE Code”) a dalších norem CSA. Pokud jde o bezpečnost strojních zařízení, používají další provincie většinou normy CSA.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?