Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Softwarové nástroje pro malé řídicí systémy PNOZmulti

PNOZmulti Configurator - originál pro konfiguraci Vašeho bezpečnostního obvodu

Softwarové nástroje pro malé řídicí systémy PNOZmulti

S nástrojem PNOZmulti Configurator si Váš bezpečnostní obvod zpracujete jednoduše na počítači. Konfigurační nástroj Vám pomůže při projektování, zpracování konfigurace, dokumentaci a uvádění řídicích jednotek Pilz do provozu.

Na grafickém uživatelském rozhraní kompatibilním s Windows® jsou pro Vás připraveny všechny prvky pro vytvoření bezpečnostního zapojení v podobě symbolů nebo v nabídce menu . Při provádění konfigurace bezpečnostního zapojení máte k dispozici online nápovědu s dokumentací. Jakmile konfiguraci dokončíte, nástroj provede kontrolu zapojení a vyhledá případné zdroje chyb.

Aby hotové konfigurované bezpečnostní zapojení bylo chráněno před nežádoucími změnami, můžete si je certifikovat. Necertifikované konfigurace Vašich bezpečnostních zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit nebo rozšiřovat. Jednoduše si je vyvolejte v PNOZmulti Configurator! Konfiguraci si můžete vytisknout a použít jako podklad pro dokumentaci.

Novinka: PNOZmulti Configurator SW - verze 10.11

PNOZmulti Configurator je softwarový nástroj pro konfiguraci malých řídicích systémů PNOZmulti. Verze softwaru 10.11 umožňuje konfigurovat prostřednictvím ethernetu SafetyNET p RTFLbezpečnou výměnu dat v reálném čase mezi základními moduly PNOZmulti 2 (PNOZ m B0 nebo B1) a řešení Safe Motion PMCprotego DS.

Součástí PMCprotego DS je servozesilovač PMCprotego D a bezpečnostní karta PMCprotego S3. Přitom se prostřednictvím RTFL vyměňují 32-bitová data, která ve Vaší aplikaci zajistí krátké doby cyklů. Doposud bylo možné zapojit pomocí rozšiřovacího modulu PNOZ m EF SafetyNET do liniové topologie až 16 základních modulů PNOZmulti 2. Nyní je do sítě SafetyNET p možné zapojit i řešení Safe Motion PMCprotego DS, takže ve spojení s PNOZmulti 2 získáte bezpečné řešení pohonů. PNOZmulti 2 monitoruje pohony a zajišťuje řízené a tím bezpečné zastavení pohybu.

Další novinkou jsou od verze 10.11 nastavitelné doby tolerance pro signály monitorovacích modulů PNOZmulti 2 Motion PNOZ m EF 1MM/2MM. Navíc je k dispozici nový typ enkodéru pro iniciátory s redukovanou diagnostikou, např. pro použití ve větrných elektrárnách.

Stažení softwaru PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator verze 10.10 s rozšířenými funkcemi

Spojená oblast Safety a Security - s novým vstupním prvkem snadno nakonfigurujete přístupová oprávnění ke strojům a zařízením
S čtecí jednotkou PITreader s technologií RFID snadno zajistíte autentifikaci a autorizaci pro Vaše stroje a zařízení. Možnosti začínají u jednoduchého povolení a pokračují přes autentifikaci pro určité funkce stroje až po komplexní hierarchickou matici oprávnění. PITreader lze přitom používat flexibilně jako samostatný přístroj nebo ve spojení s řídicími jednotkami Pilz, zejména základním modulem PNOZ m B1.
Uživatel se přihlašuje do čtečky PITreader připojené k PNOZmulti zasunutím transpondérového klíče a získává autorizaci pro určité činnosti. Oprávnění na transpondérovém klíči přitom musí splňovat podmínku pro požadované konfigurované oprávnění.

Potřebuje navíc bezpečný systém volby provozního režimu?
Pořiďte si PITreader jako kombinovaný systém volby provozního režimu a systém přístupových oprávnění PITmode fusion. Ten spojuje v jednom funkce Safety a Security. Budete k tomu navíc k čtecí jednotce PITreader potřebovat jednu samostatnou vyhodnocovací jednotku (Safe Evaluation Unit = SEU). Takto je možné zajistit funkčně bezpečnou volbu provozního režimu i úpravu přístupových oprávnění ke strojům a zařízením. Pomocí PNOZmulti Configurator si pro tento účel nakonfigurujte vstupní prvek „volič provozních režimů“ a propojte ho s novým vstupním prvkem PITreader Autentifikace/Autorizace.

Vytvořením maker pro základní modul PNOZ m B1 zkrátíte dobu inženýrských činností
Logická propojení definovaná mezi vstupy a výstupy lze soustředit do prvků maker. Zpracované prvky maker jednoduše uložíte do knihovny maker. Tam budou připravena k použití pro všechny další konfigurace. Jednoduché funkce importu a exportu a možnost zpracovávání maker v editoru zkracuje dobu inženýrských prací a šetří náklady!
Díky možnosti využívat makra pro základní přístroj PNOZ m B1 můžete snadno všechny projekty s podporou softwaru převést na PNOZmulti generace 2. To Vám přinese výhody jednak konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2, jednak minimálních nákladů!

Otestujte si nyní novou verzi našeho softwarového nástroje PNOZmulti Configurator. Přesvědčte se sami o rozšířených funkcích, možnostech a jedinečných výhodách!

Stažení demoverze zdarma

Výhody ve zkratce

 • Software s předpřipravenými certifikovanými moduly
 • jednoduché dodatečné změny a úpravy v konfiguraci
 • krátké prostoje a vyšší disponibilita zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
 • celosvětový bezpečnostní standard pro prostředí s různým stupněm automatizace a různé komunikační systémy
 • Rychlé uvedení do provozu a velmi nízké náklady na propojení - přesvědčte se sami!

Přehled charakteristických znaků

Konfigurovat bezpečnostní obvod namísto propojování

Bezpečnostní zapojení - konfigurace namísto propojování

 • intuitivní ovládání: Vytvořit bezpečnostní zapojení je nyní hračka
 • volně konfigurovatelné: parametry pro všechny vstupy a výstupy zadáte pohodlně několika kliknutími v softwarovém nástroji
 • logickými operátory je propojíte funkcí Drag-and-Drop do bezpečnostního zapojení
 • všechny vstupní, logické a výstupní prvky snadno vyberete z pracovní plochy

Automatická kontrola chyb, ochrana před změnami

 • bezpečně: softwarový nástroj zkontroluje vytvořené bezpečnostní zapojení a objeví případné zdroje chyb
 • chráněno: hotovou konfiguraci si můžete nechat certifikovat, takže bude chráněna před nežádoucími změnami
 • flexibilně: necertifikovaná schémata zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit, rozšiřovat
 • jednoduše: k dokumentaci si vytiskněte konfiguraci schématu zapojení

Použití

PNOZmulti Configurator – Video-Tutorials

Konfigurovatelný nástroj PNOZmulti Configurator Vás podpoří při projektování, zpracování konfigurace, dokumentaci a uvádění malých řídicích jednotek PNOZmulti do provozu. Přesvědčte se sami! Videonahrávky objasňují nejdůležitější funkce nástroje PNOZmulti Configurator.

PNOZmulti Configurator verze 10.9 - nyní je možná i simulace off-line

Od verze 10.9 si můžete Váš nakonfigurovaný uživatelský program otestovat funkcí „Simulace“ ještě dříve, než ho začnete používat. V prvním vydání simulujete logické bloky, v dalších všechny další bloky. Bloky, které v simulaci obsaženy nejsou, je možné do požadovaného stavu uvést vynucením výstupů. Tímto způsobem provedete simulaci celé aplikace. Záměrným vynucením stavu (forcing) spojovacích linií je kromě toho možné simulovat pouze části aplikace. Ušetříte si tím práci s definováním všech vstupů!

Podívejte se na naše video, abyste měli konkrétní představu, jak můžete funkci „Simulace“ využít pro Vaše projekty automatizace!

Konfigurace analogového vstupního modulu PNOZ m EF 4AI – pro bezpečné monitorování procesu

Od verze 10.8 podporuje PNOZmulti Configurator bezpečný analogový vstupní modul PNOZ m EF 4AI konfigurovatelných bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 . Rozšiřovací modul nabízí čtyři vzájemně nezávislé bezpečné analogové proudové vstupy. Konfigurace se provádí v programu mIQ.

Softwarovým nástrojem můžete konfigurovat následující monitorovací funkce:

 • Monitorování pracovního prostoru podle doporučení NAMUR NE43 nebo volná konfigurace
 • Funkce škálování
 • Kontrola věrohodnosti
 • Matematické operace
 • Konstanty
 • Kontrola prahových hodnot
 • Monitorování úseků

Pro diagnostické účely je možné exaktní analogovou hodnotu předat na sběrnice nebo server OPC. Dynamické zobrazení programu bylo rozšířeno pro analogové moduly. Analogové hodnoty je kromě toho možné zobrazit v seznamu proměnných. Prohlédněte si video, abyste zjistili více o různých funkcích!

Konfigurace dvoupólového polovodičového výstupního modulu PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Rozšiřovací modul nabízí 8 vstupů a dva 2-pólové výstupy
 • Konfigurace se provádí v programu pro modul
 • Konfigurovatelné potlačení impulzu pro vstupy modulu
 • identifikace přerušení vedení pro dvoupólové výstupy
 • Podporují se prvky lisu: Provozní režimy lisu, vačkové spínání, světelný závěs, identifikace impulzu

Video názorně ukazuje, jak konfigurovat PNOZ m EF 8DI2DOT!

Asistent migrace na projekt PNOZmulti 2

Jestliže z Vašeho hardwaru PNOZmulti, příp. PNOZmulti Mini přejdete na konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, získáte komfortní nástroj pro migraci od verze 10.2, s kterým budete moci převést data z původního projektu. Asistent převezme konfiguraci hardwaru, logiku projektu, konfiguraci testovacích impulzů, označení provozních prostředků, spojovací moduly, moduly PDP67, moduly Fieldbus, virtuální V/V a vygeneruje nakonec zprávu o migraci. Výsledek se uloží do nového projektového souboru. Zdrojový soubor zůstává nedotčen.

V rámci PNOZmulti 2 lze ze základního modulu PNOZ m B0 přejít na B1. Při migraci je nutné dodržet určitá omezení, která jsou uvedena v dokumentaci.

Další informace o asistentu pro migraci najdete ve videonahrávce!

Bezpečné spojení - Ethernet

PNOZmulti Configurator je originální nástroj pro konfiguraci bezpečnostního zapojení pomocí konfigurovatelných systémů řízení PNOZmulti. Pro bezpečnou komunikaci s řídicími jednotkami v automatizačním systému PSS 4000 je možné využít modul "Safe Ethernet Connection Status" (SEC). Video Vám ukáže, jak modul rychle a jednoduše instalovat.

Vytvoření maker

S konfigurátorem pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti snadno vytvoříte na počítači bezpečností zapojení. Za pomoci maker budete pracovat ještě efektivněji. Jednotlivé části konfigurace lze kliknutím myši spojit do makro-prvků .

PNOZmulti Configurator od verze 8 s makry

 • efektivní: od verze 8 můžete jednotlivé části zpracované konfigurace spojit do makro-prvků
 • přehledně: kompletní projekty tak budou přehledné, to zkrátí dobu diagnostiky a odstraňování chyb
 • rychle: jednoduchá funkce importu a exportu a možnost zpracování maker v editoru zkracuje dobu inženýrské činnosti a šetří náklady
 • opětovně použitelné: jednou vytvořená makra budou nadále kdykoli k dispozici v knihovně maker pro další bezpečnostní obvody. Ušetříte čas a kvalita bude vždy stejná
 • ochráníte Vaše know-how: makra mohou být chráněna pro čtení i přepis
 • rychlejší podpora: posíláte pouze makra - nikoli celou konfiguraci projektu
 • programování maker zatím ještě není možné u PNOZ m B1

Ukládání maker v knihovně

Konfigurační nástroj Vás podpoří při projektování, zpracování konfigurace, dokumentaci a uvedení řídicích jednotek Pilz do provozu. Za pomoci maker budete pracovat ještě efektivněji. Zpracovaná makra se automaticky uloží ve správě projektu a mohou být kdykoli později znovu použita.

Texty uživatelského rozhraní lze přeložit do všech jazyků

V PNOZmulti Configurator si uživatel může přeložit všechny texty (projekt, diagnostika, GUI). Konfigurátor je tedy v jakékoli zemi použitelný v místním jazyce. Pro jazyky, které Pilz nenabízí, si můžete vytvořit vlastní jazykový nástroj.

Zpracování decentralizované struktury s odkazovými moduly pro PNOZmulti 2

V PNOZmulti Configurator se vzájemně podporují odkazové moduly pro PNOZmulti 2 při decentralizaci a bezpečné komunikaci několika základních přístrojů. Ověřte si, jak jednoduché je zpracování decentralizované struktury!

Licence na míru podle Vašich potřeb

Licence na míru podle Vašich potřeb

Abyste mohli PNOZmulti Configurator pro Váš bezpečnostní obvod využít v plném rozsahu, potřebujete navíc k softwaru ještě platnou licenci. (Bez licence může PNOZmulti Configurator pracovat pouze v demo verzi.)

Pro různé požadavky jsou k dispozici potřebné licence:

 • Basic License: Licence pro jedno pracoviště, vystavená na vlastníka (jsou zapotřebí údaje: název firmy a sídlo/projekt)
 • User License: Cenově zvýhodněná licence pro další pracoviště, vystavená na majitele základní licence.
 • Lite Licence: Licence s omezením na základní přístroje PNOZ m0p a PNOZ mm0p pro používání na pracovní stanici.
 • Multi User License: Licence pro více pracovišť, odstupňovaná podle počtu (až 25, 50, 100 a více než 100 pracovišť)
 • Project License: Licence pro používání softwaru ve smluvně stanoveném rámci.
 • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: Cenově výhodná licence pro vlastníky jedné licence pro přechod na novou verzi softwaru
 • Time Limited License: základní licence omezená na 2, 3 nebo 4 měsíce

Licence jsou dostupné vždy jako plné nebo jako servisní:

 • S plnou verzí budete mít k dispozici celý rozsah funkcí licence.
 • Servisní verze licence je vhodná pro servis a údržbu. Poskytuje však pouze omezené možnosti využití funkcí.

Spektrum našich produktů: PNOZmulti Tools

Licence pro PNOZmulti Configurator

Abyste mohli využít plnou šíři konfigurátoru PNOZmulti, obstarejte si licenční kód: Podle požadavku můžete mít k dispozici různé alternativy - od základní licence až po licenci pro upgrade projektu.

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk