Pilz’de Veri Koruma

Lütfen bu portalın kullanımı ile ilgili bu ifadeleri dikkatle okuyun. Web sitesini kullanarak bu koşulları kabul etmiş oluyorsunuz.

I. Tanımlar

Veri gizliliği beyanımızda, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliklerinde (GDPR) tanımlanan terimler kullanılır. Veri gizliliği bildirimimizi daha okunur ve anlaşılır kılmak için bu terimleri aşağıda açıkladık:

1. Kişisel veriler

GDPR'ye göre kişisel veriler, tanımlanan veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgilerdir. Bu, adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, E-posta adresiniz, IP adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgilerin yanı sıra kullanıcı davranışlarınızla da ilgilidir. Diğer yandan, doğrudan gerçek kimliğinizle ilgili olmayan bilgiler (genellikle tüm kullanıcılar tarafından tercih edilen web siteleri veya web sitesinin kullanıcı sayısı gibi) kişisel veriler olarak kabul edilmez.

2. Veri sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından kullanılan herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

3. İşleme

İşleme, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen, otomatik araçlarla olsun veya olmasın, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi her türlü işlem veya işlem dizisi demektir.

4. İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, depolanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla işaretlenmesi demektir.

5. Denetim birimi veya işlemeden sorumlu birim

veya işlemeden sorumlu birim, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organdır. Bu tür işlemlerin amaçları ve araçları Birlik veya üye devlet yasasına göre belirlendiğinde, birimler veya adaylığına ilişkin belirli kriterler Birlik veya üye devlet yasasına göre sağlanabilir.

6. İşleyici

İşleyici, birimler adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya başka bir kuruluştur.

7. Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur. Birlik veya üye devlet hukuku uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmez.

8. Üçüncü taraf

Üçüncü taraf; veri sahibi, denetim birimi, işleyici ve birimler ya da işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya kuruluştur.

9. Onay

Onay; veri sahibinin, bir beyan veya açık bir olumlu eylem yoluyla, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini gösteren, özgürce verilen, belirli, bilgilendirilmiş ve açık şekilde ifade edilen herhangi bir bildirimdir.

II. Kontrolörün adı ve adresi [GDPR 4. Madde, 7. Paragraf]

Denetim Birimi , Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma mevzuatı ve veri koruma mevzuatı altındaki diğer hükümlerin kapsamındadır:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Tel.: +49 711 3409-0
E-posta: info@pilz.de
Web Sitesi: www.pilz.com

III. Veri koruma görevlisi

Veri koruma görevlimize şu adresten ulaşabilirsiniz: dataprotection@pilz.com

 

IV. Veri işleme hakkında genel bilgi

1. Kişisel veri işleme kapsamı

Temel bir ilke olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca fonksiyonel bir web sitesi sunmak, içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gereken ölçüde toplayıp işleriz. Kullanıcılarımızın kişisel verilerini, yalnızca ilgili kullanıcıların onay vermeleri durumunda düzenli olarak işleriz. Önceden izin alınamadığı ve verilerin yasal olarak işlenmesine izin verildiği durumlarda istisna uygulanır.

2. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak

Aktardığınız veya topladığınız veriler, yalnızca yürürlükteki veri koruma mevzuatı (GDPR, Alman Federal Veri Koruma Yasası ve Alman Yayın Medya Yasası) çerçevesinde (hukuken öngörülmüş, sözleşmeye bağlı olarak gerekli veya mevcut mevzuat çerçevesinde izin verilmişse) toplanır, kullanılır, işlenir, depolanır ve gerektiğinde üçüncü taraflara iletilir.

GDPR’nin 6. maddesi, bu veri gizliliği bildiriminin atıfta bulunduğu kişisel verilerinizin işlenmesi için ilgili yasal dayanaktır:

Kişisel verilerini işlemek için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, kişisel verilerin işlenmesi için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. Madde, 1. Paragraf, a bendi yasal dayanak olarak geçerli olur.

Kişisel verilerin bir sözleşmenin ifası amacıyla işlenmesinin gerekli olduğu ve veri sahibinin sözleşme tarafı olduğu durumlarda, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, b bendi yasal dayanak olarak uygulanır. Bu durum aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme için de geçerlidir.

Şirketimizin yasal bir yükümlülüğü yerine getirmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda, yasal dayanak olarak GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, c bendi geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesinin, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunması için gerekli olduğu durumlarda, yasal dayanak olarak GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, d bendi geçerlidir.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlemenin gerekli olduğu ve bu menfaatlerin veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmadığı durumlarda, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendi işleme için yasal dayanak olarak geçerlidir.

3. Verilerin silinmesi ve depolama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, depolanma amacı yerine getirilir getirilmez silinir veya bloke edilir. Avrupa Birliği Yönetmeliklerinde, kanunlarda veya kontrolörün tabi olduğu diğer hükümlerdeki Avrupa veya ulusal mevzuatta belirtilmişse veriler, bu süreden sonra da depolanabilir. Bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi verilerin daha uzun süre depolanmasını gerektirmediği sürece, yukarıdaki standartlarda belirtilen depolama süresinin sona ermesi durumunda da veriler bloke edilir veya silinir.

V. Web sitesi sağlama ve günlük dosyaları oluşturma

Verilerinizin toplanması ve kullanılmasının kapsamı ve şekli, web sitemizi yalnızca bilgilere erişmek için mi ziyaret ettiğinize ya da sunduğumuz hizmetlerden mi yararlandığınıza bağlı olarak değişir; haber bülteni (aşağıda, VII), web mağazasına kaydolma (VIII), statik bağlantılar (IX) ve iletişim formunda veya E-posta adresi (X) ile belirtilen E-posta iletişim seçeneği:

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar.
Aşağıdaki veriler toplanır:

 1. Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgiler
 2. Kullanıcının işletim sistemi
 3. Kullanıcının IP adresi
 4. Erişim tarih ve saati
 5. Kullanıcı sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri
 6. Kullanıcı sisteminin web sitemizden eriştiği web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da depolanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak depolanması için yasal dayanak, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Web sitesini kullanıcının bilgisayarına sunabilmek için sistemin IP adresini geçici olarak depolaması gerekir. Kullanıcının IP adresi, bu amaçla oturum boyunca depolanmalıdır.

Günlük dosyalarındaki depolama, web sitesinin fonksiyonelliğini temin etmek için gerçekleştirilir. Verileri web sitesini optimize etmek ve BT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için de kullanıyoruz. Bu bağlamda hiçbir veri pazarlama amacıyla değerlendirilmez.

Yukarıdaki amaçlar, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendidir.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Web sitesini sunmak için veriler toplandığında, ilgili oturum sona erdiğinde bu durum söz konusudur.

Veriler günlük dosyalarında depolandığında en geç 7 gün sonraki durum budur. Genişletilmiş depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri artık erişen kullanıcıya atanmayacak şekilde silinir veya değiştirilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Web sitesini sunmak için veri toplamak çok önemlidir. Web sitesini çalıştırmak için verilerin günlük dosyalarında depolanması gerekir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme seçeneği yoktur.

VI. Tanımlama bilgilerinin kullanımı

Web sitemizde tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. Tanımlama bilgileri, kullanıcının internet tarayıcısında veya bilgisayar sisteminde internet tarayıcısı tarafından depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının bir web sitesine erişmesi halinde, kullanıcının işletim sisteminde tanımlama bilgisi depolanabilir. Bu tanımlama bilgisi, web sitesine bir sonraki giriş sırasında, tarayıcının benzersiz şekilde tanımlanmasını sağlayan özel bir karakter dizisini içerir.

I. Kendi tanımlama bilgileri

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı öğeleri, bir sayfa değiştikten sonra tanımlanabilir olan ve erişilebilen tarayıcı gerektirir.

Web sitemize erişildiğinde, bir bilgi başlığı, kullanıcıları tanımlama bilgileri kullanımı hakkında bilgilendirir, onları bu veri gizliliği beyanına yönlendirir ve bu bağlamda kullanılan kişisel verilerinin işlenmesi için onaylarını alır.

Aşağıdaki veriler, tanımlama bilgilerinde depolanır ve aktarılır:

 

İçerik Yönetim Sistemi tanımlama bilgisi

 1. is_mobile – Mobil cihaz kullanıp kullanmadıklarına dair bilgiler
 2. is_new – Web sitesi ziyaretinin ilk kez olup olmadığına dair bilgiler
 3. region_select
 4. user_language – Seçilen dil
 5. user_locale
 6. user_region – Kullanıcının geldiği bölge
 7. true (veri gizliliği yönetmeliği kabul edildiyse)
 8. Kullanıcının saat dilimi

Alışveriş tanımlama bilgisi

 1. Yük dengeleme için sunucu düğümü bilgileri
 2. İletişim ortağı referansı ile kayıtlı durumda tekrar oturum açmak için çeşitli konfigürasyon bilgileri
 3. Oturum kullanımı
 4. Hatırlatıcı listesini geri yüklemek için ürün kimlikleri
 5. Açık alışveriş sepetini geri yüklemek için ürün kimlikleri

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Teknik olarak gerekli tanımlama bilgilerini kullanarak kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendidir. Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, tanımlama bilgileri kullanarak kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcıların web sitelerini kullanmasını kolaylaştırmak için teknik olarak gerekli tanımlama bilgileri kullanılır. Web sitemizin bazı fonksiyonları tanımlama bilgileri kullanmadan sunulamaz. Bu amaçla, tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra bile tanınması gerekir.

Aşağıdaki uygulamalar için tanımlama bilgilerine ihtiyacımız vardır:

 1. Alışveriş sepeti
 2. Dil ayarlarını kullanma
 3. Hatırlatıcı listesi

Teknik olarak gerekli tanımlama bilgileri tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. Yukarıdaki amaçlar, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendidir.

4. Depolama süresi, itiraz etme ve kaldırma seçeneği

Tanımlama bilgileri, bunları sayfamıza aktaran kullanıcının bilgisayarında depolanır. Bu nedenle, kullanıcı olarak tanımlama bilgilerinin kullanımı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek tanımlama bilgilerinin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman depolanan tanımlama bilgilerini silebilirsiniz. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Tanımlama bilgileri, web sitemiz için devre dışı bırakılmışsa web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

II. Üçüncü taraflarca kullanılan tanımlama bilgileri - etracker

Web sitemizde veriler, Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan etracker GmbH (http://www.etracker.com) tarafından geliştirilen teknolojiler kullanılarak pazarlama ve optimizasyon amacıyla toplanır ve depolanır. Standart olarak tanımlama bilgilerini web analizi için kullanmıyoruz. Analiz ve optimizasyon tanımlama bilgilerini kullandığımız durumlarda önceden açık onayınızı ayrı olarak alırız. Durum buysa ve onay verirseniz bu web sitesinin istatistiksel aralık analizini sağlayan, online pazarlama faaliyetlerimizin başarısını ölçmemize ve online hizmetimizin veya bileşen parçalarının farklı sürümlerini test eden ve optimize eden test prosedürlerini etkinleştiren tanımlama bilgileri kullanılır. Tanımlama bilgileri, internet tarayıcısının kullanıcının uç cihazında depoladığı küçük metin dosyalarıdır. etracker tanımlama bilgileri, bir kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayan herhangi bir bilgi içermez.

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize erişildiğinde, bir bilgi başlığı, kullanıcıları analiz amacıyla tanımlama bilgileri kullanımı hakkında bilgilendirir, onları bu veri gizliliği beyanına yönlendirir ve bu bağlamda kullanılan kişisel verilerinin işlenmesi için onaylarını alır.

Bir takma ad altında toplanan verilerden kullanıcı profili oluşturulabilir. Tanımlama bilgileri bu amaçlar ile kullanılabilir. Tanımlama bilgileri, web sitesi kullanıcısının internet tarayıcısının önbelleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri internet tarayıcısının tanınmasını sağlar. Toplanan veriler, web sitesi ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Bu bilgileri sadece web sitemizin ne kadar cazip olduğunu öğrenmek ve sitemizi geliştirmek amacıyla kullanıyoruz.

Örneğin, toplanan verilerde kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin ayrıntıları, bir kişinin hangi web sitesinden geldiği, web sitesinde harcanan ortalama süre ve hangi sayfaların çağrıldığı bulunur.

etracker tanımlama bilgisi:

 1. etracker Analitik ziyaretçi tanıma
 2. etracker Analitik tanımlama bilgisi tanıma
 3. Geri dönen ziyaretçilerin tanınması
 4. Ziyaretçi için kaydırma derinliğinin ölçülüp ölçülmediğinin tanınması

 

etracker kullanılarak oluşturulan veriler etracker tarafından Almanya'da münhasıran bizim adımıza işlenir ve depolandığından katı Alman ve Avrupa veri gizliliği yasalarına ve standartlarına tabidir. etracker, bu konuda bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmış ve veri koruma kalite mührü ile ödüllendirilmiştir.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etkiyi kabul etmesi koşuluyla, tanımlama bilgilerini analiz amacıyla kullanarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendidir. etracker'ın böyle bir onay olmadan kullanılmasının yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, 1. Fıkra, f bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Analiz tanımlama bilgileri, web sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Analiz tanımlama bilgileri, web sitesinin nasıl kullanıldığını bulmamıza ve dolayısıyla sürekli olarak optimize etmemize olanak tanır. Elde edilen istatistikler, web sitemizi geliştirmemize ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç olacak şekilde tasarlamamıza olanak tanır. Bu konuda meşru bir menfaatimiz mevcuttur.

4. Depolama süresi ve itiraz etme ve kaldırma seçeneği

Toplanan veriler, analizden önce kalıcı olarak depolanır ve takma adla kullanılır. Toplanan ve depolanan verilere ilişkin onayınızı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Yukarıdaki veri işleme onayını istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayı geri çekmenin hiçbir olumsuz etkisi yoktur.5. Ayrıntılı bilgi

Üçüncü taraf tedarikçi bilgileri:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

6. Cookiebot - Kullanılan tanımlama bilgilerine genel bakış

VII. Bülten ve bülten izleme

1. veri işleme tanımı ve kapsamı

Web sitemizde ücretsiz bir bültene abone olmak mümkündür. Haber bültenine abone olurken, E-posta adresi giriş ekranından bize aktarılır. Haber bültenimiz düzenli olarak görünür, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgiler içerir

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de toplanır:

 1. Haber bülteni için gerekli dil
 2. Kayıt tarih ve saati

İsteğe bağlı veriler:

 1. Unvan
 2. Soyadı
 3. Adı
 4. Şirket

Haber bülteni üyeliği sürecinde, bu veri gizliliği beyanına atıfta bulunularak verilerin işlenmesine yönelik onayınız alınır.

Abone olduğunuzda, haber bültenimize abonelik sürecini tamamlamak için tıklamanız gereken bir bağlantının bulunduğu bir onay E-postası alırsınız (iki kez onaylama). Bu sürecin tamamı belgelenir ve depolanır. Bu, hem haber bülteni sisteminin veritabanında "onaylanacak" durumundaki kayıt verilerinin depolanmasını hem de "Kayıt Onaylandı" durumundaki kayıt verilerini içerir. Müşteri kaydı 14 gün içinde onaylamazsa veri seti otomatik olarak silinir. E-posta adresinizin hileli olarak kullanılması durumunda prosedürlerin izlenebilmesi için bu verilerin toplanması gerekir; böylece yasal korumamız olarak işlev görür. Haber bültenimize abone olarak, bültenimizi almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, kullanıcının haber bültenine aboneliğini takiben veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendidir. Verilerin yukarıda belirtilen iki kez onay kapsamında toplandığı durumlarda, yasal dayanak, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f) bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının E-posta adresi, haber bültenini teslim etmek amacıyla toplanır. Analiz için 6. maddeye bakın (haber bülteni izleme).

Üyelik sürecinin bir parçası olarak diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan E-Posta adresinin hileli olarak kullanılmasını önlemek ve dilerseniz size şahsen hitap edebilmek ve bu nedenle unvanınızı, soyadınızı ve adınızı gönüllü olarak vermeniz içindir.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Kullanıcının E-posta adresi bu nedenle haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece depolanır. İki kez onay verileri, kanıt olarak kullanılmak üzere aynı süre boyunca depolanır.

Abonelik sürecinde toplanan diğer kişisel veriler genellikle yedi günlük bir sürenin ardından silinir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Haber bülteni aboneliği, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda ve gelecekte geçerli olacak şekilde iptal edilebilir. Her haber bülteninde, bu amaçla ilgili bir bağlantı bulunur.

Bu, aynı zamanda abonelik işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin depolanması onayının geri çekilmesini de sağlar.

6. Haber bülteni izleme

Burada, haber bültenini gönderirken kullanıcı davranışlarınızı değerlendireceğimizi size bildiririz. Bu konuya ilişkin onayınız, bültene abone olduğunuzda da temin edilecektir. Harici hizmet sağlayıcılara haber bülteni gönderme görevi verildiğinde, devreye alınan bir işleme anlaşması aracılığıyla GDPR'ye bağlılık garanti edilir.

a. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bu değerlendirmenin amaçları doğrultusunda, iletilen E-postalarda, web sitemizde depolanan tek pikselli görüntü dosyaları olan web işaretleri veya izleme pikselleri bulunur. Değerlendirme amacıyla, Bölüm V'te belirtilen verileri ve web işaretçilerini E-posta adresinize ve bireysel kimliğinize (numara) bağlarız.

Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendidir.

c. Veri işlemenin amacı

Teknik nedenlerden dolayı depolanan bilgiler alıcı olarak size atfedilebilir. Ancak, sizi bireysel bir kullanıcı olarak gözlemlemek niyetimiz yoktur. Değerlendirmelerin amacı, genel olarak kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını belirlemek ve içeriğimizi tüm kullanıcılara uyarlamak veya kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uygun olarak çeşitli içerikler iletmektir.

d. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Haber bülteninde verilen bağlantıyı onayınızı geri çekmek amacıyla kullanabilirsiniz.

E-posta programınızdaki görüntülerin görüntülenmesini varsayılan olarak devre dışı bıraktıysanız bu tür bir izleme de mümkün değildir. Bu durumda, tüm bülteni görmeyecek ve muhtemelen tüm fonksiyonlardan yararlanamayacaksınız. Görüntülerin gösterilmesine manuel olarak izin verirseniz yukarıda belirtilen izleme gerçekleşir.

VIII. Kayıt

1. Veri işleme tanımı ve kapsamı

Kullanıcılara web sitemizde kişisel verileri girerek kaydolma fırsatı sunuyoruz. Veriler bir giriş ekranına girilir, bize gönderilir ve depolanır.

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler depolanır:

 1. Kullanıcının IP adresi
 2. Kayıt tarih ve saati
 3. Ad
 4. Adres
 5. Telefon/Faks
 6. E-posta
 7. Parola
 8. Pilz müşterisi Evet/Hayır

Kayıt işleminin bir parçası olarak, kullanıcının bu verilerin işlenmesine yönelik onayı alınır. Veriler üçüncü taraflara açıklanmaz.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu yönde onay vermesi şartıyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendidir.

Kayıt işlemi, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması amacına hizmet ediyorsa GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, b bendi, veri işleme için ek bir yasal dayanak oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının web sitemizdeki belirli içerik ve hizmetlere erişmek için kaydolması gerekir. Kullanıcılar, kullanıcı ile satın alma sözleşmeleri yapmak veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için kayıt olmak zorundadır. Bu yapılmadığı sürece web mağazası fonksiyonlarımız kullanılamaz.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir.

Bu durum, kullanıcının web sitemizdeki kaydı iptal edilir veya değiştirilirse kayıt işlemi sırasında toplanan veriler için geçerlidir.

Bu durum, bir sözleşmeyi akdetmek için gereken kayıt işlemi sırasında veya sözleşmenin yürütülmesi için verilerin artık gerekli olmaması durumunda sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için geçerlidir. Sözleşmenin akdedilmesinden sonra dahi, sözleşmeden doğan veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşme ortağının kişisel verilerinin depolanması gerekli olabilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Kullanıcı olarak kaydı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz mevcuttur. Sizinle ilgili depolanmış verilerde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.

Bu verilerin bir sözleşmenin akdedilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması amacıyla gerekli olması halinde, verilerin erken silinmesi ancak bu tür silme işleminin herhangi bir sözleşme veya yasal yükümlülük tarafından imkansız kılınmadığı durumlarda mümkündür.

Aşağıdaki E-posta adresine bir E-posta göndererek kaydın silinmesini resmi olarak talep edebilirsiniz: pilz.gmbh@pilz.de.

IX. Facebook, Google+, Twitter, XING ve LinkedIn'e sabit bağlantılar

Web sitemiz, Facebook ve Google+ sosyal ağları, Twitter mikro blog hizmetinin yanı sıra XING ve LinkedIn sosyal platformlarına yönelik statik bağlantıları kullanır. Hizmetler, Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG ve LinkedIn Corp. (’hizmet sağlayıcıları”) gibi şirketler tarafından sağlanmaktadır. Lütfen çeşitli platformların veri gizliliği yönetmelikleri hakkında bilgi edinin.

X. İletişim formu ve E-posta ile iletişim

1. Veri işleme tanımı ve kapsamı

Web sitemizde bizimle elektronik olarak iletişime geçmek için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Kullanıcı bu seçeneği kullanırsa giriş ekranına girilen veriler sisteme aktarılır ve depolanır. Zorunlu veriler:

 1. Unvan
 2. Soyadı
 3. Adı
 4. Şirket
 5. Sokak, bina numarası
 6. Posta Kodu, ilçe
 7. İl
 8. E-posta

İsteğe bağlı veriler:

 1. Departman
 2. Posta kutusu
 3. Eyalet/İlçe
 4. Telefon
 5. Telefaks
 6. Sektör
 7. Müşteri numarası

Mesaj gönderilirken aşağıdaki veriler de depolanır:

- Kullanıcının IP adresi

Veri işlemeye yönelik onayınız, bu veri gizliliği beyanına atıfta bulunularak gönderme işlemi sırasında alınır.

Alternatif olarak, verilen e-posta adresinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının E-posta ile aktarılan kişisel verileri depolanır.

Verileriniz bu bağlamda üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Veriler yalnızca görüşmeyi işlemek için kullanılır.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu yönde onay vermesi şartıyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendidir. E-posta gönderimi sırasında aktarılan verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendidir. Bir sözleşme akdetmek amacıyla bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiyseniz GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, b bendi ek bir yasal dayanak oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Giriş ekranından gelen kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca iletişim talebini işlememize olanak tanır. Kullanıcı E-posta ile iletişim kurarsa veri işleme konusunda da gerekli meşru menfaat vardır.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını önlemek ve IT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için kullanılır.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Bu durum, iletişim formunun giriş ekranından gelen kişisel veriler ve E-posta ile gönderilen veriler için kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Koşullar, ilgili durumun kesin bir şekilde anlaşıldığı durumda görüşme sonlandırılır.

Gönderme işlemi sırasında toplanan kişisel veriler de en geç yedi gün sonra silinir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik onaylarını istedikleri zaman geri çekme seçeneğine sahiptir.

Kullanıcılar bizimle E-posta yoluyla iletişime geçtiklerinde, istedikleri zaman kişisel verilerinin depolanmasına itiraz edebilirler. Bu gibi bir durumda görüşme devam ettirilemez.

Bu durumda, iletişim sırasında depolanan tüm kişisel veriler silinir.

6. LinkedIn - Bir formla potansiyel müşteri oluşturma

LinkedIn üzerinden formları eklemek için reklamları kullanıyoruz. Bunlar size ayrıntılı bilgi edinme veya sunulan diğer olanaklardan yararlanma fırsatı verir. Bu formu, kişisel verilerinizi (ad ve soyadı, şirket, E-posta adresi, telefon numarası) ve LinkedIn tarafından formda sağlanan reklam türüne bağlı olarak diğer kişisel verilerinizi istemek için kullanırız.

Forma girdiğiniz verileri "Gönder" butonuna basarak gönderirsiniz. Bu bilgiler önce LinkedIn'e gönderilir, ardından LinkedIn bu verileri bir arayüz üzerinden bize sunar.

Sağladığınız veriler yalnızca sizin onayınıza göre işlenir (GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendi). Bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. E-posta yoluyla yapılan resmi olmayan bir bildirim, onayınızı geri çekmek için yeterlidir. Onayın geri alınmasından önce gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme işleminin yasallık durumu etkilenmez.

Form aracılığıyla bize iletilen verileri, siz bize bunları silmemizi, depolanmasına ilişkin onayınızı geri çektiğinizi veya verilerin depolanmasına daha artık gerek kalmadığını söyleyinceye kadar depolarız. Zorunlu yasal hükümler (özellikle depolama süreleri) etkilenmez. LinkedIn, verilerinizi 90 gün boyunca (dahili veri gizliliği politikalarına uygun olarak) bağımsız olarak depolar ve ardından otomatik olarak siler.

XI. Veri sahibinin hakları

Kişisel verileriniz işleniyorsa GDPR açısından veri sahibi siz olursunuz ve Denetim Birimleri karşısında aşağıdaki hakları elde edersiniz:

1. Erişim hakkı

Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimiz konusunda kontrolörden onay talep edebilirsiniz.

Bu tür bir işlem gerçekleşiyorsa kontrolörden aşağıdaki bilgilere erişim talebinde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin işlenme amacı;
 2. İşlenen kişisel verilerin kategorileri;
 3. İlgili kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanmakta olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri;
 4. Sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan depolama süresi veya bu mümkün değilse bu süreyi tanımlamak için kullanılan kriterler;
 5. Denetim Birimlerinden sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkının, birimler tarafından işlenmesini kısıtlama hakkının veya bu işlemeye itiraz etme hakkının mevcut olması;
 6. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
 7. Kişisel veriler veri sahibinden alınmıyorsa verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;
 8. GDPR 22. Madde, 1. ve 4. Paragraflarında atıfta bulunulan, profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin mevcut olması ve (en azından bu durumlarda) ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bu tür prosedürlerin veri sahibine yönelik sonuçları ve amaçlanan etkileri.

Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkınız vardır. Bu kapsamda, söz konusu aktarma ile ilgili olarak GDPR Madde 46'da belirtilen uygun önlemler ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, kontrolörden düzeltme ve/veya tamamlama elde etme hakkınız vardır. Kontrolör, verileri gecikmeden düzeltmelidir.

3. İşlemeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullarda sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 1. Denetim Birimleri’nin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde;
 2. İşlenmesi hukuka aykırı ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkıyor ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsunuz;
 3. Birimler artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymuyor ancak yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere siz ihtiyaç duyuyorsunuz ya da
 4. GDPR 21. Madde, 1. Paragraf uyarınca işlemeye itiraz ettiğinizde, kontrolörün meşru gerekçelerinin sizinkini geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını beklerken.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlandığı durumlarda, bu tür veriler (depolama hariç) yalnızca sizin onayınız ile veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması ya da veya Birliğin veya bir üye devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenir.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak işlem kısıtlaması elde edildiyse kısıtlama kaldırılmadan önce denetim birimleri tarafından bilgilendirilirsiniz.

4. Silme hakkı

a) Silme yükümlülüğü

Denetim Birimleri’nden sizinle ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikme olmaksızın silinmesini talep edebilirsiniz ve aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olduğu durumlarda birimler bu verileri herhangi bir gecikme olmaksızın silmekle yükümlü olur:

 1. Kişisel verilerin toplanma veya farklı bir şekilde işleme amacı doğrultusunda sizinle ilgili kişisel verilerin artık gerekli olmaması.
 2. GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendi veya 9. Madde, 2. Paragraf, a bendi uyarınca işlemenin dayandığı onayınızı geri çekersiniz ve işleme için başka hiçbir yasal dayanak kalmaz.
 3. GDPR 21. Madde, 1. Paragraf uyarınca işlemeye itiraz edersiniz ve işleme için başka ağır basan meşru gerekçeler yoktur veya GDPR 21. Madde, 2. Paragraf uyarınca işlemeye itiraz edersiniz.
 4. Sizinle ilgili kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesi.
 5. Sizinle ilgili kişisel veriler, denetim birimlerinin tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmelidir.
 6. Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR 8. Madde, 1. Paragrafta bahsedilen bilgi toplumu hizmetleri ile ilişkili olarak toplanmıştır.

b) Üçüncü taraflara verilen bilgiler

Denetim Birimlerinin sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açık hale getirmesi ve mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak GDPR 17. Madde, 1. Paragraf uyarınca kişisel verileri silmek zorunda olması durumunda, kontrolör aşağıdakiler dahil olmak üzere makul adımları atacaktır: Teknik önlemler dahil olmak üzere veri sahibi olarak sizin bu kişisel verilere yönelik herhangi bir bağlantının silinmesini veya kopyalanmasını veya çoğaltılmasını talep ettiğiniz kişisel verileri işleyen birimleri bilgilendirmek amacıyla.

c) İstisnalar

Silme hakkı, işlemenin gerekli olduğu durumlarda uygulanmaz

 1. İfade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak için;
 2. Denetim Birimlerinin tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukuku tarafından işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uymak veya kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya birimlere verilen resmi yetkinin kullanılması için;
 3. GDPR 9. Madde, 2. Paragraf, (h) ve (i) bentlerine ve ayrıca 9. Madde, 3. Paragrafa uygun olarak halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle;
 4.  Paragraf a)'da atıfta bulunulan hakkın bu işlemenin amaçlarının elde edilmesini imkansız kılacağı veya ciddi şekilde bozacağı ölçüde, GDPR 89. Madde, 1. Paragraf uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için ya da
 5. Yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

5. Bildirim hakkı

Denetim birimlerine düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkınızı kullanmak istediğinizi bildirdiyseniz, kontrolör imkansız olmadığı veya orantısız çaba gerektirmediği sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu alıcılar hakkında denetim birimlerinden bilgi alma hakkınız vardır.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Denetim birimlerine sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen formatta alma hakkınız vardır. Ayrıca, kişisel verilerin sağlandığı birimlerinin herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir birime iletme hakkına da sahipsiniz. Burada:

İşleme, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendi ya da 9. Madde, 2. Paragraf, a bendi uyarınca onaya veya GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, b bendi uyarınca bir sözleşmeye dayalıdır ve işleme, otomatik yöntemlerle gerçekleştirilir.

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğunda, sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan bir birimden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına da sahipsiniz. Bu hakkın kullanılmasından başkalarının hak ve özgürlükleri olumsuz yönde etkilenmemelidir.

7. İtiraz etme hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, e veya f bendine dayalı olarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahip olursunuz. Bu durum aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerli olur.

Denetim Birimleri; çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorunlu meşru gerekçeler göstermedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyecektir.

Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa her zaman kişisel verilerinizin bu tür pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Bu durum, doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmak için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederseniz sizinle ilgili kişisel veriler artık bu tür amaçlarla işlenmez.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında (2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın) teknik şartnameleri kullanarak otomatik yöntemlerle itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

8. Veri gizliliği mevzuatı kapsamında onay beyanınızı geri çekme hakkı

Veri gizliliği mevzuatı kapsamında onay beyanınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. Onayın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce onaya dayalı olarak yapılan işlemenin yasallığını etkilemez.

 

9. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel gelmeksizin, özellikle sürekli ikamet ettiğiniz üye devlette, iş yerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahip olursunuz.

Şikayetin sunulduğu denetim makamı, GDPR 78. Madde uyarınca bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayetçiyi bilgilendirecektir.

XII. Kategori: B2BIQ – DSP/DMP

1. Depolanan veriler ve veri işleme amaçları

Bu web sitesinde B2B Media Group EMEA GmbH ("B2BMG") tarafından sağlanan bir reklam entegrasyon hizmeti olan B2BIQ kullanılmaktadır. B2BMG, bilgisayarınızdaki tarayıcıda depolanan ve anonim kullanım verilerinin toplandığı bir metin dosyası olan tanımlama bilgilerini kullanır. B2BIQ ayrıca web işaretçileri de (görünmez grafikler) kullanır. Bu web işaretçileri, bu web sitesi sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Bu web sitesinin kullanımı ve reklam biçimlerinin sunulması hakkında tanımlama bilgileri ve web işaretçileri tarafından oluşturulan bilgiler Almanya'daki B2BMG sunucusuna aktarılır ve burada depolanır. B2BMG'nin bu bilgileri B2BMG ile sözleşme yapan ortaklarıyla paylaşmasına izin verilir. Bu verilerden takma ad altında kullanım profilleri oluşturulabilir. Ancak, veri sahibinin onayı olmadan hiçbir kişisel veri toplanmaz. B2BMG bu verileri, web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımını değerlendirmek ve kullanıma dayalı online reklamcılık (OBA) amaçlarıyla kullanır. IP adresleri toplanırsa son sayı bloğu silinerek anonim hale getirilirler. Varsa enlem ve boylam bilgileri de işlenir. Tanımlama bilgileri, B2BMG tanımlama bilgileri (https://www.b2biq.net/optout) ya da B2BMG gizlilik politikasına uyması gereken servis sağlayıcıların tanımlama bilgileridir (iptal etme seçeneği dahil bağlı servis sağlayıcıların listesini burada bulabilirsiniz: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Meşru menfaat

B2BMG’nin reklam ve izleme araçlarının kullanılması, web sitemizi müşterilerimizin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre daha iyi uyarlamamızı sağlar.

3. Veri saklama süresi

IP adresleri, erişim sağlayıcısı tarafından toplandıktan 12 ay sonra silinir. Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek tanımlama bilgilerinin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda, lütfen bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanamayacağınızı unutmayın. İşlemeyi düzeltme, silme veya kısıtlama haklarınızı talep edebilir ya da istediğiniz zaman işlemeye veya veri taşınabilirliğine itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. E-posta adresi: datenschutz@b2bmg.de veya yazılı olarak: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Almanya. https://www.b2bmg.com/datenschutz/

4. Yasal dayanak

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gerekli değildir ve bu nedenle kullanıcı bunu tercih etmişse yalnızca Onay Yöneticisi (tanımlama bilgisi başlığı) aracılığıyla ayarlanır.

5. Koşul

Bu tanımlama bilgilerinin kullanılması web sitemizin kullanımı için gerekli değildir ancak tanımlama bilgisi devre dışı bırakılırsa hizmetler ve sunulan diğer olanaklar olumsuz etkilenebilir.

XIII. EuroDSP - Yeniden Hedefleme

EuroDSP; MediaMath, Inc. ("MediaMath") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan MediaMath Analytics & Insights'ı kullanır. MediaMath, uç cihazınızda depolanan ve web sitesi kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan "tanımlama bilgileri" kullanır. Bunlar içinde depolanan veriler arasında tarayıcı türü, işletim sistemi, tarayıcı dili, IP adresi ve internet sağlayıcısı bulunabilir.

MediaMath, uç cihazınızla ilişkili verileri "MediaMath-ID" olarak bilinen bir takma ad altında işler. Bu benzersiz MediaMath-ID, uç cihazınızda bir tanımlama bilgisi olarak depolanır ve size daha uygun reklamlar sunmanıza yardımcı olur. MediaMath-ID ve platform üzerinden toplanan diğer bilgiler, web sitemizdeki faaliyetlerinizi ölçmemize ve platform üzerinden sağlanan reklamların etkinliğini belirlememize de yardımcı olabilir. Sonuç olarak gereksinimleriniz daha iyi karşılanabilir. Ayrıca, ilginizi çekebilecek ürün türlerine yönelik reklamlar da gösterebiliriz.

MediaMath, yasaların gerektirdiği veya üçüncü tarafların bu verileri MediaMath adına işlediği durumlarda bu bilgileri üçüncü taraflara iletebilir. MediaMath'in verilerinizi nasıl kullandığı ve MediaMath'ın tanımlama bilgileri kullanmasının nasıl önleneceği hakkında ayrıntılı bilgiyi şu adresteki MediaMath'in veri gizliliği bildiriminde: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. MediaMath'in bu web sitesi çerçevesinde açıklanan kişisel verileri işlemesini istemiyorsanız web tarayıcınızdaki gizlilik ayarlarından devre dışı bırakmayı veya http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/ adresini ziyaret etmeyi de seçebilirsiniz.

XIV. Anlık bildirimler

Bu web sitesi için anlık bildirimleri etkinleştirmek amacıyla "Signalize" hizmetini kullanırsanız bildirimleri sağlamak üzere Internet tarayıcınızın veya mobil işletim sisteminizin bir fonksiyonu kullanılır. Belirli bir kişiye geri izlenemeyen mesajlar göndermek için yalnızca anonim veriler depolanır. Bu veriler yalnızca abone olduğunuz bildirimleri göndermek ve bildirimle ilgili ayarları konfigüre etmek amacıyla işlenir. Bu verileri saklamamıza izin vermenizi rica ederiz. Bu durumda veri işlemenin yasal dayanağı: GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, a bendi. İstediğiniz zaman tarayıcınızın veya mobil cihazınızın ayarlarını kullanarak bildirim almamayı tercih edebilirsiniz. Anlık bildirim aboneliğinden nasıl çıkılacağına dair bilgiler burada bulunabilir.

Anlık bildirimlerin içeriğini sizin için anlamlı hale getirmek amacıyla, tanımlama bilgileri aracılığıyla toplanan anonim kullanıcı profiline ait tercihleri kullanırız ve bildirim kimliğinizi yalnızca kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek amacıyla web sitesinin kullanıcı profiliyle birleştiririz. İzleme teknolojisi, bizim adımıza bildirimlerin istatistiksel analizi için de kullanılır. Bu, bir bildirimin teslim edilip edilmediğini ve birisinin tıklayıp tıklamadığını belirlememize olanak tanır. Bu şekilde oluşturulan veriler, Signalize hizmetini sağlayan Hamburg'dan etracker GmbH 'tarafından Almanya'da bizim adımıza münhasıran işlenir ve depolanır. Bu nedenle, katı Alman ve Avrupa veri gizlilik kanunlarına ve standartlarına tabidir. Bu konuda etracker bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır ve ePrivacyseal'i taşımaya hak kazanmıştır.

Bildirim hizmetine daveti tetiklemek için kullanılan veri işleme ve kayıt veya reddetme istatistiksel analizi, bildirim hizmetini kullanıcı dostu ve etkili kılmak amacıyla GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, f bendine uygun olarak meşru çıkarımıza dayanmaktadır. Ziyaretçilerimizin gizliliği bizim için çok önemli olduğundan IP adresi, oturum açma bilgileri veya cihaz tanımlayıcıları gibi tek bir kişiyi referans göstermeye olanak tanıyabilecek tüm veriler mümkün olduğunca erken anonim hale getirilir. Bu nedenle, belirli bir kişiyi doğrudan referans göstermek hariç tutulur. Veriler başka hiçbir şekilde kullanılamaz, başka verilerle birleştirilmez veya üçüncü bir tarafa aktarılamaz.

Yukarıdaki veri işleme onayını istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

XV. Değişiklik hakkı

Bu veri gizliliği bildirimini geçerli yönetmeliklere uyarlamak amacıyla değiştirme hakkını saklı tutarız. Aynı durum web sitemizde sunulan hizmetler için de geçerlidir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr