Pilz’de Veri Koruma

I. Tanımlar

Veri gizliliği beyanımızda, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliklerinde (GDPR) tanımlanan terimler kullanılır. Veri gizliliği bildirimimizi daha okunur ve anlaşılır kılmak için bu terimleri aşağıda açıkladık:

1. Kişisel veriler

GDPR'ye göre kişisel veriler, tanımlanan veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgilerdir. Bu, adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, E-posta adresiniz, IP adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgilerin yanı sıra kullanıcı davranışlarınızla da ilgilidir. Diğer yandan, doğrudan gerçek kimliğinizle ilgili olmayan bilgiler (genellikle tüm kullanıcılar tarafından tercih edilen İnternet siteleri veya İnternet sitesinin kullanıcı sayısı gibi) kişisel veriler olarak kabul edilmez.

2. Veri sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından kullanılan herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

3. İşleme

İşleme, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen, otomatik araçlarla olsun veya olmasın, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi her türlü işlem veya işlem dizisi demektir.

4. İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, depolanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla işaretlenmesi demektir.

5. Kontrolör veya işlemeden sorumlu kontrolör

Kontrolör veya işlemeden sorumlu kontrolör, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organdır. Bu tür işlemlerin amaçları ve araçları Birlik veya üye devlet yasasına göre belirlendiğinde, kontrolör veya adaylığına ilişkin belirli kriterler Birlik veya üye devlet yasasına göre sağlanabilir.

6. İşleyici

İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya başka bir kuruluştur.

7. Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur. Birlik veya üye devlet hukuku uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmez.

8. Üçüncü taraf

Üçüncü taraf; veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör ya da işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya kuruluştur.

9. Onay

Onay; veri sahibinin, bir beyan veya açık bir olumlu eylem yoluyla, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini gösteren, özgürce verilen, belirli, bilgilendirilmiş ve açık şekilde ifade edilen herhangi bir bildirimdir.

II. Kontrolörün adı ve adresi [GDPR 4. Madde, 7. fıkra]

Kontrolör, Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma mevzuatı ve veri koruma mevzuatı altındaki diğer hükümlerin kapsamındadır:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Tel.: +49 711 3409-0
E-posta: info@pilz.de
İnternet Sitesi: www.pilz.com

III. Veri koruma görevlisi

Veri koruma görevlimize şu adresten ulaşabilirsiniz: dataprotection@pilz.com

 

IV. Veri işleme hakkında genel bilgi

1. Kişisel veri işleme kapsamı

Temel bir ilke olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca fonksiyonel bir İnternet sitesi sunmak, içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gereken ölçüde toplayıp işleriz. Kullanıcılarımızın kişisel verilerini, yalnızca ilgili kullanıcıların onay vermeleri durumunda düzenli olarak işleriz. Önceden izin alınamadığı ve verilerin yasal olarak işlenmesine izin verildiği durumlarda istisna uygulanır.

2. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak

Aktardığınız veya topladığınız veriler, yalnızca yürürlükteki veri koruma mevzuatı (GDPR, Alman Federal Veri Koruma Yasası ve Alman Yayın Medya Yasası) çerçevesinde (hukuken öngörülmüş, sözleşmeye bağlı olarak gerekli veya mevcut mevzuat çerçevesinde izin verilmişse) toplanır, kullanılır, işlenir, depolanır ve gerektiğinde üçüncü taraflara iletilir.

GDPR’nin 6. maddesi, bu veri gizliliği bildiriminin atıfta bulunduğu kişisel verilerinizin işlenmesi için ilgili yasal dayanaktır:

Kişisel verilerini işlemek için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, kişisel verilerin işlenmesi için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. Madde, 1. fıkra, a bendi yasal dayanak olarak geçerli olur.

Kişisel verilerin bir sözleşmenin ifası amacıyla işlenmesinin gerekli olduğu ve veri sahibinin sözleşme tarafı olduğu durumlarda, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, b dizini yasal dayanak olarak uygulanır. Bu durum aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme için de geçerlidir.

Şirketimizin yasal bir yükümlülüğü yerine getirmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda, yasal dayanak olarak GDPR 6. Madde, 1. fıkra, c dizini yasal dayanak olarak uygulanır.

Kişisel verilerin işlenmesinin, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunması için gerekli olduğu durumlarda, yasal dayanak olarak GDPR 6. Madde, 1. fıkra, d dizini yasal dayanak olarak uygulanır.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlemenin gerekli olduğu ve bu menfaatlerin veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmadığı durumlarda, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f dizini hukuki dayanak olarak uygulanmalıdır.

3. Verilerin silinmesi ve depolama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, depolanma amacı yerine getirilir getirilmez silinir veya bloke edilir. Avrupa Birliği Yönetmeliklerinde, kanunlarda veya kontrolörün tabi olduğu diğer hükümlerdeki Avrupa veya ulusal mevzuatta belirtilmişse veriler, bu süreden sonra da depolanabilir. Bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi verilerin daha uzun süre depolanmasını gerektirmediği sürece, yukarıdaki standartlarda belirtilen depolama süresinin sona ermesi durumunda da veriler bloke edilir veya silinir.

V. İnternet sitesi sağlama ve günlük dosyaları oluşturma

Verilerinizin toplanması ve kullanılmasının kapsamı ve şekli, İnternet sitemizi yalnızca bilgilere erişmek için mi ziyaret ettiğinize ya da sunduğumuz hizmetlerden mi yararlandığınıza bağlı olarak değişir; haber bülteni (aşağıda, VII), İnternet mağazasına kaydolma (VIII), statik bağlantılar (IX) ve iletişim formunda veya E-posta adresi (X) ile belirtilen E-posta iletişim seçeneği:

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar.
Aşağıdaki veriler toplanır:

 1. Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgiler
 2. Kullanıcının işletim sistemi
 3. Kullanıcının IP adresi
 4. Erişim tarih ve saati
 5. Kullanıcı sisteminin İnternet sitemize eriştiği İnternet siteleri
 6. Kullanıcı sisteminin İnternet sitemizden eriştiği İnternet siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da depolanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak depolanması için yasal dayanak, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

İnternet sitesini kullanıcının bilgisayarına sunabilmek için sistemin IP adresini geçici olarak depolaması gerekir. Kullanıcının IP adresi, bu amaçla oturum boyunca depolanmalıdır.

Günlük dosyalarındaki depolama, İnternet sitesinin fonksiyonelliğini temin etmek için gerçekleştirilir. Verileri İnternet sitesini optimize etmek ve BT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için de kullanıyoruz. Bu bağlamda hiçbir veri pazarlama amacıyla değerlendirilmez.

Yukarıdaki amaçlar, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. İnternet sitesini sunmak için veriler toplandığında, ilgili oturum sona erdiğinde bu durum söz konusudur.

Veriler günlük dosyalarında depolandığında en geç 7 gün sonraki durum budur. Genişletilmiş depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri artık erişen kullanıcıya atanmayacak şekilde silinir veya değiştirilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

İnternet sitesini sunmak için veri toplamak çok önemlidir. İnternet sitesini çalıştırmak için verilerin günlük dosyalarında depolanması gerekir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme seçeneği yoktur.

VI. Tanımlama bilgilerinin kullanımı

İnternet sitemizde tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. Tanımlama bilgileri, kullanıcının İnternet tarayıcısında veya bilgisayar sisteminde İnternet tarayıcısı tarafından depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının bir İnternet sitesine erişmesi halinde, kullanıcının işletim sisteminde tanımlama bilgisi depolanabilir. Bu tanımlama bilgisi, İnternet sitesine bir sonraki giriş sırasında, tarayıcının benzersiz şekilde tanımlanmasını sağlayan özel bir karakter dizisini içerir.

I. Kendi tanımlama bilgileri

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. İnternet sitemizin bazı öğeleri, bir sayfa değiştikten sonra tanımlanabilir olan ve erişilebilen tarayıcı gerektirir.

İnternet sitemize erişildiğinde, bir bilgi başlığı, kullanıcıları tanımlama bilgileri kullanımı hakkında bilgilendirir, onları bu veri gizliliği beyanına yönlendirir ve bu bağlamda kullanılan kişisel verilerinin işlenmesi için onaylarını alır.

Aşağıdaki veriler, tanımlama bilgilerinde depolanır ve aktarılır:

 

İçerik Yönetim Sistemi tanımlama bilgisi

 1. is_mobile – Mobil cihaz kullanıp kullanmadıklarına dair bilgiler
 2. is_new – İnternet sitesi ziyaretinin ilk kez olup olmadığına dair bilgiler
 3. region_select
 4. user_language – Seçilen dil
 5. user_locale
 6. user_region – Kullanıcının geldiği bölge
 7. true (veri gizliliği yönetmeliği kabul edildiyse)
 8. Kullanıcının saat dilimi

Alışveriş tanımlama bilgisi

 1. Yük dengeleme için sunucu düğümü bilgileri
 2. İletişim ortağı referansı ile kayıtlı durumda tekrar oturum açmak için çeşitli konfigürasyon bilgileri
 3. Oturum kullanımı
 4. Hatırlatıcı listesini geri yüklemek için ürün kimlikleri
 5. Açık alışveriş sepetini geri yüklemek için ürün kimlikleri

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Teknik olarak gerekli tanımlama bilgilerini kullanarak kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur. Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, tanımlama bilgileri kullanarak kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcıların İnternet sitelerini kullanmasını kolaylaştırmak için teknik olarak gerekli tanımlama bilgileri kullanılır. İnternet sitemizin bazı fonksiyonları tanımlama bilgileri kullanmadan sunulamaz. Bu amaçla, tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra bile tanınması gerekir.

Aşağıdaki uygulamalar için tanımlama bilgilerine ihtiyacımız vardır:

 1. Alışveriş sepeti
 2. Dil ayarlarını kullanma
 3. Hatırlatıcı listesi

Teknik olarak gerekli tanımlama bilgileri tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. Yukarıdaki amaçlar, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur.

4. Depolama süresi, itiraz etme ve kaldırma seçeneği

Tanımlama bilgileri, bunları sayfamıza aktaran kullanıcının bilgisayarında depolanır. Bu nedenle, kullanıcı olarak tanımlama bilgilerinin kullanımı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek tanımlama bilgilerinin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman depolanan tanımlama bilgilerini silebilirsiniz. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Tanımlama bilgileri, İnternet sitemiz için devre dışı bırakılmışsa İnternet sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

II. Üçüncü taraflarca kullanılan tanımlama bilgileri - etracker

İnternet sitemizde veriler, Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan etracker GmbH (http://www.etracker.com) tarafından geliştirilen teknolojiler kullanılarak pazarlama ve optimizasyon amacıyla toplanır ve depolanır. Standart olarak tanımlama bilgilerini web analizi için kullanmıyoruz. Analiz ve optimizasyon tanımlama bilgilerini kullandığımız durumlarda önceden açık onayınızı ayrı olarak alırız. Durum buysa ve onay verirseniz bu İnternet sitesinin istatistiksel aralık analizini sağlayan, online pazarlama faaliyetlerimizin başarısını ölçmemize ve online hizmetimizin veya bileşen parçalarının farklı sürümlerini test eden ve optimize eden test prosedürlerini etkinleştiren tanımlama bilgileri kullanılır. Tanımlama bilgileri, İnternet tarayıcısının kullanıcının uç cihazında depoladığı küçük metin dosyalarıdır. etracker tanımlama bilgileri, bir kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayan herhangi bir bilgi içermez.

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemize erişildiğinde, bir bilgi başlığı, kullanıcıları analiz amacıyla tanımlama bilgileri kullanımı hakkında bilgilendirir, onları bu veri gizliliği beyanına yönlendirir ve bu bağlamda kullanılan kişisel verilerinin işlenmesi için onaylarını alır.

Bir takma ad altında toplanan verilerden kullanıcı profili oluşturulabilir. Tanımlama bilgileri bu amaçlar ile kullanılabilir. Tanımlama bilgileri, İnternet sitesi kullanıcısının İnternet tarayıcısının önbelleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri internet tarayıcısının tanınmasını sağlar. Toplanan veriler, internet sitesi ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Bu bilgileri sadece internet sitemizin ne kadar cazip olduğunu öğrenmek ve sitemizi geliştirmek amacıyla kullanıyoruz.

Örneğin, toplanan verilerde kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin ayrıntıları, bir kişinin hangi internet sitesinden geldiği, internet sitesinde harcanan ortalama süre ve hangi sayfaların çağrıldığı bulunur.

etracker tanımlama bilgisi:

 1. etracker Analitik ziyaretçi tanıma
 2. etracker Analitik tanımlama bilgisi tanıma
 3. Geri dönen ziyaretçilerin tanınması
 4. Ziyaretçi için kaydırma derinliğinin ölçülüp ölçülmediğinin tanınması

 

etracker kullanılarak oluşturulan veriler etracker tarafından Almanya'da münhasıran bizim adımıza işlenir ve depolandığından katı Alman ve Avrupa veri gizliliği yasalarına ve standartlarına tabidir. etracker, bu konuda bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmış ve veri koruma kalite mührü ile ödüllendirilmiştir.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etkiyi kabul etmesi koşuluyla, tanımlama bilgilerini analiz amacıyla kullanarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur. etracker'ın böyle bir onay olmadan kullanılmasının yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. Paragraf, 1. Fıkra, f bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Analiz tanımlama bilgileri, İnternet sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Analiz tanımlama bilgileri, İnternet sitesinin nasıl kullanıldığını bulmamıza ve dolayısıyla sürekli olarak optimize etmemize olanak tanır. Elde edilen istatistikler, İnternet sitemizi geliştirmemize ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç olacak şekilde tasarlamamıza olanak tanır. Bu konuda meşru bir menfaatimiz mevcuttur.

4. Depolama süresi ve itiraz etme ve kaldırma seçeneği

Toplanan veriler, analizden önce kalıcı olarak depolanır ve takma adla kullanılır. Toplanan ve depolanan verilere ilişkin onayınızı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Yukarıdaki veri işleme onayını istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayı geri çekmenin hiçbir olumsuz etkisi yoktur.5. Ayrıntılı bilgi

Üçüncü taraf tedarikçi bilgileri:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/en/data-privacy

6. Cookiebot - Kullanılan tanımlama bilgilerine genel bakış

VII. Yeniden hedefleme, dönüşüm takibi ve pikseller

1. Google Tag Manager

Tedarikçi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir hizmet olan "Google Tag Manager” kullanıyoruz. AB, AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için sorumlu kuruluş Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda' adresindeki Google Ireland Limited’dir.

a. Kişisel veri tipi

Google Etiket Yöneticisi, etiket tetiklenmesi hakkında birleştirilmiş veri toplamak için kullanılır. Bu veriler, belirli bir kişiyle ilişkilendirilebilecek IP adreslerini veya kullanıcıya özel başka tanımlayıcıları içermez. Başka bir deyişle, Google Etiket Yöneticisi, ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi depolamaz veya paylaşmaz. Ziyaret edilen URL’ler için de bu durum geçerlidir.
Google Etiket Yöneticisi verilerinin nasıl kullanıldığında dair ek bilgiler Google'ın hizmet koşullarında da yer almaktadır: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428.

b. Veri işlemenin amacı

Google Etiket Yöneticisi ile, program kodları internet sitemize gömülür. Pazarlamacılar, Google Etiket Yöneticisinin arayüzü üzerinden İnternet sitesi etiketlerini yönetebilir.

İşlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur. 
Toplanan ve depolanan verilere ilişkin onayınızı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Verilerinizin toplanmasına ve gelecekte saklanmasına itiraz etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: safety.google/privacy/privacy-controls.
Veri işleme ile ilgili ek bilgiler Google'ın veri gizlilik politikasında bulunabilir: policies.google.com/privacy.

d. Verilerinizin ifşa edilmesi

Google Etiket Yöneticisi hiçbir tanımlama bilgisi ayarlamaz ve bu yüzden kişisel verileri toplayamaz. Ancak başka etiketleri ateşler ve bunlar kişisel verileri kaydedebilir.

 

2. Google Ads

Tedarikçi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programı olan "Google Ads” kullanıyoruz. AB, AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için sorumlu kuruluş Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda' adresindeki Google Ireland Limited’dir.

a. Kişisel verilerin türü

"Google Ads" yerleştiririz ve Google yeniden pazarlama ve dönüştürme takibi kullanılırız. Reklamlar, Google reklamcılık ağındaki internet sitelerinde yer alan arama sorgularına dayanmaktadır. Ayrıca arama reklamları için reklam yeniden pazarlama listeleri kullanırız. Sonuç olarak, arama reklam kampanyalarını önceden İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılar için uyarlayabiliriz. Bu, “Google Ads”i belirli arama terimleriyle birleştirmemizi veya önceki ziyaretler için içinde bu ziyaretçilerin İnternet sitenizde önceden görüntülediği ürün veya hizmetlerin tanıtıldığı reklamlar yerleştirmemizi sağlar. İnternet sitemizin kullanıcılarına, Google arama ve görüntüleme ağında ilgi alanına dayalı reklamlar gösterilir. Başka bir deyişle kullanıcılar, Google aramada veya diğer Google ortağı İnternet sitelerinde “Google”ı görüntüler.

b. Saklama süresi

İlgi alanına dayalı reklamlar için İnternet sitemizin ziyaretçilerinin çevrimiçi kullanıcı davranışının analiz edilmesi gerekmektedir. Google, bu analizi gerçekleştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Kullanıcı bir reklamı tıkladığında veya İnternet sitemizi ziyaret ettiğinde Google, kullanıcının bilgisayarına bir tanımlama bilgisi yerleştirir. Bu tanımlama bilgilerinin geçerliliği 90 gün sonra sona erer.

c. Verileri işlemenin amacı

Toplanan bilgiler, sonraki arama sorgularında ve reklam optimizasyonu için doğruca ziyaretçilere hitap etmekte kullanılır. Ziyaretçileri kişisel olarak (örn. IP adresi aracılığıyla) tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir veri toplanmaz veya ifşa edilmez. Bu istatistikler, hangi arama terimlerinin bir reklama en çok tıklamayı tetiklediğini ve hangi reklamların İnternet sitemizde müşteriye dönüştürmeyi sağladığını izlememizi mümkün kılar.

d. İşlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.
Toplanan ve depolanan verilere ilişkin onayınızı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Verilerinizin toplanmasına ve gelecekte saklanmasına itiraz etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: safety.google/privacy/privacy-controls.
Veri işleme ile ilgili ek bilgiler Google'ın veri gizlilik politikasında bulunabilir: policies.google.com/privacy.

e. Verilerinizin açıklanması

Verileriniz AB’deki sunucularda saklanır ve Google ağı dışındaki üçüncü taraflara ifşa edilmez. GDPR uyarınca ABD gibi bir üçüncü ülkeye transfer, uygun olduğunda Google ağı içinde gerçekleşebilir. Verilerinizin ABD’deki sunuculara aktarımı yapılan AB standart sözleşme maddelerine göre yapılır.

 

3. Facebook Pixels

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresindeki Meta Platforms Ireland Ltd.’ye ait olan bir yeniden hedeflendirme teknolojisi olan ve Facebook sosyal ağı tarafından sunulan “Facebook Pixel”i kullanırız.

a. Kişisel verilerin türü

Facebook, İnternet sitemizin kullanımı sırasında şu verileri toplar: IP adresi, Facebook kullanıcı kimliği, cihaz bilgileri, tarayıcı bilgileri, konum bilgileri, kullanım verileri, kullanıcı davranışı, pazarlama bilgileri, reklamlarla etkileşim, İnternet sitesi hizmetleriyle etkileşim ve görüntülenen reklamlar.

b. Depolama süresi

Veriler, AB’deki sunucularda işleme amaçları için artık ihtiyaç duyulmayıncaya kadar saklanır ve Facebook ağı dışındaki üçüncü şahıslara ifşa edilmez. GDPR uyarınca ABD gibi bir üçüncü ülkeye transferi, uygun olduğunda Google ağı içinde gerçekleşebilir. Verilerinizin ABD’deki sunuculara transferi Facebook Sayfa Kontrolörü Ekine, Facebook’un veri işleme koşullarına, Facebook’un AB Veri Transferi Ekine ve Facebook’un Kontrolör Ekine istinaden yapılır.

c. Veri işlemenin amacı

Kullanıcıların İnternet sitemizi önceden ziyaret ettikleri ve Facebook üyesi oldukları durumlarda bu teknoloji, ilgili reklamları Facebook’ta da göstermemizi (yeniden hedeflendirme) sağlar. Facebook Pixel üzerinden, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde Facebook’a İnternet sitemize uğradığınız bildirilir ve ayrıca ilgi gösterdiğiniz içerik hakkında bilgi verilir.

d. İşlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur. Toplanan ve depolanan verilere ilişkin onayınızı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Verilerinizin toplanmasına ve gelecekte saklanmasına itiraz etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: www.facebook.com/ads/preferences.
Veri işleme ile ilgili ek bilgiler Facebook’un veri gizlilik politikasında bulunabilir: www.facebook.com/privacy/explanation.

e. Otomatik bireysel karar alma

Kullanılan pazarlama aracı nedeniyle tarayıcınız, Facebook sunucusuyla otomatik olarak doğrudan bağlantı kurar. Verilerin kapsamı ve ek kullanımı üzerinde Pilz’in aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda olanlar dışında başka etkisi yoktur: Facebook, "Facebook Piksellerini” entegre ederek, internet sitemizin belirli bir alanına uğradığınızda ya da Facebook’taki reklamlarımızdan birine tıkladığınızda bunun bilgisini alır. Facebook’a kayıtlıysanız, Facebook bu ziyareti hesabınızla ilişkilendirebilir. Facebook’a kayıtlı değilseniz veya oturum açmamışsanız bile, sağlayıcının IP adresinizi alması ve saklaması mümkündür.

f. Verilerinizin açıklanması

Facebook’u kullanırken, kişisel veriler Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’ye aktarılır. Meta Platforms Inc., kişisel verileri ABD’de bulunan Meta Platforms Inc.’e transfer etmek için Avrupa Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerini kullanır.

 

4. LinkedIn Insight Tag

Gardner House, 2 Wilton PL Dublin, D02 CA30, İrlanda adresindeki LinkedIn Ireland Unlimited Company’nin dönüştürme aracı olan "LinkedIn Insight Tag"i kullanmaktayız.

a. Kişisel verilerin türü

Dönüştürme aracı, aşağıdaki verileri toplayan bir tanımlama bilgisi oluşturur: URL, yönlendirici URL, IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri (kullanıcı aracısı) ve zaman damgası.

b. Saklama süresi

IP adresleri kesilir veya silikleştirilir, yani IP adresi, onu okumamızı engelleyen bir karakter veya simge dizisine dönüştürülür. LinkedIn üyelerinin doğrudan kimlikleri yedi gün içinde kaldırılır ve verileri için takma ad kullanılır. Kendisi için takma ad kullanılan veriler ise 90 gün içinde silinir.

c. Veri işlemenin amacı

Dönüştürme takibi ve yeniden hedeflendirme için "LinkedIn Insight Tag"i kullanırız. Kullanıcıların internet sitemizi önceden ziyaret ettikleri ve LinkedIn üyesi oldukları durumlarda bu teknoloji, ilgili reklamları LinkedIn’de de göstermemizi (yeniden hedeflendirme) sağlar. LinkedIn Pixel üzerinden, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde LinkedIn’e internet sitemize uğradığınız bildiriliri ve ayrıca ilgi gösterdiğiniz içerik hakkında bilgi verilir. Toplanan veriler, LinkedIn’deki reklamların ilgililiğini geliştirmek, cihazlar genelinde size ulaşmak ve internet sitemizin dışında hedeflendirilmiş, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır. LinkedIn, sizi tanımlayabilecek hiçbir kişisel veriyi bizimle paylaşmaz. Yalnızca hedef grup ve reklam performansı hakkında raporlar ve bildirimler sağlar.

d. İşlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.
LinkedIn üyeleri, kişisel verilerinin hesap ayarları üzerinden reklamcılık amaçları için nasıl kullanıldığını yönetebilirler. İnternet sitenizdeki Insight etiketini buradan ("İptal") devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

e. Verilerinizin açıklanması

LinkedIn’i kullanırken, kişisel veriler LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, ABD’ye aktarılır. LinkedIn Corporation, kişisel verileri ABD’de bulunan LinkedIn Corporation’a transfer etmek için Avrupa Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerini kullanır. Bu maddeler, şirketleri kişisel verileri (ör. LinkedIn Ireland Unlimited Company veya onun müşterisi ile LinkedIn Corporation arasında) transfer ettikleri sırada kişisel mahremiyeti ve veri güvenliğini korumakla yükümlü tutan sözleşme yükümlülükleridir.

 

5. Twitter

1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD adresindeki Twitter, Inc.’in teknolojisi olan Twitter kısa mesajlaşma hizmetinin teknik platformunu ve hizmetlerini kullanmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında yaşayanların verilerini işlemekten One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, İrlanda adresindeki Twitter International Company sorumludur.

a. Kişisel verilerin türü

Hizmeti kullandığınızda, aşağıdaki kişisel veriler Twitter Inc. tarafından toplanır, işlenir ve potansiyel olarak Avrupa Birliği dışındaki ülkelere transfer edilir: IP adresi, kullanılan başvuru, kullandığınız nihai cihazın detayları (cihaz kimliği ve uygulama kimliği dahil), ziyaret ettiğiniz internet siteleri hakkında bilgiler, konumunuz ve cep telefonu hizmeti sağlayıcınız.

b. Saklama süresi

Twitter, günlük verilerinizi en fazla 18 ay saklar.

c. Veri işlemenin amacı

İnternet sitesine entegre edilen Twitter düğmesinin ve tanımlama bilgilerinin kullanımı yoluyla, Twitter’ın internet sitemize yaptığınız ziyaretleri kaydetmesi ve bunları Twitter profilinizle ilişkilendirmesi mümkündür. Bu veriler, içeriği veya reklamları size uyarlamak için kullanılabilir. Bu konu ve mevcut ayar seçenekleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki Twitter destek sayfalarında yer almaktadır:

Twitter’a girdiğiniz veriler, özellikle kullanıcı adınız ve hesabınız kapsamında yayımlanan içerik, tweetlerinizi retweetlediğimiz veya yanıtladığımız ölçüde, veya varsa, hesabınıza atıfta bulunan kendi tweetlerimizi oluşturduğumuz ölçüde tarafımızdan işlenecektir. Twitter’da özgürce yayımladığınız ve dağıttığınız veriler teklifimize dahil edilecek ve takipçilerimizin erişimine açık tutulacaktır.
Twitter tarafından işlenen veriler ve kullanılma amacı hakkındaki bilgiler Twitter’ın veri gizliliği bildiriminde (https://twitter.com/privacy?lang=en) ve Twitter’da kendi verilerinizi görüntüleme seçeneği (https://help.twitter.com/en/managing-your-account/accessing-your-twitter-data) üzerinden sunulmaktadır.

d. İşlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.
Twitter hesabınızın genel ayarlarında ve “Veri koruma ve güvenlik” kısmında verilerin işlenmesini kısıtlamaya yönelik seçenekler bulunmaktadır. Mobil cihazlarda da (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar) ayarlar seçeneklerine giderek Twitter’ın iletişim ve takvim verilerine, fotoğraflara, konum verilerine vb. erişimini kısıtlayabilirsiniz. Ancak bu durum kullandığınız işletim sistemine bağlıdır. Bu noktalar hakkında ek bilgiler aşağıdaki Twitter destek sayfalarında yer almaktadır: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings.

e. Verilerinizin ifşası

Kişisel veriler Avrupa Birliği’nin, Avrupa Serbest Ticaret Birliği devletleri, Brezilya veya İngiltere dışına transfer edildiğinde Twitter, veri sahiplerinin hakları için alıcı ülkedeki veri koruma kanunlarının yeterliliğine ve/veya veri alıcısının sözleşme yükümlülüklerine istinaden yeterli düzeyde korumayı garanti etmektedir. Twitter’ın AB standart sözleşme maddelerine isnat etmesi halinde bu maddelerin uygulanması talep edilebilir.

VIII. Bülten ve bülten izleme

1. veri işleme tanımı ve kapsamı

internet sitemizde ücretsiz bir bültene abone olmak mümkündür. Haber bültenine abone olurken, E-posta adresi giriş ekranından bize aktarılır. Haber bültenimiz düzenli olarak görünür, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgiler içerir

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de toplanır:

 1. Haber bülteni için gerekli dil
 2. Kayıt tarih ve saati

İsteğe bağlı veriler:

 1. Unvan
 2. Soyadı
 3. Adı
 4. Şirket

Haber bülteni üyeliği sürecinde, bu veri gizliliği beyanına atıfta bulunularak verilerin işlenmesine yönelik onayınız alınır.

Abone olduğunuzda, haber bültenimize abonelik sürecini tamamlamak için tıklamanız gereken bir bağlantının bulunduğu bir onay E-postası alırsınız (iki kez onaylama). Bu sürecin tamamı belgelenir ve depolanır. Bu, hem haber bülteni sisteminin veritabanında "onaylanacak" durumundaki kayıt verilerinin depolanmasını hem de "Kayıt Onaylandı" durumundaki kayıt verilerini içerir. Müşteri kaydı 14 gün içinde onaylamazsa veri seti otomatik olarak silinir. E-posta adresinizin hileli olarak kullanılması durumunda prosedürlerin izlenebilmesi için bu verilerin toplanması gerekir; böylece yasal korumamız olarak işlev görür. Haber bültenimize abone olarak, bültenimizi almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, kullanıcının haber bültenine aboneliğini takiben veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur. Verilerin yukarıda belirtilen iki kez onay kapsamında toplandığı durumlarda, yasal dayanak, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f) bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının E-posta adresi, haber bültenini teslim etmek amacıyla toplanır. Analiz için 6. maddeye bakın (haber bülteni izleme).

Üyelik sürecinin bir parçası olarak diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan E-Posta adresinin hileli olarak kullanılmasını önlemek ve dilerseniz size şahsen hitap edebilmek ve bu nedenle unvanınızı, soyadınızı ve adınızı gönüllü olarak vermeniz içindir.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Kullanıcının E-posta adresi bu nedenle haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece depolanır. İki kez onay verileri, kanıt olarak kullanılmak üzere aynı süre boyunca depolanır.

Abonelik sürecinde toplanan diğer kişisel veriler genellikle yedi günlük bir sürenin ardından silinir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Haber bülteni aboneliği, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda ve gelecekte geçerli olacak şekilde iptal edilebilir. Her haber bülteninde, bu amaçla ilgili bir bağlantı bulunur.

Bu, aynı zamanda abonelik işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin depolanması onayının geri çekilmesini de sağlar.

6. Haber bülteni izleme

Burada, haber bültenini gönderirken kullanıcı davranışlarınızı değerlendireceğimizi size bildiririz. Bu konuya ilişkin onayınız, bültene abone olduğunuzda da temin edilecektir. Harici hizmet sağlayıcılara haber bülteni gönderme görevi verildiğinde, devreye alınan bir işleme anlaşması aracılığıyla GDPR'ye bağlılık garanti edilir.

a. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bu değerlendirmenin amaçları doğrultusunda, iletilen E-postalarda, İnternet sitemizde depolanan tek pikselli görüntü dosyaları olan web işaretleri veya izleme pikselleri bulunur. Değerlendirme amacıyla, Bölüm V'te belirtilen verileri ve web işaretçilerini E-posta adresinize ve bireysel kimliğinize (numara) bağlarız.

Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu etki için onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.

c. Veri işlemenin amacı

Teknik nedenlerden dolayı depolanan bilgiler alıcı olarak size atfedilebilir. Ancak, sizi bireysel bir kullanıcı olarak gözlemlemek niyetimiz yoktur. Değerlendirmelerin amacı, genel olarak kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını belirlemek ve içeriğimizi tüm kullanıcılara uyarlamak veya kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uygun olarak çeşitli içerikler iletmektir.

d. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Haber bülteninde verilen bağlantıyı onayınızı geri çekmek amacıyla kullanabilirsiniz.

E-posta programınızdaki görüntülerin görüntülenmesini varsayılan olarak devre dışı bıraktıysanız bu tür bir izleme de mümkün değildir. Bu durumda, tüm bülteni görmeyecek ve muhtemelen tüm fonksiyonlardan yararlanamayacaksınız. Görüntülerin gösterilmesine manuel olarak izin verirseniz yukarıda belirtilen izleme gerçekleşir.

IX. Kayıt

1. Veri işleme tanımı ve kapsamı

Kullanıcılara İnternet sitemizde kişisel verileri girerek kaydolma fırsatı sunuyoruz. Veriler bir giriş ekranına girilir, bize gönderilir ve depolanır.

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler depolanır:

 1. Kullanıcının IP adresi
 2. Kayıt tarih ve saati
 3. Ad
 4. Adres
 5. Telefon/Faks
 6. E-posta
 7. Parola
 8. Pilz müşterisi Evet/Hayır

Kayıt işleminin bir parçası olarak, kullanıcının bu verilerin işlenmesine yönelik onayı alınır. Veriler üçüncü taraflara açıklanmaz.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu yönde onay vermesi şartıyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.

Kayıt işlemi, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması amacına hizmet ediyorsa GDPR 6. Madde, 1. fıkra, b bendi, veri işleme için ek bir yasal dayanak oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının İnternet sitemizdeki belirli içerik ve hizmetlere erişmek için kaydolması gerekir. Kullanıcılar, kullanıcı ile satın alma sözleşmeleri yapmak veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için kayıt olmak zorundadır. Bu yapılmadığı sürece web mağazası fonksiyonlarımız kullanılamaz.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir.

Bu durum, kullanıcının İnternet sitemizdeki kaydı iptal edilir veya değiştirilirse kayıt işlemi sırasında toplanan veriler için geçerlidir.

Bu durum, kayıt işlemi sırasında bir sözleşmeyi akdetmek için gereken veya sözleşmenin yürütülmesi için verilerin artık gerekli olmaması durumunda sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için geçerlidir. Sözleşmenin akdedilmesinden sonra dahi, sözleşmeden doğan veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşme ortağının kişisel verilerinin depolanması gerekli olabilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Kullanıcı olarak kaydı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz mevcuttur. Sizinle ilgili depolanmış verilerde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.

Bu verilerin bir sözleşmenin akdedilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması amacıyla gerekli olması halinde, verilerin erken silinmesi ancak bu tür silme işleminin herhangi bir sözleşme veya yasal yükümlülük tarafından imkansız kılınmadığı durumlarda mümkündür.

Aşağıdaki E-posta adresine bir E-posta göndererek kaydın silinmesini resmi olarak talep edebilirsiniz: pilz.gmbh@pilz.de.

X. Facebook, Google+, Twitter, XING ve LinkedIn'e sabit bağlantılar

İnternet sitemiz, Facebook ve Google+ sosyal ağları, Twitter mikro blog hizmetinin yanı sıra XING ve LinkedIn sosyal platformlarına yönelik statik bağlantıları kullanır. Hizmetler, Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG ve LinkedIn Corp. (’hizmet sağlayıcıları”) gibi şirketler tarafından sağlanmaktadır. Lütfen çeşitli platformların veri gizliliği yönetmelikleri hakkında bilgi edinin.

XI. İletişim formu ve E-posta ile iletişim

1. Veri işleme tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizde bizimle elektronik olarak iletişime geçmek için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Kullanıcı bu seçeneği kullanırsa giriş ekranına girilen veriler sisteme aktarılır ve depolanır. Zorunlu veriler:

 1. Unvan
 2. Soyadı
 3. Adı
 4. Şirket
 5. Sokak, bina numarası
 6. Posta Kodu, ilçe
 7. İl
 8. E-posta

İsteğe bağlı veri:

 1. Departman
 2. Posta kutusu
 3. Eyalet/İlçe
 4. Telefon
 5. Telefaks
 6. Sektör
 7. Müşteri numarası

Mesaj gönderilirken aşağıdaki veriler de depolanır:

- Kullanıcının IP adresi

Veri işlemeye yönelik onayınız, bu veri gizliliği beyanına atıfta bulunularak gönderme işlemi sırasında alınır.

Alternatif olarak, verilen e-posta adresinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının E-posta ile aktarılan kişisel verileri depolanır.

Verileriniz bu bağlamda üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Veriler yalnızca görüşmeyi işlemek için kullanılır.

2. Veri işlemeye yönelik yasal dayanak

Kullanıcının bu yönde onay vermesi şartıyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur. E-posta gönderimi sırasında aktarılan verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur. Bir sözleşme akdetmek amacıyla bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiyseniz GDPR 6. Madde, 1. fıkra, b dizini ek bir yasal dayanak oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Giriş ekranından gelen kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca iletişim talebini işlememize olanak tanır. Kullanıcı E-posta ile iletişim kurarsa veri işleme konusunda da gerekli meşru menfaat vardır.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını önlemek ve IT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için kullanılır.

4. Depolama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Bu durum, iletişim formunun giriş ekranından gelen kişisel veriler ve E-posta ile gönderilen veriler için kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Koşullar, ilgili durumun kesin bir şekilde anlaşıldığı durumda görüşme sonlandırılır.

Gönderme işlemi sırasında toplanan kişisel veriler de en geç yedi gün sonra silinir.

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik onaylarını istedikleri zaman geri çekme seçeneğine sahiptir.

Kullanıcılar bizimle E-posta yoluyla iletişime geçtiklerinde, istedikleri zaman kişisel verilerinin depolanmasına itiraz edebilirler. Bu gibi bir durumda görüşme devam ettirilemez.

Bu durumda, iletişim sırasında depolanan tüm kişisel veriler silinir.

6. LinkedIn - Bir formla potansiyel müşteri oluşturma

LinkedIn üzerinden formları eklemek için reklamları kullanıyoruz. Bunlar size ayrıntılı bilgi edinme veya sunulan diğer olanaklardan yararlanma fırsatı verir. Bu formu, kişisel verilerinizi (ad ve soyadı, şirket, E-posta adresi, telefon numarası) ve LinkedIn tarafından formda sağlanan reklam türüne bağlı olarak diğer kişisel verilerinizi istemek için kullanırız.

Forma girdiğiniz verileri "Gönder" butonuna basarak gönderirsiniz. Bu bilgiler önce LinkedIn'e gönderilir, ardından LinkedIn bu verileri bir arayüz üzerinden bize sunar.

Sağladığınız veriler yalnızca sizin onayınıza göre işlenir (GDPR 6. Madde, 1. Fıkra, a bendi). Bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. E-posta yoluyla yapılan resmi olmayan bir bildirim, onayınızı geri çekmek için yeterlidir. Onayın geri alınmasından önce gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme işleminin yasallık durumu etkilenmez.

Form aracılığıyla bize iletilen verileri, siz bize bunları silmemizi, depolanmasına ilişkin onayınızı geri çektiğinizi veya verilerin depolanmasına daha artık gerek kalmadığını söyleyinceye kadar depolarız. Zorunlu yasal hükümler (özellikle depolama süreleri) etkilenmez. LinkedIn, verilerinizi 90 gün boyunca (dahili veri gizliliği politikalarına uygun olarak) bağımsız olarak depolar ve ardından otomatik olarak siler.

XII. Webinarlar için Microsoft formları

Tamamlanan işlemlerin değerlendirilmesi, etkinliklere kayıt vb. gibi dahili ve harici araştırmalar ve anketler için "Microsoft Forms" aracını kullanıyoruz. Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda tarafından sağlanmaktadır, https://learn.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

"Microsoft Forms" kullanılırken çeşitli veri türleri işlenir. Bu verilerin kapsamı, sorulan ve yanıtlanan sorular ile ek hizmetlerin olası karşıya yüklenmesine bağlıdır. Temel olarak aşağıdaki kişisel verileri içerir:

 1. Soyad
 2. Ad
 3. Unvanı
 4. E-posta adresi
 5. Firma
 6. Firma adresi: Sokak, bina numarası
 7. Posta kodu, şehir
 8. Ülke

Verilerin kalıcı olarak saklanmasında operasyonel bir gereklilik, yasal yükümlülük veya özel bir operasyonel menfaat bulunmaması kaydıyla tüm bilgiler, artık geçerli olmamasından sonraki bir yıl içinde silinecektir.

Webinarımıza katılmak her zaman gönüllük esasına dayanır. Web seminerine katılarak onay verildiği sürece, yasal dayanak GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir. İleride istediğiniz zaman verilen izni geri çekebilirsiniz. Onayı geri çektiğinizde ya da reddettiğinizde, webinara katılamazsınız.

Kişisel verilerin "MS Forms Anketleri ve Formları"na katılımla bağlantılı olarak işlendiği durumlarda, müşteri ve potansiyel müşteri hizmetleri amacıyla sizinle iletişim kurmalarını sağlamak için iletişim formuna girdiğiniz verileri Pilz iştiraklerimize ileteceğiz. Tüm Pilz iştiraklerinin listesini burada bulabilirsiniz: Pilz - Her kıtada temsil ediliyor.

Prensip olarak, verilerin özel olarak aktarılması amaçlanmadıkça veya amacı yerine getirmek için gerekli olmadıkça üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Amacı yerine getirmek için harici hizmet sağlayıcılar kullanılıyorsa veriler, belirli bir amaç için bu hizmet sağlayıcılara aktarılabilir.

"Microsoft Forms" sağlayıcısının, işleyici olarak hizmet sunumu sırasında bu verilerle ilgili hakkında bilgi edinmesi gereklidir. Bu doğrultuda Microsoft işleyicidir. Microsoft web sitesi veya "Microsoft Forms" kişisel verileri işlediği veya tanımlama bilgilerini kullandığı sürece Microsoft, veri işlemeden sorumludur. Microsoft Forms hizmetini sağlamak için anket sitesinde Microsoft tanımlama bilgileri kullanılır. Microsoft’ta veri korumayla ilgili daha fazla bilgiyi https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement adresinde bulabilirsiniz.

XIII. Veri sahibinin hakları

Kişisel verileriniz işleniyorsa GDPR açısından veri sahibi siz olursunuz ve kontrolörler karşısında aşağıdaki hakları elde edersiniz:

1. Erişim hakkı

Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimiz konusunda kontrolörden onay talep edebilirsiniz.

Bu tür bir işlem gerçekleşiyorsa kontrolörden aşağıdaki bilgilere erişim talebinde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin işlenme amacı;
 2. İşlenen kişisel verilerin kategorileri;
 3. İlgili kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanmakta olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri;
 4. Sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan depolama süresi veya bu mümkün değilse bu süreyi tanımlamak için kullanılan kriterler;
 5. Kontrolörden sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkının, kontrolör tarafından işlenmesini kısıtlama hakkının veya bu işlemeye itiraz etme hakkının mevcut olması;
 6. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
 7. Kişisel veriler veri sahibinden alınmıyorsa verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;
 8. GDPR 22. Madde, 1. ve 4. fıkralarında atıfta bulunulan, profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin mevcut olması ve (en azından bu durumlarda) ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bu tür prosedürlerin veri sahibine yönelik sonuçları ve amaçlanan etkileri.

Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkınız vardır. Bu kapsamda, söz konusu aktarma ile ilgili olarak GDPR Madde 46'da belirtilen uygun önlemler ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, kontrolörden düzeltme ve/veya tamamlama elde etme hakkınız vardır. Kontrolör, verileri gecikmeden düzeltmelidir.

3. İşlemeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullarda sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 1. Kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde;
 2. İşlenmesi hukuka aykırı ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkıyor ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsunuz;
 3. Birimler artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymuyor ancak yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere siz ihtiyaç duyuyorsunuz ya da
 4. GDPR 21. Madde, 1. fıkra uyarınca işlemeye itiraz ettiğinizde, kontrolörün meşru gerekçelerinin sizinkini geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını beklerken.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlandığı durumlarda, bu tür veriler (depolama hariç) yalnızca sizin onayınız ile veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması ya da veya Birliğin veya bir üye devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenir.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak işlem kısıtlaması elde edildiyse kısıtlama kaldırılmadan önce kontrolör tarafından bilgilendirilirsiniz.

4. Silme hakkı

a) Silme yükümlülüğü

Kontrolörden sizinle ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikme olmaksızın silinmesini talep edebilirsiniz ve aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olduğu durumlarda birimler bu verileri herhangi bir gecikme olmaksızın silmekle yükümlü olur:

 1. Kişisel verilerin toplanma veya farklı bir şekilde işleme amacı doğrultusunda sizinle ilgili kişisel verilerin artık gerekli olmaması.
 2. GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a bendi veya 9. Madde, 2. fıkra, a bendi uyarınca işlemenin dayandığı onayınızı geri çekersiniz ve işleme için başka hiçbir yasal dayanak kalmaz.
 3. GDPR 21. Madde, 1. fıkra uyarınca işlemeye itiraz edersiniz ve işleme için başka ağır basan meşru gerekçeler yoktur veya GDPR 21. Madde, 2. fıkrada bahsedilen bilgi toplumu hizmetleri ile ilişkili olarak toplanmıştır.
 4. Sizinle ilgili kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesi.
 5. Sizinle ilgili kişisel veriler, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmelidir.
 6. Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR 8. Madde, 1. fıkrada bahsedilen bilgi toplumu hizmetleri ile ilişkili olarak toplanmıştır.

b) Üçüncü taraflara verilen bilgiler

Kontrolörün sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açık hale getirmesi ve mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak GDPR 17. Madde, 1. fıkra uyarınca kişisel verileri silmek zorunda olması durumunda, kontrolör aşağıdakiler dahil olmak üzere makul adımları atacaktır: Teknik önlemler dahil olmak üzere veri sahibi olarak sizin bu kişisel verilere yönelik herhangi bir bağlantının silinmesini veya kopyalanmasını veya çoğaltılmasını talep ettiğiniz kişisel verileri işleyen kontrolörleri bilgilendirmek amacıyla.

c) İstisnalar

Silme hakkı, işlemenin gerekli olduğu durumlarda uygulanmaz

 1. İfade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak için;
 2. Kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukuku tarafından işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uymak veya kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya birimlere verilen resmi yetkinin kullanılması için;
 3. GDPR 9. Madde, 2. fıkra , (h) ve (i) bentlerine ve ayrıca 9. Madde, 3. fıkraya uygun olarak halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle;
 4.  Fıkra a)'da atıfta bulunulan hakkın bu işlemenin amaçlarının elde edilmesini imkansız kılacağı veya ciddi şekilde bozacağı ölçüde, GDPR 89. Madde, 1. fıkra uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için ya da
 5. Yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

5. Bildirim hakkı

Kontrolöre düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkınızı kullanmak istediğinizi bildirdiyseniz, kontrolör imkansız olmadığı veya orantısız çaba gerektirmediği sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu alıcılar hakkında kontrolörden bilgi alma hakkınız vardır.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Kontrolöre sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen formatta alma hakkınız vardır. Ayrıca, kişisel verilerin sağlandığı birimlerinin herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir birime iletme hakkına da sahipsiniz. Burada:

İşleme, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a bendi ya da 9. Madde, 2. fıkra, a bendi uyarınca onaya veya GDPR 6. Madde, 1. fıkra, b bendi uyarınca bir sözleşmeye dayalıdır ve işleme, otomatik yöntemlerle gerçekleştirilir.

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğunda, sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına da sahipsiniz. Bu hakkın kullanılmasından başkalarının hak ve özgürlükleri olumsuz yönde etkilenmemelidir.

7. İtiraz etme hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, GDPR 6. Madde, 1. fıkra, e veya f bendine dayalı olarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahip olursunuz. Bu durum aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerli olur.

Kontrolör; çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorunlu meşru gerekçeler göstermedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyecektir.

Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa her zaman kişisel verilerinizin bu tür pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Bu durum, doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmak için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederseniz sizinle ilgili kişisel veriler artık bu tür amaçlarla işlenmez.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında (2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın) teknik şartnameleri kullanarak otomatik yöntemlerle itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

8. Veri gizliliği mevzuatı kapsamında onay beyanınızı geri çekme hakkı

Veri gizliliği mevzuatı kapsamında onay beyanınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. Onayın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce onaya dayalı olarak yapılan işlemenin yasallığını etkilemez.

 

9. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel gelmeksizin, özellikle sürekli ikamet ettiğiniz üye devlette, iş yerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahip olursunuz.

Şikayetin sunulduğu denetim makamı, GDPR 78. Madde uyarınca bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayetçiyi bilgilendirecektir.

XIV. Kategori: B2BIQ – DSP/DMP

1. Depolanan veriler ve veri işleme amaçları

Bu İnternet sitesinde B2B Media Group EMEA GmbH ("B2BMG") tarafından sağlanan bir reklam entegrasyon hizmeti olan B2BIQ kullanılmaktadır. B2BMG, bilgisayarınızdaki tarayıcıda depolanan ve anonim kullanım verilerinin toplandığı bir metin dosyası olan tanımlama bilgilerini kullanır. B2BIQ ayrıca web işaretçileri de (görünmez grafikler) kullanır. Bu web işaretçileri, bu İnternet sitesi sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Bu İnternet sitesinin kullanımı ve reklam biçimlerinin sunulması hakkında tanımlama bilgileri ve web işaretçileri tarafından oluşturulan bilgiler Almanya'daki B2BMG sunucusuna aktarılır ve burada depolanır. B2BMG'nin bu bilgileri B2BMG ile sözleşme yapan ortaklarıyla paylaşmasına izin verilir. Bu verilerden takma ad altında kullanım profilleri oluşturulabilir. Ancak, veri sahibinin onayı olmadan hiçbir kişisel veri toplanmaz. B2BMG bu verileri, İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımını değerlendirmek ve kullanıma dayalı online reklamcılık (OBA) amaçlarıyla kullanır. IP adresleri toplanırsa son sayı bloğu silinerek anonim hale getirilirler. Varsa enlem ve boylam bilgileri de işlenir. Tanımlama bilgileri, B2BMG tanımlama bilgileri (https://www.b2biq.net/optout) ya da B2BMG gizlilik politikasına uyması gereken servis sağlayıcıların tanımlama bilgileridir (iptal etme seçeneği dahil bağlı servis sağlayıcıların listesini burada bulabilirsiniz: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Meşru menfaat

B2BMG’nin reklam ve izleme araçlarının kullanılması, İnternet sitemizi müşterilerimizin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre daha iyi uyarlamamızı sağlar.

3. Veri saklama süresi

IP adresleri, erişim sağlayıcısı tarafından toplandıktan 12 ay sonra silinir. Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek tanımlama bilgilerinin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda, lütfen bu İnternet sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanamayacağınızı unutmayın. İşlemeyi düzeltme, silme veya kısıtlama haklarınızı talep edebilir ya da istediğiniz zaman işlemeye veya veri taşınabilirliğine itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. E-posta adresi: datenschutz@b2bmg.de veya yazılı olarak: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Almanya. https://www.b2bmg.com/en/data-privacy/

4. Yasal dayanak

Bu tanımlama bilgileri, İnternet sitesinin çalışması için gerekli değildir ve bu nedenle kullanıcı bunu tercih etmişse yalnızca Onay Yöneticisi (tanımlama bilgisi başlığı) aracılığıyla ayarlanır.

5. Koşul

Bu tanımlama bilgilerinin kullanılması İnternet sitemizin kullanımı için gerekli değildir ancak tanımlama bilgisi devre dışı bırakılırsa hizmetler ve sunulan diğer olanaklar olumsuz etkilenebilir.

XV. EuroDSP - Yeniden Hedefleme

EuroDSP; MediaMath, Inc. ("MediaMath") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan MediaMath Analytics & Insights'ı kullanır. MediaMath, uç cihazınızda depolanan ve İnternet sitesi kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan "tanımlama bilgileri" kullanır. Bunlar içinde depolanan veriler arasında tarayıcı türü, işletim sistemi, tarayıcı dili, IP adresi ve İnternet sağlayıcısı bulunabilir.

MediaMath, uç cihazınızla ilişkili verileri "MediaMath-ID" olarak bilinen bir takma ad altında işler. Bu benzersiz MediaMath-ID, uç cihazınızda bir tanımlama bilgisi olarak depolanır ve size daha uygun reklamlar sunmanıza yardımcı olur. MediaMath-ID ve platform üzerinden toplanan diğer bilgiler, İnternet sitemizdeki faaliyetlerinizi ölçmemize ve platform üzerinden sağlanan reklamların etkinliğini belirlememize de yardımcı olabilir. Sonuç olarak gereksinimleriniz daha iyi karşılanabilir. Ayrıca, ilginizi çekebilecek ürün türlerine yönelik reklamlar da gösterebiliriz.

MediaMath, yasaların gerektirdiği veya üçüncü tarafların bu verileri MediaMath adına işlediği durumlarda bu bilgileri üçüncü taraflara iletebilir. MediaMath'in verilerinizi nasıl kullandığı ve MediaMath'ın tanımlama bilgileri kullanmasının nasıl önleneceği hakkında ayrıntılı bilgiyi şu adresteki MediaMath'in veri gizliliği bildiriminde: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. MediaMath'in bu İnternet sitesi çerçevesinde açıklanan kişisel verileri işlemesini istemiyorsanız web tarayıcınızdaki gizlilik ayarlarından devre dışı bırakmayı veya http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/ adresini ziyaret etmeyi de seçebilirsiniz.

XVI. Anlık bildirimler

Bu İnternet sitesi için anlık bildirimleri etkinleştirmek amacıyla "Signalize" hizmetini kullanırsanız bildirimleri sağlamak üzere İnternet tarayıcınızın veya mobil işletim sisteminizin bir fonksiyonu kullanılır. Belirli bir kişiye geri izlenemeyen mesajlar göndermek için yalnızca anonim veriler depolanır. Bu veriler yalnızca abone olduğunuz bildirimleri göndermek ve bildirimle ilgili ayarları konfigüre etmek amacıyla işlenir. Bu verileri saklamamıza izin vermenizi rica ederiz. Bu durumda veri işlemenin yasal dayanağı: GDPR 6. Madde, 1. fıkra, a bendi. İstediğiniz zaman tarayıcınızın veya mobil cihazınızın ayarlarını kullanarak bildirim almamayı tercih edebilirsiniz. Anlık bildirim aboneliğinden nasıl çıkılacağına dair bilgiler burada bulunabilir.

Anlık bildirimlerin içeriğini sizin için anlamlı hale getirmek amacıyla, tanımlama bilgileri aracılığıyla toplanan anonim kullanıcı profiline ait tercihleri kullanırız ve bildirim kimliğinizi yalnızca kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek amacıyla İnternet sitesinin kullanıcı profiliyle birleştiririz. İzleme teknolojisi, bizim adımıza bildirimlerin istatistiksel analizi için de kullanılır. Bu, bir bildirimin teslim edilip edilmediğini ve birisinin tıklayıp tıklamadığını belirlememize olanak tanır. Bu şekilde oluşturulan veriler, Signalize hizmetini sağlayan Hamburg'dan etracker GmbH 'tarafından Almanya'da bizim adımıza münhasıran işlenir ve depolanır. Bu nedenle, katı Alman ve Avrupa veri gizlilik kanunlarına ve standartlarına tabidir. Bu konuda etracker bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır ve ePrivacyseal'i taşımaya hak kazanmıştır.

Bildirim hizmetine daveti tetiklemek için kullanılan veri işleme ve kayıt veya reddetme istatistiksel analizi, bildirim hizmetini kullanıcı dostu ve etkili kılmak amacıyla GDPR 6. Madde, 1. fıkra, f bendine uygun olarak meşru çıkarımıza dayanmaktadır. Ziyaretçilerimizin gizliliği bizim için çok önemli olduğundan IP adresi, oturum açma bilgileri veya cihaz tanımlayıcıları gibi tek bir kişiyi referans göstermeye olanak tanıyabilecek tüm veriler mümkün olduğunca erken anonim hale getirilir. Bu nedenle, belirli bir kişiyi doğrudan referans göstermek hariç tutulur. Veriler başka hiçbir şekilde kullanılamaz, başka verilerle birleştirilmez veya üçüncü bir tarafa aktarılamaz.

Yukarıdaki veri işleme onayını istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

XVII. Vimeo

Web sitemizde video görüntülemek için Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor New York, New York 10001, ABD tarafından sağlanan çevrimiçi bir video portalı olan "Vimeo"yu kullanıyoruz.

a. Kişisel veri türü

Web sitemizde, "Vimeo" videosu içeren bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız "Vimeo"nun sunucularına bağlanır. Bu, IP adresinizin, tarayıcı tipinizle ilgili teknik bilgilerin, işletim sisteminin yanı sıra tarih ve saatin "Vimeo" tarafından iletildiği ve işlendiği bir veri aktarımı ile sonuçlanır.
 "Vimeo", "Vimeo" hizmetini kullandığınız web sitesi ve web sitemizde gerçekleştirdiğiniz web etkinlikleri hakkında bilgi depolar. Web etkinlikleri, oturum süresini, tek sayfalık ziyaret oranını veya web sitemizdeki yerleşik "Vimeo" oynatıcısında tıkladığınız butonu içerir. "Vimeo", tanımlama bilgilerini kullanarak bu eylemleri izleyebilir ve depolayabilir. Depolama ve işlemeye izin vermemeniz durumunda, tanımlama bilgilerinin yüklenmesini engellemeniz gerekecektir. Bu, tarayıcınızdaki ilgili ayarlar üzerinden yapılabilir. Bu bağlamda, tanımlama bilgileri ile ilgili beyanlarımıza atıfta bulunuyoruz.
Web sitemizde gömülü bir "Vimeo" oynatıcısı bulunan bir İnternet sayfasını ziyaret ettiğinizde "Vimeo"ya giriş yaptıysanız toplanan kullanıcı verileri kişisel kullanıcı hesabınıza atanır.
Vimeo'da tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi https://vimeo.com/cookie_policy adresinde bulabilirsiniz. Vimeo'daki veri koruma ile ilgili bilgiler https://vimeo.com/privacy adresinde mevcuttur.

b. Depolama süresi

"Vimeo", "Vimeo" nun verileri depolamak için artık herhangi bir ticari nedeni kalmayana kadar verilerinizi depolar. Bu noktada verileriniz silinir veya anonimleştirilir.

c. Veri işlemenin amacı

"Vimeo", verileri kendi hizmetini geliştirmek, sizinle iletişim kurmak ve kendi hedefli reklam önlemlerini uygulamak için kullanır.

d. İşlemenin yasal dayanağı

Yasal dayanak: Madde 6 Para. 1 harf a) GPDR Harici içeriğin dahil edilmesine izin vererek onay verirsiniz.

e. Verilerinizin aktarılması

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilenler dışında, asla üçüncü bir tarafa aktarmayacağız.
Kullanıcı verileri ABD'deki "Vimeo" sunucularında işlenir. "Vimeo", üçüncü ülkelerde bulunan alıcılar için veri işlemenin veya oraya veri aktarmanın temeli olarak standart sözleşme maddelerini (= GDPR Madde 46 Para. 2 ve 3) kullanır. Bu maddeler aracılığıyla Vimeo, veriler ABD'de depolanmış, işlenmiş ve yönetilmiş olsa bile, ilgili verilerinizi işlerken Avrupa veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder.

XVIII. Değişiklik hakkı

Bu veri gizliliği bildirimini geçerli yönetmeliklere uyarlamak amacıyla değiştirme hakkını saklı tutarız. Aynı durum İnternet sitemizde sunulan hizmetler için de geçerlidir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr