Pilz’de Veri Koruma

Lütfen bu portalın kullanımı ile ilgili bu ifadeleri dikkatle okuyun. Web sitesini kullanarak bu koşulları kabul etmiş oluyorsunuz.

I. Tanımlar

Veri gizliliği bildirimimiz, AB Genel Veri Koruma Mevzuatında (GDPR) tanımlanan şartları barındırmaktadır. Veri gizliliği bildirimimizi daha okunur ve anlaşılır kılmak için aşağıdaki terimleri açıkladık:

1. Kişisel veriler

GDPR’ye göre, kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atıfta bulunan bilgilerdir. Bu bilgiler; adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz, IP adresiniz veya telefon numaranız ve hatta kullanıcı davranışınız gibi bilgileri ifade eder. Öte yandan, gerçek kimliğinizle doğrudan ilgili olmayan, genel olarak tüm kullanıcıların tercih ettiği web siteleri veya bir web sitesinin kullanıcı sayısı gibi bilgiler kişisel veriler olarak kabul edilmez.

2. İlgili kişi

İlgili kişi, sorumlu kişilerin kişisel verilerini işlediği herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

3. İşleme

İşleme, kişisel verilerde veya kişisel veri setlerinde uygulanan; otomatik yollarla olsun veya olmasın, toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, aktarım yoluyla iletme, yayma ya da başka türlü kullanılabilir hale getirme, hizalama ya da kombinasyon, kısıtlama, silme ya da imha etme gibi herhangi bir işlem veya işlem kümesi anlamına gelir.

4. İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin, gelecek işlemelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesini içerir.

5. Veri sorumlusu veya işlemeden sorumlu kontrolör

Veri sorumlusu veya işlemeden sorumlu kontrolör, tek başına ya da toplu şekilde, kişisel verileri işlemede amaçları ve kararları ele alan gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya herhangi bir merkezdir. Bu tür işlemlerin amaçları ve yöntemleri, AB hukuku veya üye devletlerin yasaları ile belirlenmişse, veri sorumlusu veya bu nitelikte birinin atanmasında kullanılacak kriterler de, AB yasalarına veya üye devletlerin yasalarına uygun olarak belirlenebilir.

6. İşleyen kişi

İşleyen kişi, sorumlu taraf namına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya herhangi bir merkezdir.

7. Alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verinin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya herhangi bir merkezdir. Ancak, AB yasalarına veya üye devletlerin yasalarına göre, özel bir soruşturma komisyonunun bir parçası olan kişisel verileri alabilecek yetkililer, alıcı olarak kabul edilmez.

8. Üçüncü şahıs

Üçüncü şahıs; ilgili kişi, veri sorumlusu, işleyen kişi, kişisel verileri işlemeye doğrudan sorumluluğu olan yetkili kişiler hariç, gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya herhangi bir merkezdir.

9. Onay

Söz konusu meselede ilgili kişi tarafından gönüllü olarak sağlanan, önceki bilgilere dayanan, bir beyan veya açık şekilde teyit içeren kesin bir ifadedir, ilgili kişi bununla birlikte, kişisel verilerinin işlenmesini de kabul eder.

II. Veri Sorumlusu adı ve adresi [GDPR (Genel Veri Koruma Mevzuatı) 4. madde, 7. fıkra]

Veri Sorumlusu, Genel Bilgi Koruma Mevzuatı, diğer ulusal veri koruma mevzuatı ve diğer hükümler kapsamındadır:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Tel.: +49 711 3409-0
E-posta: info@pilz.de
Web sitesi: www.pilz.com

III. Veri koruma yetkilisi adı ve adresi

Veri Sorumlusu’nun veri koruma yetkilisi: dataprotection@pilz.com

IV. Veri işleme genel bilgisi

1. Kişisel veri işleme kapsamı

Ana ilkemiz olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca işlevsel bir web sitesi oluştururken gerekli olduğunda toplar ve kullanırız, ayrıca bu, içerikler ve hizmetler içinde geçerlidir. Kullanıcılarımızın kişisel verileri, ancak onayları alındıktan sonra düzenli olarak toplanır ve kullanılır. Fiili sebeplerden dolayı ön onay almanın mümkün olmadığı ve veri işlemenin yasalar tarafından onaylandığı durumlarda bir istisna uygulanır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

İlettiğiniz veya derlediğiniz veriler yalnızca toplanır, kullanılır, işlenir, saklanır - yasal olarak öngörülen ve uygulanabilen, sözleşmeye bağlı veya mevcut mevzuat çerçevesinde izin verilen hallerde - mevcut veri koruma yasaları kapsamında üçüncü taraflara iletilir (GDPR, Alman Federal Veri Koruma Yasası ve Yayın Aracı Yasası).

GDPR’nin 6. Maddesi, bahsi geçen veri gizliliği bildiriminin yararlandığı kişisel verilerinizin işlenmesi için ilgili yasal dayanaktır:

Veri sahibinden kişisel verilerini işlemek için onay aldığımız sürece, yasal dayanak olarak, AB Genel Veri Koruma Mevzuatı’nın (GDPR) 1. madde, 1. Fıkra, a dizini uygulanacaktır.

 

Bir sözleşmenin uygulanması için kişisel verilerin gerekli olması durumunda, sözleşme tarafının veri sahibi olduğu durumlarda, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, b dizinini hukuki dayanak olarak uygulanmalıdır. . Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri uygulamada gerekli olan işlemler için de geçerlidir.

 

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü uygulamada kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, c dizini hukuki dayanak olarak uygulanmalıdır.

Veri sahibinin veya herhangi bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, d dizini hukuki dayanak olarak uygulanmalıdır.

Şirketimizin veya üçüncü bir şahsın meşru menfaatini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve eğer veri sahibinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri eskisi gibi öncelik teşkil etmiyorsa, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, d dizini hukuki dayanak olarak uygulanmalıdır.

3. Verilerin silinmesi ve depolama süresi

Veri sahibinin kişisel menfaatleri, depolama amacının uygulanmasının sonlanması sonrasında silinir veya engellenir. Depolama, Avrupa veya ulusal yasa koyucu Birlik yönetmelikleri, mevzuat veya veri sorumlusunun tabi olduğu diğer şartnamelerde belirtilmişse de gerçekleştirilebilir. Verilerin engellenmesi ya da silinmesi durumu, bir sözleşme yapılması veya ifa edilmesi için verilerin daha uzun bir süre için saklanması gerekmedikçe, bunun yanı sıra yukarıda bahsedilen standartların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda da gerçekleşir.

V. Web sitesi sağlama ve günlük dosyaları oluşturma

Verilerinizin toplanması ve kullanımı kapsamı ve şekli, sadece web sitemizi ziyaret edip etmediğinize ya da tekliflerimizden - bülteni (aşağıda,VII), webshop (VIII) için kayıt, statik bağlantılar (IX) ve iletişim formunda veya e-posta adresinde (X) belirtildiği şekilde e-posta iletişim seçeneği faydalanıp faydalanmadığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir :

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayarın sistemindeki verileri ve bilgileri kaydeder. Bunlara ilişkin aşağıdaki veriler toplanır:

 1. Kullanılan tarayıcı türü ve versiyonuna ilişkin bilgi
 2. Kullanıcı’nın işletim sistemi
 3. Kullanıcı’nın IP adresi
 4. Erişim tarihi ve saati
 5. Kullanıcı sisteminin web sitemize erişim sağladığı web siteleri
 6. Kullanıcı sisteminin web sitemiz aracılığı ile erişim sağladığı web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler, kullanıcı’ya ait olan kişisel veriler beraberinde saklanmamaktadır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanması için yasal dayanak, GDPR’nin 6. Madde, 1. Fıkra f dizinidir.

3. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına ulaşmasını sağlamak için gereklidir. Kullanıcının IP adresi, bu amaç için oturumun süresi boyunca saklanmalıdır.

 

Kayıt dosyalarındaki depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamayı teminen gerçekleştirilir. Verileri web sitesini optimize etmek ve BT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için de kullanıyoruz. Pazarlama amaçları için verilerin değerlendirilmesi bu kapsamda gerçekleşmez.

 

Bu amaçlar doğrultusunda da veri işleme ile ilgili yasal dayanağımız GDPR’nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, f dizinidir.

4. Saklama süresi

Veriler, toplandığı amaç için gerekli olmadıkça silinecektir.

Web sitesini sağlamak için kaydedilen verilerde bu, ilgili oturum sona erdiğinde yapılır.

 

Veriler günlük dosyalarında saklanırsa, bu işlem en geç 7 gün sonra yapılır. Genişletilmiş depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri, erişim sağlayan kullanıcıya tahsis edilemeyecek şekilde silinir veya değiştirilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma hakkına sahipsiniz

Web sitesinin sağlanması ve web sayfalarının işletilmesi amacıyla verilerin günlük dosyalarında saklanmaları için veriler her koşulda kaydedilmelidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme fırsatı yoktur.

VI. Çerezlerin kullanımı

Web sayfamız çerezleri kullanmaktadır. Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısında veya bilgisayar sisteminde internet tarayıcısı tarafından depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının bir web sitesine erişmesi halinde, kullanıcının işletim sisteminde çerezler saklanabilir. Bu çerezler, web sitesine bir sonraki giriş sırasında tarayıcının benzersiz tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisini içerir.

A. Kendi çerezlerimiz

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı ögeleri, erişim sağlayan tarayıcının bir sayfa değişikliği sonrasında da tanımlanabilir olmasını gerektirir.

Sayfamıza erişim sağlandığında, kullanıcılara, bu veri gizliliği bildirimine atıfta bulunulan çerezlerin kullanımı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayları hakkında bir bilgilendirme başlığı aracılığıyla bilgi verilir ve buna ilişkin onayları alınır.

Çerezlerde aşağıdaki veriler saklanır ve aktarılır:

İçerik yönetim sistemi çerezi

 1. is_mobile - bir mobil cihaz kullanıp kullanmadığınıza ilişkin bilgi
 2. is_new – web sitesine ilk kez giriş yapan bir ziyaretçi olup olmadığına dair bilgi
 3. region_select
 4. user_language – selected language
 5. user_locale
 6. user_region –kullanıcının bulunduğu konum
 7. true (eğer gizlilik politikasına ilişkin olarak onay verilmiş ise)
 8. Kullanıcının saat dilimi

Mağaza çerezi

 1. Yük dengeleme için sunucu devresi belirtimi
 2. İrtibat referansı ile giriş yaptığınızda, yeniden giriş yapmak için farklı konfigürasyon ayrıntıları
 3. Oturum yönetimi
 4. İzleme listesinin geri yüklenmesi için ürün kimlikleri
 5. Açılmış alışveriş sepetini geri yüklemek için ürün kimlikleri

 

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Teknik olarak gerekli çerezleri kullanarak kişisel veri işlemeye ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. Madde, 1. Fıkra, f dizinidir.

Kullanıcıların onay vermesi koşuluyla, çerezleri kullanarak kişisel bilgi işlemenin hukuki dayanağı, GDPR’nin 6. Madde, 1. Fıkra, f dizinidir.

 

3. Veri işlemenin amacı

Teknik açıdan gerekli olan çerezlerin kullanılmasının amacı, kullanıcıların web sitesi kullanımlarını kolaylaştırmaktır. Web sitemizin bazı özellikleri çerez kullanmadan sunulamaz. Bu amaçla, tarayıcı, bir sayfa değişikliği sonrasında dahi tanımlanabilir olmalıdır.

Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız vardır:

 1. Alışveriş sepeti
 2. Dil ayarlarının uygulanması
 3. Hatırlatma listesi

Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. Bu durumlarda, kişisel veri işlemeye ilişkin olarak yine yasal menfaatimiz mevcut olup, GDPR’nin 6. Maddesi, 1. fıkrası, f dizinidir.

4. Depolama süresi ve itiraz etme ve kaldırma tercihi

Çerezler, kullanıcının bilgisayarında saklanır ve tarafımıza aktarılır. Bu nedenle bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman kayıtlı olan çerezleri silebilirsiniz. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılmışsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

B. Üçüncü kişiler tarafından kullanılan çerezler

Web sitemizde, veriler pazarlama ve optimizasyon için toplanmakta olup, bu etracker GmbH (http://www.etracker.com) tarafından geliştirilen teknolojiler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu veriler kişisel veriler değildir. IP adresleri ve alan adı adresleri kaydetmeden önce kesilir. Sonuç olarak, kişileri tanımlamak mümkün değildir.

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sayfamıza erişim sağlandığında, kullanıcılara, bu veri gizliliği bildirimine atıfta bulunulan çerezlerin analiz amaçlı kullanımı hakkında bir bilgilendirme başlığı aracılığıyla bilgi verilir ve bu gerekçe ile kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin onayları alınır.

Bir kullanıcı adı, bir takma ad altında toplanan verilerden oluşturulabilir. Çerezler bu amaçlar ile kullanılabilir. Çerezler, web sitesinin kullanıcısının internet tarayıcısının geçici belleğinde yerel olarak saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet tarayıcısının tanınmasına olanak sağlar. Elde edilen veriler kişisel olarak web sitesi ziyaretçilerinin kimliğini tespit etmek için kullanılmaz. Bu bilgileri sadece sitemizin ne kadar ilgi çekici olduğunu öğrenmek ve geliştirmek için çalışmak için kullanıyoruz.

Örneğin, elde edilen veriler, kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi, kişinin hangi web sitesinden yönlendirildiği, sitede geçirilen ortalama süre ve hangi sayfalara aktarıldığı gibi bilgileri içerir.

etracker çerezi:

 1. etracker Analytics ziyaretçi kimliği
 2. etracker Analytics çerez kimliği
 3. geri dönüş yapan ziyaretçilerin kimliği
 4. Ziyaretçinin kaydırma genişliğinin ölçülüp ölçülmediğini tespit eder.
 5. Ziyaretçi Hareket kaydının durumunu kaydeder.

Sadece Ziyaretçi Hareketi kullanılıyorsa kullanılır.

 1. Ziyaretçi Hareket oturumunun durumunu kaydeder.

Ziyaretçi Hareketi, web sitesinde yapılacak iyileştirmeler için sonuç çıkarmak amacıyla kullanıcı davranışlarını kaydetmek amacıyla kullanılır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Analiz amaçlı çerezleri kişisel veri işleme için kullanmada hukuki dayanak, kullanıcının bu hususu onaylaması koşuluyla, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur İlgili onay olmaksızın etracker kullanımı için hukuki dayanak, GDPR’nin 6. Madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

Analiz çerezleri web sitemizin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Analiz çerezleri, web sitesinin nasıl kullanıldığını bulmamıza ve dolayısıyla sürekli olarak optimize etmemize olanak tanır. Elde edilen istatistikler sunumumuzu geliştirmemize ve size bir kullanıcı olarak daha ilgi çekici bir şekilde tasarlanmamıza izin verir. Bu bizim yasal hakkımızdır.

İtiraz etme ve kaldırma hakkına sahipsiniz

Toplanan veriler kalıcı olarak depolanır ve takma ad verilmesi suretiyle analiz edilir. Sizinle ilgili verilerin toplanması ve saklanmasına ilişkin olan onayınızı istediğiniz zaman geçerli olmak üzere geri çekebilirsiniz

Lütfen beni etracker sayımından hariç bırak.

5. İlave bilgi

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcı bilgileri:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

VII. Bülten ve bülten izleme

1. Veri işleme tanımı ve kapsamı

Web sitemizde, ücretsiz bir bültene abone olmak mümkündür. Bu bağlamda, bülten aboneliği sırasında, e-posta adresiniz tarafımıza giriş ekranından aktarılmaktadır. Bültenimiz düzenli olarak yayınlanmakta olup ürünler ve etkinlikler hakkında bilgi içermektedir.

Abonelik işlemi sırasında aşağıdaki veriler de toplanır:

 1. Gerekli bülten dili
 2. Kayıt tarihi ve saati
 3. İsteğe bağlı veri:
 • Unvan
 • Soyad
 • Ad
 • Şirket

Veri işleme için onayınız, bülten için abonelik esnasında alınmakta ve işbu gizlilik politikasında atıfta bulunulmaktadır.

Abone olduktan sonra, bültenimizin abonelik sürecini tamamlamak için tıklamanız gereken bir bağlantıyı içeren bir onay e-postası alacaksınız (çift onay). Bu sürecin tamamı belgelenir ve saklanır. Bu, hem bülten sisteminin veri tabanındaki “Onaylanacak” durumdaki kayıt verilerinin saklanmasını hem de “Kayıt Onaylandı” durumdaki kayıt verilerinin saklanmasını içerir. Müşteri kaydı 14 gün içinde onaylamazsa, veri seti otomatik olarak silinir. Bu verilerin toplanması gereklidir, bu şekilde e-posta adresinizin dolandırıcılık amaçları ile kullanımı durumunda prosedürler takip edilebilir; bu sizin yasal korunağınız olarak işlev görür. Haber bültenimize abone olarak, bültenlerimizi almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Kullanıcı’nın bültene üyelik yapmasına müteakip veri işleme için hukuki dayanak, kullanıcının bu hususu onaylaması koşuluyla, GDPR’nin 6. maddesi, 1. fıkrası, a dizininde mevcuttur Yukarıda ifade edilen çift onayın bir parçası olarak verilerin toplanması durumunda, GDPR’nin 6. Maddesi, 1. fıkrası f) dizininde mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcı e-posta adresinin toplanması, bültenin gönderilmesi amacı ile yapılmaktadır. Analiz için Bölüm 6’ya bakınız (bülten izleme).

Üyelik süreci esnasında diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin ve kullanılan e-posta adresinin dolandırıcılık amaçları ile kullanılmasını engellemek için yapılmakta olup, aynı zamanda talebiniz doğrultusunda gönüllü olarak unvanınız, soyadınız ve adınızı paylaşmanız halinde size kişisel olarak hitap edebilmemize de olanak sağlar.

4. Saklama süresi

Veriler, toplandığı amaç için gerekli olmadıkça silinecektir.

Bu nedenle, kullanıcının e-posta adresi, bülten aboneliği aktif olduğu sürece saklanmaya devam edilir. Çift onaylı girişe ilişkin olan veriler de aynı süre boyunca, bir kanıt olması açısından saklanır.

 

Abonelik işlemi esnasında toplanan diğer kişisel veriler, genellikle yedi günlük bir sürenin sonunda silinir.

5. İtiraz etme ve kaldırma hakkına sahipsiniz

Bültene abonelik, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda yürürlüğe girmek üzere iptal edilebilir. Her bülten içerisinde bu amaç için uygun bir bağlantı yer alır.

Bu, ayrıca, abonelik işlemi esnasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onayın geri çekilmesini de sağlar.

6. Bülten izleme

Size haber bültenini gönderirken, kullanıcı davranışınızı değerlendireceğimiz hususunda tarafınızı bilgilendiriyoruz. Bu konuya ilişkin onayınız, bültene abone olduğunuzda da temin edilecektir. Dış hizmet sağlayıcıların haber bültenini göndermekle görevlendirildikleri durumlarda, GDPR’ye bağlılık, bir yetkili işleme anlaşması aracılığı ile garanti altına alınacaktır.

Veri işleme tanımı ve kapsamı

Bu değerlendirmenin amaçları doğrultusunda, iletilen e-postalar web sitemizde depolanan tek pikselli görüntü dosyaları olan web işaretçileri veya izleme piksellerini içerecektir. Değerlendirme amaçlı olarak, Bölüm V’de ve web işaretçileri bölümünde yer alan verileri, e-posta adresinize ve bireysel bir kimliğe (numaraya) bağlarız.

Veri işlemenin hukuki dayanağı

Veri işleme için hukuki dayanak, kullanıcının bu hususu onaylaması koşuluyla, GDPR’nin 6. madde, 1. Fıkrası, a dizininde mevcuttur.

Veri işlemenin amacı

Kaydedilmiş olan bilgiler teknik nedenlerden dolayı alıcı olarak tarafınıza tahsis edilebilir. Ancak, sizi bireysel bir kullanıcı olarak gözlemlemek niyetimiz yoktur. Bu değerlendirmelerin amacı, genel olarak kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını belirlemek ve içeriğimizi tüm kullanıcılara uyarlayabilmek ya da kullanıcılarımızın menfaatleri doğrultusunda çeşitli içerikler iletmektir.

İtiraz etme ve kaldırma hakkına sahipsiniz/strong>

Onayınızı geri çekmek istediğinizde bülten içerisindeki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bu şekilde bir izleme, e-posta programınızdaki görüntülerin sunumunu devre dışı bırakmak amacıyla standart bir ayar kullanıyorsanız mümkün olmayacaktır. Bu durumda, tüm bülteni görmeyecek ve muhtemelen tüm işlevlerden yararlanamayacaksınız. Görüntülerin gösterilmesine manuel olarak izin verirseniz, yukarıda belirtilen izleme gerçekleşir.

VIII. Kayıt

1. Veri işleme tanımı ve kapsamı

Web sitemizde kullanıcılara kişisel veriler sağlayarak kayıt yapma imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda, veriler giriş ekranına girilip bize ulaşıyor ve kayıt altına alınıyor.

Aşağıdaki veriler kayıt sırasında saklanmaktadır:

 1. Kullanıcı IP adresi
 2. Kayıt tarihi ve zamanı
 3. İsim
 4. Adres
 5. Telefon/faks
 6. E-posta
 7. Şifre
 8. Pilz müşterisi: evet/hayır

Bu verilerin işlenmesine ilişkin kullanıcı onayı kayıt işlemi sırasında alınır. Veriler kimseyle paylaşılmaz.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Veri işleme için hukuki dayanak, kullanıcının bu hususu onaylaması koşuluyla, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkrasında mevcuttur .

3. Veri işleme amacı

Kullanıcının web sitemizdeki belirli içeriklere ve hizmetlere erişmesi için kayıtlı olması gerekmektedir. Kullanıcılar, kullanıcı ile satın alma sözleşmeleri yapmak veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için kayıt olmak zorundadır. Web mağazası fonksiyonları bu yapılmadığı sürece kullanılamaz.

4. Saklama süresi

Veriler, toplandığı amaç için gerekli olmadıkça silinecektir.

Bu, kullanıcının web sitemizdeki kaydını iptal edilmesi veya değiştirmesi durumunda kayıt işlemi sırasında toplanan veriler için geçerlidir.

Ayrıca verilerin, bir sözleşmeyi yürütmede veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamada gerekli olmadığı durumlar için geçerlidir. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra bile, sözleşmeye dayalı veya yasal yükümlülükleri yerine getirmek için sözleşme ortağının kişisel verilerini saklamak gerekebilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma hakkına sahipsiniz.

Kullanıcılar, kayıt işlemini istedikleri zaman iptal edebilirler. Sizinle ilgili olan saklı veriler üzerinde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.

Bu veriler, bir sözleşme yürütmek veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için gerekli olursa, verilerin zamansız şekilde silinmesi ancak sözleşme veya yasal yükümlülükler tarafından yasaklama olmadığı takdirde mümkündür.

Kayıtların silinmesi, aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta gönderilerek gayri resmi olarak talep edilebilir:
pilz.gmbh@pilz.de.

IX. Facebook, Google+, Twitter, XING ve LinkedIn'e sabit bağlantılar

Web sitemiz Facebook ve Google+ sosyal ağlarına, mikroblog servisi Twitter'a, XING ve LinkedIn sosyal platformlarına sabit bağlantılar kullanmaktadır. Hizmetler, Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG ve LinkedIn Corp. (’hizmet sağlayıcıları”) gibi şirketler tarafından sağlanmaktadır . Lütfen çeşitli platformların veri gizliliği düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olun.

X. İletişim formu ve e-posta

Veri işleme tanımı ve kapsamı

 

 

Web sitemizde, bizimle elektronik olarak iletişime geçmeniz için bir iletişim formu mevcuttur. Kullanıcı bu seçeneği kullandığında, veriler giriş ekranına girilerek bize ulaşıyor ve kayıt altına alınıyor.

Zorunlu veriler aşağıdaki gibidir:

 1. Unvan
 2. Soyad
 3. Ad
 4. Şirket
 5. Sokak, daire no
 6. Posta kodu, şehir
 7. Ülke
 8. E-posta

İsteğe bağlı girilen veriler aşağıdaki gibidir:

 1. Bölge
 2. Posta kutusu
 3. Eyalet/Ülke
 4. Tel.
 5. Faks
 6. Sanayi
 7. Müşteri no

Ayrıca aşağıdaki veriler mesaj yollandığı takdirde kayıt edilmektedir:

 • Kullanıcı IP adresi

Veri işleme için onayınız gönderim işlemi sırasında alınır ve bu gizlilik politikası kaynak gösterilir.

Alternatif olarak, belirtilen e-posta adresinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile yolladığı kişisel veriler saklanmaktadır.

Bu bağlamda, veriler kimseyle paylaşılmayacaktır. Veriler sadece görüşmenin işlenmesi için kullanılır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Veri işleme için hukuki dayanak, kullanıcının bu hususu onaylaması koşuluyla, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkrasında mevcuttur

E-posta gönderirken aktarılan verilerin işlenmesi için hukuki dayanak, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkrasında mevcuttur. Bir sözleşme yapmak için bizimle e-posta ile iletişime geçtiyseniz, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, b dizininde ek bir hukuki dayanak oluşturulmaktadır. .

3. Veri işleme amacı

Kişisel verilerin giriş ekranından işlenmesi, iletişim talebinin işleniş amacına hizmet eder. Kullanıcı e-posta ile iletişim kuruyorsa, veri işlemede ayrıca gerekli bir yasal ilgi mevcuttur.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötü amaçlı kullanımını önlemek ve BT sistemlerimizin emniyetiniliğini sağlamak için kullanılır.

4. Saklama süresi

Veriler, toplandığı amaç için gerekli olmadıkça silinecektir.

Kullanıcı ile ilgili görüşme bittiğinde, iletişim formunun giriş ekranındaki kişisel veriler ve e-posta ile gönderilen veriler için durum böyle olur. Koşullar söz konusu durumun net bir şekilde açıklandığını gösterdiğinde görüşme sona erer.

5. İtiraz etme ve kaldırma hakkına sahipsiniz.

Kullanıcı istediği zaman kişisel verilerinin işlenme izinlerini iptal etme olanağına sahiptir.

Kullanıcı, bize e-posta yoluyla ulaşarak istediği zaman kişisel verilerinin saklanmamasını isteyebilir. Konuşma böyle bir koşulda devam edemez.

ll Bu durumda, iletişim sırasında saklanan kişisel veriler silinir.

XI. Veri sahibi hakkı

Sizinle ilgili kişisel veriler işlendiyse, veri sahibi olarak siz, GDPR şartlarına bağlı olursunuz ve veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipsinizdir:

1. Erişim hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini teyit edebilirsiniz.

Böyle bir işlemle birlikte, veri sorumlusundan aşağıdakiler hakkında bilgi talep edebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin amaçları;
 2. İşlenen kişisel verilerin kategorileri;
 3. Sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı/açıklanacağı alıcılar veya kategoriler;
 4. Kişisel verilerinizin planlanan saklama süresi veya bu konuda belirli bir bilgi sağlanamazsa, saklama süresinin belirlenmesi için kriterler;
 5. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, veri sorumlusu tarafından işlemenin kısıtlanması ve bu tür işlemlere itiraz etme hakkının varlığı;
 6. Yönetim otoritesine şikayette bulunma hakkı;
 7. Kişisel veriler ilgili kişiden sağlanmamışsa, verilerin kaynağıyla ilgili mevcut tüm bilgiler;
 8. GDPR’nin 22. madde, 1. ve 4. fıkraları kapsamında profil oluşturma da dahil olmak üzere, otomatik karar alma sürecinin bulunması ve - en azından bu durumlarda - uygulanan mantık hakkında anlamlı bilgiler ve veri konusu için bu işlemin önemi ve öngörülen sonuçları.

Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına dair bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, GDPR’nin 46. maddesine bağlı olarak bu tür aktarımlar için olan koruyucu önlemler hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

İşlenmiş kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda, veri sorumlusundan düzeltme ve/veya tamamlama talep etme hakkına sahipsiniz. Veri sorumlusu, verileri gecikmeden düzeltmek zorundadır.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullar altında kısıtlanmış olan kişisel verilerinizin işlenmesini isteyebilirsiniz:

 1. Bir süre boyunca kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, veri sorumlusu kişisel verilerin doğruluğunu kontrol eder;
 2. İşlem yasalara aykırıysa ve kişisel verilerin silinmesini reddederseniz ve bunun yerine kişisel verilerinizin kullanımının kısıtlanmasını talep ederseniz;
 3. Veri Sorumlusu, işlem yapmak için artık kişisel verilere gerek duymaz, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için aynı şeylere ihtiyacınız vardır; veya
 4. GDPR’nin 21. madde, 1. fıkrasına göre işlemeye itiraz ettiyseniz ve veri sorumlusunun meşru nedenlerinin, gerekçelerinizden daha fazla önceliğe sahip olup olmadığı henüz belli olmadıysa.

Kişisel verilerinizin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler - saklama hariç - yalnızca sizin onayınızla, başka bir özel veya tüzel kişinin haklarının korunması için, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya Birliğin veya üye devletin önemli kamu yararı nedenlerinden dolayı işlenebilir.

İşlemin kısıtlanması, yukarıda belirtilen koşullara göre yapılmadıysa, kısıtlama kaldırılmadan önce veri sorumlusu tarafından bilgilendiriliyor olacaksınız.

4. Silme hakkı

Silme görevi

Veri Sorumlusundan, kişisel verilerinizin hızlı bir şekilde silinmesini talep edebilirsiniz, veri sorumlusu, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olduğu durumlarda bu verileri hızlı bir şekilde silmek zorundadır:

 1. Kişisel verileriniz hangi amaçla toplandıysa veya ne için işlendiyse, bunlara daha fazla ihtiyaç duyulmaz.
 2. GDPR’nin 6. madde, 1. fıkrasına veya 9. madde, 2. fıkrasına bağlı olarak hangi işlemin yapıldığına dair onayınızı iptal edersiniz ve işleme için başka yasal nedenler mevcut değildir.
 3. GDPR’nin 21. madde, 2. fıkrasına veya 1. fıkrasına bağlı olarak işlemeye itiraz ederseniz ve işlem için başka meşru gerekçeler bulunmaz.
 4. Kişisel verileriniz yasalara aykırı şekilde işlendi.
 5. Kişisel verilerinizin silinmesi, Birlik yasası veya veri sorumlusunun tabi olduğu üye ülkelerin kanunları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmelidir.
 6. Kişisel verileriniz, GDPR’nin 8. madde, 1. fıkrasına bağlı olarak toplum hizmetlerine bilgi olarak sunmak için toplanmıştır.

Üçüncü şahıslara bildirme

Eğer veri sorumlusu kişisel verilerinizi kamuya açık hale getirmişse bunu GDPR’nin 17. madde, 1. fıkrası uyarınca silmek zorundadır, veri sorumlusunun mevcut teknoloji ve ilgili uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik nitelikte olanlar dahil uygun önlemleri alması gerekmektedir, kişisel verilerinizi işleyen diğer veri sorumlularını bilgilendirmek için, bu kişisel verilere, kopyalara veya aynılarına olan tüm bağlantıların silinmesini istemiştir.

Özel durumlar

Silme hakkı, ifade özgürlüğü ve bilgi alma hakkı kullanımı gerekli olduğu müddetçe mevcut değildir;

 1. Veri Sorumlusu’nun bağlı olduğu Birlik ya da üye devlet yasasına göre işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için, kamu yararına yürütülen bir görevi yerine getirmek için veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkiyi kullanmak için;
 2. GDPR’nin 9. madde, 2. fıkra, h ve i dizininin yanı sıra, 9. madde, 3. fıkrasına bağlı olarak kamu sağlığı alanında kamu yararına olan sebepler için;
 3. GDPR’nin 89. madde, 1. fıkrasına bağlı olarak kamu yararına, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarına veya istatistiksel amaçlara yönelik arşivleme yolları, a) bendinde belirtilen hakkın, bu tür işlemlerin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılması veya ciddi şekilde bozması olasılığı; veya
 4. yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

5. Bilgi hakkı

Düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkınızı dile getirdiğiniz takdirde, veri sorumlusu, imkansız halde olmadıkça veya çok büyük bir çaba gerektirmedikçe, kişisel verilerinizin bahsi geçen düzeltmesi, silmesi veya işleme kısıtlanmasını tebliğ ettiğinizi tüm alıcılara bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu alıcılar hakkında veri sorumlusundan bilgi alma hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Veri Sorumlusu’nun işlediği kişisel verileri, yapılandırılmış, açık ve makine tarafından okunabilir bir şekilde alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizi temin eden veri sorumlusundan başka herhangi bir veri sorumlusuna bu verileri aktarma hakkına sahip olduğunuz kadar,

 1. İşlem, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, a dizinine veya 9. madde, 2. fıkra, a dizinine bağlı olarak ya da GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, b dizinine bağlı olarak bir sözleşme yoluyla onayınıza bağlıdır; ve
 2. işleme, otomatikleştirilmiş yollarla gerçekleştirilmektedir.

Bu hakla birlikte, kişisel verilerinizi, teknik olarak mümkünse doğrudan bir veri sorumlusundan diğerine aktarabilirsiniz. Bu hakkın kullanılmasından başkalarının hak ve özgürlükleri olumsuz yönde etkilenmemelidir.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı

GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, e veya f dizinine bağlı olarak, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu ayrıca, bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Veri Sorumlusu, işleme için, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi olumsuz etkileyen veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması ya da savunulmasını işleyen zorlayıcı ve meşru gerekçeleri göstermedikçe, kişisel verilerinizi işleyemez.

Kişisel verileriniz doğrudan reklam yapmak amacıyla işleniyorsa, bu tür reklamların amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; ayrıca bu durum profilleme içinde geçerlidir.

Doğrudan reklamcılık amacıyla veri işlemeye itiraz ederseniz, kişisel verileriniz bundan böyle bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak - 2002/58 / EC sayılı Direktife rağmen - teknik şartnamelerde kullanılan otomatikleştirilmiş yollarla itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

8. Veri koruma mevzuatı kapsamında onay beyannamesini iptal etme hakkı

Veri koruma mevzuatı kapsamında onay beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Onayın iptal edilmesi, aynı işlem iptal edilene kadar, onaya kapsamında gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez.

9. Yönetim otoritesine şikayette bulunma hakkı

Başka bir idari veya yargısal hukuk yoluna bakılmaksızın, özellikle iş yerinizin ikamet yerinde, iş yerinizde ya da şüpheli ihlalin yapıldığı yerde sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğine inanıyorsanız bir yönetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Şikayetin yapıldığı yönetim otoritesi, şikayetin durumu ve sonucu hakkında şikayette bulunan kişiyi bilgilendirir, GDPR’nin 78. Maddesi kapsamında temyiz imkanı da dahildir.

XI. Kategori: B2BIQ – DSP/DMP

1. Depolanan veriler ve veri işlemenin amacı

Bu web sitesinde B2B Media Group EMEA GmbH ("B2BMG") tarafından sağlanan bir reklam entegrasyon hizmeti olan B2BIQ kullanılmaktadır. B2BMG, bilgisayarınızdaki tarayıcıda saklanan ve anonim kullanım verilerinin toplandığı bir metin dosyası olan tanımlama bilgilerini kullanır. B2BIQ ayrıca web işaretçileri de (görünmez grafikler) kullanır. Bu web işaretçileri, bu web sitesinin web sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Bu web sitesinin kullanımı ve reklam biçimlerinin sunulması hakkında tanımlama bilgileri ve web işaretçileri tarafından oluşturulan bilgiler Almanya'daki B2BMG sunucusuna aktarılır ve burada depolanır. B2BMG'nin bu bilgileri yalnızca B2BMG sözleşmeli ortaklarıyla paylaşmasına izin verilir. Bu verilerden bir takma ad altında kullanım profilleri oluşturulabilir. Ancak, veri sahibinin rızası olmadan hiçbir kişisel veri toplanmayacaktır. B2BMG bu verileri, web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımını değerlendirmek ve kullanıma dayalı çevrimiçi reklamcılık (OBA) amacıyla kullanır. IP adresleri toplanırsa son sayı bloğu silinerek anonim hale getirilirler. Varsa enlem ve boylam bilgileri de işlenir. Tanımlama bilgileri, B2BMG tanımlama bilgileri (https://www.b2biq.net/optout) ya da B2BMG gizlilik politikasına uyması gereken servis sağlayıcıların tanımlama bilgileridir (iptal etme seçeneği dahil bağlı servis sağlayıcıların listesini burada bulabilirsiniz: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Meşru menfaat

B2BMG’nin reklam ve izleme araçlarının kullanılması, web sitemizi müşterilerimizin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre daha iyi uyarlamamızı sağlar.

3. Veri saklama süresi

IP adresleri, erişim sağlayıcısı tarafından alındıktan 12 ay sonra silinir. Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek tanımlama bilgilerinin yüklenmesini önleyebilirsiniz; ancak bunu yapmanız durumunda, lütfen bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı unutmayın. Ayrıca, işlemeyi düzeltme, silme veya kısıtlama haklarınızı kullanabilir ya da istediğiniz zaman işlemeye veya veri taşınabilirliğine itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. E-posta adresi: datenschutz@b2bmg.de veya mektupla: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Almanya. https://b2bmg.net/index.php/datenschutz

4. Yasal dayanak

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gerekli değildir ve bu nedenle kullanıcı bunu tercih etmişse yalnızca Onay Yöneticisi (tanımlama bilgisi başlığı) aracılığıyla ayarlanır.

5. Koşul

Bu tanımlama bilgilerinin kullanılması web sitemizin kullanımı için gerekli değildir ancak tanımlama bilgisi devre dışı bırakılırsa hizmetler ve diğer teklifler etkilenebilir.

 

XII. Anlık bildirimler

Bu web sitesi için anlık bildirimleri etkinleştirmek amacıyla "Signalize" hizmetini kullanırsanız bildirimleri sağlamak üzere İnternet tarayıcınızın veya mobil işletim sisteminizin bir fonksiyonu kullanılır. Belirli bir kişiye geri izlenemeyen mesajlar göndermek için yalnızca anonim veriler saklanır. Bu veriler yalnızca abone olduğunuz bildirimleri göndermek ve bildirimle ilgili ayarları konfigüre etmek amacıyla işlenir. Bu verileri saklamamıza izin vermenizi rica ederiz. Bu durumda veri işlemenin yasal dayanağı: GDPR Madde 6 Para. 1 lit. a. İstediğiniz zaman tarayıcınızın veya mobil cihazınızın ayarlarını kullanarak bildirim almamayı tercih edebilirsiniz. Anlık bildirim aboneliğinden nasıl çıkılacağına dair bilgiler burada bulunabilir.

Anlık bildirimlerin içeriğini sizin için anlamlı hale getirmek amacıyla, tanımlama bilgileri aracılığıyla toplanan anonim kullanıcı profiline ait tercihleri kullanırız ve bildirim kimliğinizi yalnızca kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek amacıyla web sitesinin kullanıcı profiliyle birleştiririz. İzleme teknolojisi, bizim adımıza bildirimlerin istatistiksel analizi için de kullanılır. Bu, bir bildirimin teslim edilip edilmediğini ve birisinin tıklayıp tıklamadığını belirlememize olanak tanır. Bu şekilde oluşturulan veriler, Signalize hizmetini sağlayan Hamburg'dan etracker GmbH tarafından bizim adımıza münhasıran Almanya'da işlenir ve saklanır. Bu nedenle, katı Alman ve Avrupa veri koruma kanunlarına ve standartlarına tabidir. Bu konuda etracker bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır ve ePrivacyseal'i taşımaya hak kazanmıştır.

Bildirim hizmetine daveti tetiklemek için kullanılan veri işleme ve kayıt veya reddetme istatistiksel analizi, bildirim hizmetini kullanıcı dostu ve etkili kılmak amacıyla GDPR Madde 6 para. 1 lit. f 'ye uygun olarak meşru çıkarımıza dayanmaktadır. Ziyaretçilerimizin gizliliği bizim için çok önemli olduğundan, IP adresi, oturum açma bilgileri veya cihaz tanımlayıcıları gibi tek bir kişiyi referans göstermeye olanak tanıyabilecek tüm veriler mümkün olduğunca erken anonim hale getirilir. Bu nedenle, belirli bir kişiyi doğrudan referans göstermek hariç tutulur. Veriler başka hiçbir şekilde kullanılamaz, başka verilerle birleştirilmez veya üçüncü bir tarafa aktarılamaz.

Yukarıdaki veri işleme iznini istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

XIII. Değişiklik hakkı

Bahsi geçen veri gizliliği bildirimini mevcut düzenlemelere uyarlamak için değiştirme hakkımız saklıdır; bu web sitemizdeki ürün teklifleri için de geçerlidir.

Tarih: Mayıs 2018

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr