Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten

Verordening betreffende markttoezicht en conformiteit van producten

Bij het op de Europese markt brengen van producten moeten behalve specifieke productgerelateerde richtlijnen en voorschriften - zoals de Machinerichtlijn, de EMC-richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, enz. - ook algemene productvoorschriften worden nageleefd.

Daartoe behoort de Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten, die in juli 2021 in werking is getreden.

Verordeningen treden onmiddellijk in werking, omdat ze niet zoals richtlijnen eerst in nationaal recht moeten worden omgezet.

Rol van de marktdeelnemers

Rol van de marktdeelnemers

De verordening betreffende markttoezicht regelt de rol van de verschillende marktdeelnemers: fabrikant, gemachtigde, importeur. Ze definieert en harmoniseert hun taken met betrekking tot het op de markt brengen van producten.

De verordening betreffende markttoezicht heeft tot doel om het vertrouwen van de consumenten in producten met een CE-markering te vergroten en hen tegen niet-veilige producten te beschermen. Dit doel moet door de versterking van het markttoezicht worden bereikt. Een ander doel is ervoor zorgen dat er alleen producten op de Europese interne markt worden aangeboden die voldoen aan de eisen aan het hoge beschermingsniveau van de Europese Unie. Verder moeten gelijke concurrentievoorwaarden voor alle marktdeelnemers worden gecreëerd.

Door de verordening krijgt het markttoezicht de beschikking over verbeterde instrumenten. Er is steeds meer aandacht voor de e-commerce en online handel.

Wezenlijke bepalingen van (EU) 2019/1020

Artikel vier bevat de belangrijkste onmiddellijke vernieuwingen voor fabrikanten en importeurs. In de Verordening (EU) 2019/1020 is vastgelegd dat producten alleen op de markt mogen worden gebracht als er een in de EU gevestigde marktdeelnemer is, waarbij het om een van de volgende marktdeelnemers moet gaan:

 • een fabrikant die in de EU is gevestigd
 • een importeur (per definitie in de EU gevestigd), als de fabrikant niet in de Europese Unie is gevestigd
 • een geautoriseerde gemachtigde (authorised representative) die in de EU is gevestigd en over een schriftelijke volmacht van de fabrikant beschikt
 • een in de EU gevestigde fulfillment dienstverlener (fulfillment service provider, met name in de online verkoop), als er geen in de Europese Unie gevestigde fabrikant, importeur of gemachtigde is

Nieuw is de verplichting om een in de Europese Unie gevestigde "vertegenwoordiger" aan te wijzen, indien de fabrikant zelf niet in de Europese Unie is gevestigd.

Daarom behoren voortaan naast fabrikanten, invoerders/importeurs en gemachtigden ook zogenaamde fulfillment dienstverleners tot de marktdeelnemers. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een bedrijfsactiviteit ten minste twee van de volgende diensten aanbieden: opslaan, verpakken, adresseren en verzenden van producten waarop ze geen eigendomsrechten hebben. De betrokkenheid van de fulfillment dienstverleners moet ervoor zorgen dat er altijd één in de EU gevestigde marktdeelnemer is die verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen is.

Wezenlijke bepalingen van (EU) 2019/1020

De verplichtingen van de marktdeelnemers omvatten met name:

 • Controleren of de EU-conformiteitsverklaring en de voorgeschreven technische documentatie voor het product in kwestie zijn opgesteld en deze archiveren
 • Er moet een kopie van de conformiteitsverklaring worden bewaard voor het geval dat markttoezichtautoriteiten om deze verklaring vragen. Er moet worden gewaarborgd dat de technische documentatie op verzoek aan de markttoezichtautoriteiten ter beschikking kan worden gesteld. De technische documentatie moet zijn opgesteld in een taal die makkelijk te begrijpen is voor de autoriteit
 • Samenwerken met de markttoezichtautoriteiten en waarborgen dat de noodzakelijke corrigerende maatregelen onmiddellijk worden getroffen om een einde te maken aan de non-conformiteit of, indien dit niet mogelijk is, de met het product samenhangende risico's te verminderen
 • Verplichting om de naam en het adres van de verantwoordelijke marktdeelnemer op het product of op de verpakking, het pakket of de begeleidende documenten te vermelden
 • Bij aanwijzingen voor gevaarlijke producten de markttoezichtautoriteiten hiervan in kennis stellen en eventueel corrigerende maatregelen treffen

Wat is nieuw?

Nieuw hierbij is dat de vele verplichtingen nu in gelijke mate voor alle marktdeelnemers gelden. De beschreven verplichtingen hebben betrekking op producten die onder een of meerdere van de volgende richtlijnen of verordeningen vallen, bijvoorbeeld:

 • 2006/42/EG Machinerichtlijn
 • 2014/30/EU EMC-richtlijn
 • 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
 • 2014/68/EU Richtlijn Drukapparatuur
Verplichtingen en wetten voor marktdeelnemers

Gevolgen voor exploitanten

Gevolgen voor exploitanten

Als exploitant moet u nauwlettend erop toezien dat er alleen machines de EU binnenkomen waarbij een unieke marktdeelnemer aangewezen is. Als dit niet het geval is, wordt u als exploitant plaatsvervangend importeur en moet u aan alle bovengenoemde verplichtingen voldoen.

Hoe kunnen wij u hierbij ondersteunen?

Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide knowhow kan Pilz u in alle fasen van de levenscyclus van een machine of installatie ondersteunen. Zo kunnen wij de overeenstemming met de eisen van de autoriteiten zoals de CE-markering in Europa voor u garanderen. Wij treden op als gemachtigde voor veel bedrijven wereldwijd - neem contact met ons op en laat u vrijblijvend adviseren!

hier contact opnemen

Meer informatie:

Onze diensten:

Overzicht van alle algemene productvoorschriften

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?